Make your own free website on Tripod.com

മലയാളം

A Test page to view malayalam Unicode

അം അഃ
കാ കി കീ കു കൂ കൃ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൌ കം കഃ ക്യ ക്ര ക്ല ക്വ ക്ശ
ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൌ ഖം ഖഃ ഖ്യ ഖ്ര ഖ്ല ഖ്വ ഖ്ശ
ഗാ ഗി ഗീ ഗു ഗൂ ഗൃ ഗെ ഗേ ഗൈ ഗൊ ഗോ ഗൌ ഗം ഗഃ ഗ്യ ഗ്ര ഗ്ല ഗ്വ ഗ്ശ
ഘാ ഘി ഘീ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘെ ഘേ ഘൈ ഘൊ ഘോ ഘൌ ഘം ഘഃ ഘ്യ ഘ്ര ഘ്ല ഘ്വ ഘ്ശ
ങാ ങി ങീ ങു ങൂ ങൃ ങെ ങേ ങൈ ങൊ ങോ ങൌ ങം ങഃ ങ്യ ങ്ര ങ്ല ങ്വ ങ്ശ
ചാ ചി ചീ ചു ചൂ ചൃ ചെ ചേ ചൈ ചൊ ചോ ചൌ ചം ചഃ ച്യ ച്ര ച്ല ച്വ ച്ശ
ഛാ ഛി ഛീ ഛു ഛൂ ഛൃ ഛെ ഛേ ഛൈ ഛൊ ഛോ ഛൌ ഛം ഛഃ ഛ്യ ഛ്ര ഛ്ല ഛ്വ ഛ്ശ
ജാ ജി ജീ ജു ജൂ ജൃ ജെ ജേ ജൈ ജൊ ജോ ജൌ ജം ജഃ ജ്യ ജ്ര ജ്ല ജ്വ ജ്ശ
ഝാ ഝി ഝീ ഝു ഝൂ ഝൃ ഝെ ഝേ ഝൈ ഝൊ ഝോ ഝൌ ഝം ഝഃ ഝ്യ ഝ്ര ഝ്ല ഝ്വ ഝ്ശ
ഞാ ഞി ഞീ ഞു ഞൂ ഞൃ ഞെ ഞേ ഞൈ ഞൊ ഞോ ഞൌ ഞം ഞഃ ഞ്യ ഞ്ര ഞ്ല ഞ്വ ഞ്ശ
ടാ ടി ടീ ടു ടൂ ടൃ ടെ ടേ ടൈ ടൊ ടോ ടൌ ടം ടഃ ട്യ ട്ര ട്ല ട്വ ട്ശ
ഠാ ഠി ഠീ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠെ ഠേ ഠൈ ഠൊ ഠോ ഠൌ ഠം ഠഃ ഠ്യ ഠ്ര ഠ്ല ഠ്വ ഠ്ശ
ഡാ ഡി ഡീ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡെ ഡേ ഡൈ ഡൊ ഡോ ഡൌ ഡം ഡഃ ഡ്യ ഡ്ര ഡ്ല ഡ്വ ഡ്ശ
ണാ ണി ണീ ണു ണൂ ണൃ ണെ ണേ ണൈ ണൊ ണോ ണൌ ണം ണഃ ണ്യ ണ്ര ണ്‍ല ണ്വ ണ്‍ശ
താ തി തീ തു തൂ തൃ തെ തേ തൈ തൊ തോ തൌ തം തഃ ത്യ ത്ര ത്ല ത്വ ത്ശ
ഥാ ഥി ഥീ ഥു ഥൂ ഥൃ ഥെ ഥേ ഥൈ ഥൊ ഥോ ഥൌ ഥം ഥഃ ഥ്യ ഥ്ര ഥ്ല ഥ്വ ഥ്ശ
ദാ ദി ദീ ദു ദൂ ദൃ ദെ ദേ ദൈ ദൊ ദോ ദൌ ദം ദഃ ദ്യ ദ്ര ദ്ല ദ്വ ദ്ശ
ധാ ധി ധീ ധു ധൂ ധൃ ധെ ധേ ധൈ ധൊ ധോ ധൌ ധം ധഃ ധ്യ ധ്ര ധ്ല ധ്വ ധ്ശ
നാ നി നീ നു നൂ നൃ നെ നേ നൈ നൊ നോ നൌ നം നഃ ന്യ ന്ര ന്‍ല ന്വ ന്‍ശ
പാ പി പീ പു പൂ പൃ പെ പേ പൈ പൊ പോ പൌ പം പഃ പ്യ പ്ര പ്ല പ്വ പ്ശ
ഫാ ഫി ഫീ ഫു ഫൂ ഫൃ ഫെ ഫേ ഫൈ ഫൊ ഫോ ഫൌ ഫം ഫഃ ഫ്യ ഫ്ര ഫ്ല ഫ്വ ഫ്ശ
ബാ ബി ബീ ബു ബൂ ബൃ ബെ ബേ ബൈ ബൊ ബോ ബൌ ബം ബഃ ബ്യ ബ്ര ബ്ല ബ്വ ബ്ശ
ഭാ ഭി ഭീ ഭു ഭൂ ഭൃ ഭെ ഭേ ഭൈ ഭൊ ഭോ ഭൌ ഭം ഭഃ ഭ്യ ഭ്ര ഭ്ല ഭ്വ ഭ്ശ
മാ മി മീ മു മൂ മൃ മെ മേ മൈ മൊ മോ മൌ മം മഃ മ്യ മ്ര മ്ല ംവ ംശ
യാ യി യീ യു യൂ യൃ യെ യേ യൈ യൊ യോ യൌ യം യഃ യ്യ യ്ര യ്ല യ്വ യ്ശ
രാ രി രീ രു രൂ രെ രേ രൈ രൊ രോ രൌ രം രഃ ഋയ ഋല ഋവ ഋശ
ലാ ലി ലീ ലു ലൂ ലൃ ലെ ലേ ലൈ ലൊ ലോ ലൌ ലം ലഃ ല്യ ല്‍ര ല്ല ല്വ ല്‍ശ
വാ വി വീ വു വൂ വൃ വെ വേ വൈ വൊ വോ വൌ വം വഃ വ്യ വ്ര വ്ല വ്വ വ്ശ
ശാ ശി ശീ ശു സൂ ശൃ ശെ ശേ ശൈ ശൊ ശോ ശൌ ശം ശഃ ശ്യ ശ്ര ശ്ല ശ്വ ശ്ശ
ഷാ ഷി ഷീ ഷു ഷൂ ഷൃ ഷെ ഷേ ഷൈ ഷൊ ഷോ ഷൌ ഷം ഷഃ ഷ്യ ഷ്ര ഷ്ല ഷ്വ ഷ്ശ
ഷാ ഷി ഷീ ഷു ഷൂ ഷൃ ഷെ ഷേ ഷൈ ഷൊ ഷോ ഷൌ ഷം ഷഃ ഷ്യ ഷ്ര ഷ്ല ഷ്വ ഷ്ശ
ഹാ ഹി ഹീ ഹു ഹൂ ഹൃ ഹെ ഹേ ഹായ്‌ ഹൊ ഹോ ഹൌ ഹം ഹഃ ഹ്യ ഹ്ര ഹ്ല ഹ്വ ഹ്ശ
ളാ ളി ളീ ളു ളൂ ളൃ ളെ ളേ ളൈ ളൊ ളോ ളൌ ളം ളഃ ള്യ ള്ര ള്‍ല ള്‍വ ള്‍ശ
ഴാ ഴി ഴീ ഴു ഴൂ ഴൃ ഴെ ഴേ ഴൈ ഴൊ ഴോ ഴൌ ഴം ഴഃ ഴ്യ ഴ്ര ഴ്ല ഴ്വ ഴ്ശ
റാ റി റീ റു റൂ റൃ റെ റേ റൈ റൊ റോ റൌ റം റഃ റ്യ റ്ര ര്‍ല ര്‍വ ര്‍ശ
റ്റ റ്റാ റ്റി റ്റീ റ്റു റ്റൂ റ്റൃ റ്റെ റ്റേ റ്റൈ റ്റൊ റ്റോ റ്റൌ റ്റം റ്റഃ റ്റ്യ റ്റ്ര റ്റ്ല റ്റ്വ റ്റ്ശ
ക്ഷ ക്ഷാ ക്ഷി ക്ഷീ ക്ഷു ക്ഷൂ ക്ഷൃ ക്ഷെ ക്ഷേ ക്ഷൈ ക്ഷൊ ക്ഷോ ക്ഷൌ ക്ഷം ക്ഷഃ ക്ഷ്യ ക്ഷ്ര ക്ഷ്ല ക്ഷ്വ ക്ഷ്ശ
ജ്ഞ ജ്ഞാ ജ്ഞി ജ്ഞീ ജ്ഞു ജ്ഞൂ ജ്ഞൃ ജ്ഞെ ജ്ഞേ ജ്ഞൈ ജ്ഞൊ ജ്ഞോ ജ്ഞൌ ജ്ഞം ജ്ഞഃ ജ്ഞ്യ ജ്ഞ്ര ജ്ഞ്ല ജ്ഞ്വ ജ്ഞ്ശ

 


 

ക്ക ക്ഖ ക്ഗ ക്ഘ ക്ങ്ങ ക്ച ക്ഛ ക്ജ ക്ഝ ക്ഞ്ഞ ക്ട ക്ഠ ക്ഡ ക്ണ ക്ത ക്ഥ ക്ദ ക്ധ ക്ന ക്പ ക്ഫ ക്ബ ക്ഭ ക്മ ക്യ ക്ര ക്ല ക്വ ക്ശ ക്ഷ ക്ഷ ക്ല ക്ഴ ക്ര ക്റ്റ
ഖ്ക ഖ്ഖ ഖ്ഗ ഖ്ഘ ഖ്ങ്ങ ഖ്ച ഖ്ഛ ഖ്ജ ഖ്ഝ ഖ്ഞ്ഞ ഖ്ട ഖ്ഠ ഖ്ഡ ഖ്ണ ഖ്ത ഖ്ഥ ഖ്ദ ഖ്ധ ഖ്ന ഖ്പ ഖ്ഫ ഖ്ബ ഖ്ഭ ഖ്മ ഖ്യ ഖ്ര ഖ്ല ഖ്വ ഖ്ശ ഖ്ഷ ഖ്ഷ ഖ്ഹ ഖ്ല ഖ്ഴ ഖ്ര ഖ്റ്റ
ഗ്ക ഗ്ഖ ഗ്ഗ ഗ്ഘ ഗ്ങ്ങ ഗ്ച ഗ്ഛ ഗ്ജ ഗ്ഝ ഗ്ഞ്ഞ ഗ്ട ഗ്ഠ ഗ്ഡ ഗ്ണ ഗ്ത ഗ്ഥ ഗ്ദ ഗ്ധ ഗ്ന ഗ്പ ഗ്ഫ ഗ്ബ ഗ്ഭ ഗ്മ ഗ്യ ഗ്ര ഗ്ല ഗ്വ ഗ്ശ ഗ്ഷ ഗ്ഷ ഗ്ല ഗ്ഴ ഗ്ര ഗ്റ്റ
ഘ്ക ഘ്ഖ ഘ്ഗ ഘ്ഘ ഘ്ങ്ങ ഘ്ച ഘ്ഛ ഘ്ജ ഘ്ഝ ഘ്ഞ്ഞ ഘ്ട ഘ്ഠ ഘ്ഡ ഘ്ണ ഘ്ത ഘ്ഥ ഘ്ദ ഘ്ധ ഘ്ന ഘ്പ ഘ്ഫ ഘ്ബ ഘ്ഭ ഘ്മ ഘ്യ ഘ്ര ഘ്ല ഘ്വ ഘ്ശ ഘ്ഷ ഘ്ഷ ഘ്ഹ ഘ്ല ഘ്ഴ ഘ്ര ഘ്റ്റ
ങ്ക ങ്ഖ ങ്ഗ ങ്ഘ ങ്ങ ങ്ച ങ്ഛ ങ്ജ ങ്ഝ ങ്ഞ്ഞ ങ്ട ങ്ഠ ങ്ഡ ങ്ണ ങ്ത ങ്ഥ ങ്ദ ങ്ധ ങ്ന ങ്പ ങ്ഫ ങ്ബ ങ്ഭ ങ്മ ങ്യ ങ്ര ങ്ല ങ്വ ങ്ശ ങ്ഷ ങ്ഷ ന്‍ഘ ങ്ല ങ്ഴ ങ്ര ങ്റ്റ
ച്ക ച്ഖ ച്ഗ ച്ഘ ച്ങ്ങ ച്ച ച്ഛ ച്ജ ച്ഝ ച്ഞ്ഞ ച്ട ച്ഠ ച്ഡ ച്ണ ച്ത ച്ഥ ച്ദ ച്ധ ച്ന ച്പ ച്ഫ ച്ബ ച്ഭ ച്മ ച്യ ച്ര ച്ല ച്വ ച്ശ ച്ഷ ച്ഷ ച്ല ച്ഴ ച്ര ച്റ്റ
ഛ്ക ഛ്ഖ ഛ്ഗ ഛ്ഘ ഛ്ങ്ങ ഛ്ച ഛ്ഛ ഛ്ജ ഛ്ഝ ഛ്ഞ്ഞ ഛ്ട ഛ്ഠ ഛ്ഡ ഛ്ണ ഛ്ത ഛ്ഥ ഛ്ദ ഛ്ധ ഛ്ന ഛ്പ ഛ്ഫ ഛ്ബ ഛ്ഭ ഛ്മ ഛ്യ ഛ്ര ഛ്ല ഛ്വ ഛ്ശ ഛ്ഷ ഛ്ഷ ഛ്ഹ ഛ്ല ഛ്ഴ ഛ്ര ഛ്റ്റ
ജ്ക ജ്ഖ ജ്ഗ ജ്ഘ ജ്ങ്ങ ജ്ച ജ്ഛ ജ്ജ ജ്ഝ ജ്ഞ ജ്ട ജ്ഠ ജ്ഡ ജ്ണ ജ്ത ജ്ഥ ജ്ദ ജ്ധ ജ്ന ജ്പ ജ്ഫ ജ്ബ ജ്ഭ ജ്മ ജ്യ ജ്ര ജ്ല ജ്വ ജ്ശ ജ്ഷ ജ്ഷ ജ്ല ജ്ഴ ജ്ര ജ്റ്റ
ഝ്ക ഝ്ഖ ഝ്ഗ ഝ്ഘ ഝ്ങ്ങ ഝ്ച ഝ്ഛ ഝ്ജ ഝ്ഝ ഝ്ഞ്ഞ ഝ്ട ഝ്ഠ ഝ്ഡ ഝ്ണ ഝ്ത ഝ്ഥ ഝ്ദ ഝ്ധ ഝ്ന ഝ്പ ഝ്ഫ ഝ്ബ ഝ്ഭ ഝ്മ ഝ്യ ഝ്ര ഝ്ല ഝ്വ ഝ്ശ ഝ്ഷ ഝ്ഷ ഝ്ഹ ഝ്ല ഝ്ഴ ഝ്ര ഝ്റ്റ
ഞ്ക ഞ്ഖ ഞ്ഗ ഞ്ഘ ഞ്ങ്ങ ഞ്ച ഞ്ഛ ഞ്ജ ഞ്ഝ ഞ്ഞ ഞ്ട ഞ്ഠ ഞ്ഡ ഞ്ണ ഞ്ത ഞ്ഥ ഞ്ദ ഞ്ധ ഞ്ന ഞ്പ ഞ്ഫ ഞ്ബ ഞ്ഭ ഞ്മ ഞ്യ ഞ്ര ഞ്ല ഞ്വ ഞ്ശ ഞ്ഷ ഞ്ഷ ന്‍ഝ ഞ്ല ഞ്ഴ ഞ്ര ഞ്റ്റ
ട്ക ട്ഖ ട്ഗ ട്ഘ ട്ങ്ങ ട്ച ട്ഛ ട്ജ ട്ഝ ട്ഞ്ഞ ട്ട ട്ഠ ട്ഡ ട്ണ ട്ത ട്ഥ ട്ദ ട്ധ ട്ന ട്പ ട്ഫ ട്ബ ട്ഭ ട്മ ട്യ ട്ര ട്ല ട്വ ട്ശ ട്ഷ ട്ഷ ട്ല ട്ഴ ട്ര ട്റ്റ
ഠ്ക ഠ്ഖ ഠ്ഗ ഠ്ഘ ഠ്ങ്ങ ഠ്ച ഠ്ഛ ഠ്ജ ഠ്ഝ ഠ്ഞ്ഞ ഠ്ട ഠ്ഠ ഠ്ഡ ഠ്ണ ഠ്ത ഠ്ഥ ഠ്ദ ഠ്ധ ഠ്ന ഠ്പ ഠ്ഫ ഠ്ബ ഠ്ഭ ഠ്മ ഠ്യ ഠ്ര ഠ്ല ഠ്വ ഠ്ശ ഠ്ഷ ഠ്ഷ ഠ്ഹ ഠ്ല ഠ്ഴ ഠ്ര ഠ്റ്റ
ഡ്ക ഡ്ഖ ഡ്ഗ ഡ്ഘ ഡ്ങ്ങ ഡ്ച ഡ്ഛ ഡ്ജ ഡ്ഝ ഡ്ഞ്ഞ ഡ്ട ഡ്ഠ ഡ്ഡ ഡ്ണ ഡ്ത ഡ്ഥ ഡ്ദ ഡ്ധ ഡ്ന ഡ്പ ഡ്ഫ ഡ്ബ ഡ്ഭ ഡ്മ ഡ്യ ഡ്ര ഡ്ല ഡ്വ ഡ്ശ ഡ്ഷ ഡ്ഷ ഡ്ല ഡ്ഴ ഡ്ര ഡ്റ്റ
ണ്‍ക ണ്‍ഖ ണ്‍ഗ ണ്‍ഘ ണ്‍ങ്ങ ണ്‍ച ണ്‍ഛ ണ്‍ജ ണ്‍ഝ ണ്‍ഞ്ഞ ണ്ട ണ്ഠ ണ്ഡ ണ്ണ ണ്‍ത ണ്‍ഥ ണ്ട ണ്‍ധ ണ്‍ന ണ്‍പ ണ്‍ഫ ണ്‍ബ ണ്‍ഭ ണ്മ ണ്യ ണ്ര ണ്‍ല ണ്വ ണ്‍ശ ണ്‍ഷ ണ്‍ഷ ണ്‍ഹ ണ്‍ള ണ്ഴ ണ്ര ണ്ട
ത്ക ത്ഖ ത്ഗ ത്ഘ ത്ങ്ങ ത്ച ത്ഛ ത്ജ ത്ഝ ത്ഞ്ഞ ത്ട ത്ഠ ത്ഡ ത്ണ ത്ത ത്ഥ ത്ദ ത്ധ ത്ന ത്പ ത്ഫ ത്ബ ത്ഭ ത്മ ത്യ ത്ര ത്ല ത്വ ത്ശ ത്ഷ ത്ഷ ത്ല ത്ഴ ത്ര ത്റ്റ
ഥ്ക ഥ്ഖ ഥ്ഗ ഥ്ഘ ഥ്ങ്ങ ഥ്ച ഥ്ഛ ഥ്ജ ഥ്ഝ ഥ്ഞ്ഞ ഥ്ട ഥ്ഠ ഥ്ഡ ഥ്ണ ഥ്ത ഥ്ഥ ഥ്ദ ഥ്ധ ഥ്ന ഥ്പ ഥ്ഫ ഥ്ബ ഥ്ഭ ഥ്മ ഥ്യ ഥ്ര ഥ്ല ഥ്വ ഥ്ശ ഥ്ഷ ഥ്ഷ ഥ്ഹ ഥ്ല ഥ്ഴ ഥ്ര ഥ്റ്റ
ദ്ക ദ്ഖ ദ്ഗ ദ്ഘ ദ്ങ്ങ ദ്ച ദ്ഛ ദ്ജ ദ്ഝ ദ്ഞ്ഞ ദ്ട ദ്ഠ ദ്ഡ ദ്ണ ദ്ത ദ്ഥ ദ്ദ ദ്ധ ദ്ന ദ്പ ദ്ഫ ദ്ബ ദ്ഭ ദ്മ ദ്യ ദ്ര ദ്ല ദ്വ ദ്ശ ദ്ഷ ദ്ഷ ദ്ല ദ്ഴ ദ്ര ദ്റ്റ
ധ്ക ധ്ഖ ധ്ഗ ധ്ഘ ധ്ങ്ങ ധ്ച ധ്ഛ ധ്ജ ധ്ഝ ധ്ഞ്ഞ ധ്ട ധ്ഠ ധ്ഡ ധ്ണ ധ്ത ധ്ഥ ധ്ദ ധ്ധ ധ്ന ധ്പ ധ്ഫ ധ്ബ ധ്ഭ ധ്മ ധ്യ ധ്ര ധ്ല ധ്വ ധ്ശ ധ്ഷ ധ്ഷ ധ്ഹ ധ്ല ധ്ഴ ധ്ര ധ്റ്റ
ങ്ക ങ്ഖ ന്‍ഘ ങ്ങ ഞ്ച ഞ്ഛ ന്‍ഝ ഞ്ഞ ണ്ട ണ്ഠ ന്‍ഡ ന്‍ണ ന്ത ന്ഥ ന്ദ ന്ധ ന്ന ന്‍പ ന്‍ഫ ന്‍ബ ന്‍ഭ ന്മ ന്യ ന്ര ന്‍ല ന്വ ന്‍ശ ന്‍ഷ ന്‍ഷ ന്‍ഹ ന്‍ള ന്ഴ ന്ര ന്റ
പ്ക പ്ഖ പ്ഗ പ്ഘ പ്ങ്ങ പ്ച പ്ഛ പ്ജ പ്ഝ പ്ഞ്ഞ പ്ട പ്ഠ പ്ഡ പ്ണ പ്ത പ്ഥ പ്ദ പ്ധ പ്ന പ്പ പ്ഫ പ്ബ പ്ഭ പ്മ പ്യ പ്ര പ്ല പ്വ പ്ശ പ്ഷ പ്ഷ പ്ല പ്ഴ പ്ര പ്റ്റ
ഫ്ക ഫ്ഖ ഫ്ഗ ഫ്ഘ ഫ്ങ്ങ ഫ്ച ഫ്ഛ ഫ്ജ ഫ്ഝ ഫ്ഞ്ഞ ഫ്ട ഫ്ഠ ഫ്ഡ ഫ്ണ ഫ്ത ഫ്ഥ ഫ്ദ ഫ്ധ ഫ്ന ഫ്പ ഫ്ഫ ഫ്ബ ഫ്ഭ ഫ്മ ഫ്യ ഫ്ര ഫ്ല ഫ്വ ഫ്ശ ഫ്ഷ ഫ്ഷ ഫ്ഹ ഫ്ല ഫ്ഴ ഫ്ര ഫ്റ്റ
ബ്ക ബ്ഖ ബ്ഗ ബ്ഘ ബ്ങ്ങ ബ്ച ബ്ഛ ബ്ജ ബ്ഝ ബ്ഞ്ഞ ബ്ട ബ്ഠ ബ്ഡ ബ്ണ ബ്ത ബ്ഥ ബ്ദ ബ്ധ ബ്ന ബ്പ ബ്ഫ ബ്ബ ബ്ഭ ബ്മ ബ്യ ബ്ര ബ്ല ബ്വ ബ്ശ ബ്ഷ ബ്ഷ ബ്ല ബ്ഴ ബ്ര ബ്റ്റ
ഭ്ക ഭ്ഖ ഭ്ഗ ഭ്ഘ ഭ്ങ്ങ ഭ്ച ഭ്ഛ ഭ്ജ ഭ്ഝ ഭ്ഞ്ഞ ഭ്ട ഭ്ഠ ഭ്ഡ ഭ്ണ ഭ്ത ഭ്ഥ ഭ്ദ ഭ്ധ ഭ്ന ഭ്പ ഭ്ഫ ഭ്ബ ഭ്ഭ ഭ്മ ഭ്യ ഭ്ര ഭ്ല ഭ്വ ഭ്ശ ഭ്ഷ ഭ്ഷ ഭ്ഹ ഭ്ല ഭ്ഴ ഭ്ര ഭ്റ്റ
ംക ംഖ ംഗ ംഘ ംങ്ങ ംച ംഛ ംജ ംഝ ംഞ്ഞ ംട ംഠ ംഡ ംണ ംത ംഥ ംദ ംധ മ്ന മ്പ ംഫ ംബ ംഭ മ്മ മ്യ മ്ര മ്ല ംവ ംശ ംഷ ംഷ ംഹ മ്ല മ്ഴ മ്ര ംറ്റ
യ്ക യ്ഖ യ്ഗ യ്ഘ യ്ങ്ങ യ്ച യ്ഛ യ്ജ യ്ഝ യ്ഞ്ഞ യ്ട യ്ഠ യ്ഡ യ്ണ യ്ത യ്ഥ യ്ദ യ്ധ യ്ന യ്പ യ്ഫ യ്ബ യ്ഭ യ്മ യ്യ യ്ര യ്ല യ്വ യ്ശ യ്ഷ യ്ഷ യ്ഹ യ്ല യ്ഴ യ്ര യ്റ്റ
ഋക ഋഖ ഋഗ ഋഘ ഋങ്ങ ഋച ഋഛ ഋജ ഋഝ ഋഞ്ഞ ഋട ഋഠ ഋഡ ഋണ ഋത ഋഥ ഋദ ഋധ ഋന ഋപ ഋഫ ഋബ ഋഭ ഋമ ഋയ ഋല ഋവ ഋശ ഋഷ ഋഷ ഋള ഋഴ ഋറ ഋറ്റ
ല്‍ക ല്‍ഖ ല്‍ഗ ല്‍ഘ ല്‍ങ്ങ ല്‍ച ല്‍ഛ ല്‍ജ ല്‍ഝ ല്‍ഞ്ഞ ല്‍ട ല്‍ഠ ല്‍ഡ ല്‍ണ ല്‍ത ല്‍ഥ ല്‍ദ ല്‍ധ ല്‍ന ല്‍പ ല്‍ഫ ല്‍ബ ത്ഭ ല്‍മ ല്യ ല്‍ര ല്ല ല്വ ല്‍ശ ത്ഷ ത്ഷ ല്‍ള ല്ഴ ല്‍റ ല്‍റ്റ
വ്ക വ്ഖ വ്ഗ വ്ഘ വ്ങ്ങ വ്ച വ്ഛ വ്ജ വ്ഝ വ്ഞ്ഞ വ്ട വ്ഠ വ്ഡ വ്ണ വ്ത വ്ഥ വ്ദ വ്ധ വ്ന വ്പ വ്ഫ വ്ബ വ്ഭ വ്മ വ്യ വ്ര വ്ല വ്വ വ്ശ വ്ഷ വ്ഷ വ്ഹ വ്ല വ്ഴ വ്ര വ്റ്റ
ശ്ക ശ്ഖ ശ്ഗ ശ്ഘ ശ്ങ്ങ ശ്ച ശ്ഛ ശ്ജ ശ്ഝ ശ്ഞ്ഞ ശ്ട ശ്ഠ ശ്ഡ ശ്ണ ശ്ത ശ്ഥ ശ്ദ ശ്ധ ശ്ന ശ്പ ശ്ഫ ശ്ബ ശ്ഭ ശ്മ ശ്യ ശ്ര ശ്ല ശ്വ ശ്ശ ശ്ഷ ശ്ഷ ശ്ല ശ്ഴ ശ്ര ശ്റ്റ
ഷ്ക ഷ്ഖ ഷ്ഗ ഷ്ഘ സ്ന്‍ണ്‍ഗ ഷ്ച ഷ്ഛ ഷ്ജ ഷ്ഝ സ്ന്‍ണ്‍ജ ഷ്ട ഷ്ഠ ഷ്ഡ ഷ്ണ ഷ്ഠ ഷ്ഠ്ഹ ഷ്ദ ഷ്ധ സ്ന്‍ണ ഷ്പ ഷ്ഫ ഷ്ബ ഷ്ഭ ഷ്മ ഷ്യ ഷ്ര ഷ്ല ഷ്വ ഷ്ശ ഷ്ഷ ഷ്ഷ ഷ്ഹ ഷ്ല ഷ്ഴ ഷ്ര ഷ്ട
ഷ്ക ഷ്ഖ ഷ്ഗ ഷ്ഘ സ്ന്‍ണ്‍ഗ ഷ്ച ഷ്ഛ ഷ്ജ ഷ്ഝ സ്ന്‍ണ്‍ജ ഷ്ട ഷ്ഠ ഷ്ഡ ഷ്ണ ഷ്ഠ ഷ്ഠ്ഹ ഷ്ദ ഷ്ധ സ്ന്‍ണ ഷ്പ ഷ്ഫ ഷ്ബ ഷ്ഭ ഷ്മ ഷ്യ ഷ്ര ഷ്ല ഷ്വ ഷ്ശ ഷ്ഷ ഷ്ഷ ഷ്ഹ ഷ്ല ഷ്ഴ ഷ്ര ഷ്ട
ഹ്ക ഹ്ഖ ഹ്ഗ ഹ്ഘ ഹ്ങ്ങ ഹ്ച ഹ്ഛ ഹ്ജ ഹ്ഝ ഹ്ഞ്ഞ ഹ്ട ഹ്ഠ ഹ്ഡ ഹ്ണ ഹ്ത ഹ്ഥ ഹ്ദ ഹ്ധ ഹ്ന ഹ്പ ഹ്ഫ ഹ്ബ ഹ്ഭ ഹ്മ ഹ്യ ഹ്ര ഹ്ല ഹ്വ ഹ്ശ ഹ്ഷ ഹ്ഷ ഹ്ഹ ഹ്ല ഹ്ഴ ഹ്ര ഹ്റ്റ
ള്‍ക ള്‍ഖ ള്‍ഗ ള്‍ഘ ള്‍ങ്ങ ള്‍ച ള്‍ഛ ള്‍ജ ള്‍ഝ ള്‍ഞ്ഞ ള്‍ട ള്‍ഠ ള്‍ഡ ള്‍ണ ള്‍ത ള്‍ഥ ള്‍ദ ള്‍ധ ള്‍ന ള്‍പ ള്‍ഫ ള്‍ബ ള്‍ഭ ള്‍മ ള്യ ള്ര ള്‍ല ള്‍വ ള്‍ശ ള്‍ഷ ള്‍ഷ ള്‍ഹ ള്ള ള്ഴ ള്ര ള്‍റ്റ
ഴ്ക ഴ്ഖ ഴ്ഗ ഴ്ഘ ഴ്ങ്ങ ഴ്ച ഴ്ഛ ഴ്ജ ഴ്ഝ ഴ്ഞ്ഞ ഴ്ട ഴ്ഠ ഴ്ഡ ഴ്ണ ഴ്ത ഴ്ഥ ഴ്ദ ഴ്ധ ഴ്ന ഴ്പ ഴ്ഫ ഴ്ബ ഴ്ഭ ഴ്മ ഴ്യ ഴ്ര ഴ്ല ഴ്വ ഴ്ശ ഴ്ഷ ഴ്ഷ ഴ്ഹ ഴ്ല ഴ്ഴ ഴ്ര ഴ്റ്റ
ര്‍ക ര്‍ഖ ര്‍ഗ ര്‍ഘ ര്‍ങ്ങ ര്‍ച ര്‍ഛ ര്‍ജ ര്‍ഝ ര്‍ഞ്ഞ ര്‍ട ര്‍ഠ ര്‍ഡ ര്‍ണ ര്‍ത ര്‍ഥ ര്‍ദ ര്‍ധ ര്‍ന ര്‍പ ര്‍ഫ ര്‍ബ ര്‍ഭ ര്‍മ റ്യ റ്ര ര്‍ല ര്‍വ ര്‍ശ ര്‍ഷ ര്‍ഷ ര്‍ഹ ര്‍ള റ്ഴ റ്റ ര്‍റ്റ
റ്റ്ക റ്റ്ഖ റ്റ്ഗ റ്റ്ഘ റ്റ്ങ്ങ റ്റ്ച റ്റ്ഛ റ്റ്ജ റ്റ്ഝ റ്റ്ഞ്ഞ റ്റ്ട റ്റ്ഠ റ്റ്ഡ റ്റ്ണ ത്ത ത്ഥ റ്റ്ദ റ്റ്ധ റ്റ്ന റ്റ്പ റ്റ്ഫ റ്റ്ബ റ്റ്ഭ റ്റ്മ റ്റ്യ റ്റ്ര റ്റ്ല റ്റ്വ റ്റ്ശ റ്റ്ഷ റ്റ്ഷ റ്റ്ല റ്റ്ഴ റ്റ്ര ട്ട

 

 

 

************

Hit Counter