Make your own free website on Tripod.com

($)-001::001
സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം
നിർമുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം
അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരുപുരുഷാർത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മ തത്വം
തത് താവദ്ഭാതി സാക്ഷാദ്ഗുരുപവനപുരേ ഹന്ത ഭാഗ്യം ജനാനാം
($)-001::002
ഏവം ദുർലഭ്യവസ്തുന്യപി സുലഭതയാ ഹസ്തലബ്ധേ യദന്യത്‌
തന്വാ വാചാ ധിയാ വാ ഭജതി ബത ജനഃ ക്ഷുദ്രതൈവ സ്ഫുടേയം
ഏതേ താവദ്വയം തു സ്ഥിരതരമനസാ വിശ്വപീഡാപഹത്യൈ
നിശ്ശേഷാത്മാനമേനം ഗുരുപവനപുരാധീശമേവാശ്രയാമഃ
($)-001::003
സത്ത്വം യത്തത്പുരാഭ്യാമപരികലനതോ നിർമലം തേന താവദ്‌-
ഭൂതൈർഭൂതേന്ദ്രിയൈസ്തേ വപുരിതി ബഹുശഃ ശ്രൂയതേ വ്യാസവാക്യം
തത്സ്വച്ഛത്വാദ്യദച്ഛാദിതപരസുഖചിദ്ഗർഭനിർഭാസരൂപം
തസ്മിൻ ധന്യാ രമന്തേ ശ്രുതിമതിമധുരേ സുഗ്രഹേ വിഗ്രഹേ തേ
($)-001::004
നിഷ്കമ്പേ നിത്യപൂർണേ നിരവധി പരമാനന്ദപീയൂഷരൂപേ
നിർലീനാനേകമുക്താവലിസുഭഗതമേ നിർമലബ്രഹ്മസിന്ധൌ
കല്ലോലോല്ലാസതുല്യം ഖലു വിമലതരം സത്ത്വമാഹുസ്തദാത്മാ
കസ്മാന്നോ നിഷ്കലസ്ത്വം സകല ഇതി വചസ്ത്വത്കലാസ്വേവ ഭൂമൻ
($)-001::005
നിർവ്യാപാരോऽപി നിഷ്കാരണമജ ഭജസേ യത്ക്രിയാമീക്ഷണാഖ്യാം
തേനൈവോദേതി ലീനാ പ്രകൃതിരസതികൽപാऽപി കൽപാദികാലേ
തസ്യാഃ സംശുദ്ധമംശം കമപി തമതിരോധായകം സത്ത്വരൂപം
സ ത്വം ധൃത്വാ ദധാസി സ്വമഹിമവിഭവാകുണ്ഠ വൈകുണ്ട രൂപം
($)-001::006
തത്തേ പ്രത്യഗ്രധാരാധരലലിതകളായാവലീകേലികാരം
ലാവണ്യസ്യൈകസാരം സുകൃതിജനദൃശാം പൂർണപുണ്യാവതാരം
ലക്ഷ്മീനിശ്ശങ്കലീലാനിലയനമമൃതസ്യന്ദസന്ദോഹമന്തഃ
സിഞ്ചത് സഞ്ചിന്തകാനാം വപുരനുകലയേ മാരുതാഗാരനാഥ
($)-001::007
കഷ്ടാ തേ സൃഷ്ടിചേഷ്ടാ ബഹുതരഭവഖേദാവഹാ ജീവഭാജാ
മിത്യേവം പൂർവമാലോചിതമജിത മയാ നൈവമദ്യാഭിജാനേ
നോ ചേജ്ജീവാഃ കഥം വാ മധുരതരമിദം ത്വദ്വപുശ്ചിദ്രസാർദ്രം
നേത്രൈഃ ശ്രോത്രൈശ്ച പീത്വാ പരമരസസുധാംഭോധിപൂരേ രമേരൻ
($)-001::008
നമ്രാണാം സന്നിധത്തേ സതതമപി പുരസ്തൈരനഭ്യാർത്ഥിതാനപ്യർത്ഥാന-
പ്യർത്ഥാൻ കാമാനജസ്രം വിതരതി പരമാനന്ദസാന്ദ്രാം ഗതിം ച
ഇത്ഥം നിശ്ശേഷലഭ്യോ നിരവധികഫലഃ പാരിജാതോ ഹരേ ത്വം
ക്ഷുദ്രം തം ശക്രവാടീദ്രുമമഭിലഷതി വ്യർത്ഥമർത്ഥിവ്രജോऽയം
($)-001::009
കാരുണ്യാത്കാമമന്യം ദദതി ഖലു പരേ സ്വാത്മദസ്ത്വം വിശേഷാ-
ദൈശ്വര്യാദീശതേऽന്യേ ജഗതി പരജനേ സ്വാത്മനോऽപീശ്വരസ്ത്വം
ത്വയ്യുച്ചൈരാരമന്തി പ്രതിപദമധുരേ ചേതനാഃ സ്ഫീതഭാഗ്യാസ്‌-
ത്വം ചാ//ऽത്മാരാം ഏവേത്യതുലഗുണഗണാധാര ശൌരേ നമസ്തേ
($)-001::010
ഐശ്വര്യം ശങ്കരാദീശ്വരവിനിയമനം വിശ്വതേജോഹരാണാം
തേജസ്സംഹാരി വീര്യം വിമലമപി യശോ നിസ്പൃഹൈശ്ചോപഗീതം
അംഗാസംഗാ സദാ ശ്രീരഖിലവിദസി ന ക്വാപി തേ സംഗവാർതാ
തദ്വാതാഗാരവാസിൻ മുരഹര ഭഗവച്ഛബ്ദമുഖ്യാശ്രയോऽസി
($)-002::001
സൂര്യസ്പർദ്ധികിരീടമൂർദ്ധ്വതിലകപ്രോദ്ഭാസിഫാലാന്തരം
കാരുണ്യാകുലനേത്രമാർദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം
ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ഡലയുഗം കണ്ഠോജ്വലത്കൌസ്തുഭം
ത്വദ്രൂപം വനമാല്യഹാരപടലശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ
($)-002::002
കേയൂരാംഗദകങ്കണോത്തമമഹാരത്നാംഗുലീയാങ്കിത-
ശ്രീമദ്ബാഹുചതുഷ്കസംഗതഗദാശങ്ഖാരിപങ്കേരുഹാം
കാഞ്ചിത്കാഞ്ചിനകാഞ്ചിലാഞ്ച്ഛിതലസത്പീതാംബരാലംബിനീ-
മാലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവാർതിച്ഛിദം
($)-002::003
യത്ത്രൈലോക്യമഹീയസോऽപി മഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത്‌
കാന്തം കാന്തിനിധാനതോऽപി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി
സൌന്ദര്യോത്തരതോऽപി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചര്യതോऽ-
പ്യാശ്ചര്യം ഭുവനേ ന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ
($)-002::004
തത്താദൃങ്മധുരാത്മകം തവ വപുഃ സമ്പ്രാപ്യ സംപന്മയീ
സാ ദേവീ പരമോത്സുകാ ചിരതരം നാऽസ്തേ സ്വഭക്തേഷ്വപി
തേനാസ്യാ ബത കഷ്ടമച്യുത വിഭോ ത്വദ്രൂപമാനോജ്ഞക-
പ്രേമസ്ഥൈര്യമയാദചാപലബലാച്ചാപല്യവാർതോദഭൂത്‌
($)-002::005
ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയകഹൃതൈവേയം പരേഷ്വസ്ഥിരേ-
ത്യസ്മിന്നന്യദപി പ്രമാണമധുനാ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപതേ
യേ ത്വദ്ധ്യാനഗുണാനുകീർതനരസാസക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ-
സ്തേഷ്വേഷാ വസതി സ്ഥിരൈവ ദയിതപ്രസ്താവദത്താദരാ
($)-002::006
ഏവംഭൂതമനോജ്ഞതാനവസുധാനിഷ്യന്ദസന്ദോഹനം
ത്വദ്രൂപം പരചിദ്രസായനമയം ചേതോഹരം ശൃണ്വതാം
സദ്യഃ പ്രേരയതേ മതിം മദയതേ രോമാഞ്ചയത്യംഗകം
വ്യാസിഞ്ചത്യപി ശീതബാഷ്പവിസരൈരാനന്ദമൂർച്ഛോദ്ഭവൈഃ
($)-002::007
ഏവംഭൂതതയാ ഹി ഭക്ത്യഭിഹിതോ യോഗഃ സ യോഗദ്വയത്‌
കർമജ്ഞാനമയാദ്‌ ഭൃശോത്തമതരോ യോഗീശ്വരൈർഗീയതേ
സൌന്ദര്യൈകരസാത്മകേ ത്വയി ഖലു പ്രേമപ്രകർഷാത്മികാ
ഭക്തിർനിശ്രമമേവ വിശ്വപുരുഷൈർലഭ്യാ രമാവല്ലഭ
($)-002::008
നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമചരണം യത്കർമയോഗാഭിധം
തദ്ദൂരേത്യഫലം യദൌപനിഷദജ്ഞാനോപലഭ്യം പുനഃ
തത്ത്വവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാദ്വിഭോ
ത്വത്പ്രേമാത്മകഭക്തിരേവ സതതം സ്വദീയസീ ശ്രേയസീ
($)-002::009
അത്യായാസകരാണി കർമപടലാന്യാചര്യ നിര്യന്മലാഃ
ബോധേ ഭക്തിപഥേऽഥവാപ്യുചിതതാമായാന്തി കിം താവതാ
ക്ലിഷ്ട്വാ തർകപഥേ പരം തവ വപുർബ്രഹ്മാഖ്യമന്യേ പുന-
ശ്ചിത്താർദ്രത്വമൃതേ വിചിന്ത്യ ബഹുഭിഃ സിധ്യന്തി ജന്മാന്തരൈഃ
($)-002::010
ത്വദ്ഭക്തിസ്തു കഥാരസാമൃതജ്ഞരീനിർമജ്ജനേന സ്വയം
സിദ്ധ്യന്തീ വിമലപ്രഷോധപദവീമക്ലേശതസ്തന്വതീ
സദ്യഃ സിദ്ധികരീ ജയത്യയി വിഭോ സൈവാസ്തു മേ ത്വത്പദ-
പ്രേമപ്രൌഢിരസാർദ്രതാ ദ്രുതതരം വാതാലയാധീശ്വര
($)-003::001
പഠന്തോ നാമാനി പ്രമദഭരസിന്ധൌ നിപതിതാഃ
സ്മരന്തോ രൂപം തേ വരദ കഥയന്തോ ഗുണകഥാഃ
ചരന്തോ യേ ഭക്താസ്ത്വയി ഖലു രാമന്തേ പരമമൂ-
നഹം ധന്യാന്മന്യേ സമധിഗതസർവാഭിലഷിതാൻ
($)-003::002
ഗദക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം തവ ചരണസേവാരസഭരേऽ-
പ്യനാസക്തം ചിത്തം ഭവതി ബത വിഷ്ണോ കുരു ദയാം
ഭവത്പാദാംഭോജസ്മരണരസികോ നാമനിവഹാ-
നഹം ഗായംഗായം കുഹചന വിവത്സ്യാമി വിജനേ
($)-003::003
കൃപാ തേ ജാതാ ചേത്കിമിവ ന ഹി ലഭ്യം തനുഭൃതാം
മദീയക്ലേശൌഘപ്രശമനദശാ നാമ കിയതീ
ന കേ കേ ലോകേऽസ്മിന്നനിശമയി ശോകാഭിരഹിതാ
ഭവദ്ഭക്താ മുക്താഃ സുഖഗതിമസക്താ വിദധതേ
($)-003::004
മുനിപ്രൌഢാ രൂഢാ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതയോ
ഭവത്പാദാംഭോജസ്മരണവിരുജോ നാരദമുഖാഃ
ചരന്തീശ സ്വൈരം സതതപരിനിർഭാതപരചിത്‌-
സദാനന്ദാദ്വൈതപ്രസരപരിമഗ്നാഃ കിമപരം
($)-003::005
ഭവദ്ഭക്തിഃ സ്ഫീതാ ഭവതു മമ സൈവ പ്രശമയേ-
ദശേഷക്ലേശൌഘം ന ഖലു ഹൃദി സന്ദേഹകണികാ
ന ചേദ്‌ വ്യാസസ്യോക്തിസ്തവ ച വചനം നൈഗമവചോ
ഭവേന്മിഥ്യാ രഥ്യാപുരുഷവചനപ്രായമഖിലം
($)-003::006
ഭവദ്ഭക്തിസ്താവത്പ്രമുഖമധുരാ ത്വാദ്ഗുണരസാത്‌
കിമപ്യാരൂഢാ ചേദഖിലപരിതാപപ്രശമനീ
പുനശ്ചാന്തേ സ്വാന്തേ വിമലപരി ബോധോദയമിളൻ
മഹാനന്ദാദ്വൈതം ദിശതി കിമതഃ പ്രാർത്ഥ്യമപരം
($)-003::007
വിധൂയ ക്ലേശാന്മേ കുരു ചരണയുഗ്മം ധൃതരസം
ഭവത്ക്ഷേത്രപ്രാപ്തൌ കരമപി ച തേ പൂജനവിധൌ
ഭവന്മൂർത്ത്യാലോകേ നയനമഥ തേ പാദതുലസീ-
പരിഘ്രാണേ ഘ്രാണം ശ്രവണമപി തേ ചാരുചരിതേ
($)-003::008
പ്രഭൂതാധിവ്യാധിപ്രസഭചലിതേ മാമകഹൃദി
ത്വദീയം തദ്രൂപം പരമസുഖചിദ്രൂപമുദിയാത്‌
ഉദഞ്ചദ്രോമാഞ്ചോ ഗലിതബഹുഹർഷാശ്രുനിവഹോ
യഥാ വിസ്മര്യാസം ദുരുപശമപീഡാപരിഭവാൻ
($)-003::009
മരുദ്ഗേഹാധീശ ത്വയി ഖലു പരാഞ്ചോऽപി സുഖിനോ
ഭവത്സ്നേഹീ സോऽഹം സുബഹു പരിതപ്യേ ച കിമിദം
അകീർതിസ്തേ മാ ഭൂദ്വരദ ഗദഭാരം പ്രശമയൻ
ഭവത്ഭക്തോത്തംസം ഝടിതി കുരു മാം കംസദമന
($)-003::010
കിമുക്തൈർഭൂയോഭിസ്തവ ഹി കരുണാ യാവദുദിയാ
ദഹം താവദ്ദേവ പ്രഹിതവിവിധാർതപ്രലപിതഃ
പുരഃ ക്ലൃപ്തേ പാദേ വരദ തവ നേഷ്യാമി ദിവസാൻ
യഥാശക്തി വ്യക്തം നതിനുതിനിഷേവാ വിരചയൻ
($)-004::001
കല്യതാം മമ കുരുഷ്വ താവതീം കല്യതേ ഭവദുപാസനം യയാ
സ്പഷ്ടമഷ്ടവിധയോഗചര്യയാ പുഷ്ടയാ//ऽശു തവ തുഷ്ടിമാപ്നുയാം


($)-004::002
ബ്രഹ്മചര്യദൃഢതാദിഭിര്യമൈരാപ്ലവാദിനിയമൈശ്ച പാവിതാഃ
കുർമഹേ ദൃഢമമീ സുഖാസനം പങ്കജാദ്യമപി വാ ഭവത്പരാഃ


($)-004::003
താരമന്തരനുചിന്ത്യ സന്തതം പ്രാണവായുമഭിയമ്യ നിർമലാഃ
ഇന്ദ്രിയാണി വിഷയാദഥാപഹൃത്യാ//ऽസ്മഹേ ഭവദുപാസനോന്മുഖാഃ


($)-004::004
അസ്ഫുടേ വപുഷി തേ പ്രയത്നതോ ധാരയേമ ധിഷണാം മുഹുർമുഹുഃ
തേനഭക്തിരസമന്തരാർദ്രതാമുദ്വഹേമ ഭവദങ്ഘ്രിചിന്തകാഃ


($)-004::005
വിസ്പുടാവയവഭേദസുന്ദരം ത്വദ്വപുസ്സുചിരശീലനാവശാത്‌
അശ്രമം മനസി ചിന്തയാമഹേ ധ്യാനയോഗനിരതാസ്ത്വദാശ്രയാഃ


($)-004::006
ധ്യായതാം സകളമൂർത്തിമീദൃശീമുന്മിഷന്മധുരതാഹൃതാത്മനാം
സാന്ദ്രമോദരസരൂപമാന്തരം ബ്രഹ്മരൂപമയി തേऽവഭാസതേ


($)-004::007
തത്സമാസ്വദനരൂപിണീം സ്ഥിതിം ത്വത്സമാധിമയി വിശ്വനായക
ആശ്രിതാഃ പുനരതഃ പരിച്യുതാവാരഭേമഹി ച ധാരണാധികം


($)-004::008
ഇത്ഥമഭ്യസനനിർഭരോല്ലസത്വത്പരാത്മസുഖകൽപിതോത്സവാഃ
മുക്തഭക്തകുലമൌലിതാം ഗതാഃ സഞ്ചരേമ ശുകനാരദാദിവത്‌


($)-004::009
ത്വത്സമാധിവിജയേ തു യഃ പുനർമങ്ക്ഷു മോക്ഷരസികഃ ക്രമേണ വാ
യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈരുന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ


($)-004::010
ലിംഗദേഹമപി സംത്യജന്നഥോ ലീയതേ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ
ഊർദ്ധ്വലോകകുതുകീ തു മൂർദ്ധതസ്സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിരീയതേ


($)-004::011
അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷഗൈരുത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈഃ
പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയതേ


($)-004::012
ആസ്ഥിതോऽഥ മഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാ//ऽഋദ്യതേ
ഈയതേ ഭവദുപാശ്രയസ്തദാ വേധസഃ പദമതഃ പുരൈവ വാ


($)-004::013
തത്ര വാ തവ പദേऽഥവാ വസൻ പ്രാകൃതപ്രളയ ഏതി മുക്തതാം
സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാऽപി മുച്യതേ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡമോജസാ


($)-004::014
തസ്യ ച ക്ഷിതിപയോമഹോനിലദ്യോമഹത്പ്രകൃതിസപ്തകാവൃതീഃ
തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ


($)-004::015
അർചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജതേ ജഗത്പതേ
സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാനുച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം


($)-005::001
വ്യക്താവ്യക്തമിദം ന കിഞ്ചിദഭവത്പ്രാക്പ്രാകൃതപ്രക്ഷയേ
മായായാം ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃുതൌ ത്വയ്യാഗതായാം ലയം
നോ മൃത്യുശ്ച തദാമൃതം ച സമഭൂന്നാഹ്നോ ന രാത്രേഃ സ്ഥിതി-
സ്തത്രൈകസ്ത്വമശിഷ്യഥാഃ കില പരാനന്ദപ്രകാശാത്മനാ
($)-005::002
കാലഃ കർമഗുണാശ്ച ജീവനിവഹാ വിശ്വം ച കാര്യം വിഭോഃ
ചില്ലീലാരതിമേയുഷി ത്വയി തദാ നിർലീനതാമായയുഃ
തേഷാം നൈവ വദന്ത്യസത്വമയി ഭോ ശക്ത്യാത്മനാ തിഷ്ടതാം
നോ ചേത്‌ കിം ഗഗനപ്രസൂനസദൃുശാം ഭൂയോ ഭവേത്സംഭവഃ
($)-005::003
ഏവം ച ദ്വിപരാർദ്ധകാലവിഗതാവീക്ഷാം സിസൃക്ഷാത്മികാം
വിഭ്രാണേ ത്വയി ചുക്ഷുഭേ ത്രിഭുവനീഭാവായ മായാ സ്വയം
മായാതഃ ഖലു കാലശക്തിരഖിലാദൃഷ്ടാം സ്വഭാവോऽപി ച
പ്രാദുർഭൂയ ഗുണാന്വികാസ്യ വിദധുസ്തസ്യാസ്യാസ്സഹായക്രിയാം
($)-005::004
മായാസന്നിഹിതോऽപ്രവിഷ്ടവപുഷാ സാക്ഷീതി ഗീതോ ഭവാൻ
ഭേദൈസ്താം പ്രതിബിംബതോ വിവിശിവാൻ ജീവോऽപി നൈവാപരഃ
കാലാദിപ്രതിബോധിതാऽഥ ഭവതാ സംചോദിതാ ച സ്വയം
മായാ സ ഖലു ബുദ്ധിതത്വമസൃജദ്യോऽസൌ മഹാനുച്യതേ
($)-005::005
തത്രാസൌ ത്രിഗുണാത്മകോऽപി ച മഹാൻ സത്വപ്രധാനഃ സ്വയം
ജീവേऽസ്മിൻ ഖലു നിർവികൽപമഹമിത്യുദ്ബോധനിഷ്പാദകഃ
ചക്രേऽസ്മിൻ സവികൽപബോധകമഹന്തത്വം മഹാൻ ഖല്വസൌ
സമ്പുഷ്ടം ത്രിഗുണൈസ്തമോऽതിബഹുലം വിഷ്ണോ ഭവത്പ്രേരണാത്‌
($)-005::006
സോऽഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത്‌ ത്രിവിധതാമാസാദ്യ വൈകാരികോ
ഭൂയസ്തൈജസതാമസാവിതി ഭവന്നാദ്യേന സത്വാത്മനാ
ദേവാനിന്ദ്രിയമാനിനോऽകൃത ദിശാവാതാർകപാശ്യശ്വിനോ
വഹ്നീന്ദ്രാച്യുതമിത്രകാൻ വിധുവിധിശ്രീരുദ്രശാരീരകാൻ
($)-005::007
ഭൂമന്മാനസഭുദ്ധ്യഹംകൃതിമിളച്ചിത്താഖ്യവൃത്യന്വിതം
തച്ചാന്തഃകരണം വിഭോ തവ ബലാത്‌ സത്വാംശ ഏവാസൃജത്‌
ജാതസ്തൈജസതോ ദശേന്ദ്രിയഗണസ്തത്താമസാംശാത്പുന-
സ്തന്മാത്രം നഭസോ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദോऽജനി ത്വദ്ബലാത്‌
($)-005::008
ശബ്ദാദ്‌ വ്യോമ തതഃ സസർജിഥ വിഭോ സ്പർശം തതോ മാരുതം
തസ്മാദ്രൂപമതോ മഹോऽഥ ച രസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം
ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാദാദ്യാദ്യധർമാന്വിതം
ഭൂതഗ്രാമമിമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയസ്താമസാത്‌
($)-005::009
ഏതേ ഭൂതഗണാസ്തഥേന്ദ്രിയഗണാ ദേവാശ്ച ജാതാ പൃഥങ്ങ്‌-
നോ ശേകുർഭുവനാണ്ഡനിർമിതിവിധൌ ദേവൈരമീഭിസ്തദാ
ത്വം നാനാവിധസൂക്തിഭിർനുതഗുണസ്തത്വാന്യമൂന്യാവിശം-
ശ്ചേഷ്ടാശക്തിമുദീര്യ താനി ഘടയൻ ഹൈരണ്യമണ്ഡം വ്യധാഃ
($)-005::010
അണ്ഡം തത്ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേऽതിഷ്ഠത്‌ സഹസ്രം സമാഃ
നിർഭിന്ദന്നകൃഥാശ്ചതുർദശജഗദ്രൂപം വിരാഡാഹ്വയം
സാഹസ്രൈഃ കരപാദമൂർദ്ധനിവഹൈർനിശ്ശേഷജീവാത്മകോ
നിർഭാതോऽസി മരുത്പുരാധിപ സ മാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്‌
($)-006::001
ഏവം ചതുർദശജഗന്മയതാം ഗതസ്യ
പാതാലമീശ തവ പാദതലം വദന്തി
പാദോർദ്ധ്വദേശമപി ദേവ രസാതലം തേ
ഗുൽഫദ്വയം ഖലു മഹാതലമദ്ഭുതാത്മൻ
($)-006::002
ജംഘേ തലാതലമഥോ സുതലം ച ജാനൂ
കിഞ്ചോരുഭാഗയുഗളം വിതലാതലേ ദ്വേ
ക്ഷോണീതലം ജഘനമംബരമംഗ നാഭി-
ഋവക്ഷശ്ച ശക്രനിലയസ്തവ ചക്രപാണേ
($)-006::003
ഗ്രീവാ മഹസ്തവ മുഖം ച ജനസ്തപസ്തു
ഫാലം ശിരസ്തവ സമസ്തമയസ്യ സത്യം
ഏവം ജഗന്മയതനോ ജഗദാശ്ചിതൈര-
പ്യന്യൈർനിബദ്ധവപുഷേ ഭഗവന്നമസ്തേ
($)-006::004
ത്വദ്‌ ബ്രഹ്മരന്ധ്രപദമീശ്വര വിശ്വകന്ദ
ഛന്ദാംസി കേശവ ഘനാസ്തവ കേശപാശാഃ
ഉല്ലാസിചില്ലിയുഗളം ദൃഹിണസ്യ ഗേഹം
പക്ഷ്മാണി രാത്രിദിവസൌ സവിതാ ച നേത്രേ
($)-006::005
നിശ്ശേഷവിശ്വരചനാ ച കടാക്ഷമോക്ഷഃ
കർണൌ ദിശോऽശ്വിയുഗളം തവ നാസികേ ദ്വേ
ലോഭത്രപേ ച ഭഗവന്നധരോത്തരോഷ്ഠൌ
താരാഗണശ്ച ദശനാഃ ശമനശ്ച ദംഷ്ട്രാ
($)-006::006
മായാ വിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ
ജിഹ്വാ ജലം വചനമീശ ശകുന്തപങ്ക്തിഃ
സിദ്ധാദയസ്സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രമഗ്നി-
ഋദേവാ ഭുജാഃ സ്തനയുഗം തവ ധർമദേവഃ
($)-006::007
പൃഷ്ഠം ത്വധർമ ഇഹ ദേവ മനസ്സുധാംശു-
രയക്തമേവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷ
കുക്ഷിസ്സമുദ്രനിവഹാ വസനം തു സന്ധ്യേ
ശേഫഃ പ്രജാപതിരസൌ വൃഷണൌ ച മിത്രഃ
($)-006::008
ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാഃ പദയോർനഖാസ്തേ
ഹസ്ത്യുഷ്ട്രസൈന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ
വിപ്രാദിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു-
ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ
($)-006::009
സംസാരചക്രമയി ചക്രധര ക്രിയാസ്തേ
വീര്യം മഹാസുരഗണോऽസ്ഥികുലാനി ശൈലാഃ
നാഡ്യസ്സരിത്സമുദയസ്തരവശ്ച രോമ
ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ
($)-006::010
ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമഭാജാം
കർമാവസാനസമയേ സ്മരണീയമാഹുഃ
തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ
വാതാലയാധിപ നമോऽസ്തു നിരുന്ധി രോഗാൻ
($)-007::001
ഏവം ദേവ ചതുർദശാത്മകജഗദ്രൂപേണ ജാതഃ പുന-
സ്തസ്യോർദ്ധ്വം ഖലു സത്യലോകനിലയേ ജാതോऽസി ധാതാ സ്വയം
യം ശംസന്തി ഹിരണ്യഗർഭമഖിലത്രൈലോക്യജീവാത്മകം
യോऽഭൂത്‌ സ്ഫീതരജോവികാരവികസന്നാനാസിസൃക്ഷാരസഃ
($)-007::002
സോऽയം വിശ്വിസർഗദത്തഹൃദയസ്സമ്പശ്യമാനസ്സ്വയം
ബോധം ഖല്വനവാഷ്യ വിശ്വവിഷയം ചിന്താകുലസ്തസ്ഥിവാൻ
താവത്‌ ത്വം ജഗതാംപതേ തപതപേത്യേവം ഹി വൈഹായസീം
വാണീമേനമശിശ്രവഃ ശ്രുതിസുഖാം കുർവംസ്തപഃപ്രേരണാം
($)-007::003
കോऽസൌ മാമവദത്പുമാനിതി ജലാപൂർണേ ജഗന്മണ്ഡലേ
ദിക്ഷൂദ്വീക്ഷ്യ കിമപ്യനീക്ഷിതവതാ വാക്യാർത്ഥമുത്പശ്യതാ
ദിവ്യം വർഷസഹസ്രമാത്തപസാ തേന ത്വമാരാധിത-
സ്തസ്മൈ ദർശിതവാനസി സ്വനിലയം വൈകുണ്ഠമേകാദ്ഭുതം
($)-007::004
മായാ യത്ര കദാപി നോ വികുരുതേ ഭാതേ ജഗദ്ഭ്യോ ബഹി-
ശ്ശോകക്രോധവിമോഹസാധ്വസമുഖാ ഭാവാസ്തു ദൂരം ഗതാഃ
സാന്ദ്രാനന്ദഝരീ ച യത്ര പരമജ്യോതിഃപ്രകാശാത്മകേ
തത്‌ തേ ധാമ വിഭാവിതം വിജയതേ വൈകുണ്ഠരൂപം വിഭോ
($)-007::005
യസ്മിന്നാമ ചതുർഭുജാ ഹരിമണിശ്യാമാവദാതത്വിഷോ
നാനാഭൂഷണരത്നദീപിതദിശോ രാജദ്വിമാനാലയാഃ
ഭക്തിപ്രാപ്തതഥാവിധോന്നതപദാ ദീവ്യന്തി ദിവ്യാ ജനാ-
സ്തത്തേ ധാമ നിരസ്തസർവശമലം വൈകുണ്ഠരൂപം ജയേത്‌
($)-007::006
നാനാദിവ്യവധൂജനൈരഭിവൃതാ വിദ്യുല്ലതാതുല്യയാ
വിശ്വോന്മാദനഹൃദ്യഗാത്രലതയാ വിദ്യോതിതാശാന്തരാ
ത്വത്പാദാംബുജസൌരഭൈകകുതുകാല്ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം ലക്ഷ്യതേ
യസ്മിൻ വിസ്മയനീയദിവ്യവിഭവം തത്തേ പദം ദേഹി മേ
($)-007::007
തത്രൈവം പ്രതിദർശിതേ നിജപദേ രത്നാസനാധ്യാസിതം
ഭാസ്വത്കോടിലസത്കിരീടകടകാദ്യാകൽപദീപാകൃതി
ശ്രീവത്സാങ്കിതമാത്തകൌസ്തുഭമണിച്ഛായാരുണം കാരണം
വിശ്വേഷാം തവ രൂപമൈക്ഷത വിധിസ്തത്തേ വിഭോ ഭാതു മേ
($)-007::008
കാളാംഭോദകളായകോമളരുചീചക്രേണ ചക്രം ദിശാ-
മാവൃണ്വാനമുദാരമന്ദഹസിതസ്യന്ദപ്രസന്നാനനം
രാജത്കംബുഗദാരിപങ്കജധരശ്രീമദ്ഭുജാമണ്ഡലം
സ്രഷ്ടുസ്തുഷ്ടികരം വപുസ്തവ വിഭോ മദ്രോഗമുദ്വാസയേത്‌
($)-007::009
ദൃഷ്ട്വാ സംഭൃതസംഭ്രമഃ കമലഭൂസ്ത്വത്പാദപാഥോരുഹേ
ഹർഷാവേശവശംവദോ നിപതിതഃ പ്രീത്യാ കൃതാർത്ഥീഭവൻ
ജാനാസ്യേവ മനീഷിതം മമ വിഭോ ജ്ഞാനം തദാപാദയ
ദ്വൈതാദ്വൈതഭവത്സ്വരൂപപരമിത്യാചഷ്ട തം ത്വാം ഭജേ
($)-007::010
ആതാമ്രേ ചരണേ വിനമ്രമഥ തം ഹസ്തേന ഹസ്തേ സ്പൃശൻ
ബോധസ്തേ ഭവിതാ ന സർഗവിധിബിർബന്ധോऽപി സഞ്ജായതേ
ഇത്യാഭാഷ്യ ഗിരം പ്രതോഷ്യനിതരാം തച്ചിത്തഗൂഢഃ സ്വയം
സൃഷ്ടൌ തം സമുദൈരയസ്സ ഭഗവന്നുല്ലാസയോല്ലാഘതാം
($)-008::001
ഏവം താവത്പ്രാകൃതപ്രക്ഷയാന്തേ
ബ്രാഹ്മേ കൽപേ ഹ്യാദിമേ ലബ്ധജന്മാ
ബ്രഹ്മാ ഭൂയസ്ത്വത്ത ഏവാപ്യ വേദാൻ
സൃഷ്ടിം ചക്രേ പൂർവകൽപോപമാനാം
($)-008::002
സോऽയം ചതുര്യുഗസഹസ്രമിതാന്യഹാനി
താവന്മിതാശ്ച രജനീർബഹുശോ നിനായ
നിദ്രാത്യസൌ ത്വയി നിലീയ സമം സ്വസൃഷ്ടൈർ
നൈമിത്തികപ്രളയമാഹുരതോऽസ്യ രാത്രിം
($)-008::003
അസ്മാദൃശാം പുനരഹർമുഖകൃത്യതുല്യാം
സൃഷ്ടിം കരോത്യനുദിനം സ ഭവത്പ്രസാദാത്‌
പ്രാഗ്ബ്രഹ്മകൽപജനുഷാം ച പരായുഷാം തു
സുപ്തപ്രബോധനസമാऽസ്തി തദാऽപി സൃഷ്ടിഃ
($)-008::004
പഞ്ചാശദബ്ദമധുനാ സ്വവയോऽഋദ്ധരൂപം
ഏകം പരാർദ്ധമതിവൃത്യ ഹി വർതതേऽസൌ
തത്രാന്ത്യരാത്രിജനിതാങ്കഥയാമി ഭൂമൻ
പശ്ചാദ്ദിനാവതരണേ ച ഭവദ്വിലാസാൻ
($)-008::005
ദിനാവസാനേऽഥ സരോജയോനിഃ
സുഷുപ്തികാമസ്ത്വയി സന്നിലില്യേ
ജഗന്തി ച ത്വജ്ജഠരം സമീയു-
സ്തദേദമേകാർണവമാസ വിശ്വം
($)-008::006
തവൈവ വേഷേ ഫണിരാജ ശേഷേ
ജലൈകശേഷേ ഭുവനേ സ്മ ശേഷേ
ആനന്ദസാന്ദ്രാനുഭവസ്വരൂപഃ
സ്വയോഗനിദ്രാപരിമുദ്രിതാത്മാ
($)-008::007
കാലാഖ്യശക്തിം പ്രലയാവസാനേ
പ്രബോധയേത്യാദിശതാ കിലാദൌ
ത്വയാ പ്രസുപ്തം പരിസുപ്തശക്തി-
വ്രജേന തത്രാഖിലജീവധാംനാ
($)-008::008
ചതുര്യുഗാണാം ച സഹസ്രമേവം
ത്വയി പ്രസുപ്തേ പുനരദ്വിതീയേ
കാലാഖ്യശക്തിഃ പ്രഥമപ്രബുദ്ധാ
പ്രാബോധയത്ത്വാം കില വിശ്വനാഥ
($)-008::009
വിബുധ്യ ച ത്വം ജലഗർഭശായിൻ
വിലോക്യ ലോകാനഖിലാൻപ്രലീനാൻ
തേഷ്വേവ സൂക്ഷ്മാത്മതയാ നിജാന്തഃ
സ്ഥിതേഷു വിശ്വേഷു ദദാഥ ദൃഷ്ടിം
($)-008::010
തതസ്ത്വദീയാദയി നാഭിരന്ധ്രാ-
ദുദഞ്ചിതം കിഞ്ചന ദിവ്യപദ്മം
നിലീനനിശ്ശേഷപദാർത്ഥമാലാ
സങ്ക്ഷേപരൂപം മുകുലായമാനം
($)-008::011
തദേതദംഭോരുഹകുഡ്മളം തേ
കളേബരാത്തോയപഥേ പ്രരൂഢം
ബഹിർനിരീതം പരിതഃ സ്ഫുരദ്ഭിഃ
സ്വധാമഭിർദ്ധ്വാന്തമലം ന്യകൃന്തത്‌
($)-008::012
സംഫുല്ലപത്രേ നിതരാം വിചിത്രേ
തസ്മിൻഭവദ്വീര്യധൃതേ സരോജേ
സ പദ്മജന്മാ വിധിരാവിരാസീത്‌
സ്വയംപ്രബുദ്ധാഖിലവേദരാശിഃ
($)-008::013
അസ്മിൻപരാത്മൻ നനു പദ്മകൽപേ
ത്വമിത്ഥമുത്ഥാപിതപദ്മയോനിഃ
അനന്തഭൂമാ മമ രോഗരാശിം
നിരുന്ധി വാതാലയവാസ വിഷ്ണോ
($)-009::001
സ്ഥിതഃ സ കമലോദ്ഭവസ്തവ ഹി നാഭിപങ്കേരുഹേ
കുതഃ സ്വിദിദമംബുധാവുദിതമിത്യനാലോകായൻ
തദീക്ഷണകുതൂഹലാത്പ്രതിദിശം വിവൃത്താനന-
ശ്ചതുർവദനതാമഗാദ്വികസദഷ്ടദൃഷ്ട്യംബുജാം
($)-009::002
മഹാർണവവിഘൂർണിതം കമലമേവ തത്കേവലം
വിലോക്യ തദുപാശ്രയം തവ തനും തു നാലോകയൻ
ക ഏഷ കമലോദരേ മഹതി നിസ്സഹായോ ഹ്യഹം
കുതഃ സ്വിദിദമംബുജം സമജനീതി ചിന്താമഗാത്‌
($)-009::003
അമുഷ്യ ഹി സരോരുഹഃ കിമപി കാരണം സംഭവേ-
ദിതിസ്മ കൃതനിശ്ചയഃ സ ഖലു നാളരന്ധ്രാധ്വനാ
സ്വയോഗബലവിദ്യയാ സമവരൂഢവാൻപ്രൌഢധീഃ
ത്വദീയമതിമോഹനം ന തു കളേബരം ദൃഷ്ടവാൻ
($)-009::004
തതസ്സകലനാളികാവിവരമാർഗഗോ മാർഗയൻ
പ്രയസ്യ ശതവത്സരം കിമപി നൈവ സംദൃഷ്ടവാൻ
നിവൃത്യ കമലോദരേ സുഖനിഷണ്ണ ഏകാഗ്രധീഃ
സമാധിബലമാദധേ ഭവദനുഗ്രഹൈകാഗ്രഹീ
($)-009::005
ശതേന പരിവത്സരൈർദൃഢസമാധിബന്ധോല്ലസത്‌-
പ്രബോധവിശദീകൃതഃ സ ഖലു പദ്മിനീസംഭവഃ
അദൃഷ്ടചരമദ്ഭുതം തവ ഹി രൂപമന്തർദൃശാ
വ്യചഷ്ട പരിതുഷ്ടധീർഭുജഗഭോഗഭാഗാശ്രയം
($)-009::006
കിരീടമുകുടോല്ലസത്കടകഹാരകേയൂരയുഞ്ഞ്‌
മണിസ്ഫുരിതമേഖലം സുപരിവീതപീതാംബരം
കലായകുസുമപ്രഭം ഗലതലോല്ലസത്കൌസ്തുഭം
വപുസ്തദയി ഭാവയേ കമലജന്മനേ ദർശിതം
($)-009::007
ശ്രുതിപ്രകരദർശിതപ്രചുരവൈഭവ ശ്രീപതേ
ഹരേ ജയ ജയ പ്രഭോ പദമുപൈഷി ദിഷ്ട്യാ ദൃശോഃ
കുരുഷ്വ ധിയമാശു മേ ഭുവനനിർമിതൌ കർമഠാ
മിതി ദ്രുഹിണവർണിതസ്വഗുണബംഹിമാ പാഹി മാം
($)-009::008
ലഭസ്വ ഭുവനത്രയീരചനദക്ഷതാമക്ഷതാം
ഗൃഹാണ മദനുഗ്രഹം കുരു തപശ്ച ഭൂയോ വിധേ
ഭവത്വഖിലസാധനീ മയി ച ഭക്തിരത്യുത്കടേ-
ത്യുദീര്യ ഗിരമാദധാ മുദിതചേതസം വേധസം
($)-009::009
ശതം കൃതതപാസ്തതഃ സ ഖലു ദിവ്യസംവത്സരാ-
നവാപ്യ ച തപോബലം മതിബലം ച പൂർവാധികം
ഉദീക്ഷ്യ കില കമ്പിതം പയസി പങ്കജം വായുനാ
ഭവദ്ബലവിജൃംഭിതഃ പവനപാഥസീ പീതവാൻ
($)-009::010
തവൈവ കൃപയാ പുനഃ സരസിജേന തേനൈവ സഃ
പ്രകൽപ്യ ഭുവനത്രയീം പ്രവവൃതേ പ്രജാനിർമിതൌ
തഥാവിധകൃപാഭരോ ഗുരുമരുത്പുരാധീശ്വര
ത്വമാശു പരിപാഹി മാം ഗുരുദയോക്ഷിതൈരീക്ഷിതൈഃ
($)-010::001
വൈകുണ്ഠ വർദ്ധിതബലോऽഥ ഭവത്പ്രസാദാ-
ദംഭോജയോനിരസൃജത്കില ജീവദേഹാൻ
സ്ഥാസ്‌നൂനി ഭൂരുഹമയാനി തഥാ തിരശ്ചാം
ജാതിം മനുഷ്യനിവഹാനപി ദേവഭേദാൻ
($)-010::002
മിഥ്യാഗ്രഹാസ്മിമതിരാഗവികോപഭീതി-
രജ്ഞാനവൃത്തിമിതി പഞ്ചവിധാം സ സൃഷ്ട്വാ
ഉദ്ദാമതാമസപദാർത്ഥവിധാനദൂന
സ്തേനേ ത്വദീയചരണസ്മരണം വിശുദ്ധ്യൈ
($)-010::003
താവത്സസർജ മനസാ സനകം സനന്ദം
ഭൂയം സനാതനമുനിം ച സനത്കുമാരം
തേ സൃഷ്ടികർമണി തു തേന നിയുജ്യമാനാ
സ്ത്വത്പാദഭക്തിരസികാ ജഗൃഹുർന വാണീം
($)-010::004
താവത്പ്രകോപമുദിതം പ്രതിരുന്ധതോऽസ്യ
ഭ്രൂമദ്ധ്യതോऽജനി മൃഡോ ഭവദേകദേശഃ
നാമാനി മേ കുരു പദാനി ച ഹാ വിരിഞ്ചേ
ത്യാദൌ രുരോദ കില തേന സ രുദ്രനാമാ
($)-010::005
ഏകാദശാഹ്വയതയാ ച വിഭിന്നരൂപം
രുദ്രം വിധായ ദയിതാ വനിതാശ്ച ദത്ത്വാ
താവന്ത്യദത്ത ച പദാനി ഭവത്പ്രണുന്നഃ
പ്രാഹ പ്രജാവിരചനായ ച സാദരം തം
($)-010::006
രുദ്രാഭിസൃഷ്ടഭയദാകൃതിരുദ്രസംഘ-
സംപൂര്യമാണാഭുവനത്രയഭീതചേതാഃ
മാ മാ പ്രജാഃ സൃജ തപശ്ചര മംഗലായേ
ത്യാചഷ്ട തം കമലഭൂർഭവദീരിതാത്മാ
($)-010::007
തസ്യാഥ സർഗരസികസ്യ മരീചിരത്രി
സ്തത്രാംഗിരാഃ ക്രതുമിനിഃ പുലഹഃ പുലസ്ത്യഃ
അംഗാദജായത ഭൃഗുശ്ച വസിഷ്ഠദക്ഷൌ
ശ്രീനാരദശ്ച ഭഗവൻ ഭവദംഘൃദാസഃ
($)-010::008
ധർമാദികാനഭ്സൃജന്നഥ കർദമം ച
വാണീം വിധായ വിധിരംഗജസങ്കുലോऽഭൂത്‌
ത്വദ്ബോധിതൈഃ സനകദക്ഷമുഖൈസ്തനൂജൈ
രുദ്ബോധിതശ്ച വിരരാമ തമോ വിമുഞ്ചൻ
($)-010::009
വേദാൻപുരാണനിവഹാനപി സർവവിദ്യാഃ
കുർവന്നിജാനനഗണാച്ചതുരാനനോऽസൌ
പുത്രേഷു തേഷു വിനിധായ സ സർഗവൃദ്ധി
മപ്രാപ്നുവംസ്തവ പദാംബുജമാശ്രിതോऽഭൂത്‌
($)-010::010
ജാനന്നുപായമഥ ദേഹമജോ വിഭജ്യ
സ്ത്രീപുംസഭാവമഭജന്മനുതദ്വധൂഭ്യാം
താഭ്യാം ച മാനുഷകുലാനി വിവർദ്ധയംസ്ത്വം
ഗോവിന്ദ മാരുതപുരേശ നിരുന്ധി രോഗാൻ
($)-011::001
ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കദാപി ദിവ്യാഃ സനകാദയസ്തേ
ഭവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേദിരേ മാരുതമന്ദിരേശ


($)-011::002
മനോജ്ഞനൌശ്രേയസകാനനാദ്യൈരനേകവാപമിണിമന്ദിരൈശ്ച
അനോപമം തം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാഃ പ്രാപുരതീതകക്ഷ്യാഃ


($)-011::003
ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻഭവനം വിവിക്ഷൂന്ദ്വാഃസ്ഥൌ ജയസ്ഥാൻ വിജയോऽപ്യരുന്ധാം
തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപ കോപഃ സർവം ഭവത്പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ


($)-011::004
വൈകുണ്ഠലോകാനുചിതപ്രചേഷ്ഠൌ കഷ്ടൌ യുവാം ദൈത്യഗതിം ഭജേതം
ഇതി പ്രശപ്തൌ ഭവദാശ്രയൌ തൌ ഹരിസ്മൃതിർനോऽസ്ത്വിതി നേമതുസ്താൻ


($)-011::005
തേദേതദാജ്ഞായ ഭവാനവാപ്തഃ സഹൈവ ലക്ഷ്മ്യാ ബഹിരംബുജാക്ഷ
ഖഗേശ്വരാംസാർപിതചാരുബാഹുരാനന്ദയംസ്താനഭിരാമമൂർത്ത്യാ


($)-011::006
പ്രസാദ്യ ഗീർഭിഃ സ്തുവതോ മുനീന്ദ്രാനനന്യനാഥാവഥ പാർഷദൌ തൌ
സംരംഭയോഗേന ഭവൈസ്ത്രിഭിർമാമുപേതമിത്യാത്തകൃപാം ന്യഗാദീഃ


($)-011::007
ത്വദീയഭൃത്യാവഥ കാശ്യപാത്തൌ സുരാരിവീരാവുദിതൌ ദിതൌ ദ്വൌ
സന്ധ്യാസമുത്പാദനകഷ്ടചേഷ്ടൌ യമൌ ച ലോകസ്യ യമാവിവാന്യൌ


($)-011::008
ഹിരണ്യപൂർവഃ കശിപുഃ കിലൈകഃ പുരോ ഹിരണ്യാക്ഷ ഇതി പ്രതീതഃ
ഉഭൌ ഭവന്നാഥമശേഷലോകം രുഷാ ന്യരുന്ധാം നിജവാസനാന്ധൌ


($)-011::009
തയോൃിരണ്യാക്ഷമഹാസുരേന്ദ്രോ രണായ ധാവന്നനവാപ്തവൈരീ
ഭവത്പ്രിയാം ക്ഷ്മാം സലിലേ നിമജ്യ ചചാര ഗർവാദ്വിനദൻ ഗദാവാൻ


($)-011::010
തതോ ജലേശാത്സദൃശം ഭവന്തം നിശമ്യ ബഭ്രാമ ഗവേഷയംസ്ത്വാം
ഭക്തൈകദൃശ്യഃ സ കൃപാനിധേ ത്വം നിരുന്ധി രോഗാൻ മരുദാലയേശ


($)-012::001
സ്വായംഭുവോ മനുരഥോ ജനസർഗശീലോ
ദൃഷ്ട്വാ മഹീമസമയേ സലിലേ നിമഗ്നാം
സ്രഷ്ടാരമാപ ശരണം ഭവദംഘൃസേവാ-
തുഷ്ടാശയം മുനിജനൈഃ സഹ സത്യലോകേ
($)-012::002
കഷ്ടം പ്രജാഃ സൃജതി മയ്യവന്ര്നിമഗ്നാ
സ്ഥാനം സരോജഭവ കൽപയ തത്പ്രജാനാം
ഇത്യേവമേഷ കഥിതോ മനുനാ സ്വയംഭൂ-
രംഭോരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം വ്യചിന്തീത്‌
($)-012::003
ഹാ ഹാ വിഭോ ജലമഹം ന്യപിബം പുരസ്താദ്‌
അദ്യാപി മജ്ജതി മഹീ കിമഹം കരോമി
ഇത്ഥം ത്വദംഘൃയുഗളം ശരണം യതോऽസ്യ
നാസാപുടാത്സമഭവഃ ശിശുകോലരൂപീ
($)-012::004
അംഗുഷ്ഠമാത്രവപുരുത്പതിതഃ പുരസ്താത്‌
ഭൂയോऽഥ കുംഭിസദൃശഃ സമജൃംഭഥാസ്ത്വം
അഭ്രേ തഥാവിധമുദീക്ഷ്യ ഭവന്തമുച്ചൈർ
വിസ്മേരതാം വിധിരഗാത്സഹ സൂനുഭിഃ സ്വൈഃ
($)-012::005
കോऽസാവചിന്ത്യമഹിമാ കിടിരുത്ഥിതോ മേ
നാസാപുടാത്കിമു ഭവേദജിതസ്യ മായാ
ഇത്ഥം വിചിന്തയതി ധാതരിശൈലമാത്രഃ
സദ്യോ ഭവങ്കില ജഗർജ്ജിഥ ഘോരഘോരം
($)-012::006
തം തേ നിനാദമുപകർണ്യ ജനസ്തപഃസ്ഥാഃ
സത്യസ്ഥിതാശ്ച മുനയോ നുനുവുർഭവന്തം
തത്സ്തോത്രഹർഷുലമനാഃ പരിണദ്യ ഭൂയ-
സ്തോയാശയം വിപുലമൂർത്തിരവാതരസ്ത്വം
($)-012::007
ഊർദ്ധ്വപ്രസാരിപരിധൂമ്രാവിധൂതരോമാ
പ്രോത്ക്ഷിപ്തവാലധിരവാങ്മുഖഘോരഘോണഃ
തൂർണപ്രദീർണജലദഃ പരിഘൂർണദക്ഷ്ണാ
സ്തോതൃന്മുനീൻ ശിശിരയന്നവതേരിഥ ത്വം
($)-012::008
അന്തർജലം തദനു സങ്കുലനക്രചക്രം
ഭ്രാമ്യത്തിമിംഗിലകുലം കലുഷോർമിമാലം
ആവിശ്യ ഭീഷണരവേണ രസാതലസ്ഥാ-
നാകമ്പയന്വസുമതീമഗവേഷയസ്ത്വം
($)-012::009
ദൃഷ്ട്വാऽഥ ദൈത്യഹതകേന രസാതലാന്തേ
സംവേശിതാം ഝടിതി കൂടകിടിർവിഭോ ത്വം
ആപാതുകാനവിഗണയ്യ സുരാരിഖേടാൻ
ദംഷ്ട്രാങ്കുരേണ വസുധാമദധാഃ സലീലം
($)-012::010
അഭ്യുദ്ധരന്നഥ ധരാം ദശനാഗ്രലഗ്ന-
മുസ്താങ്കുരാങ്കിത ഇവാധികപീവരാത്മാ
ഉദ്ധാതഘോരസലിലാജ്ജലധേരുദഞ്ചൻ
ക്തീഡാവരാഹവപുരീശ്വര പാഹി രോഗാത്‌
($)-013::001
ഹിരണ്യാക്ഷം താവദ്വരദ ഭവദന്വേഷണപരം
ചരന്തം സാംവർതേ പയസി നിജജംഘാപരിമിതേ
ഭവദ്ഭക്തോ ഗത്വാ കപടപടുധീർനാരദമുനിഃ
ശനൈരൂചേ നന്ദൻ ദനുജമപി നിന്ദംസ്തവ ബലം
($)-013::002
സ മായാവീ വിഷ്ണുർഹരതി ഭവദീയം വസുമതീം
പ്രഭോ കഷ്ടം കഷ്ടം കിമിദമിതി തേനാഭിഗദിതഃ
നദൻ ക്വാസൌ ക്വാസാവിതി സ മുനിനാ ദർശിതപഥോ
ഭവന്തം സംപ്രാപദ്ധരണിധരമുദ്യന്തമുദകാത്‌
($)-013::003
അഹോ ആരണ്യോऽയം മൃഗ ഇതി ഹസന്തം ബഹുതരൈ-
ഋദുരുക്തൈർവിധ്യന്തം ദിതിസുതമവജ്ഞായ ഭഗവൻ
മഹീം ദൃഷ്ട്വാ ദംഷ്ട്രാശിരസി ചകിതാം സ്വേന മഹസാ
പയോധാവാധായ പ്രസഭമുദയുങ്ങ്ഥാ മൃധവിധൌ
($)-013::004
ഗദാപാണൌ ദൈത്യേ ത്വമപി ഹി ഗൃഹീതോന്നതഗദോ
നിയുദ്ധേന ക്രീഡങ്ൻഘടഘടരവോദ്‌ഘുഷ്ടവിയതാ
രണാലോകൈത്സുക്യാന്മിലതി സുരസംഘേ ദ്രുതമമും
നിരുന്ധ്യാഃ സന്ധ്യാതഃ പ്രഥമമിതി ധാത്രാ ജഗദിഷേ
($)-013::005
ഗദോന്മർദേ തസ്മിംസ്തവ ഖലു ഗദായാം ദിതിഭുവോ
ഗദാഘാതാദ്ഭൂമൌ ഝടിതി പതിതായാമഹഹ! ഭോഃ !
മൃദുസ്മേരാസ്യസ്ത്വം ദനുജകുലനിർമൂലനചണം
മഹാചക്രം സ്മൃത്വാ കരഭുവി ദധാനോ രുരുചിഷേ
($)-013::006
തതഃ ശൂലം കാലപ്രതിമരുഷി ദൈത്യേ വിസൃജതി
ത്വയി ഛിന്ദത്യേനത്‌ കരകലിതചക്രപ്രഹരണാത്‌
സമാരുഷ്ടോ മുഷ്ട്യാ സ ഖലു വിതുദംസ്ത്വാം സമതനോത്‌
ഗളന്മായേ മായാസ്ത്വയി കില ജഗന്മോഹനകരീഃ
($)-013::007
ഭവച്ചക്രജ്യോതിഷ്കണലവനിപാതേന വിധുതേ
തതോ മായാചക്രേ വിതതഘനരോഷാന്ധമനസം
ഗരിഷ്ഠാഭിർമുഷ്ടിപ്രഹൃതിഭിരഭിഘ്നന്തമസുരം
സ്വപാദാംഗുഷ്ഠേന ശ്രവണപദമൂലേ നിരവധീഃ
($)-013::008
മഹാകായഃസ്സോऽയം തവ കരസരോജപ്രമഥിതോ
ഗളദ്രക്തോ വക്ത്രാദപതദൃഷിഭിഃ ശ്ലാഘിതഹതിഃ
തദാ ത്വാമുദ്ദാമപ്രമദഭരവിദ്യോതിഹൃദയാ
മുനീന്ദ്രാസ്സാന്ദ്രാഭിഃ സ്തുതിഭിരനുവന്നധ്വരതനും
($)-013::009
ത്വചി ച്ഛന്ദോ രോമസ്വപി കുശഗണശ്ചക്ഷുഷി ഘൃതം
ചതുർഹോതാരോऽംഘ്രൌ സ്രുഗപി വദനേ ചോദര ഇഡാ
ഗ്രഹാ ജിഹ്വായാം തേ പരപുരുഷ കർണേ ച ചമസാ
വിഭോ സോമോ വീര്യം വരദ ഗളദേശേऽപ്യുപസദഃ
($)-013::010
മുനീന്ദ്രൈരിത്യാദിസ്തവനമുഖരൈർമോദിതമനാ
മഹീയസ്യാ മൂർത്ത്യാ വിമലതരകീർത്യാ ച വിലസൻ
സ്വധിഷ്ണ്യം സംപ്രാപ്തഃ സുഖരസവിഹാരീ മധുരിപോ
നിരുന്ധ്യാ രോഗം മേ സകലമപി വാതാലയപതേ
($)-014::001
സമനുസ്മൃതതാവകാംഘൃയുഗ്മഃ സ മനുഃ പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ
നിജമന്തരമന്തരായഹീനം ചരിതം തേ കഥയൻസുഖം നിനായ


($)-014::002
സമയേ ഖലു തത്ര കർദമാഖ്യോ ദ്രുഹിണച്ഛായഭവസ്തദീയവാചാ
ധൃതസർഗരസോ നിസർഗരമ്യം ഭഗവംസ്ത്വാമയുതം സമാഃ സിഷേവേ


($)-014::003
ഗരുഡോപരി കാളമേഘകമ്രം വിലസത്കേലിസരോജപാണിപദ്മം
ഹസിതോല്ലസിതാനനം വിഭോ ത്വം വപുരാവിഷ്കുരുഷേ സ്മ കർദമായ


($)-014::004
സ്തുവതേ പുലകാവൃതായ തസ്മൈ മനുപുത്രീം ദയിതാം നവാപി പുത്രീഃ
കപിലം ച സുതം സ്വമേവ പശ്ചാത്‌ സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗതോऽഭൂഃ


($)-014::005
സ മനുശ്ശതരൂപയാ മഹിഷ്യാ ഗുണവത്യാ സുതയാ ച ദേവഹൂത്യാ
ഭവദീരിതനാരദോപദിഷ്ടസ്സമഗാത്കർദമമാഗതിപ്രതീക്ഷം


($)-014::006
മനുനോപഹൃതാം ച ദേവഹൂതിം തരുണീരത്നമവാപ്യ കർദമോऽസൌ
ഭവദർചനനിർവൃതോऽപി തസ്യാം ദൃഢശുശ്രൂഷണയാ ദധൌ പ്രസാദം


($)-014::007
സപുനസ്ത്വദുപാസനപ്രഭാവാദ്ദയിതാകാമകൃതേ കൃതേ വിമാനേ
വനിതാകുലസങ്കുലോ നവാത്മാ വ്യഹരദ്ദേവപഥേഷു ദേവഹൂത്യാ


($)-014::008
ശതവർഷമഥ വ്യതീത്യ സോऽയം നവ കന്യാഃ സമവാപ്യ ധന്യരൂപാഃ
വനയാനസമുദ്യതോऽപി കാന്താഹിതകൃത്ത്വജ്ജനനോത്സുകോ ന്യവാത്സീത്‌


($)-014::009
നിജഭർതൃഗിരാ ഭവന്നിഷേവാ നിരതായാമഥ ദേവ ദേവഹൂത്യാം
കപിലസ്ത്വമജായഥാ ജനാനാം പ്രഥയിഷ്യൻപരമാത്മതത്ത്വവിദ്യാം


($)-014::010
വനമേയുഷി കർദമേ പ്രസന്നേ മതസർവസ്വമുപാദിശഞ്ജനന്യൈ
കപിലാത്മക വായുമദിരേശത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൌഘാത്‌


($)-015::001
മതിരിഹ ഗുണസക്താ ബന്ധകൃത്തേഷ്വസക്താ
ത്വമൃതകൃദുപരുന്ധേ ഭക്തിയോഗസ്തു സക്തിം
മഹദനുഗമലഭ്യാ ഭക്തിരേവാത്ര സാധ്യാ
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::002
പ്രകൃതിമഹദഹങ്കാരാശ്ച മാത്രാശ്ച ഭൂതാ-
ന്യപിഹൃദപി ദശാക്ഷീ പൂരുഷഃ പഞ്ചവിംശഃ
ഇതി വിദിതവിഭാഗോ മുച്യതേऽസൌ പ്രകൃത്യാ
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::003
പ്രകൃതിഗതഗുണൌഘൈർനാജ്യതേ പൂരുഷോऽയം
യദി തു സജതി തസ്യാം തദ്ഗുണാസ്തം ഭജേരൻ
മദനുഭജനതത്ത്വാലോചനൈഃ സാപ്യപേയാത്‌
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::004
വിമലമതിരുപാത്തൈരാസനാദ്യൈർമദംഗം
ഗരുഡസമധിരൂഢം ദിവ്യഭൂഷായുധാങ്കം
രുചിതുലിതതമാലം ശീലയേതാനുവേലം
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::005
മമ ഗുണഗുണലീലാകർണനൈഃ കീർതിനാദ്യൈഃ
മയി സുരസരിദോഘപ്രഖ്യചിത്താനുവൃത്തിഃ
ഭവതി പരമഭക്തിഃ സാ ഹി മൃത്യോർവിജേത്രീ
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::006
അഹ ഹ ബഹുലഹിംസാസഞ്ചിതാർത്ഥൈഃ കുടുംബം
പ്രതിദിനമനുപുഷ്ണൻ സ്ത്രീജിതോ ബാലലാളീ
വിശതി ഹി ഗൃഹസക്തോ യാതനാം മയ്യഭക്തഃ
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::007
യുവതിജഠരഖിന്നോ ജാതബോധോऽപ്യകാണ്ഡേ
പ്രസവഗലിതബോധഃ പീഡയോല്ലംംഘ്യ ബാല്യം
പുനരപി ബത മുഹ്യത്യേവ താരുണ്യകാലേ
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::008
പിതൃസുരഗണയാജീ ധാർമികോ യോ ഗൃഹസ്ഥഃ
സ ച നിപതതി കാലേ ദക്ഷിണാധ്വോപഗാമീ
മയി നിഹിതമകാമം കർമ തൂദക്പഥാർത്ഥേ
കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ
($)-015::009
ഇതി സുവിദിതവേദ്യാം ദേവ ഹേ ദേവഹൂതിം
കൃതനുതിമനുഗൃഹ്യ ത്വം ഗതോ യോഗിസംഘൈഃ
വിമലമതിരഥാऽസൌ ഭക്തിയോഗേന മുക്താ
ത്വമപി ജനഹിതീർത്ഥം വർതസേ പ്രാഗുദീച്യാം
($)-015::010
പരമ കിമു ബഹൂക്ത്യാ ത്വത്പദാംഭോജഭക്തിം
സകലഭയവിനേത്രീം സർവകാമോപനേത്രീം
വദസി ഖലു ദൃഢം ത്വം ത്വദ്വിധൂയാമയാന്മേ
ഗുരുപവനപുരേശ ത്വയ്യുപാധത്സ്വ ഭക്തിം
($)-016::001
ദക്ഷോ വിരിഞ്ചതനയോऽഥ മനോസ്തനൂജാം
ലബ്ധ്വാ പ്രസൂതിമിഹ ഷോഡശ ചാപ കന്യാഃ
ധർമേ ത്രയോദശ ദദൌ പിതൃഷു സ്വധാം ച
സ്വാഹാം ഹവിർഭുജി സതീം ഗിരിശേ ത്വദംശേ
($)-016::002
മൂർത്തിർഹി ധർമഗൃഹിണീ സുഷുവേ ഭവന്തം
നാരായണം നരസഖം മഹിതാനുഭാവം
യജ്ജന്മനി പ്രമുദിതാഃ കൃതതുര്യഘോഷാഃ
പുഷ്പോത്കരാൻപ്രവവൃഷുർനുനുവുഃ സുരൌഘാഃ
($)-016::003
ദൈത്യം സഹസ്രകവചം കവചൈഃ പരീതം
സാഹസ്രവത്സരതപസ്സമരാഭിലവ്യൈഃ
പര്യായനീർമിതതപസ്സമരൌ ഭവന്തൌ
ശിഷ്ടൈകകങ്കടമമും ന്യഹതാം സലലിം
($)-016::004
അന്വാചരന്നുപദിശന്നപി മോക്ഷധർമം
ത്വം ഭ്രാതൃമാൻ ബദരികാശ്രമമദ്ധ്യവാത്സീഃ
ശക്രോऽഥ തേ ശമതപോബലനിസ്സഹാത്മാ
ദിവ്യാംഗനാപരിവൃതം പ്രജിഘായ മാരം
($)-016::005
കാമോ വസന്തമലയാനിലബന്ധുശാലീ
കാന്താകടാക്ഷവിശിഖൈർവികസദ്വിലാസൈഃ
വിധ്യന്മുഹുർമുഹുരകമ്പമുദീക്ഷ്യ ച ത്വാം
ഭീതസ്ത്വായാഥ ജഗദേ മൃദുഹാസഭാജാ
($)-016::006
ഭീത്യാലമംഗജവസന്തസുരാംഗനാ വോ
മന്മാനസന്ത്വിഹ ജുഷുധ്വമിതി ബ്രുവാണഃ
ത്വം വിസ്മയേന പരിതഃ സ്തുവതാമഥൈഷാം
പ്രാദർശയഃ സ്വപരിചാരകകാതരാക്ഷീഃ
($)-016::007
സമ്മോഹനായ മിലിതാ മദനാദയസ്തേ
ത്വദ്ദാസികാപരിമളൈഃ കില മോഹമാപുഃ
ദത്താം ത്വയാ ച ജഗൃഹുസ്ത്രപയൈവ സർവ-
സ്വർവാസിഗർവശമനീം പുനരുർവശീം താം
($)-016::008
ദൃഷ്ട്വോർവശീം ത്വം കഥാം ച നിശമ്യ ശക്രഃ
പര്യാകുലോऽജനി ഭവന്മഹിമാവമർശാത്‌
ഏവം പ്രശാന്തരമണീയതരോऽവതാരസ്‌
ത്വത്തോऽധികോ വരദ കൃഷ്ണതനുസ്ത്വമേവ
($)-016::009
ദക്ഷസ്തു ധാതുരതിലാളനയാ രജോന്ധോ
നാത്യാദൃതസ്ത്വയി ച കഷ്ടമശാന്തിരാസീത്‌
യേന വ്യരുന്ധ സ ഭവത്തനുമേവ ശർവം
യജ്ഞോ ച വൈരപിശുനേ സ്വസുതാം വ്യമാനീത്‌
($)-016::010
കൃദ്ധേശമർദിതമഖഃ സ തു കൃത്തശീർഷോ
ദേവപ്രസാദിതഹരാദഥ ലബ്ധജീവഃ
ത്വത്പൂരിതക്രതുവരഃ പുനരാപ ശാന്തിം
സ ത്വം പ്രശാന്തികര പാഹി മരുത്പുരേശ
($)-017::001
ഉത്താനപാദനൃപതേർമനുനന്ദനസ്യ
ജായാ ബഭൂവ സുരുചിർനിതരാമഭീഷ്ടാ
അന്യാ സുനീതിരിതി ഭർതുരനാദൃതാ സാ
ത്വാമേവ നിത്യമഗതിഃ ശരണം ഗതാऽഭൂത്‌
($)-017::002
അങ്കേ പിതുഃ സുരുചിപുത്രകമുത്തമം തം
ദൃഷ്ട്വാ ധ്രുവഃ കില സുനീതിസുതോऽധിരോക്ഷ്യൻ
ആചിക്ഷിപേ കില ശിശുഃ സുതരാം സുരുച്യാ
ദുസ്സന്ത്യജാ ഖലു ഭവദ്വിമുഖൈരസൂയാ
($)-017::003
ത്വന്മോഹിതേ പിതരി പശ്യതി ദാരവശ്യേ
ദൂരം ദുരുക്തിനിഹതഃ സ ഗതോ നിജാംബാം
സാऽപി സ്വകർമഗതിസന്തരണായ പുംസാം
ത്വത്പാദമേവ ശരണം ശിശവേ ശശംസ
($)-017::004
ആകർണ്യ സോऽപി ഭവദർചനിശ്ചിതാത്മാ
മാനീ നിരേത്യ നഗരാത്കില പഞ്ചവർഷഃ
സന്ദൃഷ്ടനാരദനിവേദിതമന്ത്രമാർഗസ്‌
ത്വാമാരരാധ തപസാ മധുകാനനാന്തേ
($)-017::005
താതേ വിഷണ്ണഹൃദയേ നഗരീം ഗതേന
ശ്രീനാരദേന പരിസാന്ത്വിതചിത്തവൃത്തൌ
ബാലസ്ത്വദർപിതമനാഃ ക്രമവർദ്ധിതേന
നിന്യേ കഠോരതപസാ കില പഞ്ച മാസാൻ
($)-017::006
താവത്തപോബലനിരുച്ഛ്വസിതേ ദിഗന്തേ
ദേവാർത്ഥിതസ്ത്വമുദയത്കരുണാർദ്രചേതാഃ
ത്വദ്രൂപചിദ്രസനിലീനമതേഃ പുരസ്താ-
ദാവിർബഭൂവിഥ വിഭോ ഗരുഡാധിരൂഢഃ
($)-017::007
ത്വദ്ദർശനപ്രമദഭാരതരംഗിതം തം
ദൃഗ്ഭ്യാം നിമഗ്നമിവ രൂപരസായനേ തേ
തുഷ്ടൂഷമാണമവഗമ്യ കപോലദേശേ
സംസ്പൃഷ്ടവാനസി ദരേണ തഥാ//ऽദരേണ
($)-017::008
താവദ്വിബോധവിമലം പ്രണുവന്തമേന-
മാഭാഷഥാസ്ത്വമവഗമ്യ തദീയഭാവം
രാജ്യം ചിരം സമനുഭൂയ ഭജസ്വ ഭൂയഃ
സർവോത്തരം ധ്രുവ പദം വിനിവൃത്തിഹീനം
($)-017::009
ഇത്യൂചിഷി ത്വയി ഗതേ നൃപനന്ദനോऽസൌ-
ആനന്ദിതാഖിലജനോ നഗരീമുപേതഃ
രേമേ ചിരം ഭവദനുഗ്രഹപൂർണകാമസ്‌
താതേ ഗതേ ച വനമാദൃതരാജ്യഭാരഃ
($)-017::010
യക്ഷേണ ദേവ നിഹതേ പുനരുത്തമേऽസ്മിൻ
യക്ഷൈഃ സ യുദ്ധനിരതോ വിരതോ മനൂക്ത്യാ
ശാന്ത്യാ പ്രസന്നഹൃദയാദ്ധനദാദുപേതാത്‌
ത്വദ്ഭക്തിമേവ സുദൃഢാമവൃണോന്മഹാത്മാ
($)-017::011
അന്തേ ഭവത്പുരുഷനീതവിമാനയാതോ
മാത്രാ സമം ധ്രുവപദേ മുദിതോऽയമാസ്തേ
ഏവം സ്വഭൃത്യജനപാലനലോലധീസ്ത്വം
വാതാലയാധിപ നിരുന്ധി മമാമയൌഘാൻ
($)-018::001
ജാതസ്യ ധ്രുവകുല ഏവ തുംഗകീർതേ-
രംഗസ്യ വ്യജനി സുതഃ സ വേനനാമാ
തദ്ദോഷവ്യഥിതമതിഃ സ രാജവര്യ-
സ്ത്വത്പാദേ വിഹിതമനാ വനം ഗതോऽഭൂത്‌
($)-018::002
പാപോऽപി ക്ഷിതിതലപാലനായ വേനഃ
പൌരാദ്യൈരുപനിഹിതഃ കഠോരവീര്യഃ
സർവേഭ്യോ നിജബലമേവ സംപ്രശംസൻ
ഭൂചക്രേ തവ യജനാന്യയം ന്യരൌത്സീത്‌
($)-018::003
സമ്പ്രാപ്തേ ഹിതകഥനായ താപസൌധേ
മത്തോऽന്യോ ഭവനപതിർന കശ്ചനേതി
ത്വന്നിന്ദാവചനപരോ മുനീശ്വരൈസ്തൈഃ
ശാപാഗ്നൌ ശലഭദശാമനായി വേനഃ
($)-018::004
തന്നാശാത്ഖലജനഭീരുകൈർമുനീന്ദ്രൈ-
സ്തന്മാത്രാ ചിരപരിരക്ഷിതേ തദംഗേ
ത്യക്താഘേ പരിമഥിതാദഥോരുദണ്ഡാത്‌
ദോർദണ്ഡേ പരിമഥിതേ ത്വമാവിരാസീഃ
($)-018::005
വിഖ്യാതഃ പൃഥുരിതി താപസോപദിഷ്ടൈഃ
സൂതാദ്യൈഃ പരിണുതഭാവിഭൂരിവീര്യഃ
വേനാർത്യാ കബലിതസമ്പദം ധരിത്രീം-
ആക്രാന്താം നിജധനുഷാ സമാമകാർഷീഃ
($)-018::006
ഭൂയസ്താം നിജകുലമുഖ്യവത്സയുക്തൈർ
ദേവാദ്യൈഃ സമുചിതചാരുഭാജനേഷു
അന്നാദീന്യഭിലഷിതാനി യാനി താനി
സ്വച്ഛന്ദം സുരഭിതനൂമദൂദുഹസ്ത്വം
($)-018::007
ആത്മാനം യഹതി മഖൈസ്ത്വയി ത്രിധാമ-
ന്നാരബ്ധേ ശതതമവാജിമേധയാഗേ
സ്പർദ്ധാലുഃ ശതമഖ ഏത്യ നീചവേഷോ
ഹൃത്വാऽശ്വം തവ തനയാത്‌ പരാജിതോऽഭൂത്‌
($)-018::008
ദേവേന്ദ്രം മുഹുരിതി വാജിനം ഹരന്തം
വഹ്നൌ തം മുനവരമണ്ഡലേ ജുഹൂഷൌ
രുന്ധാനേ കമലഭവേ ക്രതോഃ സമാപ്തൌ
സാക്ഷാത്ത്വം മധുരിപുമൈക്ഷഥാഃ സ്വയം സ്വം
($)-018::009
തദ്ദത്തം വരമുപലഭ്യ ഭക്തിമേകാം
ഗംഗാന്തേ വിഹിതപദഃ കദാപി ദേവ
സത്രസ്ഥം മുനിനിവഹം ഹിതാനി ശംസ-
ന്നൈക്ഷിഷ്ഠാഃ സനകമുഖാൻ മുനീൻ പുരസ്താത്‌
($)-018::010
വിജ്ഞാനം സനകമുഖോദിതം ദധാനഃ
സ്വാത്മാനം സ്വയമഗമോ വനാന്തസേവീ
തത്താദൃക്പൃഥുവപുരീശ സത്വരം മേ
രോഗൌഘം പ്രശമയ വാതഗേഹവാസിൻ
($)-019::001
പൃഥോസ്തു നപ്താ പൃഥുധർമകർമഠഃ പ്രാചീനബർഹിര്യുവതൌ ശതദൃതൌ
പ്രചേതസോ നാമ സുചേതസഃ സുതാനജീജനത്ത്വത്കരുണാങ്കുരാനിവ


($)-019::002
പിതുഃ സിസൃക്ഷാനിരതസ്യ ശാസനാദ്ഭവത്തപസ്യാഭിരതാ ദശാപി തേ
പയോനിധിം പശ്ചിമമേത്യ തത്തടേ സരോവരം സന്ദദൃശുർമനോഹരം


($)-019::003
തദാ ഭവത്തീർത്ഥമിദം സമാഗതോ ഭവോ ഭവത്സേവകദർശനാദൃതഃ
പ്രകാശമാസാദ്യ പുരഃ പ്രചേതസാമുപാദിശദ്ഭക്തതമസ്തവസ്തവം
($)-019::004
സ്തവം ജപന്തസ്തമമീ ജലാന്തരേ ഭവന്തമാസേവിഷതായുതം സമാഃ
ഭവത്സുഖാസ്വാദരസാദമീഷ്വിയാൻബഭൂവ കലോ ധ്രുവവന്ന ശീഘ്രതാ
($)-019::005
തപോഭിരേഷാമതിമാത്രവർദ്ധിഭിഃ സ യജ്ഞഹിംസാനിരതോऽപി പാവിതഃ
പിതാऽപി തേഷാം ഗൃഹയാതനാരദപ്രദർശിതാത്മാ ഭവദാത്മതാം യയൌ
($)-019::006
കൃപാബലേനൈവ പുരഃ പ്രചേതസാം പ്രകാശമാഗാഃ പതഗേന്ദ്രവാഹനഃ
വിരാജി ചക്രാദിവരായുധാംശുഭിഃ ഭുജാഭിരഷ്ടാഭിരുദഞ്ചിതദ്യുതിഃ
($)-019::007
പ്രചേതസാം താവദയാചതാമപിഃ ത്വമേവ കാരുണ്യഭരാദ്വാരാനദാഃ
ഭവദ്വിചിന്താऽപി ശിവായദേഹിനാം ഭവത്വസൌ രുദ്രനുതിശ്ച കാമദാ
($)-019::008
അവാപ്യ കാന്താം തനയാം മഹീരുഹാം തയാ രമധ്വം ദശലക്ഷവത്സരീം
സുതോऽസ്തു ദക്ഷോ നനു തത്ക്ഷണാച്ച മാം പ്രയാസ്യഥേതി ന്യഗദോ മുദൈവ താൻ
($)-019::009
തതശ്ച തേ ഭൂതലരോധിനസ്തരൂങ്കൃധാ ദഹന്തോ ദ്രുഹിണേന വാരിതാഃ
ദ്രുമൈശ്ച ദത്താം തനയാമവാപ്യ താം ത്വദുക്തകാലം സുഖിനോऽഭിരേമിരേ
($)-019::010
അവാപ്യ ദക്ഷം ച സുതം കൃതാധ്വരാഃ പ്രചേതസോ നാരദലബ്ധയാധിയാ
അവാപുരാനന്ദപദം തഥാവിധസ്ത്വമീശ വാതാലയനാഥ പാഹിമാം
($)-020::001
പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാദാഗ്നീധ്രരാജാദുദിതോ ഹി നാഭിഃ
ത്വാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടദമിഷ്ടമദ്ധ്യേ തവൈവ തുഷ്ട്യൈ കൃതയജ്ഞകർമാ
($)-020::002
അഭിഷ്ടുതസ്തത്ര മുനീശ്വരൈസ്ത്വം രാജ്ഞാ സ്വതുല്യം സുതമർത്ഥ്യമാനഃ
സ്വയം ജനിഷ്യേऽഹമിതി ബ്രുവാണസ്തിരോദധാ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർത്തേ
($)-020::003
നാഭിപ്രിയായാമഥ മേരുദേവ്യാം ത്വമംശതോऽഭൂരൃഷഭാഭിധാനഃ
അലോകസാമാന്യഗുണപ്രഭാവപ്രഭാവിതാശേഷജനപ്രമോദഃ
($)-020::004
ത്വയി ത്രിലോകീഭൃതി രാജ്യ്ഭാരം നിധായ നാഭിഃ സഹ മേരുദേവ്യാ
തപോവനം പ്രാപ്യ ഭവന്നിഷേവീ ഗതഃ കിലാനന്ദപദം പദം തേ
($)-020::005
ഇന്ദ്രസ്ത്വദുത്കർഷകൃതാദമർഷാദ്വവർഷ നാസ്മിന്നജനാഭവർഷേ
യദാ തദാ ത്വം നിജയോഗശക്ത്യാ സ്വവർഷമേനദ്‌വ്യദധാഃ സുവർഷം
($)-020::006
ജിതേന്ദ്രദത്താം കമനീം ജയന്തീമഥോദ്വഹന്നാത്മരതാശയോऽപി
അജീജനത്തത്ര ശതം തനൂജാന്യേഷാം ക്ഷിതീശോ ഭരതോऽഗ്രജന്മാ
($)-020::007
നവാഭവന്യോഗിവരാ നവാന്യേ ത്വപാലയൻഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ
സൈകാ ത്വശീതിസ്തവ ശേഷപുത്രാസ്തപോബലാദ്ഭൂസുരഭൂയമീയുഃ
($)-020::008
ഉക്ത്വാ സുതേഭ്യോऽഥ മുനീന്ദ്രമദ്ധ്യേ വിരക്തിഭക്ത്യന്വിതമുക്തിമാർഗം
സ്വയം ഗതഃ പാരമഹംസ്യവൃത്തിമധാ ജഡോന്മത്തപിശാചചര്യാം
($)-020::009
പരാത്മഭൂതോऽപി പരോപദേശം കുർവൻഭവൻസർവനിരസ്യമാനഃ
വികാരഹീനോ വിചചാര കൃത്സ്നാം മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീനഃ


($)-020::010
ശയുവ്രതം ഗോമൃഗകാകചര്യാം ചിരം ചരന്നാപ്യ പരം സ്വരൂപം
ദവാഹൃതാംഗഃ കുടകാചലേ ത്വം താപാന്മമാപാകുരു വാതനാഥ


($)-021::001
മദ്ധ്യോദ്ഭവോ ഭുവ ഇളാവൃതനാംനി വർഷേ
ഗൌരീപ്രധാനവനിതാജനമാത്രഭാജി
ശർവേണ മന്ത്രനുതിഭിഃ സുമുപാസ്യമാനം
സങ്കർഷണാത്മകമധീശ്വര സംശ്രയേ ത്വാം
($)-021::002
ഭദ്രാശ്വനാമക ഇളാവൃതപൂർവവർഷേ
ഭദ്രശ്രവോഭിരൃഷിഭിഃ പരിണൂയമാനം
കൽപാന്തഗൂഢനിഗമോദ്ധരണപ്രവീണം
ധ്യായാമി ദേവ ഹയശീർഷതനും ഭവന്തം
($)-021::003
ധ്യായാമി ദക്ഷിണഗതേ ഹരിവർഷവർഷേ
പ്രാഹ്ലാദമുഖ്യപുരുഷൈഃ പരിഷേവ്യമാണം
ഉത്തുംഗശാന്തധവലാകൃതിമേകശുദ്ധ-
ജ്ഞാനപ്രദം നരഹരിം ഭഗവൻ ഭവന്തം
($)-021::004
വർഷേ പ്രതീചി ലലിതാത്മനി കേതുമാലേ
ലീലാവിശേഷലലിതസ്മിതശോഭനാംഗം
ലക്ഷ്മ്യാ പ്രജാപതിസുതൈശ്ച നിഷേവ്യമാണം
തസ്യാഃ പ്രിയായ ധൃതകാമതനും ഭജേ ത്വാം
($)-021::005
രമ്യേഹ്യുദീചി ഖലു രമ്യകനാംനി വർഷേ
തദ്വർഷനാഥമനുവര്യസപര്യമാണം
ഭക്തൈകവത്സലമമത്സരഹൃത്സു ഭാന്തം
മത്സ്യാകൃതിം ഭുവനനാഥ ഭജേ ഭവന്തം
($)-021::006
വർഷം ഹിരണ്മയസമാഹ്വയമൌത്തരാഹ-
മാസീനമദ്രിധൃതികർമഠകാമഠാംഗം
സംസേവതേ പിതൃഗണപ്രവരോऽഋയമായം
തം ത്വാം ഭജാമി ഭഗവൻ പരചിന്മയാത്മൻ
($)-021::007
കിം ചോത്തരേഷു കുരുഷു പ്രിയയാ ധരണ്യാ
സംസേവിതോ മഹിതമന്ത്രനുതിപ്രഭേദൈഃ
ദംഷ്ട്രാഗ്രഘൃഷ്ടഘനപൃഷ്ഠഗരിഷ്ഠവർഷ്മാ
ത്വം പാഹി വിജ്ഞനുതയജ്ഞവരാഹമൂർത്തേ
($)-021::008
യാമ്യാം ദിശം ഭജതി കിംപുരുഷാഖ്യവർഷേ
സംസേവിതോ ഹനുമതാ ദൃഢഭക്തിഭാജാ
സീതാഭിരാമപരമാദ്ഭുതരൂപശാലീ
രാമാത്മകഃ പരിലസൻപരിപാഹി വിഷ്ണോ
($)-021::009
ശ്രീനാരദേന സഹ ഭാരതഖണ്ഡമുഖ്യൈസ്‌
ത്വം സാംഖ്യയോഗനുതിഭിഃ സമുപാസ്യമാനഃ
ആകൽപകാലമിഹ സാധുജനാഭിരക്ഷീ
നാരായണോ നരസഖഃ പരിപാഹി ഭൂമൻ
($)-021::010
പ്ലാക്ഷേऽഋകരൂപമയി ശാൽമല ഇന്ദുരൂപം
ദ്വീയേ ഭജന്തി കുശനാമനി വഹ്നിരൂപം
ക്രൌഞ്ചേऽംബുരൂപമഥ വായുമയം ച ശാകേ
ത്വാം ബ്രഹ്മരൂപമയി പുഷ്കരനാംനി ലോകാഃ
($)-021::011
സർവൈർദ്ധ്രുവീദിഭിരുഡുപ്രകരൈർഗ്രഹൈശ്ച
പുച്ഛാദികേഷ്വവയവേഷ്വഭികൽപ്യമാനൈഃ
ത്വം ശിംശുമാരവപുഷാ മഹതാമുപാസ്യഃ
സന്ധ്യാസു രുന്ധി നരകം മമ സിന്ധുശായൈൻ
($)-021::012
പാതാളമൂലഭുവി ശേഷതനും ഭവന്തം
ലോകൈകകുണ്ഡലവിരാജിസഹസ്രശീർഷം
നീലാംബരം ധൃതഹലം ഭുജഗാംഗനാഭിർ-
ജുഷ്ടം ഭജേ ഹര ഗദാങ്ങുരുഗേഹനാഥ
($)-022::001
അജാമിളോ നാമ മഹീസുരഃ പുരാ ചരന്വിഭോ ധർമ പഥാൻ ഗൃഹാശ്രമീ
ഗുരോർഗിരാ കാനനമേത്യ ദൃഷ്ടവാൻസുഘൃഷ്ടശീലാം കുലടാം മദാകുലാം


($)-022::002
സ്വതഃ പ്രശാന്തോऽപി തദാഹൃതാശയഃ സ്വധർമമുത്സൃജ്യ തയാ സമാരമൻ
അധർമകാരീ ദശമീ ഭവൻപുനർദധൌ ഭവന്നാമയുതേ സുതേ രതിം


($)-022::003
സ മൃത്യുകാലേ യമരാജകിങ്കരാൻ ഭയങ്കരാംസ്ത്രീനഭിലക്ഷയൻഭിയാ
പുരാ മനാക്‌ത്വത്സ്മൃതിവാസനാബലാജ്ജുഹാവ നാരായണനാമകം സുതം


($)-022::004
ദുരാശയസ്യാപി തദാത്വനിർഗതത്വദീയനാമാക്ഷരമാത്രവൈഭവാത്‌
പുരോऽഭിപേതുർഭവദീയപാർഷദാശ്ചതുർഭുജാഃ പീതപടാ മനോരമാഃ


($)-022::005
അമും ച സംപാശ്യ വികർഷതോ ഭതാൻ വിമുഞ്ചതേത്യാരുരുധുർബലാദമീ
നിവാരിതാസ്തേ ച ഭവജ്ജനൈസ്തദാ തദീയപാപം നിഖിലം ന്യവേദയൻ


($)-022::006
ഭവന്തു പാപാനി കഥം തു നിഷ്കൃതേ കൃതേऽപി ഭോ ദണ്ഡനമസ്തി പണ്ടിതാഃ
ന നിഷ്കൃതിഃ കിീം വിദിതാ ഭവാദൃശാമിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ


($)-022::007
ശ്രുതിസ്മൃതിഭ്യാം വിഹിതാ വ്രതാദയഃ പുനന്തി പാപം ന ലുനന്തി വാസനാം
അനന്തസേവാ തു നികൃന്തതി ദ്വയീമിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ


($)-022::008
അനേന ഭോ ജന്മസഹസ്രകോടിഭിഃ കൃതേഷു പാപേഷ്വപി നിഷ്കൃതിഃ കൃതാ
തദഗ്രഹീന്നാമ ഭയാകുലോ ഹരേരിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ


($)-022::009
നൃണാമബുദ്ധ്യാപി മുകുന്ദകീർതനം ദഹത്യഘൌഘാന്മഹിമാസ്യ താദൃശഃ
യഥാഗ്നിരേധാംസി യഥൌഷധം ഗദാനിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ


($)-022::010
ഇതീരിതൈര്യാമ്യഭടൈരപാസൃതേ ഭവദ്ഭടാനാം ച ഗണേ തിരോഹിതേ
ഭവത്സ്മൃതിം കഞ്ചന കാലമാചരൻഭവത്പദം പ്രാപി ഭവദ്ഭടൈരസൌ


($)-022::011
സ്വകിംഗരാവേദനശങ്കിതോ യമസ്ത്വദംഘൃഭക്തേഷു ന ഗമ്യതാമിതി
സ്വകീയഭൃത്യാനശിശിക്ഷദുച്ചകൈഃ സ ദേവ വാതാലയ പാഹി മാം


($)-023::001
പ്രാചേതസ്തു ഭഗവന്നപരോऽപി ദക്ഷസ്‌-
ത്വത്സേവനം വ്യധിത സർഗവിവൃദ്ധികാമഃ
ആവിർബഭൂവിഥ തദാ ലസദഷ്ടബാഹുസ്‌-
തസ്മൈ വരം ദദിഥ താം ച വധൂമസിക്നീം
($)-023::002
തസ്യാത്മജാസ്ത്വയുതമീശ പുനഃ സഹസ്രം
ശ്രീനാരദസ്യ വചസാ തവ മാർഗമാപുഃ
നൈകത്രവാസമൃഷയേ സ മുമോച ശാപം
ഭക്തോത്തമസ്ത്വൃഷിരനുഗ്നഹമേവ മേനേ
($)-023::003
ഷഷ്ട്യാ തതോ ദുഹിതൃഭിഃ സൃജതഃ കുലൌഘാൻ
ദൌഹിത്രസൂനുരഥ തസ്യ സ വിശ്വരൂപഃ
ത്വത്സ്തോത്രവർമിതമജാപയദിന്ദ്രമാജൌ
ദേവ ത്വദീയമഹിമാ ഖലു സർവജൈത്രഃ
($)-023::004
പ്രാക്‌ശൂരസേനവിഷയേ കില ചിത്രകേതുഃ
പുത്രാഗ്രഹീ നൃപതിരംഗിരസഃ പ്രഭാവാത്‌
ലബ്ധ്വൈകപുത്രമഥ തത്ര ഹതേ സപത്നീ-
സംഘൈരമുഹ്യദവശസ്തവ മായയാസൌ
($)-023::005
തം നാരദസ്തു സമമംഗിരസാ ദയാലുഃ
സമ്പ്രാപ്യ താവദുപദർശ്യ സുതസ്യ ജീവം
കസ്യാസ്മി പുത്ര ഇതി തസ്യ ഗിരാ വിമോഹം
ത്യക്‌ത്വാ ത്വദർചനവിധൌ നൃപതിം ന്യയുങ്ക്ത
($)-023::006
സ്തോത്രം ച മന്ത്രമപി നാരദതോऽഥ ലബ്ധ്വാ
തോഷായ ശേഷവപുഷോ നനു തേ തപസ്യൻ
വിദ്യാധരാധിപതിതാം സ ഹി സപ്തരാത്രേ
ലബ്ധ്വാപ്യകുൺത്തമതിരന്വഭജദ്ഭവന്തം
($)-023::007
തസ്മൈ മൃണാളധവളേന സഹസ്രശീർഷ്ണാ
രൂപേണ ബദ്ധനുതിസിദ്ധഗണാവൃതേന
പ്രാദുർഭവന്നചിരതോ നുതിഭിഃ പ്രസന്നോ
ദത്ത്വാത്മതത്വമനുഗൃഹ്യ തിരോദധാഥ
($)-023::008
ത്വദ്ഭക്തമൌലിരഥ സോऽപി ച ലക്ഷലക്ഷം
വർഷാണി ഹർഷുലമനാ ഭുവനേഷു കാമം
സംഗാപയങ്ങുണഗണം തവ സുന്ദരീഭിഃ
സംഗാതിരേകരഹിതോ ലലിതം ചചാര
($)-023::009
അത്യന്തസംഗവിലയായ ഭവത്പ്രണുന്നോ
നൂനം സ രൂപ്യഗിരിമാപ്യ മഹത്സമാജേ
നിശ്ശങ്കമങ്കകൃതവല്ലഭമംഗജാരിം
തം ശങ്കരം പരിഹസന്നുമയാഭിശേപേ
($)-023::010
നിസ്സംഭ്രമസ്ത്വയമയാചിതശാപമോക്ഷോ
വൃത്രാസുരത്വമുപഗമ്യ സുരേന്ദ്രയോധീ
ഭക്ത്യാത്മതത്ത്വകഥനൈസ്സമരേ വിചിത്രം
ശത്രോരപി ഭ്രമമപാസ്യ ഗതഃ പദം തേ
($)-023::011
ത്വത്സേവനേന ദിതിരിന്ദ്രവധോദ്യതാऽപി
താൻപ്രത്യുതേന്ദ്രസുഹൃദോ മരുതോऽഭിലേഭേ
ദുഷ്ടാശയേऽപി ശുഭദൈവ ഭവന്നിഷേവാ
തത്താദൃശസ്ത്വമവ മാം പവനാലയേശ
($)-024::001
ഹിരണ്യാക്ഷേ പോത്രീപ്രവരവപുഷാ ദേവ ഭവതാ
ഹതേ ശോകക്രോധഗ്ലപിതഘൃതിരേതസ്യ സഹജഃ
ഹിരണ്യപ്രാരംഭഃ കശിപുരമരരാതിസദസി
പ്രതിജ്ഞാമാതേനേ തവ കില വധാർത്ഥം മുരരിപോ
($)-024::002
വിധാതാരം ഘോരം സ ഖലു തപസിത്വാ നചിരതഃ
പുരഃ സാക്ഷാത്കുർവൻസുരനരമൃഗാദ്യൈരനിധനം
വരം ലബ്ധ്വാ ദൃപ്തോ ജഗദിഹ ഭവന്നായകമിദം
പരിക്ഷുണ്ടന്നിന്ദ്രാദഹരത ദിവം ത്വാമഗണയൻ
($)-024::003
നിഹന്തും ത്വാം ഭൂയസ്തവ പദമവാപ്തസ്യ ച രിപോർ-
ബഹിർദൃഷ്ടേരന്തർദധിഥ ഹൃദയേ സൂക്ഷ്മവപുഷാ
നദന്നുച്ചൈസ്തത്രാപ്യഖിലഭുവനാന്തേ ച മൃഗയൻ
ഭിയാ യാതം മത്വാ സ ഖലു ജിതകാശീ നിവവൃതേ
($)-024::004
തതോऽസ്യ പ്രഹ്ലാദഃ സമജനി സുതോ ഗർഭവസതൌ
മുനേർവീണാപാണേരധിഗതഭബദ്ഭക്തിമഹിമാ
സ വൈ ജാത്യാ ദൈത്യഃ ശിശുരപി സമേത്യ ത്വയി രതിം
ഗതസ്ത്വദ്ഭക്താനാം വരദ പരമോദാഹരണതാം
($)-024::005
സുരാരീണാം ഹാസ്യം തവ ചരണദാസ്യം നിജസുതേ
സ ദൃഷ്ട്വാ ദുഷ്ടാത്മാ ഗുരുഭിരശിശിക്ഷച്ചിരമമും
ഗുരുപ്രോക്തം ചാസാവിദമിദമഭദ്രായ ദൃഢമി-
ത്യപാകുർവൻ സർവം തവ ചരണഭക്ത്യൈവ വവൃധേ
($)-024::006
അധീതേഷു ശ്രേഷ്ഠം കിമിതി പരിപൃഷ്ടേऽഥ തനയേ
ഭവദ്ഭക്തിം വര്യാമഭിഗദതി പര്യാകുലധൃതിഃ
ഗുരുഭ്യോ രോഷിത്വാ സഹജമതിരസ്യോത്യഭിവിദൻ
വധിപായാനസ്മിൻ വ്യതത്നുത ഭവത്പാദശരണേ
($)-024::007
സ ശൂലൈരാവിദ്ധഃ സുബഹു മഥിതോ ദിഗ്ഗജഗണൈർ-
മഹാസർപൈർദഷ്ടോऽപ്യനശനഗരാഹാരവിധുതഃ
ഗിരീന്ദ്രാവക്ഷിപ്തോऽപ്യഹഹ പരമാത്മന്നയി വിഭോ
ത്വയി ന്യസ്താത്മത്വാത്‌ കിമപി ന നിപീഡാമഭജത
($)-024::008
തതഃ ശങ്കാവിഷ്ടഃ സ പുനരതിദുഷ്ടോऽസ്യ ജനകോ
ഗുരൂക്ത്യാ തദ്ഗേഹ കില വരുണപാശൈസ്തമരുണത്‌
ഗുരോശ്ചാസാന്നിധ്യേ സ പുനരനുഗാന്ദൈത്യതനയാൻ
ഭവദ്ഭക്തേസ്തത്ത്വം പരമപി വിജ്ഞാനമശിഷത്‌
($)-024::009
പിതാ ഷൃണ്വൻബാലപ്രകരമഖിലം ത്വത്സ്തുതിപരം
രുഷാന്ധഃ പ്രാഹൈനം കുലഹതക കസ്തേ ബലമിതി
ബലം മേ വൈകുണ്ഠസ്തവ ച ജഗതാം ചാപി സ ബലം
സ ഏവ ത്രൈലോക്യം സകലമിതി ധീരോऽയമഗദീത്‌
($)-024::010
അരേ ക്വാസൌ ക്വാസൌ സകലജഗദാത്മാ ഹരിരിതി
പ്രഭിന്തേ സ്മ സ്തംഭം ചലിതകരവാളോ ദിതിസുതഃ
അതഃ പശ്ചാദ്വിഷ്ണോ ന ഹി വദിതുമീശോऽസ്മി സഹസാ
കൃപാത്മൻ വിശ്വാത്മൻ പവനപുരവാസിൻ മൃഡയ മാം
($)-025::001
സ്തംഭേ ഘട്ടയതോ ഹിരണ്യകശിപോഃ കർണൌ സമാചൂർണയ-
ന്നാധൂർണജ്ജഗദണ്ടകുണ്ഡകുഹരോ ഘോരസ്തവാഭൂദ്രവഃ
ശ്രുത്വാ യം കില ദൈത്യരാജഹൃദയേ പൂർവം കദാപ്യശ്രുതം
കമ്പഃ കശ്ചന സമ്പപാത്ചലിതോऽപ്യംഭോജഭൂർവിഷ്ടരാത്‌
($)-025::002
ദൈത്യേ ദിക്ഷു വിസൃഷ്ടചക്ഷുഷി മഹാസംരാംഭിണീ സ്തംഭതഃ
സംഭൂതം ന മൃഗാത്മകം ന മനുജാകാരം വപുസ്തേ വിഭോ
കിം കിം ഭീഷണമേതദദ്ഭുതമിതി വ്യുദ്ഭ്രാന്തചിത്തേऽസുരേ
വിസ്ഫൂർജദ്ധവലോഗ്രരോമവികസദ്വർഷ്മാ സമാജൃംഭഥാഃ
($)-025::003
തപ്തസ്വർണസവർണഘൂർണദതിരൂക്ഷാക്ഷം സടാകേസര-
പ്രോത്കമ്പപ്രനികുംബിതാംബരമഹോ ജീയാത്തവേദം വപുഃ
വ്യാത്തവ്യാപ്തമഹാദരീസഖമുഖം ഖംഗോഗ്രവദ്ഗന്മഹാ-
ജിഹ്വാനിർഗമദൃശ്യമാനസുമഹാദംഷ്ട്രായുഗോഡ്ഡാമരം
($)-025::004
ഉത്സർപദ്വലിഭംഗഭീഷുണഹനും ഹ്രസ്വസ്ഥവീയസ്തര-
ഗ്രീവം പീവരദോശ്ശതോദ്ഗതനഖകൃരാംശുദൂരോദ്ബണം
വ്യോമോല്ലംഘിഘനാഘനോപമഘനപ്രധ്വാനനിർദ്ധാവിത-
സ്പർദ്ധാലുപ്രകരം നമാമി ഭവതസ്തന്നാരസിംഹം വപുഃ
($)-025::005
നൂനം വിഷ്ണുരയം നിഹന്മ്യമുമിതി ഭ്രാമ്യദ്ഗദാഭീഷണം
ദൈത്യേന്ദ്രം സമുപാദ്രവന്തമധൃഥാ ദോർഭ്യാം പൃഥുഭ്യാമമും
വീരോ നിർഗളിതോऽഥ ഖഡ്ഗഫലകൌ ഗൃഹ്ണന്വിചിത്രശ്രമാൻ
വ്യാവൃണ്വൻപുനരാപപാത ഭുവനഗ്രാസോദ്യതം ത്വാമഹോ
($)-025::006
ഭ്രാമ്യന്തം ദിതിഹാധമം പുനരപി പ്രോദ്ഗൃഹ്യ ദോർഭ്യാം ജവാദ്‌
ദ്വാരേऽഥോരുയുഗേ നിപാത്യ നഖരാന്വ്യുത്ങ്ഖായ വക്ഷോഭുവി
നിർഭിന്ദന്നധിഗർഭനിർഭരഗളദ്രക്താംബു ബദ്ധോത്സവം
പായം പായമുദൈരയോ ബഹുജഗത്സംഹാരിസിംഹാരവാൻ
($)-025::007
ത്യക്ത്വാ തം ഹതമാശു രക്തലഹരീസിക്തോന്നമദ്വർഷ്മണി
പ്രത്യുത്പത്യ സമസ്തദൈത്യപടലീം ചാഖാദ്യമാനേ ത്വയി
ഭ്രാമ്യദ്ഭൂമി വികമ്പിതാംബുധികുലം വ്യാലോലശൈലോത്കരം
പ്രോത്സർപത്ഖചരം ചരാചരമഹോ ദുഃസ്ഥാമവസ്ഥാം ദധൌ
($)-025::008
താവന്മാംസവപാകരാളവപുഷം ഘോരാന്ത്രമാലാധരം
ത്വാം മദ്ധ്യേസഭമിദ്ധരോഷമുഷിതം ദുർവാരഗുർവാരവം
അഭ്യേതും ന ശശക കോऽപി ഭുവനേ ദൂരേ സ്ഥിതാ ഭീരവഃ
സർവേ ശർവവിരിഞ്ചവാസവമുഖാഃ പ്രത്യേകമസ്തോഷത
($)-025::009
ഭൂയോऽപ്യക്ഷതരോഷധാംനി ഭവതി ബ്രഹ്മാജ്ഞയാ ബാലകേ
പ്രഹ്ലാദേ പദയോർനമത്യപഭയേ കാരുണ്യഭാരാകുലഃ
ശാന്തസ്ത്വം കരമസ്യ മൂർദ്ധ്നി സമധാഃ സ്തോത്രൈരഥോദ്നായത-
സ്തസ്യാകാമധിയോऽപി തേനിഥ വരം ലോകായ ചാനുഗ്രഹം
($)-025::010
ഏവം നാടിതരൌദ്രചേഷ്ടിത വിഭോ ശ്രീതാപനീയാഭിധ-
ശ്രുത്യന്തസ്ഫുടഗീതസർവമഹിമന്നത്യന്തശുദ്ധാകൃതേ
തത്താദൃങ്നിഖിലോത്തരം പുനരഹോ കസ്ത്വാം പരോ ലംഘയേത്‌
പ്രഹ്ലാദപ്രിയ ഹേ മരുത്പുരപതേ സർവാമയാത്പാഹി മാം
($)-026::001
ഇന്ദ്രദ്യുമ്നഃ പാണ്ഡ്യഖണ്ഡാധിരാജസ്ത്വദ്ഭക്താത്മാ ചന്ദനാദ്രൌ കദാചിത്‌
ത്വത്സേവായാം മഗ്നധീരാലുലോകേ നൈവാഗസ്ത്യം പ്രാപ്തമാതിഥ്യകാമം


($)-026::002
കുംഭോദ്ഭൂതിസ്സംഭൃതക്രോധഭാരഃ സ്തബ്ധാത്മാ ത്വം ഹസ്തിഭൂയം ഭജേതി
ശപ്ത്വാഥൈനം പ്രത്യഗാത്സോऽപി ലേഭേ ഹസ്തീന്ദ്രത്വം ത്വത്സ്മൃതിവ്യക്തിധന്യം


($)-026::003
ദുഗ്ധാംഭോധേർമദ്ധ്യഭാജി ത്രികൂടേ ക്രോഡഞ്ഛൈലേ യൂഥപോऽയം വശാഭിഃ
സർവാഞ്ഞന്തൂനത്യവർതിഷ്ട ശക്ത്യാ ത്വദ്ഭക്താനാം കുത്ര നോത്കർഷലാഭഃ


($)-026::004
സ്വേന സ്ഥേമ്നാ ദിവ്യദേഹത്വശക്ത്യാ സോऽയം ഖേദാനപ്രജാനൻ കദാചിത്‌
ശൈലപ്രാന്തേ ഘർമതാന്തഃ സരസ്യാം യൂഥൈഃ സാർദ്ധം ത്വത്പ്രണുന്നോऽഭിരേമേ


($)-026::005
ഹൂഹൂസ്താവദ്ദേവലസ്യാപി ശാപത്‌ ഗ്രാഹീഭൂതസ്തജ്ജലേ വർതമാനഃ
ജഗ്രാഹൈനം ഹസ്തിനം പാദദേശേ ശാന്ത്യർത്ഥം ഹി ശ്രാന്തിദോऽസി സ്വകാനാം


($)-026::006
ത്വത്സേവായാ വൈഭവാദ്ദുർനിരോധം യുധ്യന്തം തം വത്സരാണാം സഹസ്രം
പ്രാപ്തേ കാലേ ത്വത്പദൈകാഗ്ര്യസിദ്ധ്യൈ നക്രാക്രാന്തം ഹസ്തിവീരം വ്യധാസ്ത്വം


($)-026::007
ആർതിവ്യക്തപ്രാക്തനജ്ഞാനഭക്തിഃ ശുണ്ഡോത്ക്ഷിപ്തൈഃ പുണ്ഡരീകൈസ്സമർചൻ
പൂർവാഭ്യസ്തം നിർവിശേഷാത്മനിഷ്ഠം സ്തോത്രശ്രേഷ്ഠം സോऽന്ദഗാദീത്പരാത്മൻ


($)-026::008
ശ്രുത്വാ സ്തോത്രം നിർഗുണസ്ഥം സമസ്തം ബ്രഹ്മേശാദ്യൈർനാഹമിത്യപ്രയാതേ
സർവാത്മാ ത്വം ഭൂരികാരുണ്യവേഗാത്‌ താർക്ഷ്യാരൂഢഃ പ്രേക്ഷിതോऽഭൂഃ പുരസ്താത്‌


($)-026::009
ഹസ്തീന്ദ്രം തം ഹസ്തപദ്മേന ധൃത്വാ ചക്രേണ ത്വം നക്രവര്യം വ്യദാരീഃ
ഗന്ധർവേऽസ്മിന്മുക്തശാപേ സ ഹസ്തീ ത്വത്സാരൂപ്യം പ്രാപ്യ ദേദീപ്യതേ സ്മ
($)-026::010
ഏതദ്വൃത്തം ത്വാം ച മാം ച പ്രഗേ യോ ഗായേത്സോऽയം ഭൂയസേ ശ്രേയസേ സ്യാത്‌
ഇത്യുക്ത്വൈനം തേന സാർദ്ധം ഗതസ്ത്വം ധിഷ്ണ്യം വിഷ്ണോ പാഹി വാതാലയേശ
($)-027::001
ദുർവാസാസ്സുരവനിതാപ്തദിവ്യമാല്യം ശക്രായ സ്വയമുപദായ തത്ര ഭൂയഃ
നാഗേന്ദ്രപ്രതിമൃദിതേ ശശായ ശക്രം കാ ക്ഷാന്തിസ്ത്വദിതരദേവതാംശജാനാം
($)-027::002
ശാപേന പ്രഥിതജരേऽഥ നിർജരേന്ദ്രേ ദേവേഷ്വപ്യസുരജിതേഷു നിഷ്പ്രഭേഷു
ശർവാദ്യാഃ കമലജമേത്യ സർവദേവാ നിർവാണപ്രഭവ സമം ഭവന്തമാപുഃ
($)-027::003
ബ്രഹ്മാദ്യൈഃ സ്തുതമഹിമാ ചിരം തദാനീം പ്രാദുഷ്ഷന്വരദ പുരഃ പരേണ ധാംനാ
ഹേ ദേവാ ദിതിജകുലൈർവിധായ സന്ധിം പീയൂഷം പരിമഥതേതി പര്യശാസ്ത്വം
($)-027::004
സന്ധാനം കൃതവതി ദാനവൈഃ സുരൌധേ മന്ഥാനം നയതി മദേന മന്ദരാദ്രിം
ഭ്രഷ്ടേऽസ്മിൻബദരമിവോദ്വഹങ്ഖഗേന്ദ്രേ സദ്യസ്ത്വം വിനിഹിതവാൻ പയഃപയോധൌ
($)-027::005
ആധായ ദ്രുതമഥ വാസുകിം വരത്രാം പാഥോധൌ വിനിഹിതസർവബീജജാലേ
പ്രാരബ്ധേ മഥനവിധൌ സുരാസുരൈസ്തൈർവ്യാജാത്ത്വം ഭുജഗമുഖേऽകരോഃ സുരാരീൻ
($)-027::006
ക്ഷുബ്ധാദ്രൌ ക്ഷുഭിതജലോദരേ തദാനീം ദുഗ്ധാബ്ധൌ ഗുരുതരഭാരതോ നിമഗ്നേ
ദേവേഷു വ്യഥിതതമേഷു തത്പ്രിയൈഷീ പ്രാണൈഷീഃ കമഠതനും കഠോരപൃഷ്ഠാം
($)-027::007
വജ്രാതിസ്ഥിരതരകർപരേണ വിഷ്ണോ വിസ്താരാത്പരിഗതലക്ഷയോജനേന
അംഭോധേഃ കുഹരഗതേന വർഷ്മണാ ത്വം നിർമഗ്നം ക്ഷിതിധരനാഥമുന്നിനേഥ
($)-027::008
ഉന്മഗ്നേ ഝടിതി തദാ ധരാധരേന്ദ്രേ നിർമേഥുർദൃഢമിഹ സമ്മദേന സർവേ
ആവിശ്യ ദ്വിതയഗണേऽപി സർപരാജേ വൈവശ്യം പരിശമയന്നവീവൃധസ്താൻ
($)-027::009
ഉദ്ദാമഭ്രമണജവോന്നമദ്ഗിരീന്ദ്രന്യസ്തൈകസ്ഥിരതരഹസ്തപങ്കജം ത്വാം
അഭ്രാന്തേ വിധിഗിരിശാദയഃ പ്രമോദാദുദ്ഭ്രാന്താ നുനുവുരുപാത്തപുഷ്പവർഷാഃ
($)-027::010
ദൈത്യൌധേ ഭുജഗമുഖാനിലേന തപ്തേ തേനൈവ ത്രിദശകുലേऽപി കിഞ്ചിദാർതേ
കാരുണ്യാത്തവ കില ദേവ വാരിവാഹാഃ പ്രാവർഷന്നമരഗണാന്ന ദൈത്യസംഘാൻ
($)-027::011
ഉദ്ഭ്രാമ്യദ്ബഹുതിമിനക്രചക്രവാളേ തത്രാബ്ധൌ ചിരമഥിതേऽപി നിർവികാരേ
ഏകസ്ത്വം കരയുഗകൃഷ്ടസർപരാജഃ സംരാജൻ പവനപുരേശ പാഹി രോഗാത്‌
($)-028::001
ഗരളം തരളാനലം പുരസ്താജ്ജലധേരുദ്വിജഗാള കാളകൂടം
അമരസ്തുതിവാദമോദനിഘ്നോ ഗിരിശസ്തന്നിപപൌ ഭവത്പ്രിയാർത്ഥം
($)-028::002
വിമഥത്സു സുരാസുരേഷു ജാതാ സുരഭിസ്താമൃഷിഷു ന്യധാസ്ത്രിധാമൻ
ഹയരത്നമഭൂദഥേഭരത്നം ദ്യൂതരുശ്ചാപ്സരസഃ സുരേഷു താനി
($)-028::003
ജഗദീശ ഭവത്പരാ തദാനീം കമനീയാ കമലാ ബഭൂവ ദേവീ
അമലാമവലോക്യ യാം വിലോകഃ സകലോऽപി സ്പൃഹയാംബഭൂവ ലോകഃ
($)-028::004
ത്വയി ദത്തഹൃദ്ദേ തദൈവ ദേവ്യൈ ത്രിദശേന്ദ്രോ മണിപീഠികാം വ്യതാരീത്‌
സകലോപഹൃതാഭിഷേചനീയൈരൃഷയസ്താം ശ്രുതിഗീർഭിരഭ്യഷിഞ്ചൻ


($)-028::005
അഭിഷേകജലാനുപാതിമുഗ്ധത്വദപാംഗൈരവഭൂഷിതാംഗവല്ലീം
മണികുണ്ഡലപീതചേലഹാരപ്രമുഖൈസ്താമമരാദയോऽന്ദഭൂഷൻ


($)-028::006
വരണസ്രജമാത്തഭൃംഗനാദാം ദധതീ സാ കുചകുംഭമന്ദയാനാ
പദശിഞ്ജിതമഞ്ജുനൂപുരാ ത്വാം കലിതവ്രീളവിലാസമാസസാദ


($)-028::007
ഗിരിശ ദ്രുഹിണാദിസർവദേവാൻ ഗുണഭാജോऽപ്യവിമുക്തദോഷലേശാൻ
അവമൃശ്യ സദൈവ സർവരമ്യേ നിഹിതാ ത്വയ്യനയാപി ദിവ്യമാലാ


($)-028::008
ഉരസാ തരസാ മമാനിഥൈനാം ഭുവനാനാം ജനനീമനന്യഭാവാം
ത്വദുരോവിലസത്തദീക്ഷണശ്രീ പരിവൃഷ്ട്യാ പരിപുഷ്ടമാസ വിശ്വം


($)-028::009
അതിമോഹനവിഭ്രമാ തദാനീം മദയന്തീ ഖലു വാരുണീ നിരാഗാത്‌
തമസഃ പദവീമദാസ്ത്വമേനാമതിസമ്മാനനയാ മഹാസുരേഭ്യഃ


($)-028::010
തരുണാംബുദസുന്ദരസ്തദാ ത്വം നനു ധന്വന്തരിരുത്ഥിതോऽംബുരാശേഃ
അമൃതം കലശേ വഹങ്കരാഭ്യാമഖിലാർതിം ഹര മാരുതാലയേശ


($)-029::001
ഉദ്ഗച്ഛതസ്തവ കരാദമൃതം ഹരത്സു
ദൈത്യേഷു താനശരണാനനുനീയ ദേവാൻ
സധസ്തിരോദധിഥ ദേവ ഭവത്പ്രഭാവാദ്‌
ഉദ്യത്സയൂഥ്യകലഹാ ദിതിജാ ബഭൂവുഃ
($)-029::002
ശ്യാമാം രുചാപി വയസാപി തനും തദാനീം
പ്രാപ്തോऽസി തുംഗകുചമണ്ഡലംഭംഗുരാം ത്വം
പീയുഷകുംഭകലഹം പരിമുച്യ സർവേ
തൃഷ്ണാകുലാഃ പ്രതിയയുസ്ത്വദുരോജകുംഭേ
($)-029::003
കാ ത്വം മൃഗാക്ഷി വിഭജസ്വ സുധാമിമാമി-
ത്യാരൂഢരാഗവിവശാനഭിയാചതോऽമൂൻ
വിശ്വസ്യതേ മയി കഥം കുലടാസ്മി ദൈത്യാ
ഇത്യാലപന്നപി സുവിശ്വസിതാനതാനീഃ
($)-029::004
മോദാത്സുധാകലശമേഷു ദദത്സു സാ ത്വം
ദുശ്ചേഷ്ടിതം മമ സഹധ്വമിതി ബ്രുവാണാ
പങ്ക്തിപ്രഭേദവിനിവേശിതദേവദൈത്യാ
ലീലാവിലാസഗതിഭിഃ സമദാഃ സുധാം താം
($)-029::005
അസ്മാസ്വിയം പ്രണയിനീത്യുസുരേഷു തേഷു
ജോഷം സ്ഥിതേഷ്വഥ സമാപ്യ സുധാം സുരേഷു
ത്വം ഭക്തലോകവശഗോ നിജരൂപമേത്യ
സ്വർഭാനുമർദ്ധപരിപീതസുധം വ്യലാവീഃ
($)-029::006
ത്വത്തഃ സുധാഹരണയോഗ്യഫലം പരേഷു
ദത്ത്വാ ഗതേ ത്വയി സുരൈഃ ഖലു തേ വ്യഗൃഹ്ണൻ
ഘോരേऽഥ മൂർഛതി രണേ ബലിദൈത്യമായാ-
വ്യാമോഹിതേ സുരഗണേ ത്വമിഹാവിരാസീഃ
($)-029::007
ത്വം കാലനേമിമഥ മാലിസുഖാഞ്ജഘന്ഥ
ശക്രോ ജഘാന ബലിജംഭവലാൻ സപാകാൻ
ശുഷ്കാർദ്രദുഷ്കരവധേ നമുചൌ ച ലൂനേ
ഫേനേന നാരദഗിരാ ന്യരുണോ രണം ത്വം
($)-029::008
യോഷാവപുർദനുജമോഹനമാഹിതം തേ
ശ്രുത്വം വിലോകനകുതൂഹലവാന്മഹേശഃ
ഭൂതൈസ്സമം ഗിരിജയാ ച ഗതഃ പദം തേ
സ്തുത്വാബ്രവീദഭിമതം ത്വമഥോ തിരോധാഃ
($)-029::009
ആരാമസീമനി ച കന്ദുകഘാതലീലാ-
ലോലായമാനനയനാം കമനീം മനോജ്ഞാം
ത്വാമേഷ വീക്ഷ്യ വിഗളദ്വസനാം മനോഭൂ-
വേഗാദനംഗരിപുരംഗ സമാലിലിംഗ
($)-029::010
ഭൂയോऽപി വിദ്രുതവതീമുപധാവ്യ ദേവോ
വീര്യപ്രമോക്ഷവികസത്പരമാർത്ഥബോധഃ
ത്വന്മാനിതസ്തവ മഹത്വമുവാച ദേവ്യൈ
തത്താദൃശസ്ത്വമവ വാതനികേതനാഥ
($)-030::001
ശക്രേണ സംയതി ഹതോऽപി ബലിർമഹാത്മാ
ശുക്രേണ ജീവിതതനുഃ ക്രതുവർദ്ധിതോഷ്മാ
വിക്രാന്തിമാൻ ഭയനിലീനസുരാം ത്രിലോകീം
ചക്രേ വശേ സ തവ ചക്രമുഖാദഭീതഃ
($)-030::002
പുത്രാർതിദർശനവശാദദിതിർവിഷണ്ണാ
തം കാശ്യപം നിജപതിം ശരണം പ്രപന്നാ
ത്വത്പൂജനം തദുദിതം ഹി പയോവ്രതാഖ്യം
സാ ദ്വാദശാഹമചരത്ത്വയി ഭക്തിപൂർണാ
($)-030::003
തസ്യാവധൌ ത്വയി നിലീനമതേരമുഷ്യാഃ
ശ്യാമശ്ചതുർഭുജവപുഃ സ്വയമാവിരാസീഃ
നമ്രാം ച താമിഹ ഭവത്തനയോ ഭവേയം
ഗോപ്യം മദീക്ഷണമിതി പ്രലപന്നയാസീഃ
($)-030::004
ത്വം കാശ്യപേ തപസി സന്നിദധത്തദാനീം
പ്രാപ്തോऽസി ഗർഭമദിതേഃ പ്രണുതോ വിധാത്രാ
പ്രാസൂത ച പ്രകടവൈഷ്ണവദിവ്യരൂപം
സാ ദ്വാദശീശ്രവണപുണ്യദിനേ ഭവന്തം
($)-030::005
പുണ്യാശ്രമം തമഭിവർഷതി പുഷ്പവർഷൈ-
ഋർഷാകുലേ സുരകുലേ കൃതതൂര്യഘോഷേ
ബധ്വാഞ്ജലിം ജയ ജയേതി തനുഃ പിതൃഭ്യാം
ത്വം തത്ക്ഷണേ പടുതമം വടുരൂപമാധാഃ
($)-030::006
താവത്പ്രജാപതിമുഖൈരുപനീയ മൌഞ്ജീ-
ദണ്ഡാജിനാക്ഷവലയാദിഭിരർച്യമാനഃ
ദേദീപ്യമാനവപുരീശ കൃതാഗ്നികാര്യ
സ്ത്വം പ്രാസ്ഥിഥാ ബലിഗൃഹം പ്രകൃതാശ്വമേധം
($)-030::007
ഗാത്രേണ ഭാവിമഹിമോചിതഗൌരവം പ്രാഗ്‌
വ്യാവൃണ്വതേവ ധരണീം ചലയന്നയാസീഃ
ഛത്രം പരോഷ്മതിരണാർത്ഥമിവാദധാനോ
ദണ്ഡം ച ദാനവജനേഷ്വിവം സന്നിധാതും
($)-030::008
താം നർമദിത്തരതടേ ഹയമേധശാലാ-
മാസേദുഷി ത്വയി രുചാ തവ രുദ്ധനേത്രൈഃ
ഭാസ്വാങ്കിമേഷ ദഹനോ നു സനത്കുമാരോ
യോഗീ നു കോऽയമിതി ശുക്രമുഖൈഃ ശശങ്കേ
($)-030::009
ആനീതമാശു ഭൃഗുഭിർമഹസാഭിഭൂതൈ
സ്ത്വാം രമ്യരൂപമസുരഃ പുളകാവൃതാംഗഃ
ഭക്ത്യാ സമേത്യ സുകൃതീ പരിഷിച്യ പാദൌ
തത്തോയമന്വധൃത മൂർദ്ധതി തീർത്ഥതീർത്ഥം
($)-030::010
പ്രഹ്ലാദവംശജതയാ ക്രതുഭിർദ്വിജേഷു
വിശ്വാസതോ നു തദിദം ദിതിജോऽപി ലേഭേ
യത്തേ പദാംബു ഗിരിശസ്യ ശിരോഭിലാല്യം
സ ത്വം വിഭോ ഗുരുപുരാലയ പാലയേഥാഃ
($)-031::001
പ്രീത്യാ ദൈത്യസ്തവ തനുമഹഃപ്രേക്ഷണീത്സർവഥാऽപി
ത്വാമാരാധ്യന്നജിത രചയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ
മത്തഃ കിം തേ സമഭിലഷിതം വിപ്രസൂനോ വദ ത്വം
വിത്തം ഭക്തം ഭവനമവനീം വാപി സർവം പ്രദാസ്യേ
($)-031::002
താമക്ഷീണാം ബലിഗിരമുപാകർണ്യ കാരുണ്യപൂർണോऽ-
പ്യസ്യോത്സേകം ശമയിതുമനാ ദൈത്യവംശം പ്രശംസൻ
ഭൂമിം പാദത്രയപരിമിതാം പ്രാർത്ഥയാമാസിഥ ത്വം
സർവം ദേഹീതി തു നിഗദിതേ കസ്യ ഹാസ്യം ന വാ സ്യാത്‌
($)-031::003
വിശ്വേശം മാം ത്രിപദമിഹ കിം യാചസേ ബാലിശസ്ത്വം
സർവാം ഭൂമിം വൃണു കിമമുനേത്യാലപത്ത്വാം സ ദൃപ്യൻ
യസ്മാദ്ദർപാത്ത്രിപദപരിപൂർത്ത്യക്ഷമഃ ക്ഷേപവാദാൻ
ബന്ധം ചാസാവഗമദതദർഹോऽപി ഗാഢോപശാന്ത്യൈ
($)-031::004
പാദത്രയ്യാ യദി ന മുദിതോ വിഷ്ടപൈർനാപി തുഷ്യേ-
ദിത്യുക്തേऽസ്മിന്വരദ ഭവതേ ദാതുകാമേऽഥ തോയം
ദൈത്യാചാര്യസ്തവ ഖലു പരീക്ഷാർത്ഥിനഃ പ്രേരണാത്തം
മാ മാ ദേയം ഹരിരയമിതി വ്യക്തമേവാബഭാഷേ
($)-031::005
യാചത്യേവം യദി സ ഭഗവാൻപൂർണകാമോऽസ്മി സോऽഹം
ദാസ്യാമ്യേവ സ്ഥിരമിതി വദൻ കാവ്യശപ്തോऽപി ദൈത്യഃ
വിന്ധ്യാവല്യാ നിജദയിതയാ ദത്തപാദ്യായ തുഭ്യം
ചിത്രം ചിത്രം സകലമപി സ പ്രാർപയത്തോയപൂർവം
($)-031::006
നിസ്സന്ദേഹം ദിതികുലപതൌ ത്വയ്യശേഷാർപണം തദ്‌
വ്യാതന്വാനേ മുമുചുരൃഷയഃ സാമരാഃ പുഷ്പവർഷം
ദിവ്യം രൂപം തവ ച തദിദം പശ്യതാം വിശ്വഭാജാ-
മുച്ചൈരുച്ചൈരവൃധദവധീകൃത്യ വിശ്വാണ്ഡഭാണ്ഡം
($)-031::007
ത്വത്പാദാഗ്രം നിജപദഗതം പുണ്ഡരീകോദ്ഭവോऽസൌ
കുണ്ഡീതോയൈരസിചദപുനാദ്യജ്ജലം വിശ്വലോകാൻ
ഹർഷോത്കർഷാത്‌ സുബഹു ഖേചരൈരുത്സവേऽസ്മിൻ
ഭേരീം നിഘ്നൻ-ഭുവനമചരജ്ജാംബവാൻ ഭക്തിശാലീ
($)-031::008
താവദ്ദൈത്യാസ്ത്വനുമതിമൃതേ ഭർതുരാരബ്ധയുദ്ധാ
ദേവോപേതൈർഭവദനുചരൈഃ സംഗതാ ഭംഗമാപൻ
കാലാത്മായം വസതി പുരതോ യദ്വശാത്പ്രാഗ്ജിതാഃ സ്മഃ
കിം വോ യുദ്ധൈരിതി ബലിഗിരാ തേऽഥ പാതാലമാപുഃ
($)-031::009
പാശൈർബദ്ധം പതഗപതിനാ ദൈത്യമുച്ചൈരവാദീ-
സ്താർത്തീയീകം ദിശ മമ പദം കിം ന വിശ്വേശ്വരോऽസി
പാദം മൂർദ്ധ്നി പ്രണയ ഭഗവന്നിത്യകമ്പം വദന്തം
പ്രഹ്ലാദസ്തം സ്വയമുപഗതോ മാനയന്നസ്തവീത്ത്വാം
($)-031::010
ദർപോച്ഛിത്ത്യൈ വിഹിതമഖിലം ദൈത്യ സിദ്ധോऽസി പുണ്യൈ-
ഋലോകസ്തേऽസ്തു ത്രിദിവവിജയീ വാസവത്വം ച പശ്ചാത്‌
മത്സായുജ്യം ഭജ ച പുനരിത്യന്വഗൃഹ്ണാ ബലിം തം
വിപ്രൈസ്സന്താനിതമഖവരഃ പാഹി വാതാലയേശ
($)-032::001
പുരാ ഹയഗ്രീവമഹാസുരേണ ഷഷ്ഠാന്തരാന്തോദ്യദകാണ്ഡകൽപേ
നിദ്രോന്മുഖബ്രഹ്മമുഖാത്‌ ദൃതേഷു വേദേഷ്വധിത്സഃ കില മത്സ്യരൂപം


($)-032::002
സത്യവ്രതസ്യ ദ്രമിഡാധിഭർതുർനദീജലേ തർപയതസ്തദാനീം
കരാഞ്ജലൌ സഞ്ജ്വലിതാകൃതിസ്ത്വമദൃശ്യഥാഃ കശ്ചന ബാലമീനഃ


($)-032::003
ക്ഷിപ്തം ജലേ ത്വാം ചകിതം വിലോക്യ നിന്യേऽൻബുപാത്രേണ മുനിഃ സ്വഗേഹം
സ്വൽപൈരഹോഭിഃ കലശീം ച കൂപം വാപീം സരശ്ചാനശിഷേ വിഭോ ത്വം


($)-032::004
യോഗപ്രഭാവാദ്ഭവദാജ്ഞയൈവ നീതസ്തതസ്ത്വം മുനിനാ പയോധിം
പൃഷ്ടോऽമുനാ കൽപദിദൃക്ഷുമേനം സപ്താഹമാസ്വേതി വദന്നയാസീഃ


($)-032::005
പ്രാപ്തേ ത്വദുക്തേऽഹനി വാരിധാരാപരിപ്ലുതേ ഭൂമിതലേ മുനീന്ദ്രഃ
സപ്തർഷിഭിഃ സാർദ്ധമപാരവാരിണ്യുദ്ഘൂർണമാനഃ ശരണം യയൌ ത്വാം


($)-032::006
ധരാം ത്വദാദേശകരീമവാപ്താം നൌരൂപിണീമാരുരുഹുസ്തദാ തേ
തത്കമ്പകമ്പ്രേഷു ച തേഷു ഭൂയസ്ത്വമംബുധേരാവിരഭൂർമഹീയാൻ


($)-032::007
ഝഷാകൃതിം യോജനലക്ഷദീർഘാം ദധാനമുച്ചൈസ്തരതേജസം ത്വാം
നിരീക്ഷ്യ തുഷ്ടാ മുനയസ്ത്വദുക്ത്യാ ത്വത്തുംഗഷൃംഗേ തരണിം ബബന്ധുഃ


($)-032::008
ആകൃഷ്ടനൌകോ മുനിമണ്ഡലായ പ്രദർശയന്വിശ്വജഗദ്വിഭാഗാൻ
സംസ്തൂയമാനോ നൃവരേണ തേന ജ്ഞാനം പരം ചോപദിശന്നചാരീഃ


($)-032::009
കൽപാവധൌ സപ്ത മുനീൻപുരോവത്പ്രസ്താപ്യ സത്യവ്രതഭൂമിപം തം
വൈവസ്വതാഖ്യം മനുമാദധാനഃ ക്രോധാദ്ധയഗ്രീവമഭിദ്രുതോऽഭൂഃ


($)-032::010
സ്വതുംഗഷൃംഗക്ഷതവക്ഷസം തം നിപാത്യ ദൈത്യം നിഗമാങ്ങൃഹീത്വാ
വിരിഞ്ചയേ പ്രീതഹൃദേ ദദാനഃ പ്രഭഞ്ജനാഗാരപതേ പ്രപായാഃ


($)-033::001
വൈവസ്വതാഖ്യമനുപുത്രനഭാഗജാത-
നാഭാഗനാമകനരേന്ദ്രസുതോऽംബരീഷുഃ
സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോऽപി രേമേ
ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാസ്സദൈവ
($)-033::002
ത്വത്പ്രീതയേസകലമേവ വിതന്വതോऽസ്യ
ഭക്ത്യൈവ ദേവ നചിരാദഭൃഥാഃ പ്രസാദം
യേനാസ്യ യാചനമൃതേऽപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം
ചക്രം ഭവാൻപ്രവിതതാര സഹസ്രധാരം
($)-033::003
സ ദ്വാദശീവ്രതമഥോ ഭവദർചനാർത്ഥം
വർഷം ദധൌ മധുവനേ യമുനോപകണ്ഠേ
പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ
പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻപശുഷഷ്ടികോടിം
($)-033::004
തത്രാഥ പാരണദിനേ ഭവദർചനാന്തേ
ദുർവാസസാऽസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രപേദേ
ഭോക്തും വൃതശ്ച സ നൃപേണ പരാർതിശീലോ
മന്ദം ജഗാമ യമുനാം നിയമാന്വിധാസ്യൻ
($)-033::005
രാജ്ഞാഥ പാരണമുഹ്ങ്ങ്ര്തസമാപ്തിഖേദാ-
ദ്വാരൈവ പാരണമകാരി ഭവത്പരേണ
പ്രാപ്തോ മുനിസ്തദഥ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ
ക്ഷിപ്യൻ കൃധോദ്ധൃതജടോ വിതതാന കൃത്യാം
($)-033::006
കൃത്യാം ച താമസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീ-
മഗ്രേऽഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർന പദാച്ചകമ്പേ
ത്വദ്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ
കൃത്യാനലം ശലഭയന്മുനിമന്വധാവീത്‌
($)-033::007
ധാവന്നശേഷഭുവനേഷു ഭിയാ സ പശ്യൻ
വിശ്വത്ര ചക്രമപി തേ ഗതവാന്വിരിഞ്ചം
കഃ കാലചക്രമതിലംഘയതീത്യപാസ്തഃ
ശർവം യയൌ സ ച ഭവന്തമവന്ദതൈവ
($)-033::008
ഭൂയോ ഭവന്നിലയമേത്യ മുനിം നമന്തം
പ്രോചേ ഭവാനഹമൃഷേ നനു ഭക്തദാസഃ
ജ്ഞാനം തപശ്ച വിനയാന്വിതമേവ മാന്യം
യാഹ്യംബരീഷപദമേവ ഭജേതി ഭൂമൻ
($)-033::009
താവത്സമേത്യ മുനിനാ സ ഗൃഹീതപാദോ
രാജാऽപസൃത്യ ഭവദസ്ത്രമസാവനൌഷീത്‌
ചക്രേ ഗതേ മുനിരദാദഖിലാശിഷോऽസ്മൈ
ത്വദ്ഭക്തിമാഗസി കൃതേऽപി കൃപാം ച ശംസൻ
($)-033::010
രാജാ പ്രതീക്ഷ്യ മുനിമേകസമാമനാശ്വാൻ
സംഭോജ്യ സാധു തമൃഷിം വിസൃജൻപ്രസന്നം
ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതോऽപി ദൃഢം രതോऽഭൂത്‌
സായുജ്യമാപ ച സ മാം പവനേശ പായാഃ
($)-034::001
ഗീർവാണൈരർത്ഥ്യമാനോ ദശമുഖനിധനം കോസലേऽഷ്വൃശ്യഷൃംഗേ
പുത്രീയാമിഷ്ടിമിഷ്ട്വാ ദദുഷി ദശരഥക്ഷ്മാഭൃതേ പായസാഗ്ര്യം
തദ്ഭുക്ത്യാ തത്പുരന്ധ്രീഷ്വപി തിസൃഷു സമം ജാതഗർഭാസു ജാതോ
രാമസ്ത്വം ലക്ഷ്മണേന സ്വയമഥ ഭരതേനാപി ശത്രുഘ്നനാംനാ
($)-034::002
കോദണ്ഡീ കൌശികസ്യ ക്രതുവരമവിതും ലക്ഷ്മണേനാനുയാതോ
യാതോऽഭൂസ്താതവാചാ മുനികഥിതമനുദ്വന്ദ്വശാന്താധ്വഖേദഃ
നൃണാം ത്രാണായ ബാണൈർമുനിവചനബലാത്താടകാം പാടയിത്വാ
ലബ്ധ്വാസ്മാദസ്ത്രജാലം മുനിവനമഗമോ ദേവ സിദ്ധാശ്രമാഖ്യം
($)-034::003
മാരീചം ദ്രാവയിത്വാ മഖശിരസി ശരൈരന്യരക്ഷാംസി നിഘ്നൻ
കല്യാം കുർവന്നഹല്യാം പഥി പദരജസാ പ്രാപ്യ വൈദേഹഗേഹം
ഭിന്ദാനശ്ചാന്ദ്രചൂഡം ധനുരവനിസുതാമിന്ദിരാമേവ ലബ്ധ്വാ
രാജ്യം പ്രാതിഷ്ഠഥാസ്ത്വം ത്രിഭിരപി ച സമം ഭ്രാതൃവീരൈഃ സദാരൈഃ
($)-034::004
ആരുന്ധാനേ രുഷാന്ധേ ഭൃഗുകുലതിലകേ സംക്രമയ്യ സ്വതേജോ
യാതേ യാതോऽസ്യയോധ്യാം സുഖമിഹ നിവസങ്കാന്തയാ കാന്തമൂർത്തേ
ശത്രുഘ്നേനൈകദാഥോ ഗതവതി ഭരതേ മാതുലസ്യാധിവാസം
താതാരബ്ധോऽഭിഷേകസ്തവ കില വിഹതഃ കേകയാധീശപുത്ര്യാ
($)-034::005
താതോക്ത്യാ യാതുകാമോ വനമനുജവധൂസംയുതശ്ചാപധാരഃ
പൌരാനാരൂധ്യ മാർഗേ ഗുഹനിലയഗതസ്ത്വം ജടാചീരധാരീ
നാവാ സന്തീര്യ ഗംഗാമധിപദവി പുനസ്തം ഭരദ്വാജമാരാ-
ന്നത്വാ തദ്വാക്യഹേതോരതിസുഖമവസശ്ചിത്രകൂടേ ഗിരീന്ദ്രേ
($)-034::006
ശ്രുത്വാ പുത്രാർതിഖിന്നം ഖലു ഭരതമുഖാത്‌ സ്വർഗയാതം സ്വതാതം
തപ്തോ ദത്ത്വാംബു തസ്മൈ നിദധിഥ ഭരതേ പാദുകാം മേദിനീം ച
അത്രിം നത്വാഥ ഗത്വാ വനമതിവിപുലാം ദണ്ഡകാം ചണ്ഡകായം
ഹത്വാ ദൈത്യം വിരാധം സുഗതിമകലയശ്ചാരു ഭോഃ ശാരഭംഗീം
($)-034::007
നത്വാऽഗസ്ത്യം സമസ്താശരനികരസപത്രാകൃതിം താപസേഭ്യഃ
പ്രത്യശ്രൌഷീഃ പ്രിയൈഷീ തദനു ച മുനിനാ വൈഷ്ണവേ ദിവ്യചാപേ
ബ്രഹ്മാസ്ത്രേ ചാപി ദത്തേ പഥി പിതൃസുഹൃദം ദീക്ഷ്യ ജടായും
മോദാദ്ഗോദാതടാന്തേ പരിരമസി പുരാ പഞ്ചവട്യാം വധൂട്യാ
($)-034::008
പ്രാപ്തായാഃ ശൂർപണഖ്യാ മദനചലധൃതേരർത്ഥനൈർനിസ്സഹാത്മാ
താം സൌമിത്രൌ വിസൃജ്യ പ്രബലതമരുഷാ തേന നിർലുനനാസാം
ദൃഷ്ട്വൈനാം രുഷ്ടചിത്തം ഖരമഭിപതിതം ദുഷണം ച ത്രിമൂർദ്ധം
വ്യാഹിംസീരാശരാനപ്യയുതസമധികാംസ്തത്ക്ഷണാദക്ഷതോഷ്മാ
($)-034::009
സോദര്യാപ്രോക്തവാർതാവിവശദശമുഖാദിഷ്ടമാരീചമായാ-
സാരംഗം സാരസാക്ഷ്യാ സ്പൃഹിതമനുഗതഃ പ്രാവധീർബാണഘാതം
തന്മായാക്രന്ദനിര്യാപിതഭവദനുജാം രാവണസ്താമഹാർഷീത്‌
തേനാർതോऽപി ത്വമന്തഃ കിമപി മുദമധാസ്തദ്വധോപായായലാഭാത്‌
($)-034::010
ഭൂയസ്തന്വീം വിചിന്വന്നഹൃത ദശമുഖസ്ത്വദ്വധൂം മദ്വധേനേ-
ത്യുക്ത്വാ യാതേ ജടായൌ ദിവമഥ സുഹൃദഃ പ്രാതനോഃ പ്രേതകാര്യം
ഗൃഹ്ണാനം തം കബന്ധം ജഘനിഥ ശബരീം പ്രേക്ഷ്യ പമ്പാതടേ ത്വം
സമ്പ്രാപ്തോ വാതസൂനും ഭൃശമുദിതമനാഃ പാഹി വാതാലയേശ
($)-035::001
നീതസ്സുഗ്രീവമൈത്രീം തദനു ദുന്ദുഭേഃ കായമുച്ചൈഃ
ക്ഷിപ്ത്വാംഗുഷ്ഠേന ഭൂയോ ലുലവിഥ യുഗപത്പത്രിണാ സപ്ത സാലാൻ
ഹത്വാ സുഗ്രീവഘാതോദ്യതമതുലബലം വാലിനം വ്യാജവൃത്ത്യാ
വർഷാവേലാമനൈഷീർവിരഹതരളിതസ്ത്വം മതംഗാശ്രമാന്തേ
($)-035::002
സുഗ്രീവേണാനുജോക്ത്യാ സഭയമഭിയതാ വ്യൂഹിതാം വാഹിനീം താ-
മൃക്ഷാണാം വീക്ഷ്യ ദിക്ഷു ദ്രുതമഥ ദയിതാമാർഗണായാവനമ്രാം
സന്ദേശം ചാങ്ങുലീയം പവനസുതകരേ പ്രാദിശോ മോദശാലീ
മാർഗേ മാർഗേ മമാർഗേ കപിഭിരപി തദീ ത്വത്പ്രിയാ സപ്രയാസൈഃ
($)-035::003
ത്വദ്വാർതാകർണനോദ്യദ്ഗരുദുരുജവസമ്പാതിസമ്പാതിവാക്യ-
പ്രോത്തീർണാർണോധിരന്തർനഗരി ജനകജാം വീക്ഷ്യ ദത്ത്വാऽംഗുലീയം
പ്രക്ഷുദ്യോദ്യാനമക്ഷക്ഷപണചണരണഃ സോഢബന്ധോ ദശാസ്യം
ദൃഷ്ട്വാ പ്ലുഷ്ട്വാ ച ലങ്കാം ഝടിതി സ ഹനുമാന്മൌലിരത്നം ദദൌ തേ
($)-035::004
ത്വം സുഗ്രീവാംഗദാദിപ്രബലകപിചമൂചക്രവിക്രാന്തഭൂമീ-
ചക്രോऽഭിക്രമ്യ പാരേജലധി നിശിചരേന്ദ്രാനുജാശ്രീയമാണഃ
തത്പ്രോക്താം ശത്രുവാർതാം രഹസി നിശമയൻപ്രാർത്ഥനാപാർത്ഥ്യരോഷ-
പ്രാസ്താഗ്നേയാസ്ത്രതേജസ്ത്രസദുദധിഗിരാ ലബ്ധവാന്മദ്ധ്യമാർഗം
($)-035::005
കീശൈരാശാന്തരോപാഹൃതഗിരിനികരൈഃ സേതുമാധാപ്യ യാതോ
യാതൂന്യാമർദ്യ ദംഷ്ട്രാനഖശിഖരിശിലാസാലശസ്ത്രൈഃ സ്വസൈന്യൈഃ
വ്യാകുർവൻസാനുജസ്ത്വം സമരഭുവി പരം വിക്രമം ശക്രജേത്രാ
വേഗാന്നാഗാസ്ത്രബദ്ധഃ പതഗപതിഗരുന്മാരുതൈർമോചിതോऽഭൂഃ
($)-034::006
സൌമിത്രിസ്ത്വത്ര ശക്തിപ്രഹൃതിഗളദസുർവാതജാനീതശൈല-
ഘ്രാണാത്പ്രണാനുപേതോ വ്യകൃണുത കുസൃതിശ്ലാഘിനം മേഘനാദം
മായാക്ഷോഭേഷു വൈഭീഷണവചനഹൃതസ്തംഭനഃ കുംഭകർണം
സമ്പ്രാപ്തം കമ്പിതോർവീതലമഖിലചമൂഭക്ഷിണം വ്യക്ഷിണോസ്ത്വം
($)-035::007
ഗൃഹ്ണൻ ജംഭാരിസമ്പ്രേഷിതരഥകവചൌ രാവണേനാഭിയുധ്യൻ
ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണാസ്യ ഭിന്ദൻ ഗളതതിമബലാമഗ്നിശുദ്ധാം പ്രഗൃഹ്ണൻ
ദേവ ശ്രേണീവരോജ്ജീവിതസമരമൃതൈരക്ഷതൈരൃക്ഷസംഘൈർ-
ലങ്കാഭർത്രാ ച സാകം നിജനഗരമഗാഃ സപ്രിയഃ പുഷ്പകേണ
($)-035::008
പ്രീതോ ദിവ്യാഭിഷേകൈരയുതസമധികാന്വത്സരാൻപര്യരംസീ-
ഋമൈഥില്യാം പാപവാചാ ശിവ ശിവ കില താം ഗർഭിണീമഭ്യഹാസീഃ
ശത്രുഘ്നേനാർദയിത്വാ ലവണനിശിചരം പ്രാർദയഃ ശൂദ്രപാശം
താവദ്വാൽമീകിഗേഹേ കൃതവസതിരുപാസൂത സീതാ സുതൌ തേ
($)-035::009
വാൽമീകേസ്ത്വത്സുതോദ്ഗാപിതമധുരകൃതേരാജ്ഞയാ യജ്ഞവാടേ
സീതാം ത്വയ്യാപ്തുകാമേ ക്ഷിതിമവിശദസൌ ത്വം ച കാലാർത്ഥിതോऽഭൂഃ
ഹേതോഃ സൌമിത്രിഘാതീ സ്വയമഥ സരയൂമഗ്നനിശ്ശേഷഭൃത്യൈഃ
സാകം നാകം പ്രയാതോ നിജപദമഗമോ ദേവ വൈകുണ്ഠമാദ്യം
($)-035::010
സോऽയം മർത്യാവതാരസ്തവ ഖലു നിയതം മർത്യശിക്ഷാർത്ഥമേവം
വിശ്ലേഷാർതിർനിരാഗസ്ത്യജനമപി ഭവേത്കാമധർമാതിസക്ത്യാ
നോ ചേത്സ്വാത്മാനുഭൂതേഃ ക്വനു തവ മനസോ വിക്രിയാ ചക്രപാണേ
സ ത്വം സത്ത്വൈകമൂർത്തേ പവനപുരപതേ വ്യാധുനു വ്യാധിതാപാൻ
($)-036::001
അത്രേഃ പുത്രതയാ പുരാ ത്വമനസൂയായാം ഹി ദത്താഭിധോ
ജാതഃ ശിഷ്യാനിഷന്ധതന്ദ്രിതമനാഃ സ്വസ്ഥശ്ചരങ്കാന്തയാ
ദൃഷ്ടോ ഭക്തതമേന ഹേഹയമഹീപാലേന തസ്മൈ വരാ-
നഷ്ടൈശ്വര്യമുഖാൻപ്രദായ ദദിഥ സ്വേനൈവ ചാന്തേ വധം
($)-036::002
സത്യം കർതുമഥാർജുനസ്യ ച വരം തച്ഛക്തിമാത്രാനതം
ബ്രഹ്മദ്വേഷി തദാഖിലം നൃപകുലം ഹന്തും ച ഭൂമേർഭരം
സഞ്ജാതോ ജമദഗ്നിതോ ഭൃഗുകുലേ ത്വം രേണുകായാം ഹരേ
രാമോ നാമ തദാത്മജേഷ്വവരജഃ പിത്രോരധാഃ സമ്മദം
($)-036::003
ലബ്ധാംനായഗണശ്ചതുർദശവയാഃ ഗന്ധർവരാജേ മനാ-
ഗാസക്താം കില മാതരം പ്രതി പിതുഃ ക്രോധാകുലസ്യാജ്ഞയാ
താതാജ്ഞാതിഗസോദരൈഃ സമമിമാം ഛിത്വാഥ ശാന്താത്പിതു-
സ്തേഷാം ജീവനയോഗമാപിഥ വരം മാതാ ച തേऽദാദ്വരൻ
($)-036::004
പിത്രാ മാതൃമുടേ സ്തവാഹൃതവിയദ്ധേനോർനിജാദാശ്രമാത്‌
പ്രസ്ഥായാഥ ഭൃഗോർഗിരാ ഹിമഗിരാവാരാധ്യ ഗൌരീപതിം
ലബ്ധ്വാ തത്പരശും തദുക്തദനുജച്ഛേദീ മഹാസ്ത്രാദികം
പ്രാപ്തോ മിത്രമഥാകൃതവൃണമുനിം പ്രാപ്യാഗമഃ സ്വാശ്രമം
($)-036::005
ആഖേടേപഗതോऽഋജുനഃ സുരഗവീസമ്പ്രാപ്തസമ്പദ്ഗണൈ-
സ്ത്വത്പിത്രാ പരിപൂജിതഃ പുരഗതോ ദുർമന്ത്രിവാചാ പുനഃ
ഗാം ക്രേതും സചിവം ന്യയുങ്ക്ത കുധിയാ തേനാപി രുന്ധന്മുനി-
പ്രാണക്ഷേപസരോഷഗോഹതചമൂചക്രേണ വത്സോ ഹൃതഃ
($)-036::006
ശുക്രോജ്ജീവിതതാതവാക്യചലിതക്രോധോऽഥ സഖ്യാ സമം
ബിധ്രുദ്ധ്യാതമഹോദരോപനിഹിതം ചാപം കുഠാരം ശരൻ
ആരൂഢഃ സഹവാഹയന്തൃകരഥം മാഹിഷ്മതീമാവിശൻ
വാഗ്ഭിർവത്സമദാശുഷി ക്ഷിതിപതൌ സമ്പ്രാസ്തുഥാഃ സംഗരം
($)-036::007
പുത്രാണാമയുതേനസപ്തദശഭിശ്ചാക്ഷൌഹിണീഭിർമഹാ-
സേനാനീഭിരനേകമിത്രനിവഹിർവ്യാജൃംഭിതീയോധനഃ
സദ്യസ്ത്വത്കകുഠാരബാണവിദലന്നിശ്ശേഷസൈന്യോത്കരോ
ഭീതിപ്രദ്രുതനഷ്ടശിഷ്ടനയസ്ത്വാമാപതദ്ധേഹയഃ
($)-036::008
ലീലാവാരിതനർമദാജലവലല്ലങ്കേശഗർവാപഹ-
ശ്രീമദ്ബാഹുസഹസ്രമുക്തബഹുശസ്ത്രാസ്ത്രം നിരുന്ധന്നമും
ചക്രേ ത്വയ്യഥ വൈഷ്ണവേऽപി വികലേ ബുധ്വാ ഹരിം ത്വാം മുദാ
ധ്യായന്തം ഛിതസ്ര്വദോഷമവധീഃ സോऽഗാത്പരം തേ പദം
($)-036::009
ഭൂയോऽമർഷിതഹേഹയാത്മജഗണൈസ്താതേ ഹതേ രേണുകാ-
മാഘ്നാനാം ഹൃദയം നിരീക്ഷ്യ ബഹുശോ ഘോരാം പ്രതിജ്ഞാം വഹൻ
ധ്യാനാനീതരഥായുധസ്ത്വമകൃഥാ വിപ്രദ്രുഹഃ ക്ഷത്രിയാൻ
ദിക്ചക്രേഷു കുഠാരയന്വിശിഖയൻ നിഃക്ഷാത്രിയാം മേദിനീം
($)-036::010
താതോജ്ജീവനകൃന്നൃപാലകകുലം ത്രിഃസപ്തകൃത്വോ ജയൻ
സന്തർപ്യാഥ സമന്തപഞ്ചകമഹാരക്തഹൃദൌധേ പിതൃൻ
യജ്ഞേ ക്ഷ്മാമപി കാശ്യപാദിഷു ദിശൻ സാല്വേന യുധ്യൻ പുനഃ
കൃഷ്ണോऽമും നിഹനിഷ്യതീതി ശമിതോ യുദ്ധാത്‌ കുമാരൈർഭവാൻ
($)-036::011
ന്യസ്യാസ്ത്രാണി മഹേന്ദ്രഭൂഭൃതി തപസ്തന്വൻപുനർമജ്ജിതാം
ഗോകർണാവധി സാഗരേണ ധരണീം ദൃഷ്ട്വാർത്ഥിതസ്താപസൈഃ
ധ്യാതേഷ്വാസഘൃതാനലാസ്ത്രചകിതം സിന്ധും സൃവക്ഷേപണാ-
ദുത്സാര്യോദ്ധൃതകേരളോ ഭൃഗുപതേ വാതേശ സംരക്ഷ മാം
($)-037::001
സാന്ദ്രാനനന്ദതനോ ഹരേ നനു പുരാ ദൈവാസുരേ സംഗരേ
ത്വത്കൃത്താ അപി കർമശേഷവശതോ യേ തേ ന യാതാ ഗതിം
തേഷാം ഭൂതലജന്മനാം ദിതിഭുവാം ഭാരേണ ദുരാർദിതാ
ഭൂമിഃ പ്രാപ വിരിഞ്ചമാശ്രിതപദം ദേവൈഃ പുരൈവാഗതൈഃ
($)-037::002
ഹാ ഹാ ദുർജനഭൂരിഭാരമഥിതാം പാഥോനിധൌ പാതുകാം-
ഏതാം പാലയ ഹന്ത മേ വിവശതാം സംപൃച്ഛ ദേവാനിമാൻ
ഇത്യാദിപ്രചുരപ്രലാപവിവശാമാലോക്യ ധാതാ മഹീം
ദേവാനാം വദനാനി വീക്ഷ്യ പരിതോ ദധ്യൌ ഭവന്തം ഹരേ
($)-037::003
ഊചേ ചാംബുജഭൂരമൂനയി സുരാഃ സത്യം ധരിത്ര്യാ വചോ
നന്വസ്യാ ഭവതാം ച രക്ഷണവിധൌ ദക്ഷോ ഹി ലക്ഷ്മീപതിഃ
സർവേ ശർവപുരസ്സരാ വയമിതോ ഗത്വാ പയോവാരിധിം
നത്വാ തം സ്തുമഹേ ജവാദിതി യുയഃ സാകം തവാ,അകേതനം
($)-037::004
തേ മുഗ്ധാനിലശാലിദുഗ്ധജലധേസ്തീരം ഗതാഃ സംഗതാ
യാവത്ത്വത്പദചിന്തനൈകമനസസ്താവത്സ പാഥോജഭൂഃ
ത്വദ്വാചം ഹൃദയേ നിശമ്യ സകലാനാനന്ദയന്നചിവാ-
നാഖ്യാതഃ പരമാത്മനാ സ്വയമഹം വാക്യം തദാകർണ്യതാം
($)-037::005
ജാനേ ദീനദശാമഹം ദിവിഷദാം ഭൂമേശ്ച ഭീമൈർനൃപൈ-
സ്തത്ക്ഷേപായ ഭവാമി യാദവകുലേ സോऽഹം സമഗ്രാത്മനാ
ദേവാ വൃഷ്ണികുലേ ഭവന്തു കലയാ ദേവാംഗനാശ്ചാവനൌ
മത്സേവാർത്ഥമിതി ത്വദീയവചനം പാഥോജഭൂരൂചിവാൻ
($)-037::006
ശ്രുത്വാ കർണരസായനം തവ വചഃ സർവേഷു നിർവാപിത-
സ്വാന്തേഷ്വീശ ഗതേഷുി താവകകൃപാപീയൂഷതൃപ്താത്മസു
വിഖ്യാതേ മഥുരാപുരേ കില ഭവത്സാന്നിധ്യപുണ്യോത്തരേ
ധന്യാം ദേവകനന്ദിനീമുദവഹദ്രാജാ സ ശൂരാത്മജഃ
($)-037::007
ഉദ്വാഹാവസിതൌ തദീയസഹജഃ കംസോऽഥ സമ്മാനയ-
ന്നേതൌ സൂതതയാ ഗതഃ പഥി രഥേ വ്യോമോത്ഥയാ ത്വദ്ഗിരാ
അസ്യാസ്ത്വാമതിദുഷ്ടമഷ്ടമസുതോ ഹന്തേതി ഹന്തേരിതഃ
സത്ത്രാസാത്സ തു ഹന്തുമന്തികഗതാം തന്വീം കൃപാണീമധാത്‌
($)-037::008
ഗൃഹ്ണാനശ്ചികുരേഷു താം ഖലമതിഃ ശൌരേശ്ചിരം സാന്ത്വനൈ-
ഋനോ മുഞ്ചൻപുനരാത്മജാർപണഗിരാ പ്രീതോऽഥ യാതോ ഗൃഹാൻ
ആദ്യം ത്വത്സഹജം തഥാർപിതമപി സ്നേഹേന നാഹന്നസൌ
ദുഷ്ടാനാമപി ദേവ പുഷ്ടകരുണാ ദൃഷ്ടാ ഹി ധീരേകദാ
($)-037::009
താവത്ത്വന്മനസൈവ നാരദമുനിഃ പ്രോചേ സ ഭോജേശ്വരം
യൂയം നന്വസുരാഃ സുരാശ്ച യദവോ ജാനാസി കിം ന പ്രഭോ
മായാവീ സ ഹരിർഭവദ്വധകൃതേ ഭാവീ സുരപ്രാർത്ഥനാ-
ദിത്യാകർണ്യ യദൂനദൂധുനദസൌ ശൌരേശ്ച സൂനൂനഹൻ
($)-037::010
പ്രാപ്തേ സപ്തമഗർഭതാമഹിപതൌ ത്വത്പ്രേരണാന്മായയാ
നീതേ മാധവ രോഹിണീം ത്വമപി ഭോഃ സച്ചിത്സുഖൈകാത്മകഃ
ദേവക്യാ ജഠരം വിവേശിഥ വിഭോ സംസ്തൂയമാനസ്സുരൈഃ
സ ത്വം കൃഷ്ണ വിധൂയ രോഗപടലീം ഭക്തിം പരാം ദേഹി മേ
($)-038::001
ആനന്ദരൂപ ഭഗവന്നയി തേऽവതാരേ
പ്രാപ്തേ പ്രദീപ്തഭവദംഗ നിരീയമാണൈഃ
കാന്തിവ്രജൈരിവ ഘനാഘനമണ്ഡലൈർദ്യാ-
മാവൃണ്വതീ വിരുരുചേ കില വർഷവേലാ
($)-038::002
ആശാസു ശീതലതരാസു പയോദതോയൈ-
രാശാസിതാപ്തിവിവശേഷു ച സജ്ജനേഷു
നൈശാകരോദയവിധൌ നിശി മദ്ധ്യമായാം
ക്ലേശാപഹസ്ത്രിജഗതാം ത്വമിഹാऽവിരാസീഃ
($)-038::003
ബാല്യസൃശാപി വപുഷാ ദധുഷാ വിഭൂതീ-
രുദ്യത്കിരീടകടകാംഗദഹാരഭാസാ
ശങ്ഖാരിവാരിജഗദാപരിഭാസിതേന
മേഘാസിതേന പരിലേസിഥ സൂതിഗേഹേ
($)-038::004
വക്ഷഃസ്ഥലീസുഖനിലാനവിലാസിലക്ഷ്മീ-
മന്ദാക്ഷലക്ഷിതകടാക്ഷവിമോക്ഷഭേദൈഃ
തന്മന്ദിരസ്യ ഖലകംസകൃതാമലക്ഷ്മീ-
മുന്മാർജയന്നിവ വിരേജിഥ വാസുദേവ
($)-038::005
ശൌരിസ്തു ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസോऽപി
ദൂരസ്ഥിതം വപുരുദീക്ഷ്യ നിജേക്ഷണാഭ്യാം
ആനന്ദബഷ്പപുളകോദ്ഗമഗദ്ഗദാർദ്ര-
സ്തുഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം
($)-038::006
ദേവ പ്രസീദ പരപൂരുഷ താപവല്ലീ-
നിർലൂനദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ
ഖേദാനപാകുരു കൃപാഗുരുഭിഃ കടാക്ഷൈർ-
ഇത്യാദി തേന മുദിതേന ചിരം നുതോऽഭൂഃ
($)-038::007
മാത്രാ ച നേത്രസലിലാസ്തൃതഗാത്രവല്ല്യാ
സ്തോത്രൈരഭിഷ്ടുതഗുണഃ കരുണാലയസ്ത്വം
പ്രാചീനജന്മയുഗളം പ്രതിബോധ്യ താഭ്യാം
മാതുർഗിരാ ദധിഥ മാനുഷബാലവേഷം
($)-038::008
ത്വത്പ്രേരിസ്തതദനു നന്ദതനൂജയാ തേ
വ്യത്യാസമാരചയിതും സ ഹി ശൂരസൂനുഃ
ത്വാം ഹസ്തയോരധൃത ചിത്താവിധാര്യമാര്യൈ-
രംഭോരുഹസ്ഥകളഹംസകിശോരരമ്യം
($)-038::009
ജാതാ തദാ പുശുപസദ്മനി യോഗനിദ്രാ
നിദ്രാവിമുദ്രിതമഥാകൃത പൌരലോകം
ത്വത്പ്രേരണാത്കിമിഹ ചിത്രമചേതനൈര്യദ്‌
ദ്വാരൈഃ സ്വയം വ്യഘടി സംഗടിതൈസ്സുഗാഢം
($)-038::010
ശേഷേണ ഭൂരിഫണവാരിതവാരിണാऽഥ
സ്വൈരം പ്രദർശിതപഥോ മണിദീപിതേന
ത്വാം ധാരയൻ സ ഖലു ധന്യതമഃ പ്രതസ്ഥേ
സോऽയം ത്വമീശ മമ നാശയ രോഗവേഗാൻ
($)-039::001
ഭവന്തമയമുദ്വഹൻ യദുകുലോദ്വഹോ നിസ്സരൻ
ദദർശ ഗഗനോച്ചലജ്ജലഭരാം കലിന്ദാത്മജാം
അഹി സലിലസഞ്ചയഃ സ പുനരൈന്ദ്രജാലോദിതോ
ജലൌഘ ഇവ തത്ക്ഷണാത്പ്രപദമേയതാമായയൌ
($)-039::002
പ്രസുപ്തപശുപാലികാം നിഭൃതമാരുദദ്ബാലികാ-
മപാവൃതകവാടികാം പശുപവാടികാമാവിശൻ
ഭവന്തമയമർപയൻ പ്രസവതൽപകേ തത്പദാ-
ദ്വഹൻ കപടകന്യകാം സ്വപുരമാഗതോ വേഗതഃ
($)-039::003
തതസ്ത്വദനുജാരവക്ഷപിതനിദ്രവേഗദ്രവ-
ദ്ഭടോത്കരനിവേദിതപ്രസവവാർതയൈവാർതിമാൻ
വിമുക്തചികുരോത്കരസ്ത്വരിതമാപതൻ ഭോജരാ-
ഡതുഷ്ട ഇവ ദൃഷ്ടവാൻ ഭഗിനികാകരേ കന്യകാം
($)-039::004
ധ്രുവം കപടശാലിനോ മധുഹരസ്യ മായാ ഭവേ-
ദസാവിതി കിശോരികാം ഭഗിനികാകരാലിംഗിതാം
ദ്വിപോ നളിനികാന്തരാദിവ മൃണാളികാമാക്ഷിപ-
ന്നയം ത്വദനുജാമജാമുപലപട്ടകേ പിഷ്ടവാൻ
($)-039::005
തതോ ഭവദുപാസകോ ഝടിതി മൃത്യുപാശാദിവ
പ്രമുച്യ തരസൈവ സാ സമധിരൂഢരൂപാന്തരാ
അധസ്തലമജഗ്മുഷീ വികസദഷ്ടബാഹുസ്ഫുരൻ-
മഹായുധമഹോ ഗതാ കില വിഹായസാ ദിദ്യുതേ
($)-039::006
നൃശംസതര കംസ തേ കിമു മയാ വിനിഷ്പിഷ്ടയാ
ബഭൂവ ഭവദന്തകഃ ക്വചന ചിന്ത്യതാം തേ ഹിതം
ഇതി ത്വദനുജാ വിഭോ ഖലമുദീര്യ തം ജഗ്മുഷീ
മരുദ്ഗണപണായിതാ ഭുവി ച മന്ദിരാണ്യേയുഷീ
($)-039::007
പ്രഗേ പുനരഗാത്മജാവചനമീരിതാ ഭൂഭുജാ
പ്രലംബബകപൂതനാപ്രമുഖദാനവാ മാനിനഃ
ഭവന്നിധനകാമ്യയാ ജഗതി ബഭ്രമുർനിർഭയാഃ
കുമാരകവിമാരകാഃ കിമിവ ദുഷ്കരം നിഷ്കൃപൈഃ
($)-039::008
തതഃ പശുപമന്ദിരേ ത്വയി മുകുന്ദ നന്ദപ്രിയാ-
പ്രസൂതിശയനേശയേ രുദതി കിഞ്ചിദഞ്ചത്പദേ
വിബുധ്യ വനിതാജനൈസ്തനയസംഭവേ ഘോഷിതേ
മുദാ കിമു വദാമ്യഹോ സകലമാകുലം ഗോകുലം
($)-039::009
അഹോ ഖലു യശോദയാ നവകളായചേതോഹരം
ഭവന്തമലമന്തികേ പ്രഥമമപിബന്ത്യാ ദൃശാ
പുനഃ സ്തനഭരം നിജം സപദി പായയന്ത്യാ മുദാ
മനോഹരതനുസ്പൃശാ ജഗതി പുണ്യവന്തോ ജിതാഃ
($)-039::010
ഭവത്കുശലകാമ്യയാ സ ഖലു നന്ദഗോപസ്തദാ
പ്രമോദഭരസങ്കുലേ ദ്വിജകുലായ കിം നാദദാത്‌
തഥൈവ പശുപാലകാഃ കിമു ന മംഗലം തേനിരേ
ജഗത്രിതയമംഗല ത്വമിഹ പാഹി മാമാമയാത്‌
($)-040::001
തദനു നന്ദമമന്ദശുഭാസ്പദം നൃപപുരീം കരദാനകൃതേ ഗതം
സമവലോക്യ ജഗാദ്ഭവത്പിതാ വിദിതകംസസഹായജനോദ്യമഃ


($)-040::002
അയി സഖേ തവ ബാലകജന്മ മാം സുഖയതേऽദ്യ നിജാത്മജജന്മവത്‌
ഇതി ഭവത്പിതൃതാം വ്രജനായകേ സമധിരോപ്യ ശശംസ തമാദരാത്‌


($)-040::003
ഇഹ ച സന്ത്യനിമിത്തശതാനി തേ കടകസീമ്നേ തതോ ലഘു ഗമ്യതാം
ഇതി ച തദ്വചസാ വ്രജനായകോ ഭവദപായഭിയാ ദ്രുതമായയൌ


($)-040::004
അവസരേ ഖലു തത്ര ച കാചന വ്രജപദേ മധുരാകൃതിരംഗനാ
തരളഷട്പദലാലിതകുന്തലാ കപടപോതക തേ നികടം ഗതാ


($)-040::005
സപദി സാ ഹൃതബാലകചേതനാ നിശിചരാന്വയജാ കില പൂതനാ
വ്രജവധൂഷ്വിഹ കേയമിതി ക്ഷണം വിമൃശതീഷു ഭവന്തമുപാദദേ


($)-040::006
ലലിതഭാവവിലാസഹൃതാത്മഭിര്യുവതിഭിഃ പ്രതിരോദ്ധുമപാരിതാ
സ്തനമസൌ ഭവനാന്തനിഷേദുഷീ പ്രദദുഷീ ഭവതേ കപടാത്മനേ


($)-040::007
സമധിരുഹ്യ തദങ്കമശങ്കിതസ്ത്വമഥ ബാലകലോപനരോഷിതഃ
മഹദിവാമ്രഫലം കുചമണ്ഡലം പ്രതിചുചൂഷിഥ ദുർവിഷദൂഷിതം


($)-040::008
അസുഭിരേവ സമം ധയതി ത്വയി സ്തനമസൌ സ്തനിതോപമനിസ്വനാ
നിരപതദ്ഭയദായി നിജം വപുഃ പ്രതിഗതാ പ്രവിസാര്യ ഭുജാവുഭൌ


($)-040::009
ഭയദഘോഷണഭീഷണവിഗ്രഹശ്രവണദർശനമോഹിതവല്ലവേ
വ്രജപദേ തദുരഃസ്ഥലഖേലനം നനു ഭവന്തമഗൃഹ്ണത ഗോപികാഃ


($)-040::010
ഭുവനമങ്കലനാമഭിരേവ തേ യുവതിഭിർബഹുധാ കൃതരക്ഷണഃ
ത്വമയി വാതനികേതനനാഥ മാമഗദയൻ കുരു താവകസേവകം


($)-041::001
വ്രജേശ്വരഃ ശൌരിവചോ നിശമ്യ സമാവ്രജന്നധ്വനി ഭീതചേതാഃ
നിഷ്പിഷ്ടനിശ്ശേഷതരും നിരീക്ഷ്യ കഞ്ചിത്പദാർത്ഥം ശരണം ഗതസ്ത്വാം
($)-041::002
നിശമ്യ ഗോപീവചനാദുദന്തം സർവേऽപി ഗോപാ ഭയവിസ്മയാന്ധാഃ
ത്വത്പാതിതം ഘോരപിശാചദേഹം ദേഹുർവിദൂരേऽഥ കുഠാരകൃത്തം
($)-041::003
ത്വത്പീതപൂതസ്തനതച്ഛരീരാത്സമുച്ചലന്നുച്ചതരോ ഹി ധൂമഃ
ശങ്കാമധാദാഗരവഃ കിമേഷു കിം ചാന്ദനോ ഗൌൽഗുലവോऽഥവേതി
($)-041::004
മദംഗസംഗസ്യ ഫലം ന ദൂരേ ക്ഷണേന താവദ്ഭവതാമപി സ്യാത്‌
ഇത്യുല്ലപന്വല്ലവതല്ലജേഭ്യസ്ത്വം പൂതനാമാതനുഥാസ്സുഗന്ധിം
($)-041::005
ചിത്രം പിശാച്യാ ന ഹതഃ കുമാരശ്ചിത്രം പുരൈവാകഥി ശൌരിണേദം
ഇതി പ്രശംസങ്കില ഗോപലോകോ ഭവന്മുഖാലോകരസേ ന്യമാങ്ക്ഷീത്‌
($)-041::006
ദിനേ ദിനേऽഥ പ്രതിവൃദ്ധലക്ഷ്മീരക്ഷീണമംഗല്യശതോ വ്രജോऽയം
ഭവന്നിവാസാദയി വാസുദേവ പ്രമോദസാന്ദ്രഃ പരിതോ വിരേജേ
($)-041::007
ഗൃഹേഷു തേ കോമലരൂപഹാസമിഥഃ കഥാസങ്കുലിതാഃ കമന്യഃ
വൃത്തേഷു കൃത്യേഷു ഭവന്നിരീക്ഷാസമാഗതാഃ പ്രത്യഹമത്യനന്ദൻ
($)-041::008
അഹോ കുമാരോ മയി ദത്തദൃഷ്ടിഃ സ്മിതഃ കൃതം മാം പ്രതി വത്സകേന
ഏഹ്യേഹി മാമിത്യുപസാര്യ പാണിം ത്വയീശ കിം കിം ന കൃതം വധൂഭിഃ
($)-041::009
ഭവദ്വപുഃസ്പർശനകൌതുകേന കരാത്കരം ഗോപവധൂജനേന
നീതസ്ത്വമാതാമ്രസരോജമാലാവ്യാലംബിലോലംബതുലാമലാസീഃ
($)-041::010
നിപായയന്തീ സ്തനമങ്കഗം ത്വാം വിലോകയന്തീ വദനം ഹസന്തീ
ദശാം യശോദാ കതമാന്ന്ന ഭേജേ സ താദൃശഃ പാഹി ഹരേ ഗദാന്മാം
($)-042::001
കദാപി ജന്മർക്ഷദിനേ തവ പ്രഭോ നിമന്ത്രിതജ്ഞാതിവധൂമഹീസുരാ
മഹാനസസ്ത്വാം സവിധേ നിധായ സാ മഹാനസാദൌ വവൃതേ വ്രജേശ്വരീ
($)-042::002
തതോ ഭവത്ത്രാണനിയുക്തബാലകപ്രഭീതിസങ്ക്രന്ദനസങ്കുലാരവൈഃ
വിമിശ്രമശ്രാവി ഭവത്സമീപതഃ പരിസ്ഫുടദ്ദാരുചടച്ചടാരവഃ
($)-042::003
തതസ്തദാകർണനസംഭ്രമശ്രമപ്രകമ്പിവക്ഷോജഭരാ വ്രജാംഗനാഃ
ഭവന്തമന്തർദദൃശുഃ സമന്തതോ വിനിഷ്പതദ്ദാരുണദാരുമദ്ധ്യഗം
($)-042::004
ശിശോരഹോ കിം കിമഭൂദിതി ദ്രുതം പ്രധാവ്യ നന്ദഃ പശുപാശ്ച ഭൂസുരാഃ
ഭവന്തമാലോക്യ യശോദയാ ധൃതം സമാശ്വസന്നശ്രുജലാർദ്രലോചനാഃ
($)-042::005
കസ്കോ നു കൌതസ്കുത ഏഷ വിസ്മയോ വിശങ്കടം യച്ഛകടം വിപാടിതം
ന കാരണം കിഞ്ചിദിഹേതി തേ സ്ഥിതാഃ സ്വനാസികാദത്തകരാസ്ത്വദീക്ഷകാഃ
($)-042::006
കുമാരകസ്യാസ്യ പയോധരാർത്ഥിനഃ പ്രരോദനേ ലോലപദാംബുജാഹതം
മയാ മയാ ദൃഷ്ടമനോ വിപര്യഗാദിതീശ തേ പാലകബാലകാ ജഗുഃ
($)-042::007
ഭിയാ തദാ കിഞ്ചിദജാനതാമിദം കുമാരകാണാമതിദുർഘടം വചഃ
ഭവത്പ്രഭാവാവിദുരൈരിതീരിതം മനാഗിവാശങ്ക്യത ദൃഷ്ടപൂതനൈഃ


($)-042::008
പ്രവാളതാമ്രം കിമിദം പദം ക്ഷതം സരോജരമ്യൌ നു കരൌ വിരോജിതൌ
ഇതി പ്രസർപത്കരുണാതരംഗിതാസ്ത്വദംഗമാപസ്പൃശുരംഗനാജനാഃ


($)-042::009
അയേ സുതം ദേഹി ജഗത്പതേഃ കൃപാതരംഗപാതാത്പരിപാതമദ്യ മേ
ഇതി സ്മ സംഗൃഹ്യ പിതാ ത്വദംഗുകം മുഹുർമുഹുഃ ശ്ലിഷ്യതി ജീതകണ്ടകഃ


($)-042::010
അനോനിലീനഃ കില ഹന്തുമാഗതഃ സുരാരിരേവം ഭവതാ വിഹിംസിതഃ
രജോऽപി നോദൃഷ്ടമമുഷ്യ തത്കഥം സ ശുദ്ധസത്ത്വേ ത്വയി ലീനവാന്ധൃവം


($)-042::011
പ്രപൂജിതൈസ്തത്ര തതോ ദ്വിജാതിഭിർവിശേഷതോ ലംഭിതമംഗലാശിഷഃ
വ്രജം നിജൈർബാല്യരസൈർവിമോഹയന്മരുത്പുരാധീശ രുജാം ജഹീഹി മേ


($)-043::001
ത്വമേകദാ ഗുരുമരുത്പുരനാഥ വോഢും
ഗാഢാധിരൂഢഗരിമാണമപാരയന്തീ
മാതാ നോധായ ശയനേ കിമിദം ബതേതി
ധ്യായന്ത്യചേഷ്ടത ഗൃഹേഷു നിവിഷ്ടശങ്കാ
($)-043::002
താവദ്വിദൂരമുപകർണിതഘോരഘോഷ-
വ്യാജൃംഭിപാംസുപടലീപരിപൂരിതാശഃ
വാത്യാവപുഃ സ കില ദൈത്യവരസ്തൃണാവ-
ഋതാഖ്യോ ജഹാര ജനമാനസഹാരിണം ത്വാം
($)-043::003
ഉദ്ദാമപാംസുതിമിരാഹതദൃഷ്ടിപാതേ
ദ്രഷ്ടും കിമപ്യകുശലേ പശുപാലലോകേ
ഹാ ബാലക്സ്യ കിമിതി ത്വദുപാന്തമാപ്താ
മാതാ ഭവന്തമവിലോക്യ ഭൃശം രുരോദ
($)-043::004
താവത്സ ദാനവവരോऽപി ച ദീനമൂർത്തി-
ഋഭാവത്കഭാരപരിധാരണലൂനവേഗഃ
സങ്കോചമാപ തദനു ക്ഷതപാംസുഘോഷേ
ഘോഷേ വ്യതായത ഭവജ്ജനനീനിനാദഃ
($)-043::005
രോദോപകർണനവശാദുപഗമ്യ ഗേഹം
ക്രന്ദത്സു നന്ദമുഖഗോപകുലേഷു ദീനഃ
ത്വാം ദാനവസ്ത്വഖിലമുക്തികരം മുമുക്ഷു-
സ്ത്വയ്യപ്രമുഞ്ചതി പപാത വിയത്പ്രദേശാത്‌
($)-043::006
രോദാകുലാസ്തദനു ഗോപഗണാ ബഹിഷ്ഠ-
പാഷാണപൃഷ്ഠഭുവി ദേഹമതിസ്ഥവിഷ്ഠം
പ്രൈക്ഷന്ത ഹന്ത നിപന്തമമുഷ്യ വക്ഷ-
സ്യക്ഷീണമേവ ച ഭവന്തമലം ഹസന്തം
($)-043::007
ഗ്രാവപ്രപാതപരിപിഷ്ടഗരിഷ്ഠദേഹ-
ഭ്രഷ്ടാസുദുഷ്ടദനുജോപരി ധൃഷ്ടഹാസം
ആഘ്നാനമംബുജകരേണ ഭവന്തമേത്യ
ഗോപാ ദധുർഗിരിവരാദിവ നീലരത്നം
($)-043::008
ഏകൈകമാശു പരിഗൃഹ്യ നികാമനന്ദ-
ന്നന്ദാദിഗോപപരിരബ്ധവിചുംബതാംഗം
ആദാതുകാമപരിശങ്കിതഗോപനാരീ-
ഹസ്താംബുജപ്രപതിതം പ്രണുമോ ഭവന്തം
($)-043::009
ഭൂയോऽപി കിന്നു കൃണുമഃ പ്രണതാർതിഹാരീ
ഗോവിന്ദ ഏവ പരിപാലയതാത്സുതം നഃ
ഇത്യാദി മാതരപിതൃപ്രമുഖൈസ്തദാനീം
സമ്പ്രാർത്ഥിതസ്ത്വദവനായ വിഭോ ത്വമേവ
($)-043::010
വാതാത്മകം ദനുജമേവമയി പ്രധൂന്വൻ
വാതോദ്ഭവാന്മമ ഗദാങ്കിമു നോ ധുനോഷി
കിം വാ കരോമി പുരനപ്യനിലാലയേശ
നിശ്ശേഷരോഗശമനം മുഹുരർത്ഥയേ ത്വാം
($)-044::001
ഗൂഢം വസുദേവഗിരാ കർതും തേ നിഷ്ക്രിയസ്യ സംസ്കാരാൻ
ഹൃദ്ഗതഹോരാതത്വോ ഗർഗമുനിസ്ത്വദ്ഗൃഹം വിഭോ ഗതവാൻ


($)-044::002
നന്ദോऽഥ നന്ദിതാത്മാ വൃന്ദിഷ്ടം മാനയന്നമും യമിനാം
മന്ദസ്മിതാർദ്രമൂചേ ത്വത്സംസ്കാരാൻ വിധാതുമുത്സുകധീഃ


($)-044::003
യദുവംശാചാര്യത്വാത്‌ സുനിഭൃതമിദമാര്യ കാര്യമിതി കഥയൻ
ഗർഗോ നിർഗതപുളകശ്ചക്രേ തവ സാഗ്രജസ്യ നാമാനി


($)-044::004
കഥമസ്യ നാമ കുർവേ സഹസ്രനാംനോ ഹ്യനന്തനാംനോ വാ
ഇതി നൂനം ഗർഗമുനിശ്ചക്രേ തവ നാമ നാമ രഹസി വിഭോ


($)-044::005
കൃഷിധാതുണകാരാഭ്യാം സത്താനന്ദാത്മതാം കിലാഭിലപത്‌
ജഗദഘകർഷിത്വം വാ കഥയദൃഷിഃ കൃഷ്ണനാമ തേ വ്യതനോത്‌


($)-044::006
അന്യാംശ്ച നാമഭേദാൻ വ്യാകുർവന്നഗ്രജേ ച രാമാദീൻ
അതിമാനുഷാനുഭാവം ന്യഗദത്ത്വാമപ്രകാശയൻപിത്രേ


($)-044::007
സ്നിഹ്യതി യത്സവ പുത്രേ മുഹ്യതി സ ന മായികൈഃ പുനശ്ശോകൈഃ
ദൃഹ്യതി യസ്സ തു നശ്യേദിത്യവദത്തേ മഹത്ത്വമൃഷിവര്യഃ


($)-044::008
ജേഷ്യതി ബഹുതരദൈത്യാൻ നേഷ്യതി നിജബന്ധുലോകമമലപദം
ശ്രോഷ്യതി സുവിമലകീർതീരസ്യേതി ഭവദ്വിഭൂതിമൃഷിരൂചേ


($)-044::009
അമുനൈവ സർവദുർഗം തരിതാസ്ഥ കൃതാസ്ഥമത്ര തിഷ്ഠധ്വം
ഹരിരേവേത്യനഭിലപന്നിത്യാദി ത്വാമവർണയത്‌ സ മുനിഃ


($)-044::010
ഗർഗേऽഥ നിർഗതേऽസ്മിൻ നന്ദിതനന്ദാദിനന്ദ്യമാനസ്ത്വം
മദ്ഗദമുദ്ഗതകരുണോ നിർഗമയ ശ്രീമരുത്പുരാധീശ


($)-045::001
അയി സബല മുരാരേ പാണിജാനുപ്രചാരൈഃ
കിമപി ഭവനഭാഗാൻ ഭൂഷയന്തൌ ഭവന്തൌ
ചലിതചരണകഞ്ജൌ മഞ്ജുമഞ്ജീരശിഞ്ജാ-
ശ്രവണകുതുകഭാജൌ ചേരതുശ്ചാരു വേഗാത്‌
($)-045::002
മൃദു മൃദു വിഹസന്താവുന്മിഷദ്ദന്തവന്തൌ
വദനപതിതകേശൌ ദൃശ്യപാദാബ്ജദേശൌ
ഭുജഗലിതകരാന്തവ്യാലഗത്കങ്കണാങ്കൌ
മതിമഹരതമുച്ചൈഃ പശ്യതാം വിശ്വനൃണാം
($)-045::003
അനുസരതി ജനൌഘേ കൌതുകവ്യാകുലാക്ഷേ
കിമപി കൃതനിനാദം വ്യാഹസന്തൌ ദ്രവന്തൌ
ബലിതവദനപദ്മം പൃഷ്ഠതോ ദത്തദൃഷ്ടീ
കിമിവ ന വിദധാഥേ കൌതുകം വാസുദേവ
($)-045::004
ദൃതഗതിഷു പതന്താവുത്ഥിതൌ ലിപ്തപങ്കൌ
ദിവി മുനിഭിരപങ്കൈഃ സസ്മിതം വന്ദ്യമാനൌ
ദ്രുതമഥ ജനനീഭ്യാം സാനുകമ്പം ഗൃഹീതൌ
മുഹുരപി പരിരബ്ധൌ ദ്രാഗ്യുവാം ചുംബിതൌ ച
($)-045::005
സ്നുതകുചഭരമങ്കേ ധാരയന്തീ ഭവന്തം
തരളമതി യശോദാ സ്തന്യദാ ധന്യധന്യാ
കപടപശുപ മദ്ധ്യേ മുഗ്ധഹാസാങ്കുരം തേ
ദശനമുകുളഹൃദ്യം വീക്ഷ്യം വക്ത്രം ജഹർഷ
($)-045::006
തദനു ചരണചാരീ ദാരകൈഃ സാകമാരാ-
ന്നിലയതതിഷു ഖേലൻ ബാലചാപല്യശാലീ
ഭവനശുകബിഡാലാൻ വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ
കഥമപി കൃതഹാസൈർഗോപകൈർവാരിതോऽഭൂഃ
($)-045::007
ഹലധരസഹിതസ്ത്വം യത്ര യത്രോപയാതോ
വിവശപതിതനേത്രാസ്തത്ര തത്രൈവ ഗോപ്യഃ
വിഗളിതഗൃഹകൃത്യാ വിസ്മൃതാപത്യഭൃത്യാ
മുരഹര മുഹുരത്യന്താകുലാ നിത്യമാസൻ
($)-045::008
പ്രതിനവനവനീതം ഗോപികാദത്തമിച്ഛൻ
കലപദമുപഗായൻ കോമലം ക്വാപി നൃത്യൻ
സദയയുവതിലോകൈരർപിതം സർപിരശ്നൻ
ക്വചന നവവിപക്വം ദുഗ്ധമത്യാപിബസ്ത്വം
($)-045::009
മമ ഖലു ബലിഗേഹേ യാചനം ജാതമാസ്താ-
മിഹ പുനരബലാനാമഗ്രതോ നൈവ കുർവേ
ഇതി വിഹിതമതിഃ കിം ദേവ സന്ത്യജ്യ യാച്ഞ്ഞാം
ദധിഘൃതമഹരസ്ത്വം ചാരുണാ ചോരണേന
($)-045::010
തവ ദധിഘൃതമോഷേ ഘോഷയോഷാജനാനാ-
മഭജത ഹൃദി രോഷോ നാവകാശം ന ശോകഃ
ഹൃദയമപി മുഷിത്വാ ഹർഷസിന്ധൌ ന്യധാസ്ത്വം
സ മമ ശമയ രോഗാന്വാതഗേഹാധിനാഥ
($)-046::001
അയി ദേവ പുരാ കില ത്വയി സ്വയമുത്താനശയേ സ്തനന്ധയേ
പരിജൃംഭണതോ വ്യപാവൃതേ വദനേ വിശ്വമചഷ്ട വല്ലവീ


($)-046::002
പുനരപ്യഥ ബാലകൈഃ സമം ത്വയി ലീലാനിരതേ ജഗത്പതേ
ഫലസഞ്ചയവഞ്ചനകൃധാ തവ മൃദ്ഭോജനമൂചുരർഭകാഃ


($)-046::003
അയി തേ പ്രളയാവധൌ വിഭോ ക്ഷിതിതോയാദിസമസ്തഭക്ഷിണഃ
മൃദുപാശനതോ രുജാ ഭവേദിതി ഭീതാ ജനനീ ചുകോപ സാ


($)-046::004
അയി ദുർവിനയാത്മക ത്വയാ കിമു മൃത്സാ ബത വത്സ ഭക്ഷിതാ
ഇതി മാതൃഗിരം ചിരം വിഭോ വിതഥാം ത്വം പ്രതിജജ്ഞിഷേ ഹസൻ


($)-046::005
അയി തേ സകലൈർവിനിശ്ചിതേ വിമതിശ്ചേദ്വദനം വിദാര്യതാം
ഇതി മാതൃവിഭർത്സിതോ മുഖം വികസത്പദ്മനിഭം വ്യദാരയഃ


($)-046::006
അപി മൃല്ലവദർശനോത്സുകാം ജനനീം താം ബഹു തർപയന്നിവ
പൃഥിവീം നിഖിലാം ന കേവലം ഭുവനാന്യപ്യഖിലാന്യദീദൃശഃ


($)-046::007
കുഹചിദ്വനമംബുധിഃ ക്വചിത്‌ ക്വചിദഭ്രം കുഹചിദ്രസാതലം
മനുജാ ദനുജാഃ ക്വചിത്സുരാ ദദൃശേ കിം ന തദാ ത്വദാനനേ


($)-046::008
കലശാംബുധിശായിനം പുനഃ പരവൈകുണ്ഠപദാധിവാസിനം
സ്വപുരശ്ച നിജാർഭകാത്മകം കതിധാ ത്വാം ന ദദർശ സാ മുഖേ


($)-046::009
വികസദ്ഭുവനേ മുഖോദരേ നനു ഭൂയോऽപി തഥാവിധാനനഃ
അനയാ സ്ഫുടമീക്ഷിതോ ഭവാനനവസ്ഥാം ജഗതാം ബതാതനോത്‌


($)-046::010
ധൃതതത്ത്വധിയം തദാ ക്ഷണം ജനനീം താം പ്രണയേന മോഹയൻ
സ്തനമംബ ദിശേത്യുപാസജൻ ഭഗവന്നദ്ഭുതബാല പാഹി മാം


($)-047::001
ഏകദാ ദധിവിമാഥകാരിണീം മാതരം സമുപസേദിവാൻ ഭവാൻ
സ്തന്യലോലുപതയാ നിവാരയന്നങ്കമേത്യ പപിവാൻപയോധരൌ


($)-047::002
അർദ്ധപീതകുചകുഡ്മളേ ത്വയി സ്നിഗ്ധഹാസമധുരാനനാംബുജേ
ദുഗ്ധമീശ ദഹനേ പരിസ്നുതം ധർതുമാശു ജനനീ ജഗാമ തേ


($)-047::003
സാമിപീതരസഭംഗസംഗതക്രോധഭാരപരിഭൂതചേതസാ
മന്ഥദണ്ഡമുപഗൃഹ്യ പാടിതം ഹന്ത ദേവ ദധിഭാജനം ത്വയാ


($)-046::004
ഉച്ചല ധ്വനിതമുച്ചകൈസ്തദാ സന്നിശമ്യ ജനനീ സമാദൃതാ
ത്വദ്യശോവിസരവദ്ദദർശ സാ സദ്യ ഏവ ദധി വിസ്തൃതം ക്ഷിതൌ
($)-046::005
വേദമാർഗപരിമാർഗിതം രുഷാ ത്വാമവീക്ഷ്യ പരിമാർഗയന്ത്യസൌ
സന്ദദർശ സുകൃതിന്യുലൂഖലേ ദീയമാനനവനീതമോതവേ
($)-047::006
ത്വാം പ്രഗൃഹ്യ ബത ഭീതിഭാവനാഭാസുരാനനസരോജമാശു സാ
രോഷരൂഷിതമുഖീ സഖീപുരോ ബന്ധനായ രശനാമുപാദദേ
($)-047::007
ബന്ധുമിച്ഛതി യമേവ സജ്ജനസ്തം ഭവന്തമയി ബന്ധുമിച്ഛതി
സാ നിയുജ്യ രശനാഗുണാൻബഹൂൻ ദ്വയംഗുലോനമഖിലം കിലൈക്ഷത
($)-047::008
വിസ്മിതോത്സ്മിതസഖീജനേക്ഷിതാം സ്വിന്നസന്നവപുഷം നിരീക്ഷ്യ താം
നിത്യമുക്തവപുരപ്യഹോ ഹരേ ബന്ധമേവ കൃപയാന്വമന്യഥാഃ
($)-047::009
സ്ഥീയതാം ചിരമുലൂഖലേ ഖലേത്യാഗതാ ഭവനമേവ സാ യദാ
പ്രാഗുലൂഖലബിലാന്തരേ തദാ സർപിരർപിതമദന്നവാസ്ഥിതാഃ
($)-047::010
യദ്യപാശസുഗമോ ഭവാന്വിഭോ സംയതഃ കിമു സപാശയാനയാ
ഏവമാദി ദിവിജൈരഭിഷ്ടുതോ വാതനാഥ പരിപാഹി മാം ഗദാത്‌
($)-048::001
മുദാ സുരൌധൈസ്ത്വമുദാരസമ്മദൈരുദീര്യ ദാമോദര ഇത്യഭിഷ്ടുതഃ
മൃദൂദരഃ സ്വൈരമുലൂഖലേ ലഗന്നദൂരതോ ദ്വൌ കകുഭാവുദൈക്ഷഥാഃ
($)-048::002
കുബേരസൂനുർനളകൂബരാഭിധഃ പരോ മണിഗ്രീവ ഇതി പ്രഥാം ഗതഃ
മഹേശസേവാധിഗതശ്രിയോന്മദൌ ചിരം കില ത്വദ്വിമുഖാവഖേലതാം
($)-048::003
സുരാപഗായാം കില തൌ മദോത്കടൌ സുരാപഗായദ്ബഹുയൌവതാവൃതൌ
വിവാസസൌ കേളിപരൌ സ നാരദോ ഭവത്പദൈകപ്രവണോ നിരൈക്ഷത
($)-048::004
ഭിയാ പ്രിയാലോകമുപാത്തവാസസം പുരോ നിരീക്ഷ്യാപി മദാന്ധചേതസൌ
ഇമൌ ഭവദ്ഭക്ത്യുപശാന്തിസിദ്ധയേ മുനിർജഗൌ ശാന്തിമൃതേ കുതസ്സുഖം
($)-048::005
യുവാമവാപ്തൌ കകുഭാത്മതാം ചിരം ഹരിം നിരീക്ഷ്യാഥ പദം സ്വമാപ്നുതം
ഇതീരിതൌ തൌ ഭവദീക്ഷണസ്പൃഹാം ഗതൌ വ്രജാന്തേ കകുഭൌ ബഭൂവതുഃ
($)-048::006
അതന്ദ്രമിന്ദ്രദൃയുഗം തഥാവിധം സമേയുഷാ മന്ഥരഗാമിനാ ത്വയാ
തിരായിതോലൂഖലരോധനിർദ്ധുതൌ ചിരായ ജീർണൌ പരിപാതിതൌ തരൂ
($)-048::007
അഭാജി ശാഖിദ്വിതയം യദാ ത്വയാ തദൈവ തദ്ഗർഭതലാന്നിരേയുഷാ
മഹാത്വിഷാ യക്ഷയുഗേന തത്ക്ഷണാദഭാജി ഗോവിന്ദ ഭവാനപി സ്തവൈഃ
($)-048::008
ഇഹാന്യഭക്തോऽപി സമേഷ്യതി ക്രമാദ്ഭവന്തമേതൌ ഖലു രുദ്രസേവകൌ
മുനിപ്രസാദാദ്ഭവദങ്ഘ്രിമാഗതൌ ഗതൌ വൃണാനൌ ഖലു ഭക്തിമുത്തമാം
($)-048::009
തതസ്തരൂദ്ദാരണദാരുണാരവപ്രകമ്പിസമ്പാതിനി ഗോപമണ്ഡലേ
വിലജ്ജിതത്വജ്ജനനീമുഖേക്ഷിണാ വ്യമോക്ഷി നന്ദനേ ഭവാന്വിമോക്ഷദഃ
($)-048::010
മഹീരുഹോർമദ്ധ്യഗതോ ബതാർഭകോ ഹരേഃ പ്രഭാവാദപരിക്ഷതോऽധുനാ
ഇതി ബ്രവാണൈർഗമിതോ ഗൃഹം ഭവാന്മരുത്പുരാധീശ്വര പാഹി മാം ഗദാത്‌


($)-049::001
ഭവത്പ്രഭാവാവിദുരാ ഹി ഗോപാസ്തരുപ്രപാതാദികമത്ര ഗോഷ്ഠേ
അഹേതുമുത്പാതഗണം വിശങ്ക്യ പ്രയാതുമന്യത്ര മനോ വിതേനുഃ


($)-049::002
തത്രോപനന്ദാഭിധഗോപവര്യോ ജഗൌ ഭവത്പ്രേരണയൈവ നൂനം
ഇതിഃ പ്രതീച്യാം വിപിനം മനോജ്ഞം ബൃന്ദാവനം നാമ വിരാജതീതി


($)-049::003
ബൃഹദ്വനം തത്ഖലു നന്ദമുഖ്യാ വിധായ ഗൌഷ്ഠീനമഥ ക്ഷണേന
ത്വദന്വിതത്വജ്ജനനീനിവിഷ്ടഗരിഷ്ഠയാനാനുഗതാ വിചേലുഃ


($)-049::004
അനോമനോജ്ഞധ്വനിധേനുപാളീഖുരപ്രണാദാന്തരതോ വധൂഭിഃ
ഭവദ്വിനോദാലപിതീക്ഷരാണി പ്രപീയ നാജ്ഞായത മാർഗദൈർഘ്യം


($)-049::005
നിരീക്ഷ്യ ബൃന്ദാവനമീശ നന്ദത്പ്രസൂനകുന്ദപ്രമുഖദ്രുമൌഘം
അമോദഥാശ്ശാദ്വലസാന്ദ്രലക്ഷ്മ്യാ ഹരിന്മണീകുട്ടിമപുഷ്ടശോഭം


($)-049::006
നവാകനിർവ്യുഢനിവാസഭേദേഷ്വശേഷഗോപേഷു സുഖാസിതേഷു
വനശ്രിയം ഗോപകിശോരപാലീവിമിശ്രിതഃ പര്യഗലോകഥാസ്ത്വം


($)-049::007
അരാളമാർഗാഗതനിർമലാപാം മരാളകുജാകൃതനർമലാപാം
നിരന്തരസ്മേരസരോജവക്ത്രാം കളിന്ദകന്യാം സമലോകയസ്ത്വം


($)-049::008
മയൂരകേകാശതലോഭനീയം മ്യൂഖമീലശബളം മണീനാം
വിരിഞ്ചലോകസ്പൃശമുച്ചശൃംഗൈർഗിരിം ച ഗോവർദ്ധനമൈക്ഷഥാസ്ത്വം


($)-049::009
സമം തതോ ഗോപകുമാരകൈസ്ത്വം സമന്തതോ യത്ര വനാന്തമാഗാഃ
തതസ്തതസ്താം കൃടിലാമപശ്യഃ കളിന്ദജാം രാഗവതീമിവൈകാം


($)-049::010
തഥാവിധേऽസ്മിന്വിപിനേ പശവ്യേ സമുത്സുകോ വത്സഗണപ്രചാരേ
ചരൻസരാമോऽഥ കുമാരകൈസ്ത്വം സമീരഗേഹാധിപ പാഹി രോഗാത്‌


($)-050::001
തരലമധുകൃദ്വൃന്ദേ ബൃന്ദാവനേऽഥ മനോഹരേ
പശുപശിശുഭിസ്സാകം വത്സാനുപാലനലോലുപഃ
ഹലധരസഖോ ദേവ ശ്രീമൻ വിചേരിഥ ധാരയൻ
ഗവലമുരളീവേത്രം നേത്രാഭിരാമതനുദ്യുതിഃ
($)-049::002
വിഹിതജഗതീരക്ഷം ലക്ഷ്മീകരാംബുജലാളിതം
ദദതി ചരണദ്വന്ദ്വം ബൃന്ദാവനേ ത്വയി പാവനേ
കിമിവ ന ബഭൌ സമ്പത്സമ്പൂരിതം തരുവല്ലരീ-
സലിലധരണീഗോത്രക്ഷേത്രാദികം കമലാപതേ
($)-050::003
വിലസദുലപേ കാന്താരാന്തേ സമീരണശീതളേ
വിപുലയമുനാതീരേ ഗോവർദ്ധനാചലമൂർദ്ധസു
ലളിതമുരളീനാദസ്സഞ്ചാരയങ്ഖലു വാത്സകം
ക്വചന ദിവസേ ദൈത്യം വത്സാകൃതിം ത്വമുദൈക്ഷഥാഃ
($)-050::004
രഭസവിലസത്പുച്ഛം വിച്ഛായതോऽസ്യ വിലോകയൻ
കിമപി വലിതസ്കന്ധം രന്ധ്രപ്രതീക്ഷമുദീക്ഷിതം
തമഥ ചരണേ ബിഭ്രദ്വിഭ്രാമയന്മുഹുരുച്ചകൈഃ
കുഹചന മഹാവൃക്ഷേ ചിക്ഷേപിഥ ക്ഷതജീവിതം
($)-050::005
നിപതതി മഹാദൈത്യേ ജാത്യാ ദുരാത്മനി തത്ക്ഷണം
നിപതനജവക്ഷുണ്ണക്ഷോണീരുഹക്ഷതകാനനേ
ദിവി പരമിളദ്‌വൃന്ദാ ബൃന്ദാരകാഃ കുസുമോത്കരൈഃ
ശിരസി ഭവതോ ഹർഷാദ്വർഷന്തി നാമ തദാ ഹരേ
($)-050::006
സുരഭിലതമാ മൂർദ്ധന്യൂർദ്ധ്വം കുതഃ കുസുമാവലീ
നിപതതി തവേത്യുക്തോ ബാലൈഃ സഹേലമുദൈരയഃ
ഝടിതി ദനുജക്ഷേപേണോർദ്ധ്വം ഗതസ്തരുമണ്ഡലാത്‌
കുസുമനികരസ്സോऽയം നൂനം സമേതി ശനൈരിതി
($)-050::007
ക്വചന ദിവസേ ഭൂയോ ഭൂയസ്തരേപരുഷാതപേ
തപനതനയാപാഥഃ പാതും ഗതാ ഭവദാദയഃ
ചലിതഗരുതം പ്രേക്ഷാമാസുർബകം ഖലു വിസ്മൃതം
ക്ഷിതിധരഗരുച്ഛേദേ കൈലാസശൈലമിവാപരം
($)-050::008
പിബതി സലിലം ഗോപവ്രാതേ ഭവനതമഭിദ്രുതഃ
സ കില നിഗിലന്നഗ്നിപ്രഖ്യം പുനർദ്രുതമുദ്വമൻ
ദലയിതുമഗാത്ത്രോട്യാഃ കോട്യാ തദാ യു ഭവാന്വിഭോ
ഖലജനഭിദാചുഞ്ചുശ്ചഞ്ചൂ പ്രഗൃഹ്യ ദദാര തം
($)-050::009
സപദി സഹജാം സന്ദ്രഷ്ടും വാ മൃതാം ഖലു പൂതനാ-
മനുജമഘമപ്യഗ്രേ ഗത്വാ പ്രതീക്ഷിതുമേവ വാ
ശമനനിലയം യാതേ തസ്മിൻബകേ സുമനോഗണേ
കിരതി സുമനോബൃന്ദം ബൃന്ദാവനാദ്ഗൃഹമൈയഥാഃ
($)-050::010
ലളിതമുരളീനാദം ദൂരാന്നിശമ്യ വധൂജനൈ-
സ്ത്വരിതമുപഗമ്യാരാദാരൂഢമോദമുദീക്ഷിതഃ
ജനിതജനനീനന്ദാനന്ദസ്സമീരണമന്ദിര-
പ്രഥിതവസതേ ശൌരേ ദൂരീകുരുഷ്വ മമാമയാൻ
($)-051::001
കദാചന വ്രജശിശുഭിഃ സമം ഭവാൻ വനാശനേ വിഹിതമതിഃ പ്രഗേതരാം
സമാവൃതോ ബഹുതരവത്സമണ്ഡലൈഃ സതേമനൈർനിരഗമദീശ ജേമനൈഃ


($)-051::002
വിനിര്യതസ്തവ ചരണാംബുജദ്വയാദുദഞ്ചിതം ത്രിഭുവനപാവനം രജഃ
മഹർഷയഃ പുലകധരൈഃ കലേബരൈരുദൂഹിരേ ധൃതഭവദീക്ഷണോത്സവാഃ


($)-051::003
പ്രചാരയത്യവിരലശാദ്വലേ തലേ പശൂന്വിഭോ ഭവതി സമം കുമാരകൈഃ
അഘാസുരോ ന്യരുണദഘായ വർതനീം ഭയാനകഃ സപദി ശയാനകാകൃതിഃ


($)-051::004
മഹാചലപ്രതിമതനോർഗുഹാനിഭപ്രസാരിതപ്രഥിതമുഖസ്യ കാനനേ
മുഖോദരം വിഹരണകൌതുകാദ്ഗതാഃ കുമാരകാഃ കിമപി വിദൂരഗേ ത്വയി


($)-051::005
പ്രമാദതഃ പ്രവിശതി പന്നഗോദരം ക്വഥത്തനൌ പശുപകുലേ സവാത്സകേ
വിദന്നിദം ത്വമപി വിവേശിഥ പ്രഭോ സുഹൃജ്ജനം വിശരണമാശു രക്ഷിതും


($)-051::006
ഗളോദരേ വിപുലിതവർഷ്മണാ ത്വയാ മഹോരഗേ ലുഠതി നിരുദ്ധമാരുതേ
ദ്രുതം ഭവാന്വിദലിതകണ്ഠമണ്ഡലോ വിമോചയൻപശുപശൂൻ വിനിര്യയൌ


($)-051::007
ക്ഷണം ദിവി ത്വദുപഗമാർത്ഥമാസ്ഥിതം മഹാസുരപ്രഭവമഹോ മഹോ മഹത്‌
വിനിർഗതേ ത്വയി തു നിലീനമഞ്ജസാ നഭഃസ്ഥലേ നനൃതുരഥോ ജഗുസ്സുരാഃ


($)-051::008
സവിസ്മയൈഃ കമലഭവാദിഭിഃ സുരൈരനുദൃതസ്തദനു ഗതഃ കുമാരകൈഃ
ദിനേ പുനസ്തരുണദശാമുപേയുഷി സ്വകൈർഭവാനതനുത ഭോജനോത്സവം


($)-051::009
വിഷാണികാമപി മുരളീം നിതംബകേ നിവേശയങ്കബളധരഃ കരാംബുജേ
പ്രഹാസയങ്കലവചനൈഃ കുമാരകാൻ ബുഭോജിഥ ത്രിദശഗണൈർമുദാ നുതഃ


($)-051::010
സുഖാശനം ത്വിഹ തവ ഗോപമണ്ഡലേ മഖാശനാത്പ്രിയമിവ ദേവമണ്ഡലേ
ഇതി സ്തുതസ്ത്രിദശവരൈർജഗത്പതേ മരുത്പുരീനിലയ ഗദാത്പ്രപാഹി മാം


($)-052::001
അന്യാവതാരനികരേഷ്വനിരീക്ഷിതം തേ
ഭൂമാതിരേകമഭിവീക്ഷ്യ തദാഘമോക്ഷേ
ബ്രഹ്മാ പരീക്ഷിതുമനാഃ സ പരോക്ഷഭാവം
നിന്യേऽഥ വത്സകഗണാൻപ്രവിതത്യ മായാം
($)-052::002
വത്സാനവീക്ഷ്യ വിവശേ പശുപോത്കരേ താ-
നാനേതുകാമ ഇവ ധാതൃമതാനുവർതീ
ത്വം സാമിഭുക്തകബളോ ഗതവാംസ്തദാനീം
ഭുക്താംസ്തിരോധിത സരോജഭവഃ കുമാരാൻ
($)-052::003
വത്സായിതസ്തദനു ഗോപഗണായിതസ്ത്വം
ശിക്യാദിഭാണ്ഡമുരളീഗവലാദിരൂപഃ
പ്രാഗ്വദ്വിഹൃത്യ വിപിനേഷു ചിരായ സായം
ത്വം മായയാഥ ബഹുധാ വ്രജമായയാഥ
($)-052::004
ത്വാമേവ ശിക്യാഗവലാദിമയം ദധാനോ
ഭൂയസ്ത്വമേവ പശുവത്സകബാലരൂപഃ
ഗോരൂപിണീഭിരപി ഗോപവധൂമയീഭി-
രാസാദിതോऽസി ജനനീഭിരതിപ്രഹർഷാത്‌
($)-052::005
ജീവം ഹി കിഞ്ചിദഭിമാനവശാത്സ്വകീയം
മത്വാ തനൂജ ഇതി രാഗഭരം വഹന്ത്യഃ
ആത്മാനമേവ തു ഭവന്തമവാപ്യ സൂനും
പ്രീതിം യയുർന കിയതീം വനിതാശ്ച ഗാവഃ
($)-052::006
ഏവം പ്രതിക്ഷണവിജൃംഭിതഹർഷഭാര-
നിശ്ശേഷഗോപഗണലാലിതഭൂരിമൂർത്തിം
ത്വാമഗ്രജോऽപി ബുബുധേ കില വത്സരാന്തേ
ബ്രഹ്മാത്മനോരപി മഹാന്യുവയോർവിശേഷഃ
($)-052::007
വർഷാവധൌ നവപുരാതനവത്സപാലാൻ
ദൃഷ്ട്വാ വിവേകമസൃണേ ദ്രുഹിണേ വിമൂഢേ
പ്രാദീദൃശഃ പ്രതിനവാന്മകുടാങ്ങദാദി-
ഭൂഷാംശ്ചതുർഭുജയുജഃ സജലാംബുദാഭാൻ
($)-052::008
പ്രത്യേകമേവ കമലാപരിലാലിതാംഗാൻ
ഭോഗീന്ദ്രഭോഗശയനാന്നയനാഭിരാമാൻ
ലീലാനിമീലിതദൃശഃ സനകാദിയോഗി-
വ്യാസേവിതാങ്കമലഭൂർഭവതോ ദദർശ
($)-052::009
നാരായണാകൃതിമസംഖ്യതമാന്നിരീക്ഷ്യ
സർവത്ര സേവകമപി സ്വമവേക്ഷ്യ ധാതാ
മായാനിമഗ്നഹൃദയോ വിമുമോഹ യാവ-
ദേകോ ബഭൂവിഥ തദാ കബളാർദ്ധപാണിഃ
($)-052::010
നശ്യന്മദേ തദനു വിശ്വപതിം മുഹുസ്ത്വാം
നത്വാ ച നൂതവതി ധാതരി ധാമ യാതേ
പോതൈഃ സമം പ്രമുദിതൈഃ പ്രവിശന്നികേതം
വാതാലയാധിപ വിഭോ പരിപാഹി രോഗാത്‌
($)-053::001
അതീത്യ ബാല്യം ജഗതാം പതേ ത്വം ഉപേത്യ പൌഗണ്ഡവയോ മനോജ്ഞം
ഉപേക്ഷ്യ വത്സാവനമുത്സവേന പ്രാവർതഥാ ഗോഗണപാലനായാം


($)-053::002
ഉപക്രമസ്യാനുഗുണൈവ സേയം മരുത്പുരാധീശ തവ പ്രവൃത്തിഃ
ഗോത്രാപരിത്രാണകൃതേऽവതീണസ്തദേവ ദേവാ//ऽരഭഥാസ്തദാ യത്‌


($)-053::003
കദാപി രാമേണ സമം വനാന്തേ വനശ്രിയം വീക്ഷ്യ ചരൻസുഖേന
ശ്രീദാമനാംനഃ സ്വസഖസ്യ വാചാ മോദാദഗാ ധേനുകകാനനം ത്വം


($)-053::004
ഉത്താലതാലീനിവഹേ ത്വദുക്ത്യാ ബലേന ധൂതേऽഥ ബലേന ദോർഭ്യാം
മൃദുഃ ഖരശ്ചാഭ്യപതത്പുരസ്താത്‌ ഫലോത്കരോ ധേനുകദാനവോऽപി


($)-053::005
സമുദ്യതോ ധൈനുകപാലനേऽഹം വധം കഥം ധൈനുകമദ്യ കുർവേ
ഇതീവ മത്വാ ധ്രുവമഗ്രജേന സുരൌഘയോദ്ധാരമജീഘതസ്ത്വം


($)-053::006
തദീയഭൃത്യാനപി ജംബുകത്വേനോപാഗതാനഗ്രജസംയുതസ്ത്വം
ജംബൂഫലാനീവ തദാ നിരാസ്ഥസ്താലേഷു ഖേലൻഭഗവൻ നിരാസ്ഥഃ


($)-053::007
വിനിഘ്നതി ത്വയ്യഥ ജംബുകൌഘം സനാമകത്വാദ്വരുണസ്തദാനീം
ഭയാകുലോ ജംബുകനാമധേയം ശ്രുതിപ്രസിദ്ധം വ്യധിതേതി മന്യേ


($)-053::008
തവാവതാരസ്യ ഫലം മുരാരേ സഞ്ജാതമദ്യേതി സുരൈർനുതസ്ത്വം
സത്യം ഫലം ജാതമിഹേതി ഹാസീ ബാലൈഃ സമം താലഫലാന്യഭുങ്ക്ഥാഃ
($)-053::009
മധുദ്രവസ്രുന്തി ബൃഹന്തി താനി ഫലാനി മേദോഭരഭൃന്തി ഭുക്ത്വാ
തൃപ്തൈശ്ച ദൃപ്തൈർഭവനം ഫലൌഘം വഹദ്ഭിരാഗാഃ ഖലു ബാലകൈസ്ത്വം
($)-053::010
ഹതോ ഹതോ ധേനുക ഇത്യുപേത്യ ഫലാന്യദദ്ഭിർമധുരാണി ലോകൈഃ
ജയേതി ജീവേതി നുതോ വിഭോ ത്വം മരുത്പുരാധീശ്വര പാഹി രോഗാത്‌
($)-054::001
ത്വത്സേവോത്കഃ സൌഭാരിർനാമ പൂർവം കാലിന്ദ്യന്തർദ്വാദശാബ്ദം തപസ്യൻ
മീനവ്രാതേ സ്നേഹവാൻഭോഗലോലേ താർക്ഷ്യം സാക്ഷാദൈക്ഷതാഗ്രേ കദാചിത്‌
($)-054::002
ത്വദ്വാഹം തം സക്ഷുധം തൃക്ഷസൂനും മീനം കഞ്ചിജ്ജക്ഷതം ലക്ഷയൻ സഃ
തപ്തശ്ചിത്തേ ശപ്തവാനത്ര ചേത്ത്വം ജന്തൂൻ ഭോക്താ ജീവിതം ചാപി മോക്താ
($)-054::003
തസ്മിങ്കാലേ കാിയഃ ക്ഷ്വേളദർപാത്സർപാരാതേഃ കൽപിതം ഭാഗമശ്നൻ
തേന ക്രോധാത്ത്വത്പദാംഭോജഭാജാ പക്ഷക്ഷിപ്തസ്തദ്ദുരാപം പയോऽഗാത്‌
($)-054::004
ഘോരേ തസ്മിൻസൂരജാനീരവാസേ തീരേ വൃക്ഷാ വിക്ഷതാഃ ക്ഷ്വേളവേഗാത്‌
പക്ഷിവ്രാതാഃ പേതുരഭ്രേ പതന്തഃ കാരുണ്യാർദ്രം ത്വന്മനസ്തേന ജാതം
($)-054::005
കാലേ തസ്മിന്നേകദാ സീരപാണിം മുക്ത്വാ യാതേ യാമുനം കാനനാന്തം
ത്വയ്യുദ്ദാമഗ്രീഷ്മഭീഷ്മോഷ്മതപ്താ ഗോഗോപാലാ വ്യാപിബൻ ക്ഷ്വേളതോയം
($)-054::006
നശ്യജ്ജീവാൻ വിച്യുതാൻ ക്ഷ്മാതലേ താൻ വിശ്വാൻ പശ്യന്നച്യുത ത്വം ദയാർദ്രഃ
പ്രാപ്യോപാന്തം ജീവയാമാസിഥ ദ്രാക്‌ പീയൂഷാംഭോവർഷിഭിഃ ശ്രീകടാക്ഷൈഃ
($)-054::007
കിം കിം ജാതോ ഹർഷവർഷാതിരേകഃ സർവാംഗേഷ്വിത്യുത്ഥിതാ ഗോപസംഘാഃ
ദൃഷ്ട്വാऽഗ്രേ ത്വാം ത്വത്കൃതം തദ്വിദന്തസ്ത്വാമാലിംഗൻ ദൃഷ്ടനാനാപ്രഭാവാഃ
($)-054::008
ഗാവശ്ചൈവം ലബ്ധജീവാഃ ക്ഷണേന സ്ഫീതാനന്ദാസ്ത്വാം ച ദൃഷ്ട്വാ പുരസ്താത്‌
ദ്രാഗാവവൃഃ സർവതോ ഹർഷബാഷ്പം വ്യാമുഞ്ചന്ത്യോ മന്ദമുദ്യന്നിനാദാഃ
($)-054::009
രോമാഞ്ചോऽയം സർവതോ നഃ ശരീരേ ഭൂയസ്യന്തഃ കാചിദാനന്ദമൂർഛാ
ആശ്ചര്യോऽയം ക്ഷ്വേളവേഗോ മുകുന്ദേത്യുക്തോ ഗോപൈർനന്ദിതോ വന്ദിതോऽഭൂഃ
($)-054::010
ഏവം ഭക്താന്മുക്തജീവാനപി ത്വം മുഗ്ധാപാങ്കൈരസ്തരോഗാംസ്തനോഷി
താദൃഗ്ഭൂതസ്ഫീതകാരുണ്യഭൂമാ രോഗാത്പായാ വായുഗേഹാധിനാഥ
($)-055::001
അഥ വാരിണി ഘോരതരം ഫണിനം പ്രതിവാരയിതും കൃതധീർഭഗവൻ
ദ്രുതമാരിഥ തീരഗനീപതരും വിഷമാരുതശോഷിതപർണചയം
($)-055::002
അധിരുഹ്യ പദാംബുരുഹേണ ച തം നവപല്ലവതുല്യമോജ്ഞരുചാ
ഹൃദവാരിണി ദൂരതരം ന്യപതഃ പരിഘൂർണിതഘോരതരംഗഗണേ
($)-055::003
ഭുവനത്രയഭാരഭൃതോ ഭവതോ ഗുരുഭാരവിക്രമ്പിവിജൃംഭിജലാ
പരിമജ്ജയതി സ്മ ധനുഃശതകം തടിനീ ഝടിതി സ്ഫുടഘോഷവതീ
($)-055::004
അഥ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു പരിക്ഷുഭിതഭ്രമിതോദരവാരിനിനാദഭരൈഃ
ഉദകാദുദഗാദുരഗാധിപതിസ്ത്വദുപാന്തമശാന്തരുഷാന്ധമനാഃ
($)-055::005
ഫണശൃംഗസഹസ്രവിനിസ്സൃമരജ്വലദഗ്നികണോഗ്രവിഷാംബുധരം
പുരതഃ ഫണിനം സമലോകയഥാ ബഹുശൃംഗിണമഞ്ജനശൈലമിവ
($)-055::006
ജ്വലദക്ഷിപരിക്ഷരദുഗ്രവിഷശ്വസനിഷ്മഭരഃ സ മഹാഭുജഗഃ
പരിദശ്യ ഭവന്തമനന്തബലം സമവേഷ്ടയദസ്ഫുടചേഷ്ടമഹോ
($)-055::007
അവിലോക്യ ഭവന്തമഥാകുലിതേ തടഗാമിനി ബാലകധേനുഗണേ
വ്രജഗേഹതലേऽപ്യനിമിത്തശതം സമുദീക്ഷ്യ ഗതാ യമുനാം പശുപാഃ
($)-055::008
അഖിലേഷു വിഭോ ഭവദീയദശാമവലോക്യ ജിഹാസുഷു ജീവഭരം
ഫണിബന്ധനമാശു വിമുച്യ ജവാദുദഗമ്യത ഹാസജുഷാ ഭവതാ
($)-055::009
അധിരുഹ്യ തതഃ ഫണിരാജഫണാന്നനൃതേ ഭവതാ മൃദുപാദരുചാ
കലശിഞ്ചിതനൂപുരമഞ്ചുമിലത്കരകങ്കണസംകുലസംക്വണിതം
($)-055::010
ജഹൃഷുഃ പശുപാസ്തുതുഷുർമുനയോ വവൃഷുഃ കുസുമാനി സുരേന്ദ്രഗണാഃ
ത്വയി നൃത്യതി മാരുതഗേഹപതേ പരിപാഹി സ മാം ത്വമദാന്തഗദാത്‌
($)-056::001
രുചിരകമ്പിതകുണ്ഡലമണ്ഡലഃ സുചിരമീശ നനർതിഥ പന്നഗേ
അമരതാഡിതദുന്ദുഭിസുന്ദരം വിയതി ഗായതി ദൈവതയൌവതേ
($)-056::002
നമതി യദ്യദമുഷ്യ ശിരോ ഹരേ പരിവിഹായ തദുന്നതമുന്നതം
പരിമഥൻപദപങ്കരുഹാ ചിരം വ്യഹരഥാഃ കരതാളമനോഹരം
($)-056::003
ത്വദവഭഗ്നവിഭുഗ്നഫണാഗണേ ഗലിതശോണിതശോണിതപാഥസി
ഫണിപതാവവസീദതി സന്നതാസ്തദബലാസ്തവ മാധവ പാദയോഃ
($)-056::004
അയി പുരൈവ ചിരായ പരിശ്രുതത്വദനുഭാവവിലീനഹൃദോ ഹി താഃ
മുനിഭിരപ്യനവാഷ്യപഥൈഃ സ്തവൈർനുനുവുരീശ ഭവന്തമയന്ത്രിതം
($)-056::005
ഫണിവധൂജനഭക്തിവിലോകനപ്രവികസത്കരുണാകുലചേതസാ
ഫണിപതിർഭവതാച്യുത ജീവിതസ്ത്വജി സമർപിതമൂർത്തിരവാനമത്‌
($)-056::006
രമണകം വ്രജേ വാരിധിമദ്ധ്യഗം ഫണിരിപുർന കരോതി വിരോധിതാം
ഇതി ഭവദ്വചനാന്യതിമാനയൻ ഫണിപതിർനിരഗാദുരഗൈഃ സമം
($)-056::007
ഫണിവധൂജനദത്തമണിവ്രജജ്വലിതഹാരദുകൂലവിഭൂഷിതഃ
തടഗതൈഃ പ്രമദാശ്രുവിമിശ്രിതൈഃ സമഗഥാഃ സ്വജനൈർദിവസാവധൌ
($)-056::008
നിശി പുനസ്തമസാ വ്രജമന്ദിരം വ്രജിതുമക്ഷമ ഏവ ജനോത്കരേ
സ്വപതി തത്ര ഭവച്ചരണാശ്രയേ ദവകൃശാനുരരുന്ധ സമന്തതഃ
($)-056::009
പ്രബുധിതാനഥ പാലയ പാലയേത്യുദയദാർതരവാൻ പശുപാലകാൻ
അവിതുമാശു പപാഥ മഹാനലം കിമിഹ ചിത്രമയം ഖലു തേ മുഖം
($)-056::010
ശിഖിന വർണത ഏവ ഹി പീതതാ പരിലസത്യുധനാ ക്രിയയാऽപ്യസൌ
ഇതി നുതഃ പശുപൈർമുദിതൈർവിഭോ ഹര ഹരേ ദുരിതൈഃ സഹ മേ ഗദാൻ


($)-057::001
രാമസഖഃ ക്വാപി ദിനേ കാമദ ഭഗവൻ ഗതോ ഭവാന്വിപിനം
സൂനുഭിരപി ഗോപാനാം ധേനുഭിരഭിസംവൃതോ ലസദ്വേഷഃ


($)-057::002
സന്ദർശയൻബലായ സ്വൈരം ബൃന്ദാവനശ്രിയം വിമലാം
കാണ്ഡീരൈഃ സഹ ബാലൈർഭാണ്ഡീരകമാഗമോ വടം ക്രീഡൻ


($)-057::003
താവത്താവകനിധനസ്പൃഹയാലുർഗോപമൂർത്തിരദയാലുഃ
ദൈത്യഃ പ്രലംബനാമാ പ്രലംബബാഹും ഭവന്തമാപേദേ


($)-057::004
ജാനന്നപ്യവിജാനന്നിവ തേന സമം നിബദ്ധസൌഹാർദഃ
വടനികടേ പടുപശുപവ്യാബദ്ധം ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമാരബ്ധാഃ


($)-057::005
ഗോപാന്വിഭജ്യ തന്വൻസംഘം ബലഭദ്രകം ഭവത്കമപി
ത്വദ്ബലഭീരും ദൈത്യം ത്വദ്ബലഗതമന്വമന്യഥാ ഭഗവൻ


($)-057::006
കൽപിതവിജേതൃവഹനേ സമരേ പരയൂഥഗം സ്വദയിതതരം
ശ്രീദാമാനമധത്ഥാഃ പരാജിതോ ഭക്തദാസതാം പ്രഥയൻ


($)-057::007
ഏവം ബഹുഷു വിഭൂമൻ ബാലേഷു വഹത്സു വാഹ്യമാനേഷു
രാമവിജിതഃ പ്രലംബോ ജഹാര തം ദൂരതോ ഭവദ്ഭീത്യാ


($)-057::008
ത്വദ്ദൂരം ഗമയന്തം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹലിനി വിഹിതഗരിമഭരേ
ദൈത്യഃ സ്വരൂപമാഗാദ്യദ്രൂപാത്സ ഹി ബലോऽപി ചകിതോऽഭൂത്‌


($)-057::009
ഉച്ചതയാ ദൈത്യതനോസ്ത്വന്മുഖമാലോക്യ ദൂരതോ രാമഃ
വിഗതഭയോ ദൃഢമുഷ്ട്യാ ഭൃശദുഷ്ടം സപദി പിഷ്ടവാനേനം


($)-057::010
ഹത്വാ ദാനവവീരം പ്രാപ്തം ബലമാലിലിംഗിഥ പ്രേംണാ
താവന്മിളതോര്യുവയോഃ ശിരസി കൃതാ പുഷ്പവൃഷ്ടിരമരഗണൈഃ


($)-057::011
ആലംബോ ഭുവനാനാം പ്രാലംബം നിധനമേവമാരചയൻ
കാലം വിഹായ സദ്യോ ലോലംബരുചേ ഹരേ ഹരേഃ ക്ലേശാൻ


($)-058::001
ത്വയി വിഹരണലോലേ ബാലജാലൈഃ പ്രലംബ-
പ്രമഥനസവിളംബേ ധേനവഃ സ്വൈരചാരാഃ
തൃണകുതുകനിവിഷ്ടാ ദൂരദൂരം ചരന്ത്യഃ
കിമപി വിപിനമൈഷീകാഖ്യമീഷാംബഭൂവുഃ
($)-058::002
അനധിഗതനിദാഘക്രൌര്യബൃന്ദാവനാന്താത്‌
ബഹിരിദമുപയാതാഃ കാനനം ധേനവസ്താഃ
തവ വിരഹവിഷണ്ണാ ഊഷ്മലഗ്രീഷ്മതാപ-
പ്രസരവിസരദംഭസ്യാകുലാഃ സ്തംഭമാപുഃ
($)-058::003
തദനു സഹ സഹായൈർദൂരമന്വിഷ്യ ശൌരേ
ഗളിതസരണിമുഞ്ജാരണ്യസഞ്ജാതഖേദം
പശുകുലമഭിവീക്ഷ്യ ക്ഷിപ്രമാനേതുമാരാത്‌
ത്വയി ഗതവതി ഹീ ഹീ സർവതോऽഗ്നിർജജൃംഭേ
($)-058::004
സകലഹരിതി ദീപ്തേ ഘോരഭാങ്കാരഭീമേ
ശിഖിനി വിഹതമാർഗാ അർദ്ധദഗ്ധാ ഇവാർതാഃ
അഹഹ ഭുവനബന്ധോ പാഹി പാഹീതി സർവേ
ശരണമുപഗതാസ്ത്വാം താപഹർതാരമേകം
($)-058::005
അലമലമതിഭീത്യ സർവതോ മീലയധ്വം
ഭൃശമിതി തവ വാചാ മീലിതാക്ഷേഷു തേഷു
ക്വനു ദവദഹനോऽസൌ കുത്ര മുഞ്ജാടവീ സാ
സപദി വവൃതിരേ തേ ഹന്ത ഭണ്ഡീരദേശേ
($)-058::006
ജയ ജയ തവ മായാ കേയമീശേതി തേഷാം
നുതിഭിരുദിതഹാസോ ബദ്വനാനാവിലാസഃ
പുനരപി വിപിനാന്തേ പ്രാചരഃ പാടലാദി-
പ്രസവനികരമാത്രഗ്രാഹ്യഘർമാനുഭാവേ
($)-058::007
ത്വയി വിമുഖവിമോച്ചൈസ്താപഭാരം വഹന്തം
തവ ഭജനവദന്തഃ പങ്കമുച്ഛോഷയന്തം
തവ ഭുജവദുദഞ്ചത്‌ ഭൂരിതേജഃപ്രവാഹം
തപസമയമനൈഷീര്യാമുനേഷു സ്ഥലേഷു
($)-058::008
തദനു ജലദജാലൈസ്ത്വദ്വപുസ്തുല്യഭാഭി-
ഋവികസദമലവിദ്യൂത്പീതവാസോവിലാസൈഃ
സകലഭുവനഭാജാം ഹർഷദാം വർഷവേലാം
ക്ഷിതിധരകുഹരേഷു സ്വൈരവാസീ വ്യനൈഷീഃ
($)-058::009
കുഹരതലനിവിഷ്ടം ത്വാം ഗരിഷ്ഠം ഗിരീന്ദ്രഃ
ശിഖികുലനവകേകാകാകുഭിഃ സ്തോത്രകാരീ
സ്ഫുടകുടജകദംബസ്തോമപുഷ്പാഞ്ജലിം ച
പ്രവിദധദനുഭേജേ ദേവ ഗോവർദ്ധനോऽസൌ
($)-058::010
അഥ ശരദമുപേതാം താം ഭവദ്ഭക്തചേതോ-
വിമലസലിലപൂരാം മാനയങ്കാനനേഷു
തൃണാമമലവനാന്തേ ചാരു സഞ്ചാരയൻ ഗാഃ
പവനപുരപതേ ത്വം ദേഹി മേ ദേഹസൌഖ്യം
($)-059::001
ത്വദ്വപുർനവകലായകോമളം പ്രേമദോഹനമശേഷമോഹനം
ബ്രഹ്മാ തത്ത്വപരചിന്മുദാത്മകം വീക്ഷ്യ സമ്മുമുഹുരന്വഹം സ്ത്രിയഃ


($)-059::003
മന്മഥോന്മഥിതമാനസാഃ ക്രമാത്ത്വദ്വിലോകനരതാസ്തതസ്തതഃ
ഗോപികാസ്തവ ന സേഹിരേ ഹരേ കാനനോപഗതിമപ്യഹർമുഖേ 59&2
നിർഗതേ ഭവതി ദത്തദൃഷ്ടയസ്ത്വദ്ഗതേന മനസാ മൃഗേക്ഷണാഃ
വേണുനാദമുപകർണ്യ ദൂരതസ്ത്വദ്വിലാസകഥയാഭിരേമിരേ
($)-059::004
കാനനാന്തമിതവാൻഭവാനപി സ്നിഗ്ധപാദപതലേ മനോരമേ
വ്യത്യയാകലിതപാദമാസ്ഥിതഃ പ്രത്യപൂരയത വേണുനാളികാം


($)-059::005
മാരബാണധുതഖേചരീകുലം നിർവികാരപശുപക്ഷിമണ്ഡലം
ദ്രാവണം ച ദൃഷദാമപി പ്രഭോ താവകം വ്യജനി വേണുകൂജിതം


($)-059::006
വേണുരന്ധ്രതരലാംഗുലീദലം താളസഞ്ചലിതപാദപല്ലവം
തത്സ്ഥിതം തവ പരോക്ഷമപ്യഹോ സംവിചിന്ത്യ മുമുഹുർവ്രജാംഗനാഃ


($)-059::007
നിർവിശങ്കഭവദംഗദർശിനീഃ ഖേചരീഃ ഖഗമൃഗാൻപശൂനപി
ത്വത്പദപ്രണയി കാനനം ച താഃ ധന്യധന്യമിതി നന്വമാനയൻ


($)-059::008
ആപിഷേയമധരാമൃതം കദാ വേണുഭുക്തരസശേഷമേകദാ
ദൂരതോ ബത കൃതം ദുരാശയേത്യാകുലാ മുഹുരിമാഃ സമാമുഹൻ


($)-059::009
പ്രത്യഹം ച പുനരിത്ഥമംഗനാശ്ചിത്തയോനിജനിതാദനുഗ്രഹാത്‌
ബദ്ധരാഗവിവശാസ്ത്വയി പ്രഭോ നിത്യമാപുരിഹ കൃത്യമൂഢതാം


($)-059::010
രാഗസ്താവജ്ജായതേ ഹി സ്വഭാവാന്മോക്ഷോപായേ യത്നതഃ സ്യാന്ന വാ സ്യാത്‌
താസാം ത്വേകം തദ്ദ്വയം ലബ്ധമാസീദ്ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം പാഹി മാം മാരുതേശ


($)-060::001
മദനാതുരചേതസോऽന്വഹം ഭവദംഘൃദ്വയദാസ്യകാമ്യയാ
യമുനാതടസീമ്നി സൈകതീം തരളാക്ഷ്യോ ഗിരിജാം സമാർചിചൻ


($)-060::002
തവ നാമകഥാരതാഃ സമം സുദൃശഃ പ്രാതരുപാഗതാഃ നദീം
ഉപഹാരശതൈരപൂജയൻ ദയിതോ നന്ദസുതോ ഭവേദിതി
($)-060::003
ഇതി മാസമുപാഹിതവ്രതാസ്തരളാക്ഷീരഭിവീക്ഷ്യ താ ഭവാൻ
കരുണാമൃദുലോ നദീതടം സമയാസീത്തദനുഗ്രഹേച്ഛയാ
($)-060::004
നിയമാവസിതൌ നിജാംബരം തടസീമന്യവമുച്യ താസ്തദാ
യമുനാജലഖേലനാകുലാഃ പുരതസ്ത്വാമവലോക്യ ലജ്ജിതാഃ
($)-060::005
ത്രപയാ നമിതാനനാസ്വഥോ വനിതാസ്വംബരജാലമന്തികേ
നിഹിതം പരിഗൃഹ്യ ഭൂരുഹോ വിടപം ത്വം തരസാധിരൂഢവാൻ
($)-060::006
ഇഹ താവദുപേത്യ നീയതാം വസനം വഃ സുദൃശോ യഥായഥം
ഇതി നർമമൃദുസ്മിതേ ത്വയി വൃവതി വ്യാമുമുഹേ വധൂജനൈഃ
($)-060::007
അയി ജീവ ചിരം കിശോര നസ്തവ ദാസീരവശീകരോഷി കിം
പ്രദിശാംബരമംബുജേക്ഷണേത്യുദിതസ്ത്വം സ്മിതമേവ ദത്തവാൻ
($)-060::008
അധിരുഹ്യ തടം കൃതാഞ്ജലീഃ പരിശുദ്ധാഃ സ്വഗതീർനിരീക്ഷ്യ താഃ
വസനാന്യഖിലാന്യനുഗ്രഹം പുനരേവം ഗിരമപ്യദാ മുദാ
($)-060::009
വിദിതം നനു വോ മനീഷിതം വദിതാരസ്ത്വിഹ യോഗ്യമുത്തരം
യമുനാപുലിനേ സചന്ദ്രികാഃ ക്ഷണദാ ഇത്യബലാസ്ത്വമൂചിവാൻ
($)-060::010
ഉപകർണ്യ ഭവന്മുഖച്യുതം മധുനിഷ്യന്ദി വചോ മൃഗീദൃശഃ
പ്രണയാദയി വീക്ഷ്യ വീക്ഷ്യ തേ വദനാബ്ജം ശനകൈർഗൃഹം ഗതാഃ
($)-060::011
ഇതി നന്വനുഗൃഹ്യ ബല്ലവീർവിപിനാന്തേഷു പുരേവ സഞ്ചരൻ
കരുണാശിശിരോ ഹരേ ഹര ത്വരയാ മേ സകലാമയാവലിം
($)-061::001
തതശ്ച വൃന്ദാവനതോऽതിദൂരതോ വനം ഗതസ്ത്വം ഖലു ഗോപഗോകുലൈഃ
ഹൃദന്തരേ ഭക്തതരദ്വിജാംഗനാകദംബകാനുഗ്രഹണാഗ്രഹം വഹൻ
($)-061::002
തതോ നിരീക്ഷ്യാശരണേ വനാന്തരേ കിശോരലോകം ക്ഷുധിതം തൃഷാകുലം
അഡൂരതോ യജ്ഞപരാൻ ദ്വിജാൻപ്രതി വ്യസർജയോ ദീദിവിയാചനായ താൻ
($)-061::003
ഗതേഷ്വഥോ തേഷ്വഭിധായ തേऽഭിധാം കുമാരകേഷ്വോദനയാചിഷു പ്രഭോ
ശ്രുതിസ്ഥിരാ അപ്യഭിനിന്ദ്യുരശ്രുതിം ന കിഞ്ചിദൂചുശ്ച മഹീസുരോത്തമാഃ
($)-061::004
അനാദരാത്‌ ഖിന്നധിയോ ഹി ബാലകാഃ സമായയുര്യുക്തമിദം ഹി യജ്വസു
ചിരാദഭക്താഃ ഖലു തേ മഹീസുരാഃ കഥം ഹി ഭക്തം ത്വയി തൈഃ സമർപ്യതേ
($)-061::005
നിവേദയധ്വം ഗൃഹിണീജനായ മാം ദിശേയുരന്നം കരുണാകുലാ ഇമാഃ
ഇതി സ്മിതാർദ്രം ഭവതേരിതാ ഗതാസ്തേ ദാരകാ ദാരജനം യയാചിരേ
($)-061::006
ഗൃഹീതനാംനി ത്വയി സംഭ്രമാകുലാശ്ചതുർവിധം ഭോജ്യരസം പ്രഗൃഹ്യ താഃ
ചിരം ധൃതത്വത്പ്രവിലോകനാഗ്രഹാഃ സ്വകൈർനിരുദ്ധാ അപി തൂർണമായയുഃ
($)-061::007
വിലോലപിഞ്ഛം ചികുരേ കപോലയോഃ സമുല്ലസത്കുണ്ഡലമാർദ്രമീക്ഷിതേ
നിധായ ബാഹും സുഹൃദംസസീമനി സ്ഥിതം ഭവന്തം സമലോകയന്ത താഃ


($)-061::008
തദാ ച കാചിത്ത്വദുപാഗമോദ്യതാ ഗൃഹീതഹസ്താ ദയിതേന യജ്വനാ
തദൈവ സഞ്ചിന്ത്യ ഭവന്തമഞ്ജസാ വിവേശ കൈവല്യമഹോ കൃതിന്യസൌ


($)-061::009
ആദായ ഭോജ്യാന്യനുഗൃഹ്യ താഃ പുനസ്ത്വദംഗസംഗസ്പൃഹയോജ്ഝതീർഗൃഹം
വിലോക്യ യജ്ഞായ വിസർജയന്നിമാശ്ചകർത്ഥ ഭർതൃനപി താസ്വഗർഹണാൻ


($)-061::010
നിരൂപ്യ ദോഷം നിജമംഗനാജനേ വിലോക്യ ഭക്തിം ച പുനർവിചാരിഭിഃ
പ്രബുദ്ധതത്ത്വൈസ്ത്വമഭിഷ്ടുതോ ദ്വിജൈർമരുത്പുരാധീശ നിരുന്ധി മേ ഗദാൻ


($)-062::001
കദാചിദ്ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖസംഭാരവിഭവാൻ
നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൌരേ മഘവമദമുധ്വംസിതുമനാഃ
വിജാനന്നപ്യേതാൻ വിനയമൃദു നന്ദാദിപശുപാ-
നപൃച്ഛഃ കോ വായം ജനക ഭവതാമുദ്യമ ഇതി
($)-062::002
ബഭാഷേ നന്ദസ്ത്വാം സുത നനു വിധേയോ മഘവതോ
മഖോ വർഷേ വർഷേ സുഖയതി സ വർഷേണ പൃഥിവീം
നൃണാം വർഷായത്തം നിഖിലമുപജീവ്യം മഹിതലേ
വിശേഷാദസ്മാകം തൃണസലിലജീവാ ഹി പശവഃ
($)-062::003
ഇതി ശ്രുത്വാ വാചം പിതുരയി ഭവാനാഹ സരസം
ധിഗേതന്നോ സത്യം മഘവജനിതാ വൃഷ്ടിരിതി യത്‌
അദൃഷ്ടം ജീവാനാം സൃജതി ഖലു വൃഷ്ടിം സമുചിതാം
മഹാരണ്യേ വൃക്ഷാഃ കിമിവ ബലിമിന്ദ്രായ ദദതേ
($)-062::004
ഇദം താവത്സത്യം യദിഹ പശവോ നഃ കുലധനം
തദാജീവ്യായാസൌ ബലിരചലഭർത്രേ സമുചിതഃ
സുരേഭ്യോऽപ്യുത്കൃഷ്ടാ നനു ധരണിദേവാഃ ക്ഷിതിതലേ
തതസ്തേऽപ്യാരാധ്യാ ഇതി ജഗദിഥ ത്വം നിജജനാം
($)-062::005
ഭവദ്വാചം ശ്രുത്വാ ബഹുമതിയുതാസ്തേऽപി പശുപാ
ദ്വിജേന്ദ്രാനർചന്തോ ബലിമദദുരുച്ചൈഃ ക്ഷിതിഭൃതേ
വ്യധുഃ പ്രാദക്ഷിണ്യം സുഭൃശമനമന്നാദരയുതാ-
സ്ത്വമാദഃ ശൈലാത്മാ ബലിമഖിലമാഭീരപുരതഃ
($)-062::006
അവോചശ്ചൈവം താങ്കിമിഹ വിതഥം മേ നിഗദിതം
ഗിരീന്ദ്രോ നന്വേഷു സ്വബലിമുപഭൂങ്ങ്ക്തേ സ്വവപുഷാ
അയം ഗോത്രോ ഗോത്രദ്വിഷി ച കുപിതേ രക്ഷിതുമലം
സമസ്താനിത്യുക്താ ജഹൃഷുരഖിലാ ഗോകുലജുഷഃ
($)-062::007
പരിപ്രീതാഃ യാതാഃ ഖലു ഭവദുപേതാ വ്രജജുഷോ
വ്രജം യാവത്താവന്നിജമഖവിഭംഗം നിശമയൻ
ഭവന്തം ജാനന്നപ്യധികരജസാക്രാന്തഹൃദയോ
ന സേഹേ ദേവേന്ദ്രസ്ത്വദുപരചിതാത്മോന്നതിരപി
($)-062::008
മനുഷ്യത്വം യാതോ മധുഭിദപി ദേവേഷ്വവിനയം
വിധത്തേ ചേന്നഷ്ടസ്ത്രിദശസദസാം കോऽപി മഹിമാ
തതശ്ച ധ്വംസിഷ്യേ പശുപഹതകസ്യ ശ്രിയമിതി
പ്രവൃത്തസ്ത്വാം ജേതും സ കില മഘവാ ദുർമദനിധിഃ
($)-062::009
ത്വദാവാസം ഹന്തും പ്രലയജലദാനംബരഭുവി
പ്രഹിണ്വൻ ബിഭ്രാണഃ കുലിശമയമഭ്രേഭഗമനഃ
പ്രതസ്ഥേऽന്യൈരന്തർദഹനമരുദാദ്യൈർവിഹസിതോ
ഭവന്മായാ നൈവ ത്രിഭുവനപതേ മോഹയതി കം
($)-062::010
സുരേന്ദ്രഃ ക്രുദ്ധശ്ചേത്‌ ദ്വിജകരുണയാ ശൈലകൃപയാ-
പ്യനാതങ്കോऽസ്മാകം നിയത ഇതി വിശ്വാസ്യ പശുപാൻ
അഹോ കിം നായാതോ ഗിരിഭിദിതി സഞ്ചിന്ത്യ നിവസൻ
മരുദ്ഗേഹാധീശ പ്രണുദ മുരവൈരിൻ മമ ഗദാൻ
($)-063::001
ദദൃശിരേ കില തത്ക്ഷണമക്ഷതസ്തനിതജൃംഭിതകമ്പിതദിക്തടാഃ
സുഷമയാ ഭവദംഗതുലാം ഗതാ വ്രജപദോപരി വാരിധരാസ്ത്വയാ


($)-063::002
വിപുലകരകമിശ്രൈസ്തോയധാരാനിപാതൈ-
ഋദിശി ദിശി പശുപാനാം മണ്ഡലേ ദണ്ഡ്യമാനേ
കുപിതഹരികൃതാന്നഃ പാഹി പാഹീതി തേഷാം
വചനമജിത ശ്രുണ്വന്മാ ബിഭീതേത്യഭാണീഃ
($)-063::003
കുല ഇഹ ഖലു ഗോത്രോ ദൈവതം ഗോത്രശത്രോ-
ഋവിഹതിമിഹ സ രുന്ധ്യാത്കോ നുഃ വഃ സംശായോऽസ്മിൻ
ഇതി സഹസിതവാദീ ദേവ ഗോവർദ്ധനാദ്രിം
ത്വരിതമുദമുമൂലോ മൂലതോ ബാല ദോർഭ്യാം
($)-063::004
തദനു ഗിരിവരസ്യ പ്രോദ്ധൃതസ്യാസ്യ താവത്‌
സികതിലമൃദുദേശേ ദൂരതോ വാരിതാപേ
പരികരപരിമിശ്രാന്ധേനുഗോപാനധസ്താ-
ദുപനിദധദധത്ഥാ ഹസ്തപദ്മേന ശൈലം
($)-063::005
ഭവതി വിധൃതശൈലേ ബാലികാഭിർവയസ്യൈ-
രപി വിഹിതവിലാസം കേളിലാപാദിലോലേ
സവിധമിലിതധേനൂരേകഹസ്തേന കണ്ടൂ-
യതി സതി പശുപാലാസ്തോഷമൈഷന്ത സർവേ
($)-063::006
അതിമഹാൻ ഗിരിരേഷ തു വാമകേ കരസരോരുഹി തം ധരതേ ചിരം
കിമിദമദ്ഭുതമദ്രിബലന്വിതി ത്വദവലോകിഭിരാകഥി ഗോപകൈഃ


($)-063::007
അഹഹ ധാർഷ്ട്യമമുഷ്യ വടോർഗിരിം വ്യഥിതബാഹുരസാവവരോപയേത്‌
ഇതി ഹരിസ്ത്വയി ബദ്ധവിഗർഹണോ ദിവസസപ്തകമുഗ്രമവർഷയത്‌


($)-063::008
അചലതി ത്വയി ദേവ പദാത്പദം ഗലിതസർവജലേ ച ഘനോത്കരേ
അപഹൃതേ മരുതാ മരുതാം പതിസ്ത്വദഭിശങ്കിതധീഃ സമുപാദ്രവത്‌


($)-063::009
ശമമുപേയുഷി വർഷഭരേ തദാ പശുപധേനുകുലേ ച വിനിർഗതേ
ഭുവി വിഭോ സമുപാഹിതഭൂധരഃ പ്രമുദിതൈഃ പശുപൈഃ പരിരേഭിഷേ


($)-063::010
ധരണിമേവ പുരാ ധൃതവാനസി ക്ഷിതിധരോദ്ധരണേ തവ കഃ ശ്രമഃ
ഇതി നുതസ്ത്രിദശൈഃ കമലാപതേ ഗുരുപുരാലയ പാലയ മാം ഗദാത്‌


($)-064::001
ആലോക്യ ശൈലോദ്ധരണാദിരൂപം പ്രഭാവമുച്ചൈസ്തവ ഗോപലോകാഃ
വിശ്വേശ്വരം ത്വാമഭിമത്യ വിശ്വേ നന്ദഃ ഭവജ്ജാതകമന്വപൃച്ഛൻ


($)-064::002
ഗർഗോദിതോ നിർഗദിതോ നിജായ വർഗായ താതേന തവ പ്രഭാവഃ
പൂർവാധിക്സ്ത്വയ്യനുരാഗ ഏഷാമൈധിഷ്ട താവദ്ബഹുമാനഭാരഃ


($)-064::003
തതോऽവമാനോദിതതത്ത്വബോധഃ സുരാധിരാജഃ സഹ ദിവ്യഗവ്യാ
ഉപേത്യ തുഷ്ടാവ സ നഷ്ടഗർവഃ സ്പൃഷ്ട്വാ പദാബ്ജം മണിമൌലിനാ തേ


($)-064::004
സ്നേഹസ്തുനൈസ്ത്വാം സുരഭിഃ പയോഭിർഗോവിന്ദനാമാങ്കിതമഭ്യഷിഞ്ചത്‌
ഐരാവതോപാഹൃതദിവ്യഗംഗാപാഥോഭിരിന്ദ്രോऽപി ച ജാതഹർഷഃ


($)-064::005
ജഗത്ത്രയേശേ ത്വയി ഗോകുലേശ തഥാऽഭിഷിക്തേ സതി ഗോപവാടഃ
നോകേऽപി വൈകുണ്ഠപദേऽപ്യലഭ്യാം ശ്രിയം പ്രപേദേ ഭവതഃ പ്രഭാവാത്‌


($)-064::006
കദാചിദന്തര്യമുനം പ്രഭാതേ സ്നായൻ പിതാ വാരുണപൂരുഷേണ
നീതസ്തമാനേതുമഗാഃ പുരീം ത്വം താം വാരുണീം കാരണമർത്യരൂപഃ


($)-064::007
സസംഭ്രമം തേന ജലാധിപേന പ്രപൂജിതസ്ത്വം പ്രതിഗൃഹ്യ താതം
ഉപാഗതസ്തത്ക്ഷണമാത്മഗേഹം പിതാऽവദത്തച്ചരിതം നിജേഭ്യഃ


($)-064::008
ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തമേതാൻ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ
നിരീക്ഷ്യ വിഷ്ണോ പരമം പദം തദ്ദുരാപമന്യൈസ്ത്വമദീദൃശസ്താൻ


($)-064::009
സ്ഫുരത്പരാനന്ദരസപ്രവാഹപ്രപൂർണകൈവല്യമഹാപയോധൌ
ചിരം നിമഗ്നാഃ ഖലു ഗോപസംഘാസ്ത്വയൈവ ഭൂമൻ പുനരുദ്ധൃതാസ്തേ


($)-064::010
കരബദരവദേവം ദേവ കുത്രാവതാരേ
നിജപദമനവാപ്യം ദർശിതം ഭക്തിഭാജാം
തദിഹ പശുപരൂപീ ത്വം ഹി സാക്ഷാത്പരാത്മാ
പവനപുരനിവാസിൻ പാഹി മാമാമയേഭ്യഃ
($)-065::001
ഗോപീജനായ കഥിതം നിയമാവസാനേ
മാരോത്സവം ത്വമഥ സാധയിതും പ്രവൃത്തഃ
സാന്ദ്രേണ ചാന്ദ്രമഹസാ ശിശിരീകൃതാശേ
പ്രാപൂരയോ മുരലികാം യമുനാവനാന്തേ
($)-065::002
സമ്മൂർഛനാഭിരുദിതസ്വരമണ്ഡലാഭിഃ
സമ്മൂർഛയന്തമഖിലം ഭുവനാന്തരാലം
ത്വദ്വേണുനാദമുപകർണ്യ വിഭോ തരുണ്യ-
സ്തത്താദൃശം കമപി ചിത്തവിമോഹമാപുഃ
($)-065::003
താ ഗേഹകൃത്യനിരതാസ്തനയപ്രസക്താഃ
കാന്തോപസേവനപരാശ്ച സരോരുഹാക്ഷ്യഃ
സർവം വിസൃജ്യ മുരലീരവമോഹിതാസ്തേ
കാന്താരദേശമയി കാന്തതനോ സമേതാഃ
($)-065::004
കാശ്ചിന്നിജാംഗപരിഭൂഷണമാദധാനാ
വേണുപ്രണാദമുപകർണ്യ കൃതാർദ്ധഭൂഷാഃ
ത്വാമാഗതാ നനു തഥൈവ വിഭൂഷിതാഭ്യ-
സ്താ ഏവ സംരുരുചിരേ തവ ലോചനായ
($)-065::005
ഹാരം നിതംബഭൂവി കാചന ധാരയന്തീ
കാഞ്ചീം ച കണ്ഠഭുവി ദേവ സമാഗതാ ത്വാം
ഹാരിത്വമാത്മജഘനസ്യ മുകുന്ദ തുഭ്യം
വ്യക്തം ബഭാഷ ഇവ മുഗ്ധസുഖീ വിശേഷാത്‌
($)-065::006
കാചിത്കുചേ പുനരസജ്ജിതകഞ്ചുലീകാ
വ്യാമോഹതഃ പരവധൂഭിരലക്ഷ്യമാണാ
ത്വാമായയൌ നിരുപമപ്രണയാതിഭാര-
രാജ്യാഭിഷേകവിധയേ കലശീധരേവ
($)-065::007
കാശ്ചിത്‌ ഗൃഹാത്‌ കില നിരേതുമപാരയന്ത്യ-
സ്ത്വാമേവ ദേവ ഹൃദയേ സുദൃഢം വിഭാവ്യ
ദേഹം വിധൂയ പരചിത്സുഖരൂപമേകം
ത്വാമാവിശൻപരമിമാ നനു ധന്യധന്യാഃ
($)-065::008
ജാരാത്മനാ ന പരമാത്മതയാ സ്മരന്ത്യോ
നാര്യോ ഗതാഃ പരമഹംസഗതിം ക്ഷണേന
തത്ത്വാം പ്രകാശപരമാത്മതനും കഥഞ്ചി-
ച്ചിത്തേ വഹന്നമൃതമശ്രമമശ്നുവീയ
($)-065::009
അഭ്യാഗതാഭിരഭിതോ വ്രജസുന്ദരീഭി-
ഋമുഗ്ധസ്മിതാർദ്രവദനഃ കരുണാവലോകീ
നിസ്സീമകാന്തിജലധിസ്ത്വമവേക്ഷ്യമാണോ
വിശ്വൈകഹൃദ്യ ഹര മേ പരമേശ രോഗാൻ
($)-066::001
ഉപയാതാനാം സുദൃശാം കുസുമായുധബാണപാതവിവശാനാം
അഭിവാഞ്ഛിതം വിധാതും കൃതമതിരപി താ ജഗാഥ വാമമിവ


($)-066::002
ഗഗനഗതം മുനിനിവഹം ശ്രാവയിതും ജഗിഥ കുലവധൂധർമം
ധർമ്യം ഖലു തേ വചനം കർമ തു നോ നിർമലസ്യ വിശ്വാസ്യം


($)-066::003
ആകർണ്യ തേ പ്രതീപാം വാണീമേണീദൃശഃ പരം ദീനാഃ
മാ മാ കരുണാസിന്ധോ പരിത്യജേത്യതിചിരം വിലേപുസ്താഃ


($)-066::004
താസാം രുദിതൈർലപിതൈഃ കരുണാകുലമാനസോ മുരാരേ ത്വം
താഭിഃ സമം പ്രവൃത്തോ യമുനാപുളിനേഷു കാമമഭിരന്തും


($)-066::005
ചന്ദ്രകരസ്യന്ദലസത്സുന്ദരയമുനാതടാന്തവീഥീഷു
ഗോപീജനോത്തരീയൈരാപാദിതസംസ്തരോ ന്യഷീദസ്ത്വം


($)-066::006
സുമധുരനർമാലപനൈഃ കരസംഗ്രഹണൈശ്ച ചുംബനോല്ലാസൈഃ
ഗാഢാലിംഗനസംഗൈസ്ത്വമംഗനാലോകമാകുലീചകൃഷേ
($)-066::007
വാസോഹരണദിനേ യദ്വാസോഹരണം പ്രതിശ്രുതം താസാം
തദപി വിഭോ രസവിവശസ്വാന്താനാം കാന്തസുധ്രുവാമദധാഃ
($)-066::008
കന്ദളിതധർമലേശം കുന്ദമൃദുസ്മേരവക്ത്രപാഥോജം
നന്ദസുത ത്വാം ത്രിജഗത്സുന്ദരമുപഗൂഹ്യ നന്ദിതാ ബാലാഃ
($)-066::009
വിരഹേഷ്വംഗാരമയഃ ശൃംഗാരമയശ്ച സംഗമേऽപി ത്വം
നിതരാമംഗാരമയസ്തത്ര പുനഃ സംഗമേऽപി ചിത്രമിദം
($)-066::010
രാധാതുംഗപയോധരസാധുപരിരംഭലോലുപാത്മാനം
ആരാധയേ ഭവന്തം പവനപുരാധീശ ശമയ സകലഗദാൻ
($)-067::001
സ്ഫുരത്പരാനന്ദരസാത്മകേന ത്വയാ സമാസാദിതഭോഗലീലാഃ
അസീമമാനന്ദഭരം പ്രപന്നാ മഹാന്തമാപുർമദമംബുജാക്ഷ്യഃ
($)-067::002
നിലീയതേऽസൌ മയി മയ്യമായം രമാപതിർവിശ്വമനോഭിരാമഃ
ഇതിസ്മ സർവാഃ കലിതാഭിമാനാ നിരീക്ഷ്യ ഗോവിന്ദ തിരോഹിതോऽഭൂഃ
($)-067::003
രാധാഭിധാം താവദജാതഗർവാമതിപ്രിയാം ഗോപവധൂം മുരാരേ
ഭവാനുപാദായ ഗതോ വിദൂരം തയാ സഹ സ്വൈരവിഹാരകാരീ
($)-067::004
തിരോഹിതേऽഥ ത്വയി ജാതതാപാഃ സമം സമേതാഃ കമലായതാക്ഷ്യഃ
വനേ വനേ ത്വാം പരിമാർഗയന്ത്യോ വിഷാദമാപുർഭഗവന്നപാരം
($)-067::005
ഹാ ചൂത ഹാ ചമ്പക കർണികാര ഹാ മല്ലികേ മാലതി ബാലവല്ല്യഃ
കിം വീക്ഷിതോ നോ ഹൃദയൈകചോര ഇത്യാദി താസ്ത്വത്പ്രവണാ വിലേപുഃ
($)-067::006
നിരീക്ഷിതോऽയം സഖി പങ്കജാക്ഷഃ പുരോ മമേത്യാകുലമാലപന്തീ
ത്വാം ഭാവനാചക്ഷുഷി വീക്ഷ്യ കാചിത്താപം സഖീനാം ദ്വിഗുണീചകാര
($)-067::007
ത്വദാത്മികാസ്താ യമുനാതടാന്തേ തവാനുചക്രുഃ കില ചേഷ്ടിതാനി
വിചിത്യ ഭൂയോऽപി തഥൈവ മാനാത്‌ ത്വയാ വിയുക്താം ദദൃശുശ്ച രാധാം
($)-067::008
തതഃ സമം താ വിപിനേ സമന്താത്തമോവതാരാവധി മാർഗയന്ത്യഃ
പുനർവിമിശ്രാ യമുനാതടാന്തേ ഭൃശം വിലേപുശ്ച ജഗുർഗുണാംസ്തേ
($)-067::009
തഥാവ്യഥാസംകുലമാനസാനാം വ്രജാംഗനാനാം കരുണൈകസിന്ധോ
ജഗത്ത്രയീമോഹനമോഹനാത്മാ ത്വം പ്രാദുരാസീരയി മന്ദഹാസീ
($)-067::010
സന്ദിഗ്ധസന്ദർശനമാത്മകാന്തം ത്വാം വീക്ഷ്യ തന്വ്യസ്സഹസാ തദാനീം
കിം കിം ന ചക്രുഃ പ്രമദാതിഭാരാത്‌ സ ത്വം ഗദാത്പാലയ മാരുതേശ
($)-068::001
തവ വിലോകനാദ്ഗോപികാജനാഃ പ്രമദസംകുലാഃ പങ്കജേക്ഷണ
അമൃതധാരയാ സംപ്ലുതാ ഇവ സ്തിമിതതാം ദധുസ്ത്വത്പുരോഗതാഃ
($)-068::002
തദനു കാചന ത്വത്കരാംബുജം സപദി ഗൃഹ്ണതീ നിർവിശങ്കിതം
ഘനപയോധരേ സംവിധായ സാ പുളകസംവൃതാ തസ്ഥുഷീ ചിരം


($)-068::003
തവ വിഭോ പുരാ കോമളം ഭുജം നിജഗളാന്തരേ പര്യവേഷ്ടയത്‌
ഗളസമുദ്ഗതം പ്രാണമാരുതം പ്രതിനിരുന്ധതീവാതിഹർഷുലാ


($)-068::004
അപഗതത്രപാ കാപി കാമിനീ തവ മുഖാംബുജാത്പൂഗചർവിതം
പ്രതിഗൃഹയ്യ തദ്വക്ത്രപങ്കജേ നിദധതീ ഗതാ പൂർണകാമതാം


($)-068::005
വികരുണോ വനേ സംവിഹായ മാമപഗതോऽസി കാ ത്വാമി സ്പൃശേത്‌
ഇതി സരോഷയാ തവദേകയാ സജലലോചനം വീക്ഷിതോ ഭവാൻ


($)-068::006
ഇതി മുദാകുലൈർവല്ലവീജനൈഃ സമമുപാഗതോ യാമുനേ തടേ
മൃദുകുചാംബരൈഃ കൽപിതാസനേ ഘുസൃണഭാസുരേ പര്യശോഭഥാഃ


($)-068::007
കതിവിധാ കൃപാ കേऽപി സർവതോ ധൃതദയോദയാഃ കേചിദാശ്രിതേ
കതിചിദീദൃശാ മാദൃശേഷ്വ്പീത്യഭിഹിതോ ഭവാന്വല്ലവീജനൈഃ


($)-068::008
അയി കുമാരികാ നൈവ ശങ്ക്യതാം കഠിനതാ മയി പ്രേമകാതരേ
മയി യു ചേതസോ വോऽനുവൃത്തയേ കൃതമിദം മയേത്യൂചിവാൻഭവാൻ


($)-068::009
അയി നിശമ്യതാം ജീവവല്ലഭാഃ പ്രിയതമോ ജനോ നേദൃശോ മമ
തദിഹ രമ്യതാം രമ്യയാമിനീഷ്വനുപരോധമിത്യാലപോ വിഭോ


($)-068::010
ഇതി ഗിരാധികം മോദമേദുരൈർവ്രജവധൂജനൈഃ സാകമാരമൻ
കലിതകൌതുകോ രാസഖേലനേ ഗുരുപുരീപതേ പാഹി മാം ഗദാത്‌


($)-069::001
കേശപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി സഞ്ചലന്മകരകുണ്ഡലം
ഹാരജാലവനമാലികാലലിതമംഗരാഗഘനസൌരഭം
പീതചേലധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിതമുദഞ്ചദംശുമണിനൂപുരം
രാസകേലിപരിഭൂഷിതം തവ ഹി രൂപമീശ കലയാമഹേ
($)-069::002
താവദേവ കൃതമണ്ഡനേ കലിതകഞ്ചുലീകകുചമണ്ഡലേ
ഗണ്ഡലോലമണികുണ്ഡലേ യുവതിമണ്ഡലേऽഥ പരിമണ്ഡലേ
അന്തരാ സകലസുന്ദരീയുഗലമിന്ദിരാരമണ സഞ്ചരൻ
മഞ്ജുളാം തദനു രാസകേലിമയി കഞ്ജനാഭ സമുപാദധാഃ
($)-069::003
വാസുദേവ തവ ഭാസമാനമിഹ രാസകേളിരസസൌരഭം
ദൂരതോऽപി ഖലു നാരദാഗദിതമാകലയ്യ കുതുകാകുലാഃ
വേഷഭൂഷണവിലാസപേശലവിലാസിനീശതസമാവൃതാ
നാകതോ യുഗപദാഗതാ വിയതി വേഗതോऽഥ സുരമണ്ഡലീ
($)-069::004
വേണുനാദകൃതതാനദാനകലഗാനരാഗഗതിയോജനാ-
ലോഭനീയമൃദുപാദപാതകൃതതാലമേലനമനോഹരം
പാണിസംക്വണിതകങ്കണം ച മുഹുരം സലംബിതകരാംബുജം
ശ്രോണിബിംബചലദംബരം ഭജത രാസകേളിരസഡംബരം
($)-069::005
ശ്രദ്ധയാ വിരചിതാനുഗാനകൃതതാരതാരമധുരസ്വരേ
നർതനേऽഥ ലലിതാംഗഹാരലുളിതാംഗഹാരമണിഭൂഷണേ
സമ്മദേന കൃതപുഷ്പവർഷമലമുന്മിഷദ്ദിവിഷദാം കുലം
ചിന്മയേ ത്വയി നിലീയമാനമിവ സംമുമോഹ സവധൂകുലം
($)-069::006
സ്വിന്നസന്നതനുവല്ലരീ തദനു കാപി നാമ പശുപാംഗനാ
കാന്തമംസമവലംബതേ സ്മ തവ താന്തിഭാരമുകുലേക്ഷണാ
കാചിദാചലിതകുന്തളാ നവപടീരസാരനവസൌരഭം
വഞ്ചനേന തവ സഞ്ചുചുംബ ഭുജമഞ്ചിതോരുപുളകാങ്കുരം
($)-069::007
കാപി ഗണ്ഡഭുവി സന്നിധായ നിജഗണ്ഡമാകുലിതകുണ്ഡലം
പുണ്യപൂരനിധിരന്വവാപ തവ പൂഗചർവിതരസാമൃതം
ഇന്ദിരാവിഹൃതിമന്ദിരം ഭുവനസുന്ദരം ഹി നടനാന്തരേ
ത്വാമവാപ്യ ദധുരംഗനാഃ കിമു ന സമ്മദോന്മദദശാന്തരം
($)-069::008
ഗാനമീശ വിരതം ക്രമേണ കില വാദ്യമേളനമുപാരതം
ബ്രഹ്മസമ്മദരസാകുലാഃ സദസി കേവലം നനൃതുരംഗനാഃ
നാവിദന്നപി ച നീവികാം കിമപി കുന്തലീമപി ച കഞ്ചുലീം
ജ്യോതിഷാമപി കദംബകം ദിവി വിലംബിതം കിമപരം ബ്രുവേ
($)-069::009
മോദസീമ്നി ഭുവനം വിലാപ്യ വിഹൃതിം സമാപ്യ ച തതോ വിഭോ
കേലിസമ്മൃദിതനിർമലാംഗനവഘർമലേശസുഭഗാത്മനാം
മന്മഥാസഹനചേതസാം പശുപയോഷിതാം സുകൃതചോദിത-
സ്താവദാകലിതമൂർത്തിരാദധിഥ മാരവീരപരമോത്സവാൻ
($)-069::010
കേളിഭേദപരിലോലിതാഭിരതിലാലിതാഭിരബലാളിഭിഃ
സ്വൈരമീശ നനു സൂരജാപയസി ചാരു നാമ വിഹൃതിം വ്യധാഃ
കാനനേऽപി ച വിസാരിശീതലകിശോരമാരുതമനോഹരേ
സൂനസൌരഭമയേ വിലേസിഥ വിലാസിനീശതവിമോഹനം
($)-069::011
കാമിനീരിതി ഹി യാമിനീഷു ഖലു കാമനീയകനിധേ ഭവാൻ
പൂർണസമ്മദരസാർണവം കമപി യോഗിഗമ്യമനുഭാവയൻ
ബ്രഹ്മശങ്കരമുഖാനപീഹ പശുപാംഗനാസു ബഹുമാനയൻ
ഭക്തലോകഗമനീയരൂപ കമനീയ കൃഷ്ണ പരിപാഹി മാം
($)-070::001
ഇതി ത്വയി രസാകുലം രമിതവല്ലഭേ വല്ലവാഃ
കദാപി പുനരംബികാകമിതുരംബികാകാനനേ
സമേത്യ ഭവതാ സമം നിശി നിഷേവ്യ ദിവ്യോത്സവം
സുഖം സുഷുവുരഗ്രസീദ്വ്രജപമുഗ്രനാഗസ്തദാ
($)-070::002
സമുന്മുഖമഥോന്മുകൈരഭിഹതേऽപി തസ്മിൻബലാ-
ദമുഞ്ചതി ഭവത്പദേ ന്യപതി പാഹി പാഹീതി തൈഃ
തദാ ഖലു പദാ ഭവാൻസമുപഗമ്യ പസ്പർശ തം
ബഭൌ സ ച നിജാം തനും സമുപസാദ്യ വൈദ്യാധരീം
($)-070::003
സുദർശനധര പ്രഭോ നനു സുദർശനാഖ്യോऽസ്മ്യഹം
മുനീങ്ക്വചിദപാഹസം ത ഇഹ മാം വ്യധുർവാഹസം
ഭവത്പദസമർപണാദമലതാം ഗതോऽസ്മീത്യസൌ
സ്തുവന്നിജപദം യയൌ വ്രജപദം ച ഗോപാ മുദാ
($)-070::004
കദാപി ഖലു സീരിണാ വിഹരതി ത്വയി സ്ത്രീജനൈ-
ഋജഹാർദ്ധനദാനുഗഃ സ കില ശങ്ഖചൂഡോऽബലാഃ
അതിദ്രുതമനുദ്രുതസ്തമഥ മുക്തനാരീജനം
രുരോജിഥ ശിരോമണിം ഹലഭൃതേ ച തസ്യാദദാഃ
($)-070::005
ദിനേഷു ച സുഹൃജ്ജനൈഃ സഹ വനേഷു ലീലാപരം
മനോഭവമനോഹരം രസിതവേണുനാദാമൃതം
ഭവന്തമമരീദൃശാമമൃതപാരണാദായിനം
വിചിന്ത്യ കിമു നാലപൻ വിരഹതാപിതാ ഗോപികാഃ
($)-070::006
ഭോജരാജഭൃതകസ്ത്വഥ കശ്ചിത്കഷ്ടദുഷ്ടപഥദൃഷ്ടിരരിഷ്ടഃ
നിഷ്ഠുരാകൃതിരപഷ്ഠുനിനാദസ്തിഷ്ഠതേ സ്മ ഭവതേ വൃഷരൂപീ


($)-070::007
ശാക്വരോऽഥ ജഗതീധൃതിഹാരീ മൂർത്തിമേഷ ബൃഹതീം പ്രദധാനഃ
പങ്ക്തിമാശു പരിഘൂർണ്യ പശൂനാം ഛന്ദസാം നിധിമവാപ ഭവന്തം


($)-070::008
തുംഗശൃംഗമുഖമാശ്വഭിയന്തം സസംഗൃഹയ്യ രഭസാദഭിയം തം
ഭദ്രരൂപമപി ദൈത്യമഭദ്രം മർദയന്നമദയഃ സുരലോകം


($)-070::009
ചിത്രമദ്യ ഭഗവൻ വൃഷഘാതാത്സുസ്ഥിരാജനി വൃഷസ്ഥിതിരുർവ്യാം
വർദ്ധതേ ച വൃഷചേതസി ഭൂയാന്മോദ ഇത്യഭിനുതോऽസി സുരസ്ത്വം


($)-070::010
ഔക്ഷകാണി പരിധാവത ദൂരം വീക്ഷ്യതാമയമിഹോക്ഷവിഭേദീ
ഇത്ഥമാത്തഹസിതൈഃ സഹ ഗോപൈർഗേഹഗസ്ത്വമവ വാതപുരേശ


($)-071::001
യത്നേഷു സർവേഷ്വപി നാവകേശീ കേശീ സ ഭോജേശിതുരിഷ്ടബന്ധുഃ
ത്വം സിന്ധുജാവാപ്യ ഇതീവ മത്വാ സംപ്രാപ്തവാൻസിന്ധുജവാജിരൂപഃ


($)-071::002
ഗന്ധർവതാമേഷ ഗതോऽപി രൂക്ഷൈർനാദൈഃ സമുദ്വേജിതസർവലോകഃ
ഭവദ്വിലോകാവധി ഗോപവാടീം പ്രമർദ്യ പാപഃ പുനരാ പതത്ത്വാം


($)-071::003
താർക്ഷ്യാർപിതാംഘ്രേസ്തവ താർക്ഷ്യ ഏഷ ചിക്ഷേപ വക്ഷോഭുവി നാമ പാദം
ഭൃഗോഃ പദാഘാതകഥാം നിശമ്യ സ്വേനാപി ശക്യം തദിതീവ മോഹാത്‌


($)-071::004
പ്രവഞ്ചയന്നസ്യ ഖുരാഞ്ചലം ദ്രാഗമും ച വിക്ഷേപിഥ ദൂരദൂരം
സംമൂർഛിതോऽപി ഹതിമൂർഛിതേന ക്രോധോഷ്മണാ ഖാദിതുമാദ്രുതസ്ത്വാം


($)-071::005
ത്വം വാഹദണ്ഡേ കൃതധീശ്ച ബാഹാദണ്ഡം ന്യധാസ്തസ്യ മുഖേ തദാനീം
തദ്വൃദ്ധിരുദ്ധശ്വസനോ ഗതാസുഃ സപ്തീഭവന്നപ്യയമൈക്യമാഗാത്‌


($)-071::006
ആലംഭമാത്രേണ പശോഃ സുരാണാം പ്രസാദകേ നൂത്ന ഇവാശ്വമേധേ
കൃതേ ത്വയാ ഹർഷവശാത്സുരേന്ദ്രാസ്ത്വാം തുഷ്ടുവുഃ കേശവനാമധേയം


($)-071::007
കംസായ തേ ശൌരിസുതത്വമുക്ത്വാ തം തദ്വധോത്കം പ്രതിരുധ്യ വാചാ
പ്രാപ്തേന കേശിക്ഷപണാവസാനേ ശ്രീനാരദേന ത്വമഭിഷ്ടുതോऽഭൂഃ


($)-071::008
കദാപി ഗോപൈഃ സഹ കാനനാന്തേ നിലായനക്രീഡനലോലുപം ത്വാം
മയാത്മജഃ പ്രാപ ദുരന്തമായോ വ്യോമാഭിധോ വ്യോമചരോപരോധീ


($)-071::009
സ ചോരപാലായിതവല്ലവേഷു ചോരായിതോ ഗോപശിശൂൻപശൂംശ്ച
ഗുഹാസു കൃത്വാ പിദധേ ശിലാഭിസ്ത്വയാ ച ബുദ്ധ്വാ പരിമർദിതോऽഭൂത്‌


($)-071::010
ഏവംവിധൈശ്ചാദ്ഭുതകേലിഭേദൈരാനന്ദമൂർഛാമതുലാം വ്രജസ്യ
പദേ പദേ നൂതനയന്നസീമാം പരാത്മരൂപിൻ പവനേശപായാഃ


($)-072::001
കംസോऽഥ നാരദഗിരാ വ്രജവാസിനം ത്വാമാകർണ്യ ദീർണഹൃദയഃ സ ഹി ഗാന്ദിനേയം
ആഹൂയ കാർമുകമഖച്ഛലതോ ഭവന്തമാനേതുമേനമഹിനോദഹിനാഥശായിൻ


($)-072::002
അക്രൂര ഏഷ ഭവദംഘൃപരശ്ചിരായ
ത്വദ്ദർശനാക്ഷമമനാഃ ക്ഷിതിപാലഭീത്യാ
തസ്യാജ്ഞയൈവ പുനരീക്ഷിതുമുദ്യതസ്ത്വാം-
ആനന്ദഭാരമതിഭൂരിതരം ബഭാര
($)-072::003
സോऽയം രഥേന സുകൃതീ ഭവതോ നിവാസം
ഗച്ഛന്മനോരഥഗണാംസ്ത്വയി ധാര്യമാണാൻ
ആസ്വാദയന്മുഹുരപായഭയേന ദൈവം
സംപ്രാർത്ഥയൻപഥി ന കിഞ്ചിദപി വ്യജാനാത്‌
($)-072::004
ദ്രക്ഷ്യാമി ദേവശതഗീതഗതിം പുമാംസം
സ്പ്രക്ഷ്യാമി കിംസ്വിദപിനാമ പരിഷ്വജേയം
കിം വക്ഷ്യതേ സ ഖലു മാം ക്വനു വീക്ഷിതഃ സ്യാ-
ദിത്ഥം നിനായ സ ഭവന്മയമേവ മാർഗം
($)-072::005
ഭൂയഃ ക്രമാദഭിവിശൻഭവദംഘൃപൂതം
ബൃന്ദാവനം ഹരവിരിഞ്ചസുരാഭിവന്ദ്യം
ആനന്ദമഗ്ന ഇവ ലഗ്ന ഇവ പ്രമോഹേ
കിം കിം ദശാന്തരമവാപ ന പങ്കജാക്ഷ
($)-072::006
പശ്യന്നവന്ദത ഭവദ്വിഹൃതിസ്ഥലാനി
പാംസുഷ്വവേഷ്ടത ഭവച്ചരണാങ്കിതേഷു
കിം ബ്രൂമഹേ ബഹുജനാ ഹി തദാപി ജാതാ
ഏവം തു ഭക്തിതരലാ വിരളാഃ പരാത്മൻ
($)-072::007
സായം സ ഗോപഭവനാനി ഭവച്ചരിത്ര-
ഗീതാമൃതപ്രസൃതകർണരസായനാനി
പശ്യൻപ്രമോദസരിദേവ കിലോഹ്യമാനോ
ഗച്ഛൻഭവദ്ഭവന സന്നിധിമന്വയാസീത്‌
($)-072::008
താവദ്ദദർശ പശുദോഹവിലോകലോലം
ഭക്തോത്തമാഗതിമിവ പ്രതിപാലയന്തം
ഭൂമൻ ഭവന്തമയമഗ്രജവന്തമന്ത-
ഋബ്രഹ്മാനുഭൂതിരസസിന്ധുമിവോദ്വമന്തം
($)-072::009
സായന്തനാപ്ലവവിശേഷവിവിക്തഗാത്രൌ ദ്വൌ പീതനീലരുചിരാംബരലോഭനീയൌ
നാതിപ്രപഞ്ചധൃതഭൂഷണചാരുവേഷൌ മന്ദസ്മിതാർദ്രവദനൌ സ യുവാം ദദർശ


($)-072::010
ദൂരാദ്രഥാത്സമവരുഹ്യ നമന്തമേനമുത്ഥാപ്യ ഭക്തകുലമൌലിമഥോപഗൂഹൻ
ഹർഷാന്മിതാക്ഷരഗിരാ കുശലാനുയോഗീ പാണിം പ്രഗൃയ സബലോऽഥ ഗൃഹം നിനേഥ


($)-072::011
നന്ദേന സാകമമിതാദരമർചയിത്വാ തം യാദവം തദുദിതാം നിശമയ്യ വാർതാം
ഗോപേഷു ഭൂപതിനിദേശകഥാം നിവേദ്യ നാനാകഥാഭിരിഹ തേന നിശാമനൈഷീഃ


($)-072::012
ചന്ദ്രാഗൃഹേ കിമുത ചന്ദ്രഭഗാഗൃഹേ നു
രാധാഗൃഹേ നു ഭവനേ കിമു മൈത്രവിന്ദേ
ധൂർത്തോ വിലംബത ഇതി പ്രമദാഭിരുച്ചൈ-
രാശങ്കിതോ നിശി മരുത്പുരനാഥ പായാഃ
($)-073::001
നിശമയ്യ തവാഥ യാനവാർതാം ഭൃശമാർതാഃ പശുപാലബാലികാസ്താഃ
കിമിദം കിമിദം കഥന്ന്വിതീമാഃ സമവേതാഃ പരിദേവിതാന്യകുർവൻ


($)-073::002
കരുണാനിധിരേഷു നന്ദസൂനുഃ കഥമസ്മാന്വിസൃജേദനന്യനാഥാഃ
ബത നഃ കിമു ദൈവമേവമാസീദിതി താസ്ത്വദ്ഗതമാനസാ വിലേപുഃ


($)-073::003
ചരമപ്രഹരേ പ്രതിഷ്ഠമാനഃ സഹ പിത്രാ നിജമിത്രമണ്ഡലൈശ്ച
പരിതാപഭരം നിതംബിനീനാം ശമയിഷ്യൻ വ്യമുചസ്സഖായമേകം


($)-073::004
അചിരാദുപയാമി സന്നിധിം വോ ഭവിതാ സാധു മയൈവ സംഗമശ്രീഃ
അമൃതാംബുനിധൌ നിമജ്ജയിഷ്യേ ദ്രുതമിത്യാശ്വസിതാ വധൂരകാർഷീഃ


($)-073::005
സവിഷാദഭരം സയാഞ്ചമുച്ചൈരതിദൂരം വനിതാഭിരീക്ഷ്യമാണഃ
മൃദു തദ്ദിശി പാതയന്നപാംഗാൻ സബലോऽക്രൂരരഥേന നിർഗതോऽഭൂഃ


($)-073::006
അനസാ ബഹുലേന വല്ലവാനാം മനസാ ചനുഗതോऽഥ വല്ലഭാനാം
വനമാർതഭൃഗം വിഷണ്ണവൃക്ഷം സമതീതോ യമുനാതടീമയാസീഃ


($)-073::007
നിയമായ നിമജ്യ വാരിണി ത്വമഭിവീക്ഷ്യാഥ രഥേऽപി ഗാന്ദിനേയഃ
വിവശോऽജനി കിന്ന്വിദം വിഭോസ്തേ നനു ചിത്രം ത്വവലോകനം സമന്താത്‌


($)-073::008
പുനരേഷ നിമജ്യ പുണ്യശാലീ പുരുഷം ത്വാം പരമം ഭുജംഗഭോഗേ
അരികംബുഗദാംബുജൈഃ സ്ഫുരന്തം സുരസിദ്ധൌഘപരീതമാലുലോകേ


($)-073::009
സ തദാ പരമാത്മസൌഖ്യസിന്ധൌ വിനിമഗ്നഃ പ്രണുവൻപ്രകാരഭേദൈഃ
അവിലോക്യ പുനശ്ച ഹർഷസിന്ധോരനുവൃത്യാ പുലകാവൃതോ യയൌ ത്വാം


($)-073::010
കിമു ശീതലിമാ മഹാഞ്ഞലേ യത്പുളകോऽസാവിതി ചോദിതേന തേന
അതിഹർഷനിരുത്തരേണ സാർദ്ധം രഥവാസീ പവനേശ പാഹി മാം ത്വം


($)-074::001
സമ്പ്രാപ്തോ മഥുരാം ദിനാർദ്ധവിഗമേ തത്രാന്തരസ്മിന്വസ-
ന്നാരാമേ വിഹിതാശനഃ സഖിജനൈര്യാതഃ പുരീമീക്ഷിതും
പ്രാപോ രാജപഥം ചിരശ്രുതിധൃതവ്യാലോകകൌതൂഹല-
സ്ത്രീപുംസോദ്യദഗണ്യപുണ്യനിഗളൈരാകൃഷ്യമാണോ നു കിം
($)-074::002
ത്വത്പാദദ്ദുതിവത്സരാഗസുഭഗാസ്ത്വന്മൂർത്തിവദ്യോഷിതഃ
സമ്പ്രാപ്താ വിലസത്പയോധരരുചോ ലോലാ ഭവദ്ദൃഷ്ടിവത്‌
ഹാരിണ്യസ്ത്വദുരസ്സ്ഥലീവദയി തേ മന്ദസ്മിതപ്രൌഢിവ-
ന്നൈർമല്യോല്ലസിതാഃ കചൌഘരുചിവദ്രാജത്കലാപാശ്രിതാഃ
($)-074::003
താസാമാകലയന്നപാംഗവലനൈർമോദം പ്രഹർഷാദ്ഭുത-
വ്യാലോലേഷു ജനേഷു തത്ര രജകം കഞ്ചിത്പടീം പ്രാർത്ഥയൻ
കസ്തേ ദാസ്യതി രാജകീയവസനം യാഹീതി തേനോദിതഃ
സദ്യസ്തസ്യ കരേണ ശീർഷമഹൃഥാഃ സോऽപ്യാപ പുണ്യാം ഗതിം
($)-074::004
ഭൂയോ വായകമേകമായതമതിം തോഷേണ വേഷോചിതം
ദാശ്വാംസം സ്വപദം നിനേഥ സുകൃതം കോ വേദ ജീവാത്മനാം
മാലാഭിഃ സ്തബകൈഃ സ്തവൈരപി പുനർമാലാകൃതാ മാനിതോ
ഭക്തിം തേന വൃതാം ദിദേശിഥ പരാം ലക്ഷ്മീം ച ലക്ഷ്മീപതേ
($)-074::005
കുബ്ജാമബ്ജവിലോചനാം പഥി പുനർദൃഷ്ട്വാംഗരാഗേ തയാ
ദത്തേ സാധു കിലാംഗരാഗമദദാസ്തസ്യാ മഹാന്തം ഹൃദി
ചിത്തസ്ഥാമൃജുതാമഥ പ്രഥയിതും ഗാത്രേऽപി തസ്യാഃ സ്ഫുടം
ഗൃഹ്ണന്മഞ്ജു കരേണ താമുദനയസ്താവജ്ജഗത്സുന്ദരീം
($)-074::006
താവന്നിശ്ചിതവൈഭവാസ്തവ വിഭോ നാത്യന്തപാപാ ജനാ
യത്കിഞ്ചിദ്ദദതേ സ്മ ശക്ത്യനുഗുണം താംബൂലമാല്യാദികം
ഗൃഹ്ണാനഃ കുസുമാദി കിഞ്ചന തദാ മാർഗേ നിബദ്ധാഞ്ജലി-
ഋനാതിഷ്ഠം ബത യതോऽദ്യ വിപുലാമാർതിം വ്രജാമി പ്രഭോ
($)-074::007
ഏഷ്യാമിതി വിമുക്തയാപി ഭഗവന്നാലേപദാത്ര്യാ തയാ
ദൂരാത്കാതരയാ നിരീക്ഷിതഗതിസ്ത്വം പ്രാവിശോ ഗോപുരം
ആഘോഷാനുമിതത്വദാഗമമഹാഹർഷോല്ലലദ്ദേവകീ-
വക്ഷോജപ്രഗലത്പയോരസമിഷാത്ത്വത്കീർതിരന്തർഗതാ
($)-074::008
ആവിഷ്ടോ നഗരീം മഹോത്സവവതീം കോദണ്ഡശാലാം വ്രജൻ
മാധുര്യേണ നു തേജസാ നു പുരുഷൈർദൂരേണ ദത്താന്തരഃ
സ്രഗ്ഭിർഭൂഷിതമർചിതം വരധനുർമാമേതി വാദാത്പുരഃ
പ്രാഗൃഹ്ണാഃ സമരോപയഃ കില സമാക്രാങ്ക്ഷീരഭാങ്ക്ഷീരപി
($)-074::009
ശ്വഃ കംസക്ഷപണോത്സവസ്യ പുരതഃ പ്രാരംഭതൂര്യോപമ-
ശ്ചാപധ്വംസമഹാധ്വനിസ്തവ വിഭോ ദേവാനരോമാഞ്ചയത്‌
കംസസ്യാപി ച വേപഥുസ്തദുദിതഃ കോദണ്ഡഖണ്ഡദ്വയീ-
ചണ്ഡാഭ്യാഹതരക്ഷിപൂരുഷരവൈരുത്കൂലിതോऽഭൂത്ത്വയാ
($)-074::010
ശിഷ്ടൈർദുഷ്ടജനൈശ്ച ദൃഷ്ടമഹിമാ പ്രീത്യാ ച ഭീത്യാ തതഃ
സംപശ്യൻപുരസമ്പദം പ്രവിവരൻസായം ഗതോ വാടികാം
ശ്രീദാംനാ സഹ രാധികാവിരഹജം ഖേദം വദൻപ്രസ്വപ-
ന്നാനന്ദന്നവതാരകാര്യഘടനാദ്വാതേശ സംരക്ഷ മാം
($)-075::001
പ്രാതഃ സന്ത്രസ്തഭോജക്ഷിതിപതിവചസാ പ്രസ്തുതേ മല്ലതൂര്യേ
സംഘേ രാജ്ഞാം ച മഞ്ചാനഭിയയുഷി ഗതേ നന്ദഗോപേऽപി ഹർമ്യം
കംസേ സൌധാധിരൂഢേ ത്വമപി സഹബലഃ സാനുഗശ്ചാരുവേഷോ
രംഗദ്വാരം ഗതോऽഭൂഃ കുപിതകുവലയാപീഡനാഗാവലീഢം
($)-075::002
പാപിഷ്ഠാപേഹി മാർഗാദ്‌ ദ്രുതമിതി വചസാ നിഷ്ഠുരക്രുദ്ധബുദ്ധേ-
രഗ്ബഷ്ഠസ്യ പ്രണോദാദധികജവജുഷാ ഹസ്തിനാ ഗൃഹ്യമാണഃ
കേലീമുക്തോऽഥ ഗോപീകുചകലശചിരസ്പർദ്ധിനം കുംഭമസ്യ
വ്യാഹത്യാലീയഥാസ്ത്വം ചരണഭുവി പുനർനിർഗതോ വൽഗുഹാസീ
($)-075::003
ഹസ്തപ്രാപ്യോऽപ്യഗമ്യോ ഝടിതി മുനിജനസ്യേവ ധാവങ്ങജേന്ദ്രം
ക്രീഡന്നാപത്യ ഭൂമൌ പുനരഭിപതതസ്തസ്യ ദന്തം സജീവം
മൂലാദുന്മൂല്യ തന്മൂലഗമഹിതമഹാമൌക്തികാന്യാത്മമിത്രേ
പ്രാദാസ്ത്വം ഹാരമേഭിർലലിതവിരചിതം രാധികായൈ ദിശേതി
($)-075::004
ഗൃഹ്ണാനം ദന്തമംസേ യുതമഥ ഹലിനാ രംഗമംഗാവിശന്തം
ത്വാം മംഗല്യാംഗഭംഗീരഭസഹൃതമനോലോചനാ വീക്ഷ്യ ലോകാഃ
ഹംഹോ ധന്യോ നു നന്ദോ നഹി നഹി പശുപാലാംഗനാ നോ യശോദാ
നോ നോ ധന്യേക്ഷണാഃ സ്മസ്ത്രിജഗതി വയമേവേതി സർവേ ശശംസുഃ
($)-075::005
പൂർണം ബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാന്നിരവധിപരമാനന്ദസാന്ദ്രപ്രകാശം
ഗോപേഷു ത്വം വ്യലാസീർന ഖലു ബഹുജനൈസ്താവദാവേദിതോऽഭൂഃ
ദൃഷ്ട്വാഥ ത്വാം തദേദംപ്രഥമമുപഗതേ പുണ്യകാലേ ജനൌഘാഃ
പൂർണാനന്ദാ വിപാപാഃ സരസമഭിജഗുസ്ത്വത്കൃതാനി സ്മൃതാനി
($)-075::006
ചാണൂരോ മല്ലവീരസ്തദനു നൃപഗിരാ മുഷ്ടികോ മുഷ്ടിശാലീ
ത്വാം രാമം ചാഭിപേദേ ഝടഝടിതി മിഥോ മുഷ്ടിപാതാതിരൂക്ഷം
ഉത്പാതാപാതനാകർഷണവിവിധരണാന്യാസതാം തത്ര ചിത്രം
മൃത്യോഃ പ്രാഗേവ മല്ലപ്രഭുരഗമദയം ഭൂരിശോ ബന്ധമോക്ഷാൻ
($)-075::007
ഹാ ധിക്കഷ്ടം കുമാരൌ സുലലിതവപുഷൌ മല്ലവീരൌ കഠോരൌ
ന ദ്രക്ഷ്യാമോ വ്രജാമസ്ത്വരിതമിതി ജനേ ഭാഷമാണേ തദാനീം
ചാണൂരം തം കരാദ്ഭ്രാമണവിഗലദസും പോഥയാമാസിഥോർവ്യാം
പിഷ്ടോऽഭൂന്മുഷ്ടികോऽപി ദ്രുതമഥ ഹലിനാ നഷ്ടശിഷ്ടൈർദധാവേ
($)-075::008
കംസസ്സംവാര്യം തൂര്യം ഖലമതിരവിദങ്കാര്യമാര്യാൻ പിതൃംസ്താ-
നാഹന്തും വ്യാപ്തമൂർത്തേസ്തവ ച സമശിഷദ്ദൂരമുത്സാരണായ
രുഷ്ടോ ദുഷ്ടോക്തിഭിസ്ത്വം ഗരുഡ ഇവ ഗിരിം മഞ്ചമഞ്ചന്നുദഞ്ചത്‌
ഖംഗവ്യാവദ്ഗദുസ്സംഗ്രഹമപി ച ഹഠാത്പ്രാഗ്രഹീരൌഗ്രസേനിം
($)-075::009
സദ്യോ നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി നരപതിമാപാത്യ തസ്യോപരിഷ്ടാത്‌
ത്വയ്യാപാത്യേ തദൈവ ത്വദുപരി പതിതാ നാകിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടിഃ
കിം കിം ബ്രൂമസ്തദാനീം സതതമപി ഭിയാ ത്വദ്ഗതാത്മാ സ ഭേജേ
സായുജ്യം ത്വദ്വധോത്ഥാ പരമ പരമിയം വാസനാ കാലനേമേഃ
($)-075::010
തദ്ഭ്രാതൃനഷ്ട പിഷ്ട്വാ ദ്രുതമഥ പിതരൌ സന്നമന്നുഗ്രസേനം
കൃത്വാ രാജാനമുച്ചൈര്യദുകുലമഖിലം മോദയങ്കാമദാനൈഃ
ഭക്താനാമുത്തമംഞ്ചോദ്ധവമമരഗുരോരാപ്തനീതിം സഖായം
ലബ്ധ്വാ തുഷ്ടോ നഗര്യാം പവനപുരപതേ രുന്ധി മേ സർവരോഗാൻ
($)-076::001
ഗത്വാ സാന്ദീപനിമഥ ചതുഷ്ഷഷ്ടിമാത്രൈരഹോഭിഃ
സർവജ്ഞസ്ത്വം സഹ മുസലിനാ സർവവിദ്യാം ഗൃഹീത്വാ
പുത്രം നഷ്ടം യമനിലയനാദാഹൃതം ദക്ഷിണാർത്ഥം
ദത്ത്വാ തസ്മൈ നിജപുരമഗാ നാദയൻപാഞ്ചജന്യം
($)-076::002
സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ പശുപസുദൃശഃ പ്രേമഭാരപ്രണുന്നാഃ
കാരുണ്യേന ത്വമപി വിവശഃ പ്രഹിണോരുദ്ധവം തം
കിഞ്ചാമുഷ്മൈ പരമസുഹൃദേ ഭക്തവര്യായ താസാം
ഭക്ത്യുദ്രേകം സകലഭുവനേ ദുർലഭം ദർശയിഷ്യൻ
($)-076::003
ത്വന്മാഹാത്മ്യപ്രഥിമപിശുനം ഗോകുലം പ്രാപ്യ സായം
ത്വദ്വാർതാഭിർബഹു സ രമയാമാസ നന്ദം യശോദാം
പ്രാതർദൃഷ്ട്വാ മണിമയരഥം ശങ്കിതാഃ പങ്കജാക്ഷ്യഃ
ശ്രുത്വൌ പ്രാപ്തം ഭവദനുചരം ത്യക്തകാര്യാഃ സമീയുഃ
($)-076::004
ദൃഷ്ട്വാ ചൈനം ത്വദുപമലസദ്വേഷഭൂഷാഭിരാമം
സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ തവ വിലസിതാന്യുച്ചകൈസ്താനി താനി
രുദ്ധാലാപാഃ കഥമപി പുനർഗദ്ഗദാം വാചമൂചുഃ
സൌജന്യാദീന്നിജപരഭിദാമപ്യലം വിസ്മരന്ത്യഃ
($)-076::005
ശ്രീമൻ കിം ത്വം പിതൃജനകൃതേ പ്രേഷിതോ നിർദയേന
ക്വാസൌ കാന്തോ നഗരസുദൃശാം ഹാ ഹരേ നാഥ പായാഃ
ആശ്ലേഷാണാമമൃതവപുഷോ ഹന്ത തേ ചുംബനാനാ-
മുന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മരേത്കാന്ത കാ വാ
($)-076::006
രാസക്രീഡാലുലിതലലിതം വിശ്ലഥത്കേശപാശം
മന്ദോദ്ഭിന്നശ്രമജലകണം ലോഭനീയം ത്വദംഗം
കാരുണ്യാബ്ധേ സകൃദപി സമാലിംഗിതും ദർശയേതി
പ്രേമോന്മാദാദ്ഭുവനമദന ത്വത്പ്രിയാസ്ത്വാം വിലേപുഃ
($)-076::007
ഏവമ്പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താസ്‌-
ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്സോऽഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ
ഭൂയസ്താഭിർമുദിതമതിഭിസ്ത്വന്മയീഭിർവധൂഭിസ്‌-
തത്തദ്വാർതാസരസമനയത്കാനിചിദ്വാസരാണി
($)-076::008
ത്വത്പ്രോദ്ഗാണൈഃ സഹിതമനിശം സർവതോ ഗേഹകൃത്യം
ത്വദ്വാർതൈവ പ്രസരതി മിഥഃ സൈവ ചോത്സ്വാപലാപാഃ
ചേഷ്ടാഃ പ്രായസ്ത്വദനുകൃതയസ്ത്വന്മയം സർവമേവം
ദൃഷ്ട്വാ തത്ര വ്യമുഹദധികം വിസ്മയാദുദ്ധവോऽയം
($)-076::009
രാധായാ മേ പ്രിയതമമിദം മത്പ്രിയൈവം ബ്രവീതി
ത്വം കിം മൌനം കലയസി സഖേ മാനിനീ മത്പ്രിയേവ
ഇത്യാദ്യേവ പ്രവദതി സഖി ത്വത്പ്രിയോ നിർജനേ മാ-
മിത്ഥംവാദൈരരമയദയം ത്വത്പ്രിയാമുത്പലാക്ഷീം
($)-076::010
ഏഷ്യാമി ദ്രാഗനുപഗമനം കേവലം കാര്യഭാരാദ്‌
വിശ്ലേഷേऽപി സ്മരണദൃഢതാസംഭവാന്മാസ്തു ഖേദഃ
ബ്രഹ്മാനന്ദേ മിലതി നചിരാത്സംഗമോ വാ വിയോഗസ്‌-
തുല്യോ വഃ സ്യാദിതി തവ ഗിരാ സോऽകരോന്നിർവ്യഥാസ്താഃ
($)-076::011
ഏവം ഭക്തിഃ സകലഭുവനേ നേശിതാ ന ശ്രുതാ വാ
കിം ശാസ്ത്രൌഘൈഃ കിമിഹ തപസാ ഗോപികാഭ്യോ നമോऽസ്തു
ഇത്യാനന്ദാകുലമുപഗതം ഗോകുലാദുദ്ധവം തം
ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടോ ഗുരുപുരപതേ പാഹി മാമാമയൌഘാത്‌
($)-077::001
സൈരന്ധ്ര്യാസ്തദനു ചിരം സ്മരാതുരായാ
യാതോऽഭൂഃ സലലിതമുദ്ധവേന സാർദ്ധം
ആവാസം ത്വദുപഗമോത്സവം സദൈവ
ധ്യായന്ത്യാഃ പ്രതിദിനവാസസജ്ജികായാഃ
($)-077::002
ഉപഗതേ ത്വയി പൂർണമനോരഥാം
പ്രമദസംഭ്രമകമ്പ്രപയോധരാം
വിവിധമാനനമാദധതീം മുദാ
രഹസി താം രമയഞ്ചകൃഷേ സുഖം
($)-077::003
പൃഷ്ടാ വരം പുനരസാവവൃണോദ്വരാകീ
ഭൂയസ്ത്വയാ സുരതമേവ നിശാന്തരേഷു
സായുജ്യമസ്ത്വിതി വദേത്‌ ബുധ ഏവ കാമം
സാമീപ്യമസ്ത്വനിശമിത്യപി നാബ്രവീത്കിം
($)-077::004
തതോ ഭവാന്ദേവ നിശാസു കാസുചിൻ-
മൃഗീദൃശം താം നിഭൃതം വിനോദയൻ
അദാദുപശ്ലോക ഇതി ശ്രുതം സുതം
സ നാരദാത്സാത്ത്വതതന്ത്രവിദ്ബഭൌ
($)-077::005
അക്രൂരമന്ദിരമിതോऽഥ ബലോദ്ധവാഭ്യാ-
മഭ്യർചിതോ ബഹു നുതോ മുദിതേന തേന
ഏനം വിസൃജ്യ വിപിനാഗതപാണ്ഡവേയ-
വൃത്തം വിവേദിഥ തഥാ ധൃതരാഷ്ട്രചേഷ്ടാം
($)-077::006
വിഘാതാജ്ജാമാതുഃ പരമസുഹൃദോ ഭോജനൃപതേ-
ഋജരാസന്ധേ രുന്ധത്യനവധിരുഷാന്ധേऽഥ മഥുരാം
രഥാദ്യൈർദ്യോലബ്ധൈഃ കതിപയബലസ്ത്വം ബലയുത-
സ്ത്രയോവിംശത്യക്ഷൌഹിണി തദുപനീതം സമഹൃഥാഃ
($)-077::007
ബദ്ധം ബലാദഥ ബലേന ബലോത്തരം ത്വം
ഭൂയോ ബലോദ്യമരസേന മുമോചിഥൈനം
നിശ്ശേഷദിഗ്ജയസമാഹൃതവിശ്വസൈന്യാത്‌
കോऽന്യസ്തതോ ഹി ബലപൌരുഷവാംസ്തദാനീം
($)-077::008
ഭഗ്നസ്സ ലഗ്നഹൃദയോऽപി നൃപൈഃ പ്രണുന്നോ
യുദ്ധം ത്വയാ വ്യധിത ഷോഡശകൃത്വ ഏവം
അക്ഷൌഹിണീഃ ശിവ ശിവാസ്യ ജഘന്ഥ വിഷ്ണോ
സംഭൂയ സൈകനവതിത്രിശതം തദാനീം
($)-077::009
അഷ്ടാദശേऽസ്യ സമരേ സമുപേയുഷി ത്വം
ദൃഷ്ട്വാ പുരോऽഥ യവനം യവനത്രികോട്യാ
ത്വഷ്ട്രാ വിധാപ്യ പുരമാശു പയോധിമദ്ധ്യേ
തത്രാഥ യോഗബലതഃ സ്വജനാനനൈഷീഃ
($)-077::010
പദ്ഭ്യാം ത്വം പദ്മമാലീ ചകിതിവ പുരാന്നിർഗതോ ധാവമാനോ
മ്ലേച്ഛേശേനാനുയാതോ വധസുകൃതവിഹീനേന ശൈലേ ന്യലൈഷീഃ
സുപ്തേനാംഘ്ര്യാഹതേന ദ്രുതമഥ മുചുകുന്ദേന ഭസ്മീകൃതേऽസ്മിൻ
ഭൂപായാസ്മൈ ഗുഹാന്തേ സുലലിതവപുഷാ തസ്ഥിഷേ ഭക്തിഭാജേ
($)-077::011
ഏക്ഷ്വാകോऽഹം വിരക്തോऽസ്മ്യഖിലനൃപസുഖേ ത്വത്പ്രസാദൈകകാങ്ക്ഷീ
ഹാ ദേവേതി സ്തുവന്തം വരവിതതിഷു തം നിസ്പൃഹം വീക്ഷ്യ ഹൃഷ്യൻ
മുക്തേസ്തുല്യാം ച ഭക്തിം ധുതസകലമലം മോക്ഷമപ്യാശു ദത്ത്വാ
കാര്യം ഹിംസാവിശുദ്ധ്യൈ തപ ഇതി ച തദാ പ്രാസ്ഥ ലോകപ്രതീത്യൈ
($)-077::012
തദനു മഥുരാം ഗത്വാ ഹത്വാ ചമൂം യവനാഹൃതാം
മഗധപതിനാ മാർഗേ സൈന്യൈഃ പുരേവ നിവാരിതഃ
ചരമവിജയം ദർപായാസ്മൈ പ്രദായ പലായിതോ
ജലധിനഗരീം യാതോ വാതാലയേശ്വര പാഹി മാം
($)-078::001
ത്രിദശവർദ്ധകിവർദ്ധിതകൌശലം ത്രിദശദത്തസമസ്തവിഭൂതിമത്‌
ജലധിമദ്ധ്യഗതം ത്വമഭൂഷയോ നവപുരം വപുരഞ്ചിതരോചിഷാ


($)-078::002
ദദുഷി രേവതഭൂഭൃതി രേവതീം ഹലഭൃതേ തനയാം വിധിശാസനാത്‌
മഹിതമുത്സവഘോഷമപൂപുഷഃ സമുദിതൈർമുദിതൈഃ സഹ യാദവൈഃ


($)-078::003
അഥ വിദർഭസുതാം ഖലു രുക്മിണീം പ്രണയിനീം ത്വയി ദേവ സഹോദരഃ
സ്വയമദിത്സത ചേദിമഹീഭുജേ സ്വതമസാ തമസാധുമുപാശ്രയൻ


($)-078::004
ചിരധൃതപ്രണയാ ത്വയി ബാലികാ സപദി കാങ്ക്ഷിതഭംഗസമാകുലാ
തവ നിവേദയിതും ദ്വിജമാദിശത്സ്വകദനം കദനംഗവിനിർമിതം


($)-078::005
ദ്വിജസുതോऽപി ച തൂർണമുപായയൌ തവ പുരം ഹി ദുരാശദുരാസദം
മുദമവാപ ച സാദരപൂജിതഃ സ ഭവതാ ഭവതാപഹൃതാ സ്വയം


($)-078::006
സ ച ഭവന്തമവോചത കുണ്ഡിനേ നൃപസുതാ ഖലു രാജതി രുക്മിണീ
ത്വയി സമുത്സുകയാ നിജധീരതാരഹിതയാ ഹി തയാ പ്രഹിതോऽസ്മ്യഹം


($)-078::007
തവ ഹൃതാസ്മി പുരൈവ ഗുണൈരഹം ഹരതി മാം കില ചേദിനൃപോऽധുനാ
അയി കൃപാലയ പാലയ മാമിതി പ്രജഗദേ ജഗദേകപതേ തയാ


($)-078::008
അശരണാം യദി മാം ത്വമുപേക്ഷസേ സപദി ജീവിതമേവ ജഹാമ്യഹം
ഇതി ഗിരാ സുതനോരതനോദ്ഭൃശം സുഹൃദയം ഹൃദയം തവ കാതരം


($)-078::009
അകഥയസ്ത്വമഥൈനമയേ സഖേ തദധികാ മമ മന്മഥവേദനാ
നൃപസമക്ഷമുപേത്യ ഹരാമ്യഹം തദയി താം ദയിതാമസിതേക്ഷണാം


($)-078::010
പ്രമുദിതേന ച തേന സമം തദാ രഥഗതോ ലഘു കുണ്ഡിനമേയിവാൻ
ഗുരുമരുത്പുരനായക മേ ഭവാന്വിതനുതാം തനുതാമഖിലാപദാം


($)-079::001
ബലസമേതബലാനുഗതോ ഭവാൻ പുരമഗാഹത ഭീഷ്മകമാനിതഃ
ദ്വിജസുതം ത്വദുപാഗമവാദിനം ധൃതരസാ തരസാ പ്രണനാമ സാ


($)-079::002
ഭുവനകാന്തമവേക്ഷ്യ ഭവദ്വപുർനൃപസുതസ്യ നിശമ്യ ച ചേഷ്ടിതം
വിപുലഖേദജുഷാം പുരവാസിനാം സരുദിതൈരുദിതൈരഗമന്നിശാ


($)-079::003
തദനു വന്ദിതുമിന്ദുമുഖീ ശിവാം വിഹിതമംഗലഭൂഷണഭാസുരാ
നിരഗമദ്ഭവദർപിതജീവിതാ സ്വപുരതഃ പുരതഃ സുഭടാവൃതാ


($)-079::004
കുലവധൂഭിരുപേത്യ കുമാരികാ ഗിരിസുതാം പരിപൂജ്യ ച സാദരം
മുഹുരയാചത തത്പദപങ്കജേ നിപതിതാ പതിതാം തവ കേവലം


($)-079::005
സമവലോക കുതുഹലസങ്കുലേ നൃപകുലേ നിഭൃതം ത്വയി ച സ്ഥിതേ
നൃപസുതാ നിരഗാത്‌ ഗ്രിജാലയാത്‌ സുരുചിരം രുചിരഞ്ജിതദിങ്മുഖാ


($)-079::006
ഭുവനമോഹനരൂപരുചാ തദാ വിവശിതാഖിലരാജകദംബയാ
ത്വമപി ദേവ കടാക്ഷവിമോക്ഷണൈഃ പ്രമദയാ മദയാഞ്ചകൃഷേ മനാക്‌


($)-079::007
ക്വ തു ഗമിഷ്യസി ചന്ദ്രമുഖീതി താം സരസമേത്യ കരേണ ഹരൻ ക്ഷണാത്‌
സമധിരോപ്യ രഥം ത്വമപാഹൃഥാ ഭുവി തതോ വിതതോ നിനദോ ദ്വിഷാം


($)-079::008
ക്വനു ഗതഃ പശുപാല ഇതി ക്രുധാ കൃതരണാ യദുഭിശ്ച ജിതാ നൃപാഃ
ന തു ഭവാനുദചാല്യത തൈരഹോ പിശുനകൈഃ ശുനകൈരിവ കേസരീ


($)-079::009
തദനു രുക്മിണമാഗതമാഹവേ വധമുപേക്ഷ്യ നിബധ്യ വിരൂപയൻ
ഹൃതമദം പരിമുച്യ ബലോക്തിഭിഃ പുരമയാ രമയാ സഹ കാന്തയാ


($)-079::010
നവസമാഗമലജ്ജിതമാനസാം പ്രണയകൌതുകജൃംഭിതമന്മഥാം
അരമയഃ ഖലു നാഥ യഥാസുഖം രഹസി താം ഹസിതാംശുലസന്മുഖീം


($)-079::011
വിവിധനർമഭിരേവമഹർനിശം പ്രമദമാകലയൻപുനരേകദാ
ഋജുമതേഃ കില വക്രാഗിരാ ഭവാൻ വരതനോരതനോദതിലോലതാം


($)-079::012
തദധികൈരഥ ലാലനകൌശലൈഃ പ്രണയിനീമധികം രമയന്നിമാം
അയി മുകുന്ദ ഭവച്ചരിതാനി നഃ പ്രഗദതാം ഗദതാന്തിമപാകുരു


($)-080::001
സത്രാജിതസ്ത്വമഥ ലുബ്ധവദർകലബ്ധം
ദിവ്യം സ്യമന്തകമണിം ഭഗവന്നയാചീഃ
തത്കാരണം ബഹുവിധം മമ ഭാതി നൂനം
തസ്യാത്മജാം ത്വയി രതാം ഛലതോ വിവോഢും
($)-080::002
അദത്തം തം തുഭ്യം മണിവരമനേനാൽപമനസാ
പ്രസേനസ്തദ്‌ ഭ്രാതാ ഗലഭുവി വഹൻപ്രാപ മൃഗയാം
അഹന്നേനം സിംഹോ മണിമഹസി മാംസഭ്രമവശാത്‌
കപീന്ദ്രസ്തം ഹത്വാ മണിമപി ച ബാലായ ദദിവാൻ
($)-080::003
ശശംസുഃ സത്രാജിദ്ഗിരമനു ജനാസ്ത്വാം മണിഹരം
ജനാനാം പീയൂഷം ഭവതി ഗുണിനാം ദോഷകണികാ
തതഃ സർവജ്ഞോऽപി സ്വജനസഹിതോ മാർഗണപരഃ
പ്രസേനം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹരിമപി ഗതോऽഭൂഃ കപിഗുഹാം
($)-080::004
ഭവന്തമവിതർകയന്നതിവയാഃ സ്വയം ജാംബവാൻ
മുകുന്ദശരണം ഹി മാം ക ഇഹ രോദ്ധുമിത്യാലപൻ
വിഭോ രഘുപതേ ഹരേ ജയ ജയേത്യലം മുഷ്ടിഭി-
ശ്ചിരം തവ സമർചനം വ്യധിത ഭക്തചൂഡാമണിഃ
($)-080::005
ബുദ്ധ്വാഥ തേന ദത്താം നവരമണീം വരമണീം ച പരിഗൃഹ്ണൻ
അനുഗൃഹ്ണന്നമുമാഗാഃ സപദി ച സത്രാജിതേ മണിം പ്രാദാഃ


($)-080::006
തദനു സ ഖലു വ്രീഡാലോലോ വിലോലവിലോചനാം
ദുഹിതരമഹോ ധീമാൻഭാമാം ഗിരൈവ പരാർപിതാം
അദിത മണിനാ തുഭ്യം ലഭ്യം സമേത്യ ഭവാനപി
പ്രമുദിതമനാസ്തസ്യൈവാദാന്മണീം ഗഹനാശയഃ
($)-080::007
വ്രീലാകുലാം രമയതി ത്വയി സത്യഭാമാം
കൌന്തേയദാഹകഥയാഥ കുരൂൻപ്രയാതേ
ഹീ ഗാന്ദിനേയകൃതവർമഗിരാ നിപാത്യ
സത്രാജിതം ശതധനുർമണിമാജഹാര
($)-080::008
ശോകാത്കുരൂനുപഗതാമവലോക്യ കാന്താം
ഹത്വാ ദ്രുതം ശതധുനം സമഹർഷയസ്താം
രത്നേ സശങ്ക ഇവ മൈഥിലഗേഹമേത്യ
രാമോ ഗദാം സമശിശിക്ഷത ധാർതരാഷ്ട്രം
($)-080::009
അക്രൂര ഏഷ ഭഗവൻ ഭവദിച്ഛയൈവ
സത്രാജിതഃ കുചരിതസ്യ യുയോജ ഹിംസാം
അക്രൂരതോ മണിമനാഹൃതവാൻപുനസ്ത്വം
തസ്യൈവ ഭൂതിമുപധാതുമിതി ബ്രുവന്തി
($)-080::010
ഭക്തസ്ത്വയി സ്ഥിരതരഃ സ ഹി ഗാന്ദിനേയ-
സ്തസ്യൈവ കാപഥമതിഃ കഥമീശ ജാതാ
വിജ്ഞാനവാൻപ്രശമവാനഹമിത്യുദീർണം
ഗർവം ധ്രുവം ശമയിതും ഭവതാ കൃതൈവ
($)-080::011
യാതം ഭയേന കൃതവർമയുതം പുനസ്ത-
മാഹൂയ തദ്വിനിഹിതം ച മണിം പ്രകാശ്യ
തത്രൈവ സുവ്രതധരേ വിനിധായ തുഷ്യൻ
ഭാമാകുചാന്തരശയഃ പവനേശ പായാഃ
($)-081::001
സ്നിഗ്ധാം മുഗ്ധാം സതതമപി താം ലാലയൻ സത്യഭാമാം
യാതോ ഭൂയഃ സഹ ഖലു തയാ യാജ്ഞസേനീവിവാഹം
പാർത്ഥപ്രീത്യൈ പുനരപി മനാഗാസ്ഥിതോ ഹസ്തിപുര്യാം
ശക്രപ്രസ്ഥം പുരമപി വിഭോ സംവിധായാഗതോऽഭൂഃ
($)-081::002
ഭദ്രാം ഭദ്രാം ഭവദവരജാം കൌരവേണാർത്ഥ്യമാനാം
ത്വദ്വാചാ താമഹൃത കുഹനാമസ്കരീ ശക്രസൂനുഃ
തത്ര ക്രുദ്ധം ബലമനുനയൻ പ്രത്യഗാസ്തേന സാർദ്ധം
ശക്രപ്രസ്ഥം പ്രിയസഖമുടേ സത്യഭാമാസഹായഃ
($)-081::003
തത്ര ക്രീഡന്നപി ച യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീത്വാ
താം കാലിന്ദീം നഗരമഗമഃ ഖാണ്ഡവപ്രീണിതാഗ്നിഃ
ഭ്രാതൃത്രസ്താം പ്രണയവിവശാം ദേവ പൈതൃഷ്വസേയീം
രാജ്ഞാം മദ്ധ്യേ സപദി ജഹൃിഷേ മിത്രവിന്ദാമവന്തീം
($)-081::004
സത്യാം ഗത്വാ പുനരുദവഹോ നഗ്നജിന്നന്ദനാം താം
ബധ്വാ സപ്താപി ച വൃഷവരാൻസപ്തമൂർത്തിർനിമേഷാത്‌
ഭദ്രാം നാമ പ്രദദുരഥ തേ ദേവ സന്തർദനാദ്യാ-
സ്തത്സോദര്യാം വരദ ഭവതഃ സാപി പൈതൃഷ്വസേയീ
($)-081::005
പാർത്ഥാദ്യൈരപ്യകൃതലവനം തോയമാത്രാഭിലക്ഷ്യം
ലക്ഷം ഛിത്വാ ശഫരമവൃഥാ ലക്ഷണാം മദ്രകന്യാം
അഷ്ടാവേവം തവ സമഭവൻ വല്ലഭാസ്തത്ര മദ്ധ്യേ
ശുശ്രോഥ ത്വം സുരപതിഗിരാ ഭൌമദുശ്ചേഷ്ടിതാനി
($)-081::006
സ്മൃതായാതം പക്ഷിപ്രവരമധിരൂഢസ്ത്വമഗമോ
വഹന്നങ്കേ ഭാമാമുപവനമിവാരാതിഭവനം
വിഭിന്ദൻ ദുർഗാണി ത്രുടിതപൃതനാശോനിതരസൈഃ
പുരം താവത്‌ പ്രാഗ്ജ്യോതിഷമകുരുഥാശ്ശോണിതപുരം
($)-081::007
മുരസ്ത്വാം പഞ്ചാസ്യോ ജലധിവനമദ്ധ്യാദുദപതത്‌
സ ചക്രേ ചക്രേണ പ്രദലിതശിരാ മങ്ക്ഷു ഭവതാ
ചതുദന്തൈർദന്താവലപതിഭിരിന്ധാനസമരം
രഥാങ്കേനച്ഛിത്വാ നരകമകരോസ്തീർണരകം
($)-081::008
സ്തുതോ ഭൂമ്യാ രാജ്യം സപദി ഭഗദത്തേऽസ്യ തനയേ
ഗജഞ്ചൈകം ദത്ത്വാ പ്രജിഘായിഥ നാഗാന്നിജപുരീം
ഖലേനാബദ്ധാനാം സ്വഗതമനസാം ഷോഡശ പുനഃ
സഹസ്രാണി സ്ത്രീണാമപി ച ധനരാശിം ച വിപുലം
($)-081::009
ഭൌമാപാഹൃതകുണ്ഡലം തദദിതേർദാതും പ്രയാതോ ദിവം
ശക്രാദ്യൈർമഹിതഃ സമം ദയിതയാ ദ്യുസ്ത്രീഷു ദത്തഹൃയാ
ഹൃത്വാ കൽപതരും രുഷാഭിപതിതം ജിത്വേന്ദ്രമഭ്യാഗമ-
സ്തത്തു ശ്രീമദദോഷ ഈദൃശ ഇതി വ്യാഖ്യാതുമേവാകൃഥാഃ
($)-081::010
കൽപദ്രും സത്യഭാമാഭവനഭുവി സൃജന്ദ്വ്യഷ്ടസാഹസ്രയോഷാഃ
സ്വീകൃത്യ പ്രത്യഗാരം വിഹിതബഹുവപുർലാലയങ്കേലിഭേദൈഃ
ആശ്ചര്യാന്നാരദാലോകിതവിവിധഗതിസ്തത്ര തത്രാപി ഗേഹേ
ഭൂയഃ സർവാസു കുർവൻ ദശ ദശ തനയാൻ പാഹി വാതാലയേശ
($)-082::001
പ്രദ്യുമ്നോ രൌക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ ശംബരേണാഹൃതസ്തം
ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരദ്രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം
തത്പുത്രോऽഥാനിരുദ്ധോ ഗുണനിധിരവഹദ്രോചനാം രുക്മിപൌത്രീം
തത്രോദ്വാഹേ ഗതസ്ത്വം ന്യവധി മുസലിനാ രുക്മ്യപി ദ്യൂതവൈരാത്‌
($)-082::002
ബാണസ്യ സാ ബലിസുതസ്യ സഹസ്രബാഹോർമാഹേശ്വരസ്യ മഹിതാ ദുഹിതാ കിലോഷാ
ത്വത്പൌത്രമേനമനിരുദ്ധമദൃഷ്ടപൂർവം സ്വപ്നേऽനുഭൂയ ഭഗവൻ വിരഹാതുരാऽഭൂത്‌


($)-082::003
യോഗിന്യതീവ കുശലാ ഖലു ചിത്രലേഖാ
തസ്യാഃ സഖീ വിലിഖതീ തരുണാനശേഷാൻ
തത്രാനിരുദ്ധമുഷയാ വിദിതം നിശായാ-
മാനേഷ്ട യോഗബലതോ ഭവതോ നികേതാത്‌
($)-082::004
കന്യാപുരേ ദയിതയാ സുഖമാരമന്തം ചൈനം കഥഞ്ചന ബബന്ധുഷി ശർവബന്ധൌ
ശ്രീനാരദോക്തതദുദന്തദുരന്തരോഷൈസ്ത്വം തസ്യ ശോണിതപുരം യദുഭിർന്യരുന്ധാഃ


($)-082::005
പുരീപാലഃ ശൈലപ്രിയദുഹിതൃനാഥോऽസ്യ ഭഗവാൻ
സമം ഭൂതവ്രാതൈര്യദുബലമശങ്കം നിരുരുധേ
മഹാപ്രാണോ ബാണോ ജടിതി യുയുധാനേന യുയുധേ
ഗുഹഃ പ്രദ്യുമ്നേന ത്വമപി പുരഹന്ത്രാ ജഘടിഷേ
($)-082::006
നിരുദ്ധാശേഷാസ്ത്രേ മുമുഹുഷി തവാസ്ത്രേണ ഗിരിശേ
ദ്രുതാ ഭൂതാ ഭീതാഃ പ്രമഥകുലവീരാഃ പ്രമഥിതാഃ
പരാസ്കന്ദത്സ്കന്ദഃ കുസുമശരബാണൈശ്ച സചിവഃ
സ കുംഭാണ്ഡോ ഭാണ്ഡം നവമിവ ബലേനാശു ബിഭിദേ
($)-082::007
ചാപാനാം പഞ്ചശത്യാ പ്രസഭമുപഗതേ ഛിന്നചാപേऽഥ ബാണേ
വ്യർത്ഥേ യാതേ സമേതോ ജ്വരപതിരശനൈരജ്വരി ത്വജ്ജ്വരേണ
ജ്ഞാനീ സ്തുത്വാഥ ദത്ത്വാ തവ ചരിതജുഷാം വിജ്വരം സജ്വരോऽഗാത്‌
പ്രായോऽന്തർജ്ഞാനവന്തോऽപി ച ബഹുതമസാ രൌദ്രചേഷ്ടാ ഹി രൌദ്രാഃ
($)-082::008
ബാണം നാനായുധോഗ്രം പുനരഭിപതിതം ദുർപദോഷാദ്വിതന്വൻ
നിർലൂനാശേഷദോഷം സപദി ബുബുധുഷാ ശങ്കരേണോപഗീതഃ
തദ്വാചാ ശിഷ്ടബാഹുദ്വിതയമുഭയതോ നിർഭയം തത്പ്രിയം തം
മുക്ത്വാ തദ്ദത്തമാനോ നിജപുരമഗമഃ സാനിരുദ്ധഃ സഹോഷഃ
($)-082::009
മുഹുസ്താവച്ഛക്രം വരുണമജയോ നന്ദഹരണേ
യമം ബാലാനീതൌ ദവദഹനപാനേऽനിലസഖം
വിധിം വത്സസ്തേയേ ഗിരിശമിഹ ബാണസ്യ സമരേ
വിഭോ വിശ്വോത്കർഷീ തദയമവതാരോ ജയതി തേ
($)-082::010
ദ്വിജരുഷാ കൃകലാസവപുർദ്ധരം നൃഗനൃപം ത്രിദിവാലയമാപയൻ
നിജജനേ ദ്വിജഭക്തിമനുത്തമാമുപദിശൻ പവനേശ്വര പാഹി മാം


($)-083::001
രാമേऽഥഗോകുലഗതേ പ്രമദാപ്രസക്തേ ഹൂതാനുപേതയമുനാദമനേ മദാന്ധേ
സ്വൈരം സമാരമതി സേവകവാദമൂഢോ ദൂതം ന്യയുങ്ക്ത തവ പൌണ്ഡ്രകവാസുദേവഃ


($)-083::002
നാരായണോऽഹമവതീർണ ഇഹാസ്മി ഭൂമൌ
ധത്സേ കില ത്വമപി മാമകലക്ഷണാനി
ഉത്സൃജ്യ താനി ശരണം വ്രജ മാമിതി ത്വാം
ദൂതോ ജഗാദ സകലൈർഹസിതഃ സഭായാം
($)-083::003
ദൂതേऽഥ യാതവതി യാദവസൈനികസ്ത്വം
യാതോ ദദർശിഥ വപുഃ കില പൌണ്ഡ്രകീയം
താപേന വക്ഷസി കൃതാങ്കമനൽപമൂല്യ-
ശ്രീകൌസ്തുഭം മകരകുണ്ഡലപീതചേലം
($)-083::004
കാലായസം നിജസുദർശനമസ്യതോऽസ്യ
കാലാനലോത്കരകിരേണ സുദർശനേന
ശീർഷം ചകർതിഥ മമർദിഥ ചാസ്യ സേനാം
തന്മിത്രകാശിപശിരോऽപി ചകർത്ഥ കാശ്യാം
($)-083::005
ജാഡ്യേന ബാലകഗിരാऽപി കിലാഹമേവ
ശ്രീവാസുദേവ ഇതി രൂഢമതിശ്ചിരം സഃ
സായുജ്യമേവ ഭവദൈക്യധിയാ ഗതോऽഭൂത്‌
കോ നാമ കസ്യ സുകൃതം കഥമിത്യവേയാത്‌
($)-083::006
കാശീശ്വരസ്യ തനയോऽഥ സുദക്ഷിണാഖ്യഃ ശർവം പ്രപൂജ്യ ഭവതേ വിഹിതാഭിചാരഃ
കൃത്യാനലം കമപി ബാണരണാതിഭീതൈർഭൂതൈഃ കഥഞ്ചന വൃതൈഃ സമമഭ്യമുഞ്ചത്‌


($)-083::007
താലപ്രമാണചരണാമഖിലം ദഹന്തീം
കൃത്യാം വിലോക്യ ചകിതൈഃ കഥിതോऽപി പൌരൈഃ
ദ്യൂതോത്സവേ കമപി നോ ചലിതോ വിഭോ ത്വം
പാർശ്വസ്ഥമാശു വിസസർജിഥ കാലചക്രം
($)-083::008
അഭ്യാപതത്യമിതധാംനി ഭവന്മഹാസ്ത്രേ ഹാ ഹേതി വിദ്രുതവതീ ഖലു ഘോരകൃത്യാ
രോഷാത്സുദക്ഷിണമദക്ഷിണചേഷ്ടിതം തം പുപ്ലോഷ ചക്രമപി കാശിപുരാമധാക്ഷീത്‌


($)-083::009
സ ഖലു വിവിദോ രക്ഷോഘാതേ കൃതോപകൃതിഃ പുരാ
തവ തു കലയാ മൃത്യും പ്രാപ്തും തദാ ഖലതാം ഗതഃ
നരകസചിവോ ദേശക്ലേശം സൃജൻ നഗരാന്തികേ
ഝടിതി ഹലിനാ യുധ്യന്നദ്ധാ പപാത തലാഹതഃ
($)-083::010
സാംബം കൌരവ്യപുത്രീഹരണനിയമിതം സാന്ത്വനാർത്ഥീ കുരൂണാം
യാതസ്തദ്വാക്യരോഷോദ്ധൃതകരിനഗരോ മോചയാമാസ രാമഃ
തേ ഘാത്യാഃ പാണ്ഡവേയൈരിതി യദുപൃതനാം നാമുചസ്ത്വം തദാനീം
തം ത്വാം ദുർബോധലീലം പവനപുരപതേ താപശാന്ത്യൈ നിഷേവേ
($)-084::001
ക്വചിദഥ തപനോപരാഗകാലേ പുരി നിദധത്കൃതവർമകാമസൂനൂ
യദുകുലമഹിളാവൃതഃ സുതീർത്ഥം സമുപഗതോऽസി സമന്തപഞ്ചകാഖ്യം


($)-084::002
ബഹുതരജനതാഹിതായ തത്ര ത്വമപി പുനന്വിനിമജ്ജ്യ തീർത്ഥതോയം
ദ്വിജഗണപരിമുക്തവിത്തരാശിഃ സമമിളഥാഃ കുരുപാണ്ഡവാദിമിത്രൈഃ


($)-084::003
തവ ഖലു ദയിതാജനൈഃ സമേതാ ദ്രുപദസുതാ ത്വയി ഗാഢഭക്തിഭാരാ
തദുദിതഭവദാഹൃതിപ്രകാരൈരതിമുമുടേ സമമന്യഭാമിനീഭിഃ


($)-084::004
തദനു ച ഭഗവൻ നിരീക്ഷ്യ ഗോപാനതികുതുകാദുപഗമ്യ മാനയിത്വാ
ചിരതരവിരഹാതുരാംഗരേഖാഃ പശുപവധൂഃ സരസം ത്വമന്വയാസീഃ


($)-084::005
സപദി ച ഭവദീക്ഷണോത്സവേന പ്രമുഷിതമാനഹൃദാം നിതംബിനീനാം
അതിരസപരിമുക്തകഞ്ചുലീകേ പരിചയഹൃദ്യതരേ കുചേ ന്യലൈഷീഃ


($)-084::006
രിപുജനകലഹൈഃ പുനഃ പുനർമേ സമുപഗതൈരിയതീ വിലംബൻऽആഭൂത്‌
ഇതി കൃതപരിരംഭണേ ത്വയി ദ്രാഗതിവിവശാ ഖലു രാധികാ നിലില്യേ


($)-084::007
അപഗതവിരഹവ്യഥാസ്തദാ താ രഹസി വിധായ ദദാഥ തത്ത്വബോധം
പരമസുഖചിദാത്മകോऽഹമാത്മേത്യുദയതു വഃ സ്ഫുടമേവ ചേതസീതി


($)-084::008
സുഖരസപരിമിശ്രിതോ വിയോഗഃ കിമപി പുരാഭവദുദ്ധവോപദേശൈഃ
സമഭവദമുതഃ പരം തു താസാം പരമസുഖൈക്യമയീ ഭവദ്വിചിന്താ


($)-084::009
മുനിവരനിവഹൈസ്തവാഥ പിത്രാ ദുരിതശമായ ശുഭാനി പൃച്ഛ്യമാനൈഃ
ത്വയി സതി കിമിദം ശുഭാന്തരൈരിത്യുരുഹസിതൈരപി യാജിതസ്തദാസൌ


($)-084::010
സുമഹതി യജനേ വിതായമാനേ പ്രമുദിതമിത്രജനേ സഹൈവ ഗോപാഃ
യദുജനമഹിതാസ്ത്രിമാസമാത്രം ഭവദനുഷംഗരസം പുരേവ ഭേജുഃ


($)-084::011
വ്യപഗമസമയേ സമേത്യ രാധാം ദൃഢമുപഗൂഹ്യ നിരീക്ഷ്യ വീതഖേദാം
പ്രമുദിതഹൃദയഃ പുരം പ്രയാതഃ പവനപുരേശ്വര പാഹി മാം ഗദേഭ്യഃ


($)-085::001
തതോ മഗധഭൂമൃതാ ചിരനിരോധസംക്ലേശിതം
ശതാഷ്ടകയുതായുതദ്വിതയമീശ ഭൂമീഭൃതാം
അനാഥശരണായ തേ കമപി പൂരുഷം പ്രാഹിണോ-
ദയാചത സ മാഗധക്ഷപണമേവ കിം ഭൂയസാ
($)-085::002
യിയാസുരഭിമാഗധം തദനു നാരദോദീരിതാ-
ദ്യുധിഷ്ഠിരമഖോദ്യമാദുഭയകാര്യപര്യാകുലഃ
വിരുദ്ധജയിനോऽധ്വരാദുഭയസിദ്ധിരിത്യുദ്ധവേ
ശശംസുഷി നിജൈഃ സമം പുരമിയേഥ യൌധിഷ്ഠിരീം
($)-085::003
അശേഷദയിതായുതേ ത്വയി സമാഗതേ ധർമജോ
വിജിത്യ സഹജൈർമഹീം ഭവദപാംഗസംവർദ്ധിതൈഃ
ശ്രിയം നിരുപമാം വഹന്നഹഹ ഭക്തദാസായിതം
ഭവന്തമയി മാഗധേ പ്രഹിതവാൻസഭീമാർജുനം
($)-085::004
ഗിരിവ്രജപുരം ഗതാസ്തദനു ദേവ യൂയം ത്രയോ
യയാച സമരോത്സവം ദ്വിജമിഷേണ തം മാഗധം
അപൂർണസുകൃതം ത്വമും പവനജേന സംഗ്രാമയൻ
നിരീക്ഷ്യ സഹ ജിഷ്ണുനാ ത്വമപി രാജയുധ്വാ സ്ഥിതഃ
($)-085::005
അശാന്തസമരോദ്ധതം വിടപപാടനാസംജ്ഞയാ
നിപാത്യ ജരസസ്സുതം പവനജേന നിഷ്പാടിതം
വിമുച്യ നൃപതീന്മുദാ സമനുഗൃഹ്യ ഭക്തിം പരാം
ദിദേശിഥ ഗതസ്പൃഹാനപി ച ധർമഗുപ്ത്യൈ ഭുവഃ
($)-085::006
പ്രചക്രുഷി യുധിഷ്ഠിരേ തദനു രാജസൂയാധ്വരം
പ്രസന്നഭൃതകീഭവത്സകലരാജകവ്യാകുലം
ത്വമപ്യയി ജഗത്പതേ ദ്വിജപദാവനേജാദികം
ചകർത്ഥ കിമു കഥ്യതേ നൃപവരസ്യ ഭാഗ്യോന്നതിഃ
($)-085::007
തതസ്സവനകർമണി പ്രവരമഗ്ര്യപൂജാവിധിം
വിചാര്യ സഹദേവവാഗനുഗതസ്സ ധർമാത്മജഃ
വ്യധത്ത ഭവതേ മുദാ സദസി വിശ്വഭൂതാത്മനേ
തദാ സസുരമാനുഷം ഭുവനമേവ തൃപ്തിഃ ദധൌ
($)-085::008
തതസ്സപദി ചേദിപോ മുനിനൃപേഷു തിഷ്ഠത്സ്വഹോ
സഭാജയതി കോ ജഡഃ പശുപദുർദുരൂടം വടും
ഇതി ത്വയി സ ദുർവചോവിതതിമുദ്വമന്നാസനാ-
ദുദാപതദുദായുധഃ സമപതന്നമും പാണ്ഡവാഃ
($)-085::009
നിവാര്യ നിജപക്ഷഗാനഭിമുഖസ്യ വിദ്വേഷിണ-
സ്ത്വമേവ ജഹൃഷേ ശിരോ ദനുജദാരിണാ സ്വാരിണാ
ജനുസ്ത്രിതയലബ്ധയാ സതതചിന്തയാ ശുദ്ധധീ-
സ്ത്വയാ സ പരമേകതാമധൃത യോഗിനാം ദുർലഭാം
($)-085::010
തതസ്സുമഹിതോ ത്വയാ ക്രതുവരേ നിരൂഢേ ജനോ
യയൌ ജയതി ധർമജോ ജയതി കൃഷ്ണ ഇത്യാലപൻ
ഖലഃ സ തു സുയോധനോ ധുതമനാസ്സപത്നശ്രിയാ
മയാർപിതസഭാമുഖേ സ്ഥലജലഭ്രമാദഭ്രമീത്‌
($)-085::011
തദാ ഹസിതമുത്ഥിതം ദ്രുപദന്ദനാഭീമയോ-
രപാംഗകലയാ വിഭോ കിമപി താവദുജ്ജൃംഭയൻ
ധരാഭരനിരാകൃതൌ സപദി നാമ ബീജം വപൻ
ജനാർദന മരുത്പുരീനിലയ പാഹി മാമാമയാത്‌
($)-086::001
സാല്വോ ഭൈഷ്മീവിവാഹേ യദുബലവിജിതശ്ചന്ദ്രചൂഡാദ്വിമാനം
വിന്ദൻസൌഭം സ മായീ ത്വയി വസതി കുരൂംസ്ത്വത്പുരീമഭ്യഭാങ്ക്ഷീത്‌
പ്രദ്യുമ്നസ്തം നിരുന്ധന്നഖിലയദുഭടൈർന്യഗ്രഹീദുഗ്രവീര്യം
തസ്യാമാത്യം ദ്യുമന്തം വ്യജനി ച സമരസ്സപ്തവിംശത്യഹാന്തഃ
($)-086::002
താവത്ത്വം രാമശാലീ ത്വരിതമുപഗതഃ ഖണ്ഡിതപ്രായസൈന്യം
സൌഭേശം തം ന്യരുന്ധാഃ സ ച കില ഗദയാ ശാർംഗമഭ്രംശയത്തേ
മായാതാതം വ്യഹിംസീദപി തവ പുരതസ്തത്ത്വയാപി ക്ഷണാർദ്ധം
നാജ്ഞായീത്യാഹുരേകേ തദിദമവമതം വ്യാസ ഏവ ന്യഷേധീത്‌
($)-086::003
ക്ഷിപ്ത്വാ സൌഭം ഗദാചൂർണിതമുദകനിധൌ മങ്ക്ഷു സാല്വേऽപി ചക്രേ-
ണോത്കൃത്തേ ദന്തവക്ത്രഃ പ്രസഭമഭിപതന്നഭ്യമുഞ്ചദ്ഗദാം തേ
കൌമോദക്യാ ഹതോऽസാവപി സുകൃതനിധിശ്ചൈദ്യവത്പ്രാപദൈക്യം
സർവേഷാമേഷ പൂർവം ത്വയി ധൃതമനസാം മോക്ഷണാർത്ഥോऽവതാരഃ
($)-086::004
ത്വയ്യായാതേऽഥ ജാതേ കില കുരുസദസി ദ്യൂതകേ സംയതായാഃ
ക്രന്ദന്ത്യാ യാജ്ഞസേന്യാഃ സകരുണമകൃഥാശ്ചേലമാലാമനന്താം
അന്നാന്തപ്രാപ്തശർവാംശജമുനിചകിതദ്രൌപദീ ചിന്തിതോऽഥ
പ്രാപ്തശ്‌ ശാകാന്നമശ്നൻ മുനിഗണമകൃഥാസ്തൃപ്തിമന്തം വനാന്തേ
($)-086::005
യുദ്ധോദ്യോഗേऽഥ മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ
കൌരവ്യേ ദത്തസൈന്യഃ കരിപുരമഗമോ ദൂത്യകൃത്പാണ്ഡവാർത്ഥം
ഭീഷ്മദ്രോണാദിമാന്യേ തവ ഖലു വചനേ ധിക്കൃതേ കൌരവേണ
വ്യാവൃണ്വന്വിശ്വരൂപം മുനിസദസി പുരീം ക്ഷോഭയിത്വാഗതോऽഭൂഃ
($)-086::006
ജിഷ്ണോസ്ത്വം കൃഷ്ണ സൂതഃ ഖലു സമരമുഖേ ബന്ധുഘാതേ ദയാലും
ഖിന്നം തം വീക്ഷ്യ വീരം കിമിദമയി സഖേ നിത്യ ഏകോऽയമാത്മാ
കോ വധ്യഃ കോऽത്ര ഹന്താ തദിഹ വധഭിയം പ്രോജ്ഝ്യ മയ്യർപിതാത്മാ
ധർമ്യം യുദ്ധം ചരേതി പ്രകൃതിമനയഥാ ദർശയന്വിശ്വരൂപം
($)-086::007
ഭക്തോത്തംസേऽഥ ഭീഷ്മേ തവ ധരണിഭരക്ഷേപകൃത്യൈകസക്തേ
നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദത്യയുതസമധികം പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ
നിശ്ശസ്ത്രത്വപ്രതിജ്ഞാം വിജഹദരിവരം ധാരയങ്ക്രോധശാലീ-
വാധാവൻപ്രാഞ്ജലിം തം നതശിരസമഥോ വീക്ഷ്യ മോദാദപാഗാഃ
($)-086::008
യുദ്ധേ ദ്രോണസ്യ ഹസ്തിസ്ഥിരരണഭഗദത്തേരിതം വൈഷ്ണവാസ്ത്രം
വക്ഷസ്യാധത്ത ചക്രസ്ഥഗിതരവിമഹാഃ പ്രാർദയൻസിന്ധുരാജം
നാഗാസ്ത്രേ കർണമുക്തേ ക്ഷിതിമവനമയങ്കേവലം കൃത്തമൌലിം
തത്രേ തത്രാപി പാർത്ഥം കിമിവ ന ഹി ഭവാൻ പാണ്ഡവാനാമകാർഷീത്‌
($)-086::009
യുദ്ധാദൌ തീർത്ഥഗാമീ സ ഖലു ഹലധരോ നൈമിശക്ഷേത്രമൃച്ഛ-
ന്നപ്രത്യുത്ഥായിസൂതക്ഷയകൃദഥ സുതം തത്പദേ കൽപയിത്വാ
യജ്ഞഘ്നം ബല്വലം പർവണി പരിദലയൻ സ്നാതതീർത്ഥോ രണാന്തേ
സമ്പ്രാപ്തോ ഭീമദുര്യോധനരണമശമം വീക്ഷ്യ യാതഃ പുരീന്തേ
($)-086::010
സംസുപ്തദ്രൌപദേയക്ഷപണഹതധിയം ദ്രൌണിമേത്യ ത്വദുക്ത്യാ
തന്മുക്തം ബ്രാഹ്മമസ്ത്രം സമഹൃത വിജയോ മൌലിരത്നം ച ജഹ്രേ
ഉച്ഛിത്ത്യൈ പാണ്ഡവാനാം പുനരപി ച വിശത്യുത്തരാഗർഭമസ്ത്രേ
രക്ഷന്നംഗുഷ്ഠമാത്രഃ കില ജഠരമഗാശ്ചക്രപാണിർവിഭോ ത്വം
($)-086::011
ധർമൌഘം ധർമസൂനോരഭിദധദഖിലം ഛന്ദമൃത്യുഃ സ ഭീഷ്മ-
സ്ത്വാം പശ്യൻഭക്തിഭൂംനൈവ ഹി സപദി യയൌ നിഷ്കലബ്രഹ്മഭൂയം
സംയാജ്യാഥാശ്വമേധൈസ്ത്രിഭിരതിമഹിതൈർദ്ധർമജം പൂർണകാമം
സമ്പ്രാപ്തോ ദ്വാരകാം ത്വം പവനപുരപതേ പാഹി മാം സർവരോഗാത്‌
($)-087::001
കുചേലനാമാ ഭവതഃ സതീർത്ഥ്യതാം ഗതഃ സ സാന്ദീപനിമന്ദിരേ ദ്വിജഃ
ത്വദേകരാഗേണ ധനാദിനിഃസ്പൃഹോ ദിനാനി നിന്യേ പ്രശമീ ഗൃഹാശ്രമീ


($)-087::002
സമാനശീലാऽപി തദീയവല്ലഭാ തഥൈവ നോ ചിത്തജയം സമേയുഷീ
കദാചിദൂചേ ബത വൃത്തിലബ്ധയേ രമാപതിഃ കിം ന സഖാ നിഷേവ്യതേ


($)-087::003
ഇതീരിതോऽയം പ്രിയയാ ക്ഷുധാർതയാ ജുഗുപ്സമാനോऽപി ധനേ മദാവഹേ
തദാ ത്വദാലോകനകൌതുകാദ്യയൌ വഹൻപടാന്തേ പൃഥുകാനുപായനം


($)-087::004
ഗതോऽയമാശ്ചര്യമയീം ഭവത്പൂരീം ഗൃഹേഷു ശൈബ്യാഭവനം സമേയിവാൻ
പ്രവിശ്യ വൈകുണ്ഠമിവാപ നിർവൃതിം തവാതിസംഭാവനയാ തു കിം പുനഃ


($)-087::005
പ്രപൂജിതം തം പ്രിയയാ ച വീജിതം കരേ ഗൃഹീത്വാऽകഥയഃ പുരാ കൃതം
യദിന്ധനാർത്ഥം ഗുരുദാരചോദിതൈരപർതുവർഷം തദമർഷി കാനനേ


($)-087::006
ത്രപാജുഷോऽസ്മാത്പൃഥുകം ബലാദഥ പ്രഗൃഹ്യ മുഷ്ടൌ സകൃദാശിതേ ത്വയാ
കൃതം കൃതം നന്വിയതേതി സംഭ്രമാദ്രമാ കിലോപേത്യ കരം രുരോധ തേ


($)-087::007
ഭക്തേഷു ഭക്തേന സ മാനിതസ്ത്വയാ പുരീം വസന്നേകനിശാം മഹാസുഖം
ബതാപരേദ്യുർദ്രവിണം വിനാ യയൌ വിചിത്രരൂപസ്തവ ഖല്വനുഗ്രഹഃ


($)-087::008
യദി ഹ്യയചിഷ്യമദാസ്യദച്യുതോ വദാമി ഭാര്യാം കിമിതി വ്രജന്നസൌ
ത്വദുക്തിലീലാസ്മിതമഗ്നധീഃ പുനഃ ക്രമാദപശ്യന്മണിദീപ്രമാലയം


($)-087::009
കിം മാർഗവിഭ്രംശ ഇതി ഭ്രമങ്ക്ഷണം ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടഃ സ ദദർശ വല്ലഭാം
സഖീപരീതാം മണിഹേമഭൂഷിതാം ബുബോധ ച ത്വത്കരുണാം മഹാദ്ഭുതാം


($)-087::010
സ രത്നശാലാസു വസന്നപി സ്വയം സമുന്നമദ്ഭക്തിഭരോऽമൃതം യയൌ
ത്വമേവമാപൂരിതഭക്തവാഞ്ഛിതോ മരുത്പുരാധീശ ഹരസ്വ മേ ഗദാൻ


($)-088::001
പ്രാഗേവാചാര്യപുത്രാഹൃതിനിശമനയാ സ്വീയഷട്സൂനുവീക്ഷാം
കാംക്ഷന്ത്യാ മാതുരുക്ത്യാ സുതലഭുവി ബലിം പ്രാപ്യ തേനാർചിതസ്ത്വം
ധാതുശ്ശാപാദ്ധിരണ്യാന്വിതകശിപുഭവാൻശൌരിജാൻ കംസഭഗ്നാ-
നാനീയൈനാൻ പ്രദർശ്യ സ്വപദമനയഥാഃ പൂർവപുത്രാന്മരീചേഃ
($)-088::002
ശ്രുതദേവ ഇതി ശ്രുതം ദ്വിജേന്ദ്രം ബഹുലാശ്വം നൃപതിം ച ഭക്തിപൂർണം
യുഗപത്ത്വമനുഗ്രഹീതുകാമോ മിഥിലാം പ്രാപിഥ താപസൈഃ സമേതഃ


($)-088::003
ഗച്ഛന്ദ്വിമൂർത്തിരുഭയോര്യുഗപന്നികേതം
ഏകേന ഭൂരിവിഭവൈർവിഹിതോപചാരഃ
അന്യേന തദ്ദിനഭൃതൈശ്ച ഫലൌദനാദ്യൈ-
സ്തുല്യം പ്രസേദിഥ ദദാഥ ച മുക്തിമാഭ്യാം
($)-088::004
ഭൂയോऽഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത്പ്രലാപാനപി ത്വം
കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാദിതി കില കഥയന്വിശ്വവോഢാऽപ്യസോഢാഃ
ജിഷ്ണോർഗർവം വിനേതും ത്വയി മനുജധിയാ കുണ്ഠിതാം ചാസ്യ ബുദ്ധിം
തത്ത്വാരൂഢാം വിധാതും പരമതമപദപ്രേക്ഷണേനേതി മന്യേ
($)-088::005
നഷ്ടാ അഷ്ടാസ്യ പുത്രാഃ പുനരപി തവ തൂപേക്ഷയാ കഷ്ടവാദഃ
സ്പഷ്ടോ ജാതോ ജനാനാമഥ തദവസരേ ദ്വാരകാമാപ പാർത്ഥഃ
മൈത്ര്യാ തത്രോഷിതോऽസൌ നവമസുതമൃതൌ വിപ്രവര്യപ്രരോദം
ശ്രുത്വാ ചക്രേ പ്രതിജ്ഞാമനുപഹൃതസുതസ്സന്നിവേക്ഷ്യേ കൃശാനും
($)-088::006
മാനീ സ ത്വാമപൃഷ്ട്വാ ദ്വിജനിലയഗതോ ബാണജാലൈർമഹാസ്ത്രൈ
രുന്ധാനഃ സൂതിഗേഹം പുനരപി സഹസാ ദൃഷ്ടനഷ്ടേ കുമാരേ
യാമ്യാമൈന്ദ്രീം തഥായാസ്സുരവരനഗരീർവിദ്യയാऽസാദ്യ സദ്യോ
മോഘോദ്യോഗഃ പതിഷ്യൻഹുതഭുജി ഭവതാ സസ്മിതം വാരിതോऽഭൂത്‌
($)-088::007
സാർദ്ധം തേന പ്രതീചീം ദിശമതിജവിനാ സ്യന്ദനേനാഭിയാതോ
ലോകാലോകം വ്യതീതസ്തിമിരഭരമഥോ ചക്രധാംനാ നിരുന്ധൻ
ചക്രാംശുക്ലിഷ്ടദൃഷ്ടിം സ്ഥിതമഥ വിജയം പശ്യ പശ്യേതി വാരാം
പാരേ ത്വം പ്രാദദശഃ കിമപി ഹി തമസാം ദൂരദൂരം പദം തേ
($)-088::008
തത്രാസീനം ഭുജംഗാധിപശയനതലേ ദിവ്യഭൂഷായുധാദ്യൈ-
രാവീതം പീതചേലം പ്രതിനവജലദശ്യാമളം ശ്രീമദംഗം
മൂർത്തീനാമീശിതാരം പരമിഹ തിസൃണാമേകമർത്ഥം ശ്രുതീനാം
ത്വാമേവ ത്വം പരാത്മൻ പ്രിയസഖസഹിതോ നേമിഥ ക്ഷേമരൂപം
($)-088::009
യുവാം മാമേവദ്വാവധികവിവൃതാന്തർഹിതതയാ
വിഭിന്നൌ സുന്ദ്രഷ്ടും സ്വയമഹമഹാർഷം ദ്വിജസുതാൻ
നയേതം ദ്രാഗേനാനിതി ഖലു വിതീർണാൻപുനരമൂൻ
ദ്വിജായാദായാദാഃ പ്രണുതമഹിമാ പാണ്ഡുജനുഷാ
($)-088::010
ഏവം നാനാവിഹാരൈർജഗദഭിരമയന്വൃഷ്ണിവംശം പ്രപുഷ്ണ-
ന്നീജാനോ യജ്ഞഭേദൈരതുലവിഹൃതിഭിഃ പ്രീണയന്നേണനേത്രാഃ
ഭൂഭാരക്ഷേപദംഭാത്‌ പദകമലജുഷാം മോക്ഷണായാവതീർണഃ
പൂർണം ബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാദ്യദുഷു മനുജതാരൂഷിതസ്ത്വം വ്യലാസീഃ
($)-088::011
പ്രായേണ ദ്വാരവത്യാമവൃതദയി തദീ നാരദസ്ത്വദ്രസാർദ്ര-
സ്തസ്മാല്ലേഭേ കദാചിത്ഖലു സുകൃതനിധിസ്ത്വത്പിതാ തത്ത്വബോധം
ഭക്താനാമഗ്രയായീ സ ച ഖലു മതിമാനുദ്ധവസ്ത്വത്ത ഏവ
പ്രാപ്തോ വിജ്ഞാനസാരം സ കില ജനഹിതായാധുനാऽസ്തേ വദര്യാം
($)-088::012
സോऽയം കൃഷ്ണാവതാരോ ജയതി തവ വിഭോ യത്ര സൌഹാർദഭീതി-
സ്നേഹദ്വേഷാനുരാഗപ്രഭൃതിഭിരതുലൈരശ്രമൈര്യോഗഭേദൈഃ
ആർതിം തീർവാ സമസ്താമമൃതപദമഗുസ്സർവതഃ സർവലോകാഃ
സ ത്വം വിശ്വാർതിശാന്ത്യൈ പവനപുരപതേ ഭക്തിപൂർത്ത്യൈ ച ഭൂയാഃ
($)-089::001
രമാജാനേ ജാനേ യദിഹ തവ ഭക്തേഷു വിഭവോ
ന സമ്പദ്യഃ സദ്യസ്തദിഹ മദകൃത്ത്വാദശമിനാം
പ്രശാന്തിം കൃത്വൈവ പ്രദിശസി തതഃ കാമമഖിലം
പ്രശാന്തേഷു ക്ഷിപ്രം ന ഖലു ഭവദീയേ ച്യുതികഥാ
($)-089::002
സദ്യഃപ്രസാദരുഷിതാന്വിധിശങ്കരാദീൻ
കചിദ്വിഭോ നിജഗുണാനുഗുണം ഭജന്തഃ
ഭ്രഷ്ടാ ഭവന്തി ബത കഷ്ടമദീർഘദൃഷ്ട്യാ
സ്പഷ്ടം വൃകാസര ഉദാഹരണം കിലാസ്മിൻ
($)-089::003
ശകുനിജഃ സ ഹി നാരദമേകദാ ത്വരിതതോഷമപൃച്ഛദധീശ്വരം
സ ച ദിദേശ ഗിരീശമുപാസിതും ന തു ഭവന്തമബന്ധുമസാധുഷു


($)-089::004
തപസ്തപ്ത്വ്‌ ഘോരം സ ഖലു കുപിതഃ സപ്തമദിനേ
ശിരശ്ഛിത്ത്വാ സദ്യഃ പുരഹരമുപസ്ഥാപ്യ പുരതഃ
അതിക്ഷുദ്രം രൌദ്രം ശിരസി കരദാനേന നിധനം
ജഗന്നാഥാദ്വവ്രേ ഭവതി വിമുഖാനാം ക്വ ശുഭധീഃ
($)-089::005
മോക്താരം ബന്ധമുക്തോ ഹരിണപതിരിവ പ്രാദ്രവത്സോऽഥ രുദ്രം
ദൈത്യാദ്ഭീത്യാ സ്മ ദേവോ ദിശി ദിശി വലതേ പൃഷ്ഠതോ ദത്തദൃഷ്ടിഃ
തൂഷ്ണീകേ സർവലോകേ തവ പദമധിരോക്ഷ്യന്തമുദ്വീക്ഷ്യ ശർവം
ദൂരാദേവാഗ്രതസ്ത്വം പടുവടുവപുഷാ തസ്ഥിഷേ ദാനവായ
($)-089::006
ഭദ്രം തേ ശാകുനേയ ഭ്രമസി കിമധുനാ ത്വം പിശാചസ്യ വാചാ
സന്ദേഹശ്ചേന്മദുക്തൌ തവ കിമു ന കരോഷ്യംഗുലീമംഗ മൌലൌ
ഇത്ഥം ത്വദ്വാക്യമൂഢഃ ശിരസി കൃതകരഃ സോऽപതച്ഛിന്നപാതം
ഭ്രംശോ ഹ്യേവം പരോപാസിതുരപി ച ഗതിഃ ശൂലിനോऽപി ത്വമേവ
($)-089::007
ഭൃഗും കില സരസ്വതീനികടവാസിനസ്താപസാ-
സ്ത്രിമർട്ഠിഷു സമാദിശന്നധികസത്ത്വതാം വേദിതും
അയം പുനരനാദരാദുദിതരുദ്ധരോഷേ വിധൌ
ഹരേऽപി ച ജിഹിംസിഷൌ ഗിരിജയാ ധൃതേ ത്വാമഗാത്‌
($)-089::008
സുപ്തം രമാങ്കഭുവി പങ്കജലോചനം ത്വാം
വിപ്രേ വിനിഘ്നതി പദേന മുദോത്ഥിതസ്ത്വം
സർവം ക്ഷമസ്വ മുനിവര്യ ഭവേത്സദാ മേ
ത്വത്പാദചിഹ്നമിഹ ഭൂഷണമിത്യവാദീഃ
($)-089::009
നിശ്ചിത്യ തേ ച സുദൃഢം ത്വയി ബദ്ധഭാവാഃ
സാരസ്വതാ മുനിവരാ ദധിരേ വിമോക്ഷം
ത്വാമേവമച്യുത പുനശ്ച്യുതിദോഷഹീനം
സത്ത്വോച്ചയൈകതനുമേവ വയം ഭജാമഃ
($)-089::010
ജഗത്സൃഷ്ട്യാദൌ ത്വാം നിഗമനിവഹൈർവന്ദിഭിരിവ
സ്തുതം വിഷ്ണോ സച്ചിത്പരമരസനിർദ്വൈതവപുഷം
പരാത്മാനം ഭൂമൻ പശുപവിനതാഭാഗ്യനിവഹം
പരീതപശ്രാന്ത്യൈ പവനപുരവാസിൻ പരിഭജേ
($)-090::001
വൃകഭൃഗുസുനിമോഹിന്യംബരീഷാദിവൃത്തേ-
ഷ്വയി തവ ഹി മഹത്ത്വം സർവശർവാദിജൈത്രം
സ്ഥിതമിഹ പരമാത്മൻ നിഷ്കലാർവാഗഭിന്നം
കിമപി യദവഭാതം തദ്ധി രൂപം തവൈവ
($)-090::002
മൂർത്തിത്രയേശ്വരസദാശിവപഞ്ചകം യത്‌ പ്രാഹുഃ പരാത്മവപുരേവ സദാശിവോऽസ്മിൻ
തത്രേശ്വരസ്തു സ വികുണ്ഠപദസ്ത്വമേവ ത്രിത്വം പുനർഭജസി സത്യപദേ ത്രിഭാഗേ


($)-090::003
തത്രാപി സാത്ത്വികതനും തവ വിഷ്ണുമാഹു-
ഋദ്ധാതാ തു സത്ത്വവിരളോ രജസൈവ പൂർണഃ
സത്വോത്കടത്വമപി ചാസ്തി തമോവികാര-
ചേഷ്ടാദികം ച തവ ശങ്കരനാംനി മൂർത്തൌ
($)-090::004
തം ച ത്രിമൂർത്ത്യതിഗതം പുരപൂരുഷം ത്വാം
ശർവാത്മനാപി ഖലു സർവമയത്വഹേതോഃ
ശംസന്ത്യുപാസനാവിധൌ തദപി സ്വതസ്തു
ത്വദ്രൂപമിത്യതിദൃഢം ബഹു നഃ പ്രമാണം
($)-090::005
ശ്രീശങ്കരോऽപി ഭഗവാൻസകലേഷു താവത്‌
ത്വാമേവ മാനയതി യോ ന ഹി പക്ഷപാതീ
ത്വന്നിഷ്ഠമേവ സ ഹി നാമസഹസ്രകാദി
വ്യാഖ്യദ്ഭവത്സ്തുതിപരശ്ച ഗതിം ഗതോऽന്തേ
($)-090::006
മൂർത്തിത്രയാതിഗമുവാച ച മന്ത്രശാസ്ത്ര-
സ്യാദൌ കലായസുഷമം സകലേശ്വരം ത്വാം
ധ്യാനം ച നിഷ്കളമസൌ പ്രണവേ ഖലൂക്ത്വാ
ത്വാമേവ തത്ര സകലം നിജഗാദ നാന്യം
($)-090::007
സമസ്തസാരേ ച പുരാണസംഗ്രഹേ വിസംശയം ത്വന്മഹിമൈവ വർണ്യതേ
ത്രിമൂർത്തിയുക്സത്യപദത്രിഭാഗതഃ പരം പദം തേ കഥിതം ന ശൂലിനഃ


($)-090::008
യദ്ബ്രാഹ്മകൽപ ഇഹ ഭാഗവതദ്വിതീയ-
സ്കന്ധോദിതം വപുരനാവൃതമീശ ധാത്രേ
തസ്യൈവ നാമ ഹരിശർവമുഖം ജഗാദ
ശ്രീമാധവഃ ശിവപരോऽപി പുരാണസാരേ
($)-090::009
യേ സ്വപ്രകൃത്യനുഗുണാ ഗിരിശം ഭജന്തേ
തേഷാം ഫലം ഹി ദൃഢയൈവ തദീയഭക്ത്യാ
വ്യാസോ ഹി തേന കൃതവാനധികാരിഹേതോഃ
സ്കാന്ദാദികേഷു തവ ഹാനിവചോऽഋത്ഥവാദൈഃ
($)-090::010
ഭൂതാർത്ഥകീർതിരനുവാദവിരുദ്ധവാദൌ
ത്രേധാർത്ഥവാദഗതയഃ ഖലു രോചനാർത്ഥാഃ
സ്കാന്ദാദികേഷു ബഹവോऽത്ര വിരുദ്ധവാദാ-
സ്ത്വത്താമസത്വപരിഭൂത്യുപശിക്ഷണാദ്യാഃ
($)-090::011
യത്കിഞ്ചിദപ്യവിദുഷാപി വിഭോ മയോക്തം
തന്മന്ത്രശാസ്ത്രവചനാദ്യഭിദൃഷ്ടമേവ
വ്യാസോക്തിസാരമയഭാഗവതോപഗീത
ക്ലേശാന്വിധൂയ കുരു ഭക്തിഭരം പരാത്മൻ
($)-091::001
ശ്രീകൃഷ്ണ ത്വത്പദോപാസനമഭയതമം ബദ്ധമിഥ്യാർത്ഥദൃഷ്ടേ-
ഋമർത്യസ്യാർതസ്യ മന്യേ വ്യപസരതി ഭയം യേന സർവാത്മനൈവ
യത്താവത്ത്വത്പ്രണീതാനിഹ ഭജനവിധീനാസ്ഥിതോ മോഹമാർഗേ
ധാവന്നപ്യാവൃതാക്ഷഃ സ്ഖലതി ന കുഹചിദ്ദേവദേവാഖിലാത്മൻ
($)-091::002
ഭൂമൻ കായേന വാചാ മുഹുരപി മനസാ ത്വദ്ബലപ്രേരിതാത്മാ
യദ്യത്കുർവേ സമസ്തം തദിഹ പരതരേ ത്വയ്യസാവർപയാമി
ജാത്യാപീഹ ശ്വപാകസ്ത്വയി നിഹിതമനഃ കർമവാഗിന്ദ്രിയാർത്ഥ-
പ്രാണോ വിശ്വം പുനീതേ ന തു വിമുഖമനാസ്ത്വത്പദാദ്വിപ്രവര്യഃ
($)-091::003
ഭീതിർനാമ ദ്വിതീയാദ്ഭവതി നനു മനഃകൽപിതം ച ദ്വിതീയം
തേനൈക്യാഭ്യാസശീലോ ഹൃദയമിഹ യഥാശക്തി ബുദ്ധ്യാ നിരുന്ധ്യാം
മായാവിദ്ധേ തു തസ്മിൻപുനരപി ന തഥാ ഭാതി മായാധിനാഥം
തം ത്വാം ഭക്ത്യാ മഹത്യാ സതതമനുഭജന്നീശ ഭീതിം വിജഹ്യാം
($)-091::004
ഭക്തേരുത്പത്തിവൃദ്ധീ തവ ചരണജുഷം സംഗമേനൈവ പുംസാ-
മാസാദ്യേ പുണ്യഭാജാം ശ്രിയ ഇവ ജഗതി ശ്രീമതാം സംഗമേന
തത്സംഗോ ദേവ ഭൂയാന്മമ ഖലു സതതം തന്മുഖാദുന്മിഷദ്ഭി-
സ്ത്വന്മാഹാത്മ്യപ്രകാരൈർഭവതി ച സുദൃഢാ ഭക്തിരുദ്ധൂതപാപാ
($)-091::005
ശ്രേയോമാർഗേഷു ഭക്താവധികബഹുമതിർജന്മകർമാണി ഭൂയോ
ഗായങ്ക്ഷേമാണി നാമാന്യപി തദുഭയതഃ പ്രദ്രുതം പ്രദ്രുതാത്മാ
ഉദ്യദ്ധാസഃ കദചിത്കുഹാചിദപി രുദങ്ക്വാപി ഗർജൻപ്രഗായ-
ന്നുന്മാദീവ പ്രനൃത്യന്നയി കുരു കരുണാം ലോകബാഹ്യശ്ചരേയം
($)-091::006
ഭൂതാന്യേതാനി ഭൂതാത്മകമപി സകലം പക്ഷിമത്സ്യാന്മൃഗാദീൻ
മർത്യാന്മിത്രാണി ശത്രൂനപി യമിതമതിസ്ത്വന്മയാന്യാനമാനി
ത്വത്സേവായാം ഹി സിധ്യേന്മമ തവ കൃപയാ ഭക്തിദാർഢ്യം വിരാഗ-
സ്ത്വത്തത്ത്വസ്യാവബോധോऽപി ച ഭുവനപതേ യത്നഭേദം വിനൈവ
($)-091::007
നോ മുഹ്യങ്ക്ഷുത്തൃഡാദ്യൈർഭവസരണിഭവൈസ്ത്വന്നിലീനാശയത്വാ-
ച്ചിന്താസാതത്യശാലീ നിമിഷലവമപി ത്വത്പദാദപ്രകമ്പഃ
ഇഷ്ടാനിഷ്ടേഷു തുഷ്ടിവ്യസനവിരഹിതോ മായികത്വാവബോധാ-
ജ്ജ്യോത്സ്നാഭിസ്ത്വന്നഖേന്ദോരധികശിശിരിതേനാത്മനാ സഞ്ചരേയം
($)-091::008
ഭൂതേഷ്വേഷു ത്വദൈക്യസ്മൃതിസമധിഗതൌ നാധികാരോऽധുനാ ചേത്‌
ത്വത്പ്രേമ ത്വത്കമൈത്രീ ജഡമതിഷു കൃപാ ദ്വിട്സു ഭൂയാദുപേക്ഷാ
അർചായാം വാ സമർചാകുതുകമുരുതരശ്രദ്ധയാ വർദ്ധതാം മേ
ത്വത്സംസേവീ തഥാപി ദ്രുതമുപലഭതേ ഭക്തലോകോത്തമത്വം
($)-091::009
ആവൃത്യ ത്വത്സ്വരൂപം ക്ഷിതിജലമരുദാദ്യാത്മനാ വിക്ഷിപന്തീ
ജീവാൻഭൂയിഷ്ഠകർമാവലിവിവശഗതീൻ ദുഃഖജാലേ ക്ഷിപന്തീ
ത്വന്മായാ മാഭിഭൂന്മാമയി ഭുവനപതേ കൽപതേ തത്പ്രശാന്ത്യൈ
ത്വത്പാദേ ഭക്തിരേവേത്യവദദയി വിഭോ സിദ്ധയോഗീ പ്രബുദ്ധഃ
($)-091::010
ദുഃഖാന്യാലോക്യ ജന്തുഷ്വലമുദിതവിവേകോऽഹമാചാര്യവര്യാ-
ല്ലബ്ധ്വാ ത്വദ്രൂപതത്ത്വം ഗുണചരിതകഥാദ്യുദ്ഭവത്ഭക്തിഭൂമാ
മായാമേനാം തരിത്വാ പരമസുഖമയേ ത്വത്പദേ മോദിതാഹേ
തസ്യായം പൂർവരംഗഃ പവനപുരപതേ നാശയാശേഷരോഗാൻ
($)-092::001
വൈദൈസ്സർവാണി കർമാണ്യഫലപരതയാ വർണിതാനീതി ബുധ്വാ
താനി ത്വയ്യർപിതാന്യേവ ഹി സമനുചരൻ യാനി നൈഷ്കർമ്യമീശ
മാ ഭൂദ്വേദൈർനിഷിദ്ധേ കുഹചിദപി മനഃകർമവാചാഃ പ്രവൃത്തി-
ഋദുർവർജ്ജഞ്ചേദവാപ്തം തദപി ഖലു ഭവത്യർപയേ ചിത്പ്രകാശേ
($)-092::002
യസ്ത്വന്യഃ കർമയോഗസ്തവ ഭജനമയസ്തത്ര ചാഭീഷ്ടമൂർത്തിം
ഹൃദ്യാം സത്ത്വൈകരൂപാം ദൃഷദി ഹൃദി മൃദി ക്വാപി വാ ഭാവയിത്വാ
പുഷ്പൈർഗന്ധൈർനിവേദ്യൈരപി ച വിരചിതൈഃ ശക്തിതോ ഭക്തിപൂതൈ-
ഋനിത്യം വര്യാം സപര്യാം വിദധദയി വിഭോ ത്വത്പ്രസാദം ഭജേയം
($)-092::003
സ്ത്രീശൂദ്രാസ്ത്വത്കഥാദിശ്രവണവിരഹിതാ ആസതാം തേ ദയാർഹാ-
സ്ത്വത്പാദാസന്നയാതാന്ദ്വിജകുലജനുഷോ ഹന്ത ശോചാമ്യശാന്താൻ
വൃത്ത്യർത്ഥം തേ യജന്തോ ബഹുകഥിതമപി ത്വാമനാകർണയന്തോ
ദൃപ്താ വിദ്യാഭിജാത്യൈഃ കിമു ന വിദധതേ താദൃശഃ മാ കൃഥാ മാം
($)-092::004
പപോऽയം കൃഷ്ണ രാമേത്യഭിലപതി നിജം ഗൂഹിതും ദുശ്ചാരിത്രം
നിർലജ്ജസ്യാസ്യ വാചാ ബഹുതരകഥനീയാനി മേ വിഘ്നിതാനി
ഭ്രാതാ മേ വന്ധ്യശീലോ ഭജതി കില സദാ വിഷ്ണുമിത്ഥം ബുധാംസ്തേ
നിന്ദന്ത്യുച്ചൈർഹസന്തി ത്വയി നിഹിതരതീംസ്താദൃശം മാ കൃഥാ മാം
($)-092::005
ശ്വേതച്ഛായം കൃതേ ത്വാം മുനിവരവപുഷം പ്രീണയന്തേ തപോഭി-
സ്ത്രേതായാം സ്രുക്സ്രുവാദ്യങ്കിതമരുണതനും യജ്ഞരൂപം യജന്തേ
സേവന്തേ തന്ത്രമാർഗൈർവിലസദരിഗദം ദ്വാപരേ ശ്യാമലാംഗം
നീലം സങ്കീർതനാദ്യൈരിഹ കലിസമയേ മാനുഷാസ്ത്വാം ഭജന്തേ
($)-092::006
സോऽയം കാലേയകാലോ ജയതി മുരരിപോ യത്ര സങ്കീർതനാദ്യൈ-
ഋനിര്യത്നൈരേവ മാർഗൈരഖിലദ നചിരാത്ത്വത്പ്രസാദം ഭജന്തേ
ജാതാസ്ത്രേതാകൃതാദാവപി ഹി കില കലൌ സംഭവം കാമയന്തേ
ദൈവാത്തത്രൈവ ജാതാന്വിഷയവിഷരസൈർമാ വിഭോ വഞ്ചയാസ്മാൻ
($)-092::007
ഭക്താസ്താവത്കലൌ സ്യുർദ്രമിളഭുവി തതോ ഭൂരിശസ്തത്ര ചോച്ചൈഃ
കാവേരീം താമ്രപർണീമനുകില ധൃതമാലാഞ്ച പുണ്യാം പ്രതീചീം
ഹാ മാമപ്യേതദന്തർഭവമപി ച വിഭോ കിഞ്ചിദഞ്ചിദ്രസം ത്വ-
യ്യാശാപാശൈർനിബധ്യ ഭ്രമയ ന ഭഗവൻ പൂരയ ത്വന്നിഷേവാം
($)-092::008
ദൃഷ്ട്വാ ധർമദ്രുഹം തം കലിമപകരുണം പ്രാങ്മഹീക്ഷിത്പരീക്ഷി-
ദ്ധന്തും വ്യാകൃഷ്ടഖഡ്ഗോऽപി ന വിനിഹതവാൻ സാരവേദീ ഗുണാംശാത്‌
ത്വത്സേവാദ്യാശു സിധ്യേദസദിഹ ന തഥാ ത്വത്പരേ ചൈഷ ഭീരു-
ഋയത്തു പ്രാഗേവ രോഗാദിഭിരപഹരതേ തത്ര ഹാ ശിക്ഷയൈനം
($)-092::009
ഗംഗാ ഗീതാ ച ഗായത്ര്യപി ച തുളസികാ ഗോപികാചന്ദനം തത്‌
സാളഗ്രാമാഭിപൂജാ പരപുരുഷ തഥൈകാദശീ നാമവർണാഃ
ഏതാന്യഷ്ടാപ്യയത്നാന്യയി കലിസമയേ ത്വത്പ്രസാദപ്രവൃദ്ധ്യാ
ക്ഷിപ്രം മുക്തിപ്രദാനീത്യഭിദധുരൃഷയസ്തേഷു മാം സജ്ജയേഥാഃ
($)-092::010
ദേവർഷീണാം പിതൃണാമപി ന പുനരൃണീ കിംഗരോ വാ സ ഭൂമൻ
യോऽസൌ സർവാത്മനാ ത്വാം ശരണമുപഗതഃ സർവകൃത്യാനി ഹിത്വാ
തസ്യോത്പന്നം വികർമാപ്യഖിലമപനുദസ്യേവ ചിത്തസ്ഥിതസ്ത്വം
തന്മേ പാപോത്ഥതാപാൻപവനപുരപതേ രുന്ദി ഭക്തിം പ്രണീയാഃ
($)-093::001
ബന്ധുസ്നേഹം വിജഹ്യാം തവ ഹി കരുണയാ ത്വയ്യുപാവേശിതാത്മാ
സർവം ത്വക്ത്വാ ചരേയം സകലമപി ജഗദ്വീക്ഷ്യ മായാവിലാസം
നാനാത്വാദ്ഭ്രാന്തിജന്യാത്സതി ഖലു ഗുണദോഷാവബോധേ വിധിർവാ
വ്യാസേധോ വാ കഥം തൌ ത്വയി നിഹിതമതേർവീതവൈഷമ്യബുദ്ധേഃ
($)-093::002
ക്ഷുത്തൃഷ്ണാലോപമാത്രേ സതതകൃതധിയോ ജന്തവസ്സന്ത്യനന്താ-
സ്തേഭ്യോ വിജ്ഞാനവത്ത്വാത്പുരുഷ ഇഹ വരസ്തജ്ജനിർദുർലഭൈവ
തത്രാപ്യാത്മാത്മനഃ സ്യാത്സുഹൃദപി ച രിപുര്യസ്ത്വയി ന്യസ്തചേതാ-
സ്താപോച്ഛിത്തേരുപായം സ്മരതി സ ഹി സുഹൃത്സ്വാത്മവൈരീ തതോऽന്യഃ
($)-093::003
ത്വത്കാരുണ്യേ പ്രവൃത്തേ ക ഇവ ന ഹി ഗുരുർലോകവൃത്തേऽപി ഭൂമൻ
സർവാക്രാന്താപി ഭൂമിർന ഹി ചലതി തതഃ സത്ക്ഷമാം ശിക്ഷയേയം
ഗൃഹ്ണീയാമീശ തത്തദ്വിഷയപരിചതേऽപ്യപ്രസക്തിം സമീരാ-
ദ്വ്യാപ്തത്വഞ്ചാത്മനോ മേ ഗഗനഗുരുവശാദ്ഭാതു നിർലേപതാ ച
($)-093::004
സ്വച്ഛഃ സ്യാം പാവനോऽഹം മധുര ഉദകവദ്വഹ്നിവന്മാ സ്മ ഗൃഹ്ണാം
സർവാന്നീനോऽപി ദോഷം തരുഷു തമിവ മാം സർവഭൂതേഷ്വവേയാം
പുഷ്ടിർനഷ്ടിഃ കലാനാംം ശശിന ഇവ തനോർനാത്മനോऽസ്തീതി വിദ്യാം
തോയാദിവ്യസ്തമാർതാണ്ഡവദപി ച തനുഷ്വേകതാം ത്വത്പ്രസാദാത്‌
($)-093::005
സ്നേഹാദ്വ്യാധാസ്തപുത്രപ്രണയമൃതകപോതായിതോ മാ സ്മ ഭൂവം
പ്രാപ്ത പ്രാശ്നൻസഹേയ ക്ഷുധമപി ശയുവത്സിന്ധുവത്സ്യാമഗാധഃ
മാ പപ്തം യോഷിദാദൌ ശിഖിനി ശലഭവദ്ഭൃംഗവത്സാരഭാഗീ
ഭൂയാസം കിന്തു തദ്വദ്ധനചയനവശാന്മാഹമീശ പ്രണേശം
($)-093::006
മാ ബധ്യാസം തരുണ്യാ ഗജ ഇവ വശയാ നാർജയേയം ധനൌഘം
ഹർതാന്യസ്തം ഹി മാധ്വീഹര ഇവ മൃഗവന്മാ ഗുഹം ഗ്രാമ്യഗീതൈഃ
നാത്യാസജ്ജേയ ഭോജ്യേ ഝഷ ഇവ ബിളിശേ പിംഗലാവന്നിരാശഃ
സുപ്യാം ഭർതവ്യയോഗാത്കുരര ഇവ വിഭോ സാമിഷോऽന്യൈർന ഹന്യൈ
($)-093::007
വർതേയ ത്യക്തമാനഃ സുഖമതിശിശുവന്നിസ്സഹായശ്ചരേയം
കന്യായാ ഏകശേഷോ വലയ ഇവ വിഭോ വർജിതാന്യോന്യഘോഷഃ
ത്വച്ചിത്തോ നാവബുധ്യൈ പരമിഷുകൃദിവ ക്ഷ്മാഭൃദായാനഘോഷം
ഗേഹേഷ്വന്യപ്രണീതേഷ്വഹിരിവ നിവസാന്യുണ്ടുരോർമന്ദിരേഷു
($)-093::008
ത്വയ്യേവ ത്വത്കൃതം ത്വം ക്ഷപയസി ജഗദിത്യൂർണനാഭാത്പ്രതീയാം
ത്വച്ചിന്താ ത്വത്സ്വരൂപം കുരുത ഇതി ദൃഢം ശിക്ഷേയേ പേശകാരാത്‌
വിഡ്ഭസ്മാത്മാ ച ദേഹി ഭവതി ഗുരുവരോ യോ വിവേകം വിരക്തിം
ധത്തേ സഞ്ചിന്ത്യമാനോ മമ തു ബഹുരുജാപീഡിതോऽയം വിശേഷാത്‌
($)-093::009
ഹീ ഹീ മേ ദേഹമോഹം ത്യജ പവനപുരാധീശ യത്പ്രേമഹേതോ-
ഋഗേഹേ ചിത്തേ കളത്രാദിഷു ച വിവശിതാസ്ത്വത്പദം വിസ്മരന്തി
സോऽയം വഹ്നേഃ ശുനോ വാ പരമിഹ പരതഃ സാമ്പ്രതഞ്ചാക്ഷികർണ-
ത്വഗ്ജിഹ്വാദ്യാ വികർഷന്ത്യവശമത ഇതഃ കോऽപി ന ത്വത്പദാബ്ജേ
($)-093::010
ദുർവാരോ ദേഹമോഹോ യദി പുനരധുനാ തർഹി നിശ്ശേഷരോഗാൻ
ഹൃത്വാ ഭക്തിം ദ്രഢിഷ്ഠാം കുരു തവ പദപങ്കേരുഹേ പങ്കജാക്ഷ
നൂനഃ നാനാഭവാന്തേ സമധിഗതമിമം മുക്തിദം വിപ്രദേഹം
ക്ഷുദ്രേ ഹാ ഹന്ത മാ മാ ക്ഷിപ വിഷയരസേ പാഹി മാം മാരുതേശ
($)-094::001
ശുദ്ധാ നിഷ്കാമധർമൈഃ പ്രവരഗുരുഗിരാ തത്സ്വരൂപം പരം തേ
ശുദ്ധം ദേഹേന്ദ്രിയാദിവ്യപഗതമഖിലവ്യാപ്തമാവേദയന്തേ
നാനാത്വസ്ഥൌല്യകാർശ്യാദി തു ഗുണജവപുസ്സംഗതോऽധ്യാസിതം തേ
വഹ്നേർദാരുപ്രഭേദേഷ്വിവ മഹദണുതാദീപ്തതാശാന്തതാദി
($)-094::002
ആചാര്യാഖ്യാധരസ്ഥാരണിസമനുമിളച്ഛിഷ്യരൂപോത്തരാര-
ണ്യാവേധോദ്ഭാസിതേന സ്ഫുടതരപരിബോധാഗ്നിനാ ദഹ്യമാനേ
കർമാലീവാസനാതത്കൃതതനുഭുവനഭ്രാന്തികാന്താരപൂരേ
ദാഹ്യാഭാവേന വിദ്യാശിഖിനി ച വിരതേ ത്വന്മയീ ഖല്വവസ്ഥാ
($)-094::003
ഏവം ത്വത്പ്രാപ്തിതോऽന്യോ നഹി ഖലു നിഖിലക്ലേശഹാനേരുപായോ
നൈകാന്താത്യന്തികാസ്തേ കൃഷിവദഗദഷാഡ്ഗുണ്യഷഡ്കർമയോഗാഃ
ദുർവൈകല്യൈരകല്യാ അപി നിഗമപഥാസ്തത്ഫലാന്യപ്യവാപ്താ
മത്താസ്ത്വാം വിസ്മരന്തഃ പ്രസജതി പതനേ യാന്ത്യനന്താന്വിഷാദാൻ
($)-094::004
ത്വല്ലോകാദന്യലോകഃ ക്വനു ഭയരഹിതോ യത്പരാർദ്ധദ്വയാന്തേ
ത്വദ്ഭീതസ്സത്യലോകേऽപി ന സുഖവസതിഃ പദ്മഭൂഃ പദ്മനാഭ
ഏവംഭാവേ ത്വധർമാർജിതബഹുതമസാം കാ കഥാ നാരകാണാം
തന്മേ ത്വം ഛിന്ധി ബന്ധം വരദ കൃപണബന്ധോ കൃപാപൂരസിന്ധോ
($)-094::005
യാഥാർത്ഥ്യാത്ത്വന്മയസ്യൈവ ഹി മമ ന വിഭോ വസ്തുതോ ബന്ധമോക്ഷൌ
മായാവിദ്യാതനുഭ്യാം തവ തു വിരചിതൌ സ്വപ്നബോധോപമൌ തൌ
ബദ്ധേ ജീവദ്വിമുക്തിം ഗതവതി ച ഭിദാ താവതീ താവദേകോ
ഭുങ്ക്തേ ദേഹദ്രുമസ്ഥോ വിഷയഫലരസാന്നാപരോ നിർവ്യഥാത്മാ
($)-094::006
ജീവന്മുക്തത്വമേവംവിധമിതി വചസാ കിം ഫലം ദൂരദൂരേ
തന്നാമാശുദ്ധബുദ്ധേർന ച ലഘു മനസഃ ശോധനം ഭക്തിതോऽന്യത്‌
തന്മേ വിഷ്ണോ കൃഷീഷ്ഠാസ്ത്വയി കൃതസകലപ്രാർപണം ഭക്തിഭാരം
യേന സ്യാം മങ്ക്ഷു കിഞ്ചിദ്ഗുരുവചനമിളത്ത്വത്പ്രബോധസ്ത്വദാത്മാ
($)-094::007
യേന സ്യാം മങ്ക്ഷു കിഞ്ചിദ്ഗുരുവചനമിളത്ത്വത്പ്രബോധസ്ത്വദാത്മാ
ശബ്ദബ്രഹ്മണ്യപീഹ പ്രയതിതമനസസ്ത്വാം ന ജാനന്തി കേചിത്‌
കഷ്ടം വന്ധ്യശ്രസ്‌ സകലമലാഹരാ ദിവ്യലീലാവതാരാഃ
സച്ചിത്സാന്ദ്രം ച രൂപം തവ ന നിഗദിതം താം ന വാചം ഭ്രിയാസം
($)-094::008
യോ യാവാന്യാദൃശോ വാ ത്വമിതി കിമപി നൈവാവഗച്ഛാമി ഭൂമ-
ന്നേവഞ്ചാനന്യഭാവസ്ത്വദനുഭജനമേവാദ്രിയേ ചൈദ്യവൈരിൻ
ത്വല്ലിംഗാനാം ത്വദങ്ഘ്രിപ്രിയജനസദസാം ദർശനസ്പർശനാദി-
ഋഭൂയാന്മേ ത്വത്പ്രപൂജാനതിനുതിഗുണകർമാനുകീർത്യാദരോऽപി
($)-094::009
യദ്യല്ലഭ്യേത തത്തത്തവ സമുപഹൃതം ദേവ ദാസോऽസ്മി തേऽഹം
ത്വദ്ഗേഹോന്മാർജനാദ്യം ഭവതു മമ മുഹുഃ കർമ നിർമായമേവ
സൂര്യാഗ്നിബ്രാഹ്മണാത്മാദിഷു ലസിതചതുർബാഹുമാരാധയേ ത്വാം
ത്വത്പ്രേമാർദ്രത്വരൂപോ മമ സതതമഭിഷ്യന്ദതാം ഭക്തിയോഗഃ
($)-094::010
ഐക്യം തേ ദാനോഹോമവ്രതനിയമതപസ്സാങ്ഖ്യയോഗൈർദുരാപം
ത്വത്സംഗേനൈവ ഗോപ്യഃ കില സുകൃതിതമാഃ പ്രാപുരാനന്ദസാന്ദ്രം
ഭക്തേഷ്വന്യേഷു ഭൂയസ്സ്വപി ബഹുമനുഷേ ഭക്തിമേവ ത്വമാസാം
തന്മേ ത്വദ്ഭക്തിമേവ ദൃഢയ ഹര ഗദാങ്കൃഷ്ണ വാതാലയേശ
($)-095::001
ആദൌ ഹൈരണ്യഗർഭീം തനുമവികലജീവാത്മികാമാസ്ഥിതസ്ത്വം
ജീവത്വം പ്രാപ്യ മായാഗുണഗണഖചിതോ വർതസേ വിശ്വയോനേ
തത്രോദ്വൃദ്ധേന സത്ത്വേന തു ഗണയുഗളം ഭക്തിഭാവം ഗതേന-
ഛിത്വാ സത്ത്വം ച ഹിത്വാ പുനരനുപഹിതോ വർതിതാഹേ ത്വമേവ
($)-095::002
സത്ത്വോന്മേഷാത്കദാചിത്ഖലു വിഷയരസേ ദോഷബോധേऽപി ഭൂമൻ
ഭൂയോऽപ്യേഷു പ്രവൃത്തിഃ സതമസി രജസി പ്രോദ്ധതേ ദുർനിവാരാ
ചിത്തം താവദ്ഗുണാശ്ച ഗ്രഥിതമിഹ മിഥസ്താനി സർവാണി രോദ്ധും
തുര്യേ ത്വയ്യേകഭക്തിഃ ശരണമിതി ഭവാൻഹംസരൂപീ ന്യഗാദീത്‌
($)-095::003
സന്തി ശ്രേയാംസി ഭൂയാംസ്യപി രുചിഭിദയാ കർമിണാം നിർമിതാനി
ക്ഷുദ്രാനന്ദാശ്ച സാന്താ ബഹുവിധഗതയഃ കൃഷ്ണ തേഭ്യോ ഭവേയുഃ
ത്വഞ്ചാചഖ്യാഥ സഖ്യേ നനു മഹിതതമാം ശ്രേയസാം ഭക്തിമേകാം
ത്വദ്ഭക്ത്യാനന്ദതുല്യഃ ഖലു വിഷയജുഷാം സമ്മദഃ കേന വാ സ്യാത്‌
($)-095::004
ത്വദ്ഭക്ത്യാ തുഷ്ടബുദ്ധേഃ സുഖമിഹ ചരതോ വിച്യുതാശസ്യ ചാശാഃ
സർവാസ്സ്യുഃ സൌഖ്യമയ്യഃ സലിലകുഹരഗസ്യേവ തോയൈകമയ്യഃ
സോऽയം ഖല്വിന്ദ്രലോകം കമലജഭവനം യോഗസിദ്ധീശ്ച ഹൃദ്യാ
നാകാങ്ക്ഷത്യേതദാസ്താം സ്വയമനുപതിതേ മോക്ഷസൌഖ്യേऽപ്യനീഹഃ
($)-095::005
ത്വദ്ഭക്തോ ബാധ്യമാനോऽപി ച വിഷയരസൈരിന്ദ്രിയാശാന്തിഹേതോ-
ഋഭക്ത്യൈവാക്രമ്യമാണൈഃ പുനരപി ഖലു തൈർദുർബലൈർനാഭിജയ്യഃ
സപ്താർചിർദീപിതാർചിർദഹതി കില യഥാ ഭൂരിദാരുപ്രപഞ്ചം
ത്വദ്ഭക്ത്യോഘേ തഥൈവ പ്രദഹതി ദുരിതം ദുർമദഃ ക്വേന്ദ്രിയാണാം
($)-095::006
ചിത്താർദ്രീഭാവവമുച്ചൈർവപുഷി ച പുലകം ഹർഷബാഷ്പഞ്ച ഹിത്വാ
ചിത്തം ശുദ്ധ്യേത്കഥം വാ കിമു ബഹുതപസാ വിദ്യയാ വീതഭക്തേഃ
ത്വദ്ഗാഥാസ്വാദസിദ്ധാഞ്ജനസതതമരീമൃജ്യമാനോऽയമാത്മാ
ചക്ഷുർവത്തത്ത്വസൂക്ഷ്മം ഭജതി ന തു തഥാഭ്യസ്തയാ തർകകോട്യാ
($)-095::007
ധ്യാനം തേ ശീലയേയം സമതനുസുഖബദ്ധാസനോ നാസികാഗ്ര-
ന്യസ്താക്ഷഃ പൂരകാദ്യൈർജിതപവനപഥശ്ചിത്തപദ്മന്ത്വവാഞ്ചം
ഊർദ്ധ്വാഗ്രം ഭാവയിത്വാ രവിവിധുശിഖിനസ്സംവിചിന്ത്യോപരിഷ്ടാത്‌
തത്രസ്ഥം ഭാവയേ ത്വാം സജലജലധരശ്യാമലം കോമളാംഗം
($)-095::008
ആനീലശ്ലക്ഷ്ണകേശം ജ്വലിതമകരസത്കുണ്ഡലം മന്ദഹാസ-
സ്യന്ദാർദ്രം കൌസ്തുഭശ്രീപരിഗതവനമാലോരുഹാരാഭിരാമം
ശ്രീവത്സാങ്കം സുബാഹും മൃദുലസദുദരം കാഞ്ചനച്ഛായചേലം
ചാരുസ്നിഗ്ധോരുമംഭോരുഹലലിതപദം ഭാവയേയം ഭവന്തം
($)-095::009
സർവാംഗേഷ്വംഗരംഗത്കുതുകമതിമുഹുർദ്ധാരയന്നീശ ചിത്തം
തത്രാപ്യേകത്ര യുഞ്ജേ വദനസരസിജേ സുന്ദരേ മന്ദഹാസേ
തത്രാലീനന്തു ചേതഃ പരമസുഖചിദദ്വൈതരൂപേ വിതന്വ-
ന്നന്യന്നോ ചിന്തയേയം മുഹുരിതി സമുപാരൂഢയോഗോ ഭവേയം
($)-095::010
ഇത്ഥം ത്വദ്ധ്യാനയോഗേ സതി പുനരണിമാദ്യഷ്ടസംസിദ്ധയസ്താ
ദൂരശ്രുത്യാദയോऽപി ഹ്യഹമഹമികയാ സമ്പതേയുർമുരാരേ
ത്വത്സമ്പ്രാപ്തൌ വിലംബാവഹമഖിലമിദം നാദ്രിയേ കാമയേऽഹം
ത്വാമേവാനന്ദപൂർണം പവനപുരപതേ പാഹി മാം സർവതാപാത്‌
($)-096::001
ത്വം ഹി ബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാത്‌ പരമുരുമഹിമന്നക്ഷരാണാമകാര-
സ്താരോ മന്ത്രേഷു രാജ്ഞാം മനുരസി മുനിഷു ത്വം ഭൃഗുർനാരദോऽപി
പ്രഹ്ലാദോ ദാനവാനാം പശുഷു ച സുരഭിഃ പക്ഷിണാം വൈനതേയോ
നാഗാനാമസ്യനന്തഃ സുരസരിദപി ച സ്രോതസാം വിശ്വമൂർത്തേ
($)-096::002
ബ്രഹ്മണ്യാനാം ബലിസ്ത്വം ക്രതുഷു ച ജപയജ്ഞോऽസോ വീരേഷു പാർത്ഥോ
ഭക്താനാമുദ്ധവസ്ത്വം ബലമസി ബലിനാം ധാമ തേജസ്വിനാം ത്വം
നാസ്ത്യന്തസ്ത്വദ്വിഭൂതേർവികസദതിശയം വസ്തു സർവം ത്വമേവ
ത്വം ജീവസ്ത്വം പ്രധാനം യദിഹ ഭവദൃതേ തന്ന കിഞ്ചിത്പ്രപഞ്ചേ
($)-096::003
ധർമം വർണാശ്രമാണാം ശ്രുതിപഥവിഹിതം ത്വത്പരത്വേന ഭക്ത്യാ
കുർവന്തോऽന്തർവിരാഗേ വികസതി ശനകൈസ്സന്ത്യജന്തോ ലഭന്തേ
സത്താസ്ഫൂർതിപ്രിയത്വാത്മകമഖിലപദാർത്ഥേഷു ഭിന്നേഷ്വഭിന്നം
നിർമൂലം വിശ്വമൂലം പരമമഹമിതി ത്വദ്വിബോധം വിശുദ്ധം
($)-096::004
ജ്ഞാനം കർമാപി ഭക്തിസ്ത്രിതയമിഹ ഭവത്പ്രാപകം തത്ര താവ-
ന്നിർവിണ്ണാനാമശേഷേ വിഷയ ഇഹ ഭവേത്‌ ജ്ഞാനയോഗേऽധികാരഃ
സക്താനാം കർമയോഗസ്ത്വയി ഹി വിനിഹിതോ യേ തു നാത്യന്തസക്താ
നാപ്യത്യന്തം വിരക്താസ്ത്വയി ച ധൃതരസാ ഭക്തിയോഗോ ഹ്യമീഷാം
($)-096::005
ജ്ഞാനം ത്വദ്ഭക്തതാം വാ ലഘു സുകൃതവശാന്മർത്യലോകേ ലഭന്തേ
തസ്മാത്തത്രൈവ ജന്മ സ്പൃഹയതി ഭഗവൻ നാകഗോ നാരകോ വാ
ആവിഷ്ടം മാം തു ദൈവാദ്ഭവജലനിധിപോതായിതേ മർത്യദേഹേ
ത്വം കൃത്വാ കർണധാരം ഗുരുമനുഗുണവാതായിതസ്താരയേഥാഃ
($)-096::006
അവ്യക്തം മാർഗയന്തഃ ശ്രുതിഭിരപി നയൈഃ കേവലജ്ഞാനലുബ്ധാഃ
ക്ലിശ്യന്തേऽതീവ സിദ്ധിം ബഹുതരജനുഷാമന്ത ഏവാപ്നുവന്തി
ദൂരസ്ഥഃ കർമയോഗോऽപി ച പരമഫലേ നന്വയം ഭക്തിയോഗ-
സ്ത്വാമൂലാദേവ ഹൃദ്യസ്ത്വരിതമയി ഭവത്പ്രാപകോ വർദ്ധതാം മേ
($)-096::007
ജ്ഞാനായൈവാതിയത്നം മുനിരപവദതേ ബ്രഹ്മതത്ത്വം തു ശ്രുണ്വൻ
ഗാഢം ത്വത്പാദഭക്തിം ശരണമയതി യസ്തസ്യ മുക്തിഃ കരാഗ്രേ
ത്വദ്ധ്യാനേऽപീഹ തുല്യാ പുനരസുകരതാ ചിത്തചാഞ്ചല്യഹേതോ-
രഭ്യാസാദാശു ശക്യം വശയിതും ത്വത്കൃപാചാരുതാഭ്യാം
($)-096::008
നിർവിണ്ണഃ കർമമാർഗേ ഖലു വിഷമതമേ ത്വത്കഥാദൌ ച ഗാഢം
ജാതശ്രദ്ധോऽപി കാമാനയി ഭുവനപതേ നൈവ ശക്നോമി ഹാതും
തദ്ഭൂയോ നിശ്ചയേന ത്വയി നിഹിതമനാ ദോഷബുദ്ധ്യാ ഭജംസ്താൻ
പുഷ്ണീയാം ഭക്തിമേവ ത്വയി ഹൃദയഗതേ മങ്ക്ഷു നങ്ക്ഷ്യന്തി സംഗാഃ
($)-096::009
കശ്ചിത്ക്ലേശാർജിതാർത്ഥക്ഷയവിമലമതിർനുദ്യമാനോ ജനൌധൈഃ
പ്രാഗേവം പ്രാഹി വിപ്രോ ന ഖലു മമ ജനഃ കാലകർമഗ്രഹാ വാ
ചേതോ മേ ദുഃഖഹേതുസ്തദിഹ ഗുണഗണം ഭാവയത്സർവകാരീ-
ത്യുക്ത്വാ ശാന്തോ ഗതസ്ത്വാം മമ ച കുരു വിഭോ താദൃശീം ചിത്തശാന്തിം
($)-096::010
ഐളഃ പ്രാഗുർവശീം പ്രത്യതിവിവശമനാഃ സേവമാനശ്ചിരം താം
ഗാഢം നിർവിദ്യ ഭൂയോ യുവതിസുഖമിദം ക്ഷുദ്രമേവേതി ഗായൻ
ത്വദ്ഭക്തിം പ്രാപ്യ പൂർണഃ സുഖതരമചരത്തദ്വദുദ്ധൂത സംഗം
ഭക്തോത്തംസം ക്രിയാ മാം പവനപുരപതേ ഹന്ത മേ രുന്ധിരോഗാൻ
($)-097::001
ത്രൈഗുണ്യാദ്ഭിന്നരൂപം ഭവതി ഹി ഭുവനേ ഹീനമദ്ധ്യോത്തമം യത്‌-
ജ്ഞാനം ശ്രദ്ധാ ച കർതാ വസതിരപി സുഖം കർമ ചാഹാരഭേദാഃ
ത്വത്ക്ഷേത്രത്വന്നിഷേവാദി തു യദിഹ പുനസ്ത്വത്പരം തത്തു സർവം
പ്രാഹുർനൈർഗുണ്യനിഷ്ഠം തദനുഭജനതോ മങ്ക്ഷു സിദ്ധോ ഭവേയം
($)-097::002
ത്വയ്യേവ ന്യസ്തചിത്തഃ സുഖമയി വിചരൻസർവചേഷ്ടാസ്ത്വദർത്ഥം
ത്വദ്ഭക്തൈസ്സേവ്യമാനാനപി ചരിതചരാനാശ്രയൻ പുംണ്യദേശാൻ
ദസ്യൌ വിപ്രേ മൃഗാദിഷ്വപി ച സമമതിർമുച്യമാനാവമാന-
സ്പർദ്ധാസൂയാദിദോഷഃ സതതമഖിലഭൂതേഷു സംപൂജയേ ത്വാം
($)-097::003
ത്വദ്ഭാവോ യാവദേഷു സ്ഫുരതി ന വിശദം താവദേവം ഹ്യുപാസ്തിം
കുർവന്നൈകാത്മ്യബോധേ ഝടിതി വികസതി ത്വന്മയോऽഹം ചരേയം
ത്വദ്ധർമസ്യാസ്യ താവത്കിമപി ന ഭഗവൻ പ്രസ്തുതസ്യ പ്രണാശ-
സ്തസ്മാത്സർവാത്മനൈവ പ്രദിശ മമ വിഭോ ഭക്തിമാർഗം മനോഝം
($)-097::004
തഞ്ചൈനം ഭക്തിയോഗം ദ്രഢയിതുമയി മേ സാധ്യമാരോഗ്യമായു-
ഋദിഷ്ട്യാ തത്രാപി സേവ്യം തവ ചരണമഹോ ഭേഷജായേവ ദുഗ്ധം
മാർകണ്ഡേയോ ഹി പൂർവം ഗണകനിഗദിതദ്വാദശാബ്ദായുരുച്ചൈഃ
സേവിത്വാ വത്സരം ത്വാം തവ ഭടനിവഹൈർദ്രാവയാമാസ മൃത്യും
($)-097::005
മാർകണ്ഡേയശ്ചിരായുസ്സ ഖലു പുനരപി ത്വത്പരഃ പുഷ്പഭദ്രാ-
തീരേ നിന്യേ തപസ്യന്നതുലസുഖരതിഃ ഷട്‌ തു മന്വന്തരാണി
ദേവേന്ദ്രസ്സപ്തമസ്തം സുരയുവതിമരുന്മന്മഥൈർമോഹയിഷ്യൻ
യോഗോഷ്മപ്ലുഷ്യമാണൈർന തു പുനരശകത്ത്വജ്ജനം നിർജയേത്‌ കഃ
($)-097::006
പ്രീത്യാ നാരായണാഖ്യസ്ത്വമഥ നരസഖഃ പ്രാപ്തവാനസ്യ പാർശ്വം
തുഷ്ട്യാ തോഷ്ടൂയമാനഃ സ തു വിവിധവരൈർലോഭിതോ നാനുമേനേ
ദ്രഷ്ടും മായാം ത്വദീയാം കില പുനരവൃണോദ്ഭക്തിതൃപ്താന്തരാത്മാ
മായാദുഃഖാനഭിജ്ഞസ്തദപി മൃഗയതേ നൂനമാശ്ചര്യഹേതോഃ
($)-097::007
യാതേ ത്വയ്യാശു വാതാകുലജലദഗളത്തോയപൂർണാതിഘൂർണ-
ത്സപ്താർണോരാശി മഗ്നേ ജഗതി സ തു ജലേ സംഭ്രമന്വർഷകോടീഃ
ദീനഃ പ്രൈക്ഷിഷ്ട ദൂരേ വടദലശയനം കഞ്ചിദാശ്ചര്യബാലം
ത്വാമേവ ശ്യാമളാംഗം വദനസരസിജന്യസ്തപാദാംഗുലീകം
($)-097::008
ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം ഹൃഷ്ടരോമാ ത്വരിതമഭിഗതഃ സ്പ്രഷ്ടുകാമോ മുനീന്ദ്രഃ
ശ്വാസേനാന്തർനിവിഷ്ടഃ പുനരിഹ സകലം ദൃഷ്ടവാൻ വിഷ്ടപൌഘം
ഭൂയോऽപി ശ്വാസവാതൈർബഹിരനുപതിതോ വീക്ഷിതസ്ത്വത്കടാക്ഷൈ-
ഋമോദാദാശ്ലേഷ്ടുകാമസ്ത്വയി പിഹിതതനൌ സ്വാശ്രമേ പ്രാഗ്വദാസീത്‌
($)-097::009
ഗൌര്യാ സാർദ്ധം തദഗ്രേ പുരഭിദഥ ഗതസ്ത്വത്പ്രിയപ്രേക്ഷണാർത്ഥീ
സിദ്ധാനേവാസ്യ ദത്ത്വാ സ്വയമയമജരാമൃത്യുതാദീൻ ഗതോऽഭൂത്‌
ഏവം ത്വത്സേവയൈവ സ്മരരിപുരപി സ പ്രീയതേ യേന തസ്മാ-
ന്മൂർത്തിത്രയ്യാത്മകസ്ത്വം നനു സകലനിയന്തേതി സുവ്യക്തമാസീത്‌
($)-097::010
ത്ര്യംശേऽസ്മിൻസത്യലോകേ വിധിഹരിപുരഭിന്മന്ദിരാണ്യൂർദ്ധ്വമൂർദ്ധ്വം
തേഭ്യോऽപ്യൂർദ്ധ്വം തു മായാവികൃതിവിരഹിതോ ഭാതി വൈകുണ്ഠലോകഃ
തത്ര ത്വം കാരണാംഭസ്യപി പശുപകുലേ ശുദ്ധസത്ത്വൈകരൂപീ
സച്ചിദ്ബ്രഹ്മാദ്വയാത്മാ പവനപുരപതേ പാഹി മാം സർവരോഗാത്‌
($)-098::001
യസ്മിന്നേതദ്വിഭാതം യത ഇദമഭവദ്യേന ചേദം യ ഏത-
ദ്യോऽസ്മാദുത്തീർണരൂപഃ ഖലു സകലമിദം ഭാസിതം യസ്യ ഭാസാ
യോ വാചാം ദൂരദൂരേ പുനരപി മനസാം യസ്യ ദേവാ മുനീന്ദ്രാ
നോ വിദ്യുസ്തത്ത്വരൂപം കിമു പുനരപരേ കൃഷ്ണ തസ്മൈ നമസ്തേ
($)-098::002
ജന്മാഥോ കർമ നാമ സ്ഫുടമിഹ ഗുണദോഷാദികം വാ ന യസ്മിൻ
ലോകാനാമൂതേയ യഃ സ്വയമനുഭജതേ താനി മായാനുസാരീ
ബിബ്രച്ഛക്തീരരൂപോऽപി ച ബഹുതരരൂപോऽവഭാത്യദ്ധുതാത്മാ
തസ്മൈ കൈവല്യധാംനേ പരരസപരിപൂർണായ വിഷ്ണോ നമസ്തേ
($)-098::003
നോ തിര്യഞ്ചന്ന മർത്യം ന ച സുരമസുരം ന സ്ത്രിയം നോ പുമാംസം
ന ദ്രവ്യം കർമ ജാതിം ഗുണമപി സദസദ്വാപി തേ രൂപമാഹുഃ
ശിഷ്ടം യത്സ്യാന്നിഷേധേ സതി നിഗമശതൈർലക്ഷണാവൃത്തിതസ്തത്‌
കൃച്ഛ്രേണാവേദ്യമാനം പരമസുഖമയം ഭാതി തസ്മൈ നമസ്തേ
($)-098::004
മായായാം ബിംബിതസ്ത്വം സൃജസി മഹദഹങ്കാരതന്മാത്രഭേദൈ-
ഋഭൂതഗ്രാമേന്ദ്രിയാദ്യൈരപി സകലജഗത്സ്വപ്നസങ്കൽപകൽപം
ഭൂയഃ സംഹൃത്യ സർവം കമഠ ഇവ പദാന്യാത്മനാ കാലശക്ത്യാ
ഗംഭീരേ ജായമാനേ തമസി വിതിമിരോ ഭാസി തസ്മൈ നമസ്തേ
($)-098::005
ശബ്ദബ്രഹ്മേതി കർമേത്യണുരിതി ഭഗവൻ കാല ഇത്യാലപന്തി
ത്വാമേകം വിശ്വഹേതും സകലമയതയാ സർവഥാ കൽപ്യമാനം
വേദാന്തൈര്യത്തു ഗീതം പുരുഷപരചിദാത്മാഭിധം തത്തു തത്ത്വം
പ്രേക്ഷാമാത്രേണ മൂലപ്രകൃതിവികൃതികൃത്‌ കൃഷ്ണ തസ്മൈ നമസ്തേ
($)-098::006
സത്ത്വേനാസത്തയാ വാ ന ച ഖലു സദസത്ത്വേന നിർവാച്യരൂപാ
ധത്തേ യാസാവവിദ്യാ ഗുണഫണിമതിവദ്വിശ്വദൃശ്യാവഭാസം
വിദ്യാത്വം സൈവ യാതാ ശ്രുതിവചനലവൈര്യത്കൃപാസ്യന്ദലാഭേ
സംസാരാരണ്യസദ്യസ്ത്രുടനപരശുതാമേതി തസ്മൈ നമസ്തേ
($)-098::007
ഭൂഷാസു സ്വർണവദ്വാ ജഗതി ഘടശരാവാദികേ മൃത്തികാവത്‌
തത്ത്വേ സഞ്ചിന്ത്യമാനേ സ്ഫുരതി തദധുനാപ്യദ്വിതീയം വപുസ്തേ
സ്വപ്നദ്രഷ്ടുഃ പ്രബോധേ തിമിരലയവിധൌ ജീർണരജ്ജോശ്ച യദ്വദ്‌
വിദ്യാലാഭേ തഥൈവ സ്ഫുടമപി വികസേത്‌ കൃഷ്ണ തസ്മൈ നമസ്തേ
($)-098::008
യദ്ഭീത്യോദേതി സൂര്യോ ദഹതി ച ദഹനോ വാതി വായുസ്തഥാന്യേ
യദ്ഭീതാഃ പദ്മജാദ്യാഃ പുനരുചിതബലീനാഹരന്തേऽനുകാലം
യേനൈവാരോപിതാഃ പ്രാങ്നിജപദമപി തേ ച്യാവിതാരശ്ച പശ്ചാത്‌
തസ്മൈ വിശ്വം നിയന്ത്രേ വയമപി ഭവതേ കൃഷ്ണ കുർമഃ പ്രണാമം
($)-098::009
ത്രൈലോക്യം ഭാവയന്തം ത്രിഗുണമയമിദം ത്ര്യക്ഷരസ്യൈകവാച്യം
ത്രീശാനാമൈക്യരൂപം ത്രിഭിരപി നിഗമൈർഗീയമാനസ്വരൂപം
തിസ്രോऽവസ്ഥാ വിദന്തം ത്രിയുഗജനിജുഷം ത്രിക്രമക്രാന്തവിശ്വം
ത്രൈകാല്യേ ഭേദഹീനം ത്രിഭിരഹമനിശം യോഗഭേദൈർഭജേ ത്വാം
($)-098::010
സത്യം ശുദ്ധം വിബുദ്ധം ജയതി തവ വപുർനിത്യമുക്തം നിരീഹം
നിർദ്വന്ദ്വം നിർവികാരം നിഖിലഗുണഗണവ്യഞ്ജനാധാരഭൂതം
നിർമൂലം നിർമലം തന്നിരവധിമഹിമോല്ലാസി നിർലീനമന്ത-
ഋനിസ്സംഗാനാം മുനീനാം നിരുപമപരമാനന്ദസാന്ദ്രപ്രകാശം
($)-098::011
ദുർവാരം ദ്വാദശാരം ത്രിശതപരിമിലത്ഷഷ്ടിപർവാഭിവീതം
സംഭ്രാമ്യത്ക്രൂരവേഗം ക്ഷണമനു ജഗദാഛിദ്യ സന്ധാവമാനം
ചക്രം തേ കാലരൂപം വ്യഥയതു ന തു മാം ത്വത്പദൈകാവലംബം
വിഷ്ണോ കാരുണ്യസിന്ധോ പവനപുരപതേ പാഹി സർവാമയൌഘാത്‌
($)-099::001
വിഷ്ണോർവീര്യാണി കോ വാ കഥയതു ധരണേഃ കശ്ച രേണൂന്മിമീതേ
യസ്യൈവാങ്ഘ്രിത്രയേണ ത്രിജഗദഭിമിതം മോദതേ പൂർണസമ്പത്‌
യോऽസൌ വിശ്വാനി ധത്തേ പ്രിയമിഹ പരമം ധാമ തസ്യാഭിയായാം
തദ്ഭക്താ യത്ര മാദ്യന്ത്യമൃതരസമരന്ദസ്യ യത്ര പ്രവാഹഃ
($)-099::002
ആദ്യായാശേഷകർത്രേ പ്രതിനിമിഷനവീനായ ഭർത്രേ വിഭൂതേ-
ഋഭക്താത്മാ വിഷ്ണവേ യഃ പ്രദിശതി ഹവിരാദീനി യജ്ഞാർചനാദൌ
കൃഷ്ണാദ്യം ജന്മ വാ മഹദിഹ മഹതോ വർണയേത്സോऽയമേവ
പ്രീതഃ പൂർണോ യശോഭിസ്ത്വരിതമഭിസരേത്പ്രാപ്യമന്തേ പദം തേ
($)-099::003
ഹേ സ്തോതാരഃ കവീന്ദ്രാസ്തമിഹ ഖലു യഥാ ചേതയധ്വേ തഥൈവ
വ്യക്തം വേദസ്യ സാരം പ്രണുവത ജനനോപാത്തലീലാകഥാഭിഃ
ജാനന്തശ്ചാസ്യ നാമാന്യഖിലസുഖകരാണീതി സങ്കീർതയധ്വം
ഹേ വിഷ്ണോ കീർതനാദ്യൈസ്തവ ഖലു മഹതസ്തത്ത്വബോധം ഭജേയം
($)-099::004
വിഷ്ണോഃ കർമാണി സമ്പശ്യത മനസി സദാ യൈഃ സ ധർമാനബധ്നാ-
ദ്യാനീന്ദ്രസ്യൈഷ ഭൃത്യഃ പ്രിയസഖ ഇവ ച വ്യാതനോത്ക്ഷേമകാരീ
വീക്ഷന്തേ യോഗസിദ്ധാഃ പരപദമനിശം യസ്യ സമ്യക്പ്രകാശം
വിപ്രേന്ദ്രാ ജാഗരൂകാഃ കൃതബഹുനുതയോ യച്ച നിർഭാസയന്തേ
($)-099::005
നോ ജാതോ ജായമാനോऽപി ച സമധിഗതസ്ത്വന്മഹിമ്നോऽവസാനം
ദേവ ശ്രേയാംസി വിദ്വാൻപ്രതിമുഹുരപി തേ നാമ ശംസാമി വിഷ്ണോ
തം ത്വാം സംസ്തൌമി നാനാവിധനുതിവചനൈരസ്യ ലോകത്രയസ്യാ-
പ്യൂർദ്ധ്വം വിഭ്രാജമാനേ വിരചിതവസതിം തത്ര വൈകുണ്ഠലോകേ
($)-099::006
ആപഃ സൃഷ്ട്യാദിജന്യാഃ പ്രഥമമയി വിഭോ ഗർഭദേശേ ദധുസ്ത്വാം
യത്ര ത്വയ്യേവ ജീവാ ജലശയന ഹരേ സംഗതാ ഐക്യമാപൻ
തസ്യാജസ്യ പ്രഭോ തേ വിനിഹിതമഭവത്പദ്മമേകം ഹി നാഭൌ
ദിക്പത്രം യത്കിലാഹുഃ കനകധരണിഭൃത്‌ കർണികം ലോകരൂപം
($)-099::007
ഹേ ലോകാ വിഷ്ണുരേതദ്ഭവനമജനയത്തന്ന ജാനീഥ യൂയം
യുഷ്മാകം ഹ്യന്തരസ്ഥം കിമപി തദപരം വിദ്യതേ വിഷ്ണുരൂപം
നീഹാരപ്രഖ്യമായാപരിവൃതമനസോ മോഹിതാ നാമരൂപൈഃ
പ്രാണപ്രീത്യൈകതൃപ്താശ്ചരഥ മഖപരാ ഹന്ത നേച്ഛാ മുകുന്ദേ
($)-099::008
മൂർദ്ധ്നാമക്ഷണാം പദാനാം വഹസി ഖലു സഹസ്രാണി സമ്പൂര്യ വിശ്വം
തത്പ്രോത്ക്രമ്യാപി തിഷ്ഠൻപരിമിതവിവരേ ഭാസി ചിത്താന്തരേऽപി
ഭൂതം ഭവ്യം ച സർവം പരപുരുഷ ഭവാൻ കിഞ്ച ദേഹേന്ദ്രിയാദി-
ഷ്വാവിഷ്ടോപ്യുദ്ഗതത്വാദമൃതസുഖരസം ചാനുഭുങ്ക്ഷേ ത്വമേവ
($)-099::009
യത്തു ത്രൈലോക്യരൂപം ദധദപി ച തതോനിർഗതാനന്തശുദ്ധ-
ജ്ഞാനാത്മാ വർതസേ ത്വം തവ ഖലു മഹിമാ സോऽപി താവാങ്കിമന്യത്‌
സ്തോകസ്തേ ഭാഗ ഏവാഖിലഭുവനതയാ ദൃശ്യതേ ത്ര്യംശകൽപം
ഭൂയിഷ്ഠം സാന്ദ്രമോദാത്മകമുപരി തതോ ഭാതി തസ്മൈ നമസ്തേ
($)-099::010
അവ്യക്തം തേ സ്വരൂപം ദുരധിഗമതമം തത്തു ശുദ്ധൈകസത്ത്വം
വ്യക്തഞ്ചാപ്യേതദേവ സ്ഫുടമമൃതരസാംഭോധികല്ലോലതുല്യം
സർവോത്കൃഷ്ടാമഭീഷ്ടാം തദിഹ ഗുണരസേനൈവ ചിത്തം ഹരന്തീം
മൂർത്തിം തേ സംശ്രയേऽഹം പവനപുരപതേ പാഹി മാം കൃഷ്ണ രോഗാത്‌
($)-100::001
അഗ്രേ പശ്യാമി തേജോ നിബിഡതരകലായാവലീലോഭനീയം
പീയൂഷാപ്ലാവിതോऽഹം തദനു തദുദരേ ദിവ്യകൈശോരവേഷം
താരുണ്യാരംഭരമ്യം പരമസുഖരസാസ്വാദരോമാഞ്ചിതാംഗൈ-
രാവീതം നാരദാദ്യൈവിലസദുപനിഷത്സുന്ദരീമണ്ഡലൈശ്ച
($)-100::002
നീലാഭം കുഞ്ചിതാഗ്രം ഘനമമലതരം സംയതം ചാരുഭംഗ്യാ
രത്നോത്തംസാഭിരാമം വലയിതമുദയച്ചന്ദ്രകൈഃ പിഞ്ഛജാലൈഃ
മന്ദാരസ്രങ്നിവീതം തവ പൃഥുകബരീഭാരമാലോകയേऽഹം
സ്നിഗ്ധശ്ചേതോർദ്ധ്വപുണ്ഡ്രാമപി ച സുലലിതാം ഫാലബാലേന്ദുവീഥീം
($)-100::003
ഹൃദ്യം പൂർണാനുകമ്പാർണവമൃദുലഹരീചഞ്ചലഭ്രൂവിലാസൈ-
രാനീലസ്നിഗ്ധപക്ഷ്മാവലിപരിലസിതം നേത്രയുഗ്മം വിഭോ തേ
സാന്ദ്രച്ഛായം വിശാലാരുണകമലദലാകാരമാമുഗ്ധതാരം
കാരുണ്യാലോകലീലാശിശിരിതഭുവനം ക്ഷിപ്യതാം മയ്യനാഥേ
($)-100::004
ഉത്തുംഗോല്ലാസിനാസം ഹരിമണിമുകുരപ്രോല്ലസദ്ഗണ്ഡപാലീ-
വ്യാലോലത്കർണപാശാഞ്ചിതമകരമണീകുണ്ഡലദ്വന്ദ്വദീപ്രം
ഉന്മീലദ്ദന്തപങ്ക്തിസ്ഫുരദരുണതരച്ഛായബിംബാധരാന്തഃ-
പ്രീതിപ്രസ്യന്ദിമന്ദസ്മിതശിശിരതരം വക്ത്രമുദ്ഭാസതാം മേ
($)-100::005
ബാഹുദ്വന്ദ്വേന രത്നോജ്വലവലയഭൃതാ ശോണപാണിപ്രവാളേ-
നോപാത്താം വേണുനാളീം പ്രസൃതനഖമയൂഖാംഗുലീസംഗശാരാം
കൃത്വാ വക്ത്രാരവിന്ദ്രേ സുമധുരവികസദ്രാഗമുദ്ഭാവ്യമാനൈഃ
ശബ്ദബ്രഹ്മാമൃതൈസ്ത്വം ശിശിരിതഭുവനൈസ്സിഞ്ച മേ കർണവീഥീം
($)-100::006
ഉത്സർപത്കൌസ്തുഭശ്രീതതിഭിരരുണിതം കോമളം കണ്ഠദേശം
വക്ഷഃ ശ്രീവത്സരമ്യം തരളതരസമുദ്ദീപ്രഹാരപ്രതാനം
നാനാവർണപ്രസൂനാവലികിസലയിനീം വന്യമാലാം വിലോല-
ല്ലോലംബാം ലംബമാനാമുരസി തവ തഥാ ഭാവയേ രത്നമാലാം
($)-100::007
അംഗേ പഞ്ചാംഗരാഗൈരതിശയവികസത്സൌരഭാകൃഷ്ടലോകം
ലീനാനേകത്രിലോകീവിതതിമപി കൃശാം ബിഭ്രതം മദ്ധ്യവല്ലീം
ശക്രാശ്മന്യസ്തതപ്തോജ്വലകനകനിഭം പീതചേലം ദധാനം
ധ്യായാമോ ദീപ്തരശ്മിസ്ഫുടമണിരശനാകിംഗിണീമണ്ഡിതം ത്വാം
($)-100::008
ഊരൂ ചാരൂ തവോരൂ ഘനമസൃണരുചൌ ചിത്തചോരൌ രമായാ
വിശ്വക്ഷോഭം വിശങ്ക്യ ധ്രുവമനിശമുഭൌ പീതചേലാവൃതാംഗൌ
ആനമ്രാണാം പുരസ്താന്ന്യസനധൃതസമസ്താർത്ഥപാളീസമുദ്ഗ-
ച്ഛായാം ജാനുദ്വയം ച ക്രമപൃഥുലമനോജ്ഞേ ച ജംഘേ നിഷേവേ
($)-100::009
മഞ്ജീരം മഞ്ജുനാദൈരിവ പദഭജനം ശ്രേയ ഇത്യാലപന്തം
പാദാഗ്രം ഭ്രാന്തിമജ്ജത്പ്രണതജനമനോമന്ദരോദ്ധാരകൂർമം
ഉത്തുംഗാതാമ്രരാജന്നഖരഹിമകരജ്യോത്സ്നയാ ചാऽശ്രിതാനാം
സന്താപധ്വാന്തഹത്ത്രീം തതിമനുകലയേ മംഗലാമംഗുലീനാം
($)-100::010
യോഗീന്ദ്രാണാം ത്വദംഗേഷ്വധികസുമധുരം മുക്തിഭാജാം നിവാസോ
ഭക്താനാം കാമവർഷദ്യുതരുകിസലയം നാഥ തേ പാദമൂലം
നിത്യം ചിത്തസ്ഥിതം മേ പവനപുരപതേ കൃഷ്ണ കാരുണ്യസിന്ധോ
ഹൃത്വാ നിഃശേഷതാപാൻപ്രദിശതു പരമാനന്ദസന്ദോഹലക്ഷ്മീം
($)-100::011
അജ്ഞാത്വാ തേ മഹത്ത്വം യദിഹ നിഗദിതം വിശ്വനാഥ ക്ഷമേഥാഃ
സ്തോത്രം ചൈതത്സഹസ്രോത്തരമധികതരം ത്വത്പ്രസാദായ ഭൂയാത്‌
ദ്വേധാ നാരായണീയം ശ്രുതിഷു ച ജനുഷാ സ്തുത്യതാവർണനേന
സ്ഫീതം ലീലാവതാരൈരിദമിഹ കുരുതാമായുരാരോഗ്യസൌഖ്യം